Vysvetlenie pojmu bid-ask spread a odchýlky
Obsah
Úvod
Čo je rozloženie bid-ask spread?
Tvorcovia trhu a rozloženie bid-ask spread
Grafy hĺbky trhu a rozloženie bid-ask spread
Percentuálne vyjadrenie rozloženia bid-ask spread
Čo je odchýlka?
Pozitívna odchýlka‍
Tolerancia odchýlky
Záverečné myšlienky
Vysvetlenie pojmu bid-ask spread a odchýlky
Domov
Články
Vysvetlenie pojmu bid-ask spread a odchýlky

Vysvetlenie pojmu bid-ask spread a odchýlky

Začiatočník
Zverejnené Jun 10, 2021Aktualizované Feb 10, 2023
8m

TL;DR 

Rozloženie bid-ask spread je rozdiel medzi najnižšou cenou požadovanou za aktívum a najvyššou ponúkanou cenou. Likvidné aktíva ako bitcoin majú menšie rozloženie ako aktíva s nižšou likviditou a objemom obchodov.

Odchýlka nastáva vtedy, keď sa obchod uskutoční s priemernou cenou inou ako tá, ktorá bola pôvodne požadovaná. Toto sa často vyskytuje pri trhových objednávkach. Ak likvidita nie je dostatočná na uskutočnenie vašej objednávky alebo je trh nestabilný, konečná cena objednávky sa môže zmeniť. Ak chcete bojovať proti odchýlke pomocou aktív s nízkou likviditou, môžete sa pokúsiť rozdeliť svoju objednávku na menšie časti.


Úvod

Keď nakupujete a predávate aktíva na kryptoburze, trhové ceny majú priamu súvislosť s ponukou a dopytom. Okrem ceny sú ďalšími dôležitými faktormi, ktoré treba zvážiť, objem obchodov, likvidita trhu a typy objednávok. V závislosti od trhových podmienok a typov objednávok, ktoré používate, nie vždy dosiahnete takú cenu, za ktorú chcete obchodovať.

Medzi kupujúcimi a predávajúcimi prebieha neustále vyjednávanie, ktoré vytvára rozpätie medzi oboma stranami (rozloženie bid-ask spread). V závislosti od množstva aktíva, s ktorým chcete obchodovať, a jeho volatility, sa môžete stretnúť aj s odchýlkou (viac informácií neskôr). Aby ste sa vyhli akýmkoľvek prekvapeniam, získanie základných znalostí o knihe objednávok na burze vám veľmi uľahčí život.


Čo je rozloženie bid-ask spread?

Rozloženie bid-ask spread je rozdiel medzi najvyššou cenou ponuky a najnižšou cenou dopytu knihy objednávok. Na tradičných trhoch rozloženie často vytvárajú tvorcovia trhu alebo poskytovatelia likvidity pre brokerov. Na kryptotrhoch spread vzniká z dôvodu rozdielu medzi limitnými príkazmi kupujúcich a predávajúcich.

Ak chcete uskutočniť okamžitý nákup za trhovú cenu, musíte akceptovať najnižšiu cenu dopytu od predajcu. Ak chcete uskutočniť okamžitý predaj, akceptujete najvyššiu cenu ponuky kupujúceho. Likvidnejšie aktíva (napríklad forex) majú užšie rozloženie bid-ask spread, čo znamená, že kupujúci a predávajúci môžu vykonávať svoje príkazy bez toho, aby spôsobili významné zmeny v cene aktív. Je to spôsobené veľkým objemom objednávok v knihe objednávok. Širšie rozloženie bid-ask spread bude mať výraznejšie cenové výkyvy pri uzatváraní veľkých objemov objednávok.


Tvorcovia trhu a rozloženie bid-ask spread

Koncept likvidity je pre finančné trhy základnou nevyhnutnosťou. Ak sa pokúsite obchodovať na trhoch s nízkou likviditou, môže sa stať, že budete čakať hodiny alebo dokonca dni, kým k vašej objednávke nájdete protistranu.

Vytváranie likvidity je dôležité, no nie všetky trhy majú dostatok likvidity len od jednotlivých obchodníkov. Na tradičných trhoch napríklad makléri a tvorcovia trhu poskytujú likviditu výmenou za zisky z arbitráže.

Tvorca trhu môže využiť rozloženie bid-ask spread súčasným nákupom a predajom aktíva. Predajom za vyššiu cenu dopytu a opakovaným nákupom za cenu ponuky môžu tvorcovia trhu považovať rozloženie za zisk z arbitráže. Dokonca aj malé rozloženie môže poskytnúť značné zisky, ak sa obchoduje vo veľkom množstve celý deň. Aktíva s vysokým dopytom majú menšie rozloženia, keďže tvorcovia trhu súťažia a zmenšujú rozloženie.

Tvorca trhu môže napríklad súčasne ponúknuť nákup BNB za 350 USD za coin a predať BNB za 351 USD, čím sa vytvorí rozpätie 1 USD. Každý, kto chce okamžite obchodovať na trhu, bude musieť splniť svoje pozície. Rozloženie je teraz čistým ziskom z arbitráže pre tvorcu trhu, ktorý predáva to, čo kupuje, a kupuje to, čo predáva.


Grafy hĺbky trhu a rozloženie bid-ask spread

Pozrime sa na niekoľko príkladov kryptomien v reálnom svete a na vzťah medzi objemom, likviditou a rozložením bid-ask spread. V používateľskom rozhraní burzy Binance môžete jednoducho zobraziť rozloženie bid-ask spread prepnutím na zobrazenie grafu [Hĺbka]. Toto tlačidlo sa nachádza v pravom hornom rohu zóny grafov.


Možnosť [Hĺbka] zobrazuje grafické znázornenie knihy objednávok aktíva. Zelenou farbou vidíte množstvo a cenu ponúk, červenou farbou množstvo a cenu dopytov. Medzera medzi týmito dvoma oblasťami je rozloženie bid-ask spread, ktoré môžete vypočítať tak, že od červenej ceny dopytu odpočítate zelenú cenu ponuky.


Ako už bolo uvedené, medzi likviditou a menšími rozloženiami bid-ask spread existuje implicitný vzťah. Objem obchodov je bežne používaným ukazovateľom likvidity, takže očakávame vyššie objemy s rozloženiami bid-ask spread ako percentuálne vyjadrenie ceny aktíva. Pri intenzívne obchodovaných kryptomenách, akciách a iných aktívach je medzi obchodníkmi oveľa väčšia konkurencia, pretože chcú využiť rozloženie bid-ask spread.


Percentuálne vyjadrenie rozloženia bid-ask spread

Aby bolo možné porovnať rozloženie bid-ask spread rôznych kryptomien alebo aktív, je potrebné vyjadrenie v percentách. Výpočet je jednoduchý:

(cena dopytu - cena ponuky)/cena dopytu x 100 = percentuálne vyjadrenie rozloženia bid-ask spread

Vezmime si ako príklad BIFI. V čase písania tohto článku bola cena dopytu BIFI 907 USD a cena ponuky 901 USD. Tento rozdiel nám dáva rozloženie bid-ask spread na úrovni 6 USD. 6 USD vydelené 907 USD, potom vynásobené 100, nám dáva konečné percentuálne vyjadrenie rozloženia bid-ask spread na úrovni približne 0,66 %.


Teraz predpokladajme, že rozloženie bid-ask spread bitcoinu je 3 USD. Aj keď je to polovica toho, čo sme videli pri BIFI, keď ich porovnáme v percentuálnom vyjadrení, rozloženie bid-ask spread bitcoinu je iba 0,0083 %. BIFI má tiež výrazne nižší objem obchodov, čo podporuje našu teóriu, že menej likvidné aktíva majú tendenciu mať väčšie rozloženia bid-ask spread.

Užšie rozloženie bitcoinu nám umožňuje vyvodiť určité závery. Aktívum s menším percentuálnym rozložením bid-ask spread bude pravdepodobne oveľa likvidnejšie. Ak chcete uskutočniť objemné trhové objednávky, zvyčajne hrozí menšie riziko, že budete musieť zaplatiť cenu, ktorú ste neočakávali.


Čo je odchýlka?

Odchýlka sa bežne vyskytuje na trhoch s vysokou volatilitou alebo nízkou likviditou. Odchýlka nastáva vtedy, keď sa obchod uskutoční s inou cenou, ako bola očakávaná. 

Predpokladajme napríklad, že chcete zadať objemnú trhovú nákupnú objednávku v hodnote 100 USD, ale trh nemá potrebnú likviditu na splnenie vašej objednávky za túto cenu. V dôsledku toho budete musieť prijať ďalšie objednávky (nad 100 USD), kým sa vaša objednávka úplne nevyplní. To spôsobí, že priemerná cena vášho nákupu bude vyššia ako 100 USD. Tomuto hovoríme odchýlka.

Inými slovami, keď vytvoríte trhovú objednávku, burza automaticky priradí váš nákup alebo predaj k limit príkazom v knihe objednávok. Kniha objednávok vám priradí najlepšiu cenu, ale v prípade nedostatočného objemu pre požadovanú cenu začnete postupovať ďalej v reťazci objednávok. Výsledkom tohto procesu je, že trh vyplní vašu objednávku za neočakávané, odlišné ceny.

V kryptomenách je odchýlka bežným javom u automatizovaných tvorcov trhudecentralizovaných búrz. Odchýlka môže byť viac ako 10 % očakávanej ceny pre volatilné altcoiny alebo tie s nízkou likviditou.


Pozitívna odchýlka‍

Odchýlka nemusí znamenať len, že skončíte s horšou cenou, ako ste očakávali. Pozitívna odchýlka môže nastať, ak sa cena zníži počas zadávania nákupnej objednávky alebo zvýši, ak zadáte predajnú objednávku. Aj keď je to nezvyčajné, na niektorých vysoko volatilných trhoch sa môže vyskytnúť pozitívna odchýlka.


Tolerancia odchýlky

Niektoré burzy vám umožňujú manuálne nastavenie úrovne tolerancie odchýlky, aby ste mohli obmedziť potenciálnu odchýlku. Túto možnosť uvidíte pri automatizovaných tvorcoch trhu, ako je PancakeSwap na BNB Smart Chain a Uniswap na sieti Ethereum.


Veľkosť odchýlky, ktorú si nastavíte, môže mať dominový efekt na čas potrebný na vybavenie vašej objednávky. Ak nastavíte nízku odchýlku, vyplnenie vašej objednávky môže trvať dlho, prípadne sa nevyplní vôbec. Ak ju nastavíte príliš vysoko, iný obchodník alebo bot môže vidieť vašu čakajúcu objednávku a predbehnúť vás. 

V tomto prípade k predbehnutiu dôjde, keď iný obchodník nastaví vyšší poplatok gas ako vy, aby kúpil aktívum ako prvý. Vedúci hráč potom zadá ďalší obchod, aby vám aktívum predal za najvyššiu cenu, ktorú ste ochotní prijať na základe vašej tolerancie odchýlky.


Minimalizácia negatívnej odchýlky

Aj keď sa odchýlke nie vždy dá vyhnúť, existuje niekoľko stratégií, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť o jej minimalizáciu.

1. Namiesto veľkej objednávky skúste rozložiť objednávku na viac menších blokov. Pozorne sledujte knihu objednávok, aby ste si rozložili svoje objednávky a dbajte na to, aby ste nezadali objednávky, ktoré sú väčšie ako dostupný objem.

2. Ak používate decentralizovanú burzu, nezabudnite započítať poplatky za transakciu. Niektoré siete majú vysoké poplatky naviazané na prevádzku blockchainu. Tieto môžu vymazať akékoľvek dosiahnuté zisky pri snahe vyhnúť sa odchýlke.

3. Ak obchodujete s aktívami s nízkou likviditou, ako je napríklad malý pool likvidity, vaša obchodná aktivita môže výrazne ovplyvniť cenu aktíva. Jedna transakcia môže zaznamenať malú odchýlku, ale veľa menších ovplyvní cenu ďalšieho bloku transakcií, ktoré uskutočníte.

4. Použite limit príkazy. Tieto príkazy zabezpečujú, že pri obchodovaní dostanete cenu, ktorú chcete, prípadne lepšiu. Aj keď obetujete rýchlosť trhovej objednávky, môžete si byť istí, že nezaznamenáte žiadnu negatívnu odchýlku.


Záverečné myšlienky

Keď obchodujete s kryptomenou, nezabudnite, že rozloženie bid-ask spread alebo odchýlka môžu zmeniť konečnú cenu vašich obchodov. Nie vždy sa im dá vyhnúť, oplatí sa však brať to do úvahy pri prijímaní rozhodnutí. Pri menších obchodoch to môže byť minimálne, ale nezabudnite, že pri objemných objednávkach môže byť priemerná cena za jednotku vyššia, ako sa očakávalo.

Pre každého, kto experimentuje s decentralizovaným financovaním, je pochopenie odchýlky dôležitou súčasťou základov obchodovania. Bez určitých základných vedomostí riskujete, že pri predbiehaní alebo nadmernej odchýlke prídete o svoje peniaze.