Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Domov
Články
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Začiatočník
Zverejnené Oct 8, 2020Aktualizované Sep 27, 2023
5m

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Upozorňujeme, že na používanie webovej stránky Akadémie Binance sa vzťahujú nasledujúce podmienky a odmietnutia zodpovednosti. Ak nesúhlasíte, nepoužívajte našu webovú stránku.

 • Všetok obsah Akadémie Binance je vypracovaný a prezentovaný len na informačné a vzdelávacie účely a kedykoľvek môže byť predmetom zmeny a aktualizácie.

 • Na obsah Akadémie by sa nemalo spoliehať ani by nemal tvoriť základ pre prijímanie akéhokoľvek investičného rozhodnutia, ani by sa nemal vykladať ako odporúčanie na zapojenie sa do akejkoľvek transakcie alebo ako odporúčanie akejkoľvek investičnej stratégie.

 • Články, videá a kurzy vypracované Akadémiou Binance, divíziou spoločnosti Binance, nesúvisia s poskytovaním poradenských služieb týkajúcich sa investičných, daňových, právnych, finančných, účtovných, poradenských alebo akýchkoľvek iných súvisiacich služieb a neslúžia ako odporúčania na nákup, predaj alebo držbu akékoľvek aktíva. Obsah Akadémie sa preto nesmie považovať za finančné poradenstvo a ani nie je určený ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby.  

 • Táto komunikácia nie je osobným odporúčaním a nezohľadňuje, či je nejaká transakcia vhodná pre konkrétnu osobu.

 • Všetok obsah Akadémie je prezentovaný výlučne „tak ako je“. Akadémia Binance neposkytuje žiadne vyjadrenia, záruky ani neposkytuje žiadnu záruku, že jej obsah je presný, aktuálny, vhodný na daný účel alebo úplný.

 • V rozsahu, v akom Akadémia Binance odkazuje na informácie získané alebo odvodené zo zdrojov tretích strán alebo štatistických služieb, spoločnosť Binance nezodpovedá za takéto informácie.

 • Týmto sa vám pripomína, že ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaní pred rizikom spoločnosti Binance.

 • Akadémia Binance ani žiadny z jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov alebo sprostredkovateľov neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty (na základe zmluvy, deliktu alebo inak) vyplývajúce z používania tejto komunikácie alebo jej obsahu alebo spoliehania sa na informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Okrem toho, ak používate chatbota Binance Sensei integrovaného na našej webovej stránke Akadémie Binance (ďalej len „chatbot“), platia aj nasledujúce podmienky a odmietnutia zodpovednosti. Ak nesúhlasíte, nesmiete chatbota používať. Pre objasnenie, nižšie uvedené podmienky sú doplnkové a dopĺňajú podmienky uvedené vyššie.

 • Chatbot slúži len ako nástroj na uľahčenie, ktorý vám pomôže efektívne získavať odpovede pomocou obsahu z platformy Akadémie Binance. Jeho účelom nie je poskytovať akúkoľvek formu konkrétnej rady pre určený dopyt. Používaním chatbota súhlasíte s tým, že všetky odpovede alebo získané informácie sú výhradne na vaše vlastné riziko a uváženie. Akadémia Binance nie je zodpovedná za získané informácie alebo výsledky a ani nimi nie je žiadnym spôsobom viazaná.

 • V rozsahu, v akom sa odpoveď chatbota odvoláva na akýkoľvek obsah z webovej stránky Akadémie Binance, alebo je na ňom založená, platia štandardné zrieknutia zodpovednosti Akadémie Binance uvedené vyššie. 

 • Chatbot má integrovanú technológiu ChatGPT a využíva ju. Prístupom k chatbotovi a jeho používaním tiež súhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na používateľov ChatGPT.  V závislosti od vašich otázok môžu odpovede, ktoré vám poskytne chatbot, obsahovať aj verejne dostupné informácie, stanoviská a názory tretích strán získané z internetu. V rozsahu, v akom je takýto obsah tretích strán začlenený ako súčasť odpovede chatbota na vašu otázku, vezmite, prosím, na vedomie, že: (a) všetok takýto obsah je vám prezentovaný „tak ako je“ len na všeobecné informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu; (b) všetok takýto obsah, stanoviská, komentáre a/alebo názory patria tretím stranám a nemajú za cieľ odrážať stanoviská, komentáre alebo názory Akadémie Binance; a (c) v súlade s tým, poskytovanie takéhoto obsahu tretích strán chatbotom pre vás nie je zamýšľané a nebude vykladané ako (ani to nebudete prezentovať žiadnym iným tretím stranám ako) schválenie uvedených stanovísk alebo názorov Akadémiou Binance, ani ako potvrdenie spoľahlivosti alebo presnosti takéhoto obsahu. Akadémia Binance preto nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky vyplývajúce z vášho používania takýchto informácií.

 • Ak obsah, ktorý vám poskytne chatbot, obsahuje odkazy na zdroje tretích strán (ak sú použité), vezmite na vedomie, že takéto odkazy a obsah v nich uvedený tiež nepodlieha našej kontrole. Rovnako nezodpovedáme za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu. Za svoje rozhodnutia v tejto súvislosti nesiete výhradnú zodpovednosť a nepreberáme žiadnu náležitú starostlivosť ani zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť.

 • Odpovede chatbota, ako sú vám vygenerované a zobrazené, tiež závisia od vstupu používateľa a jeho základných algoritmov. V súlade s tým, a ako je uvedené vyššie, spoločnosť Binance za to nezodpovedá a nezaručuje presnosť odpovedí. V tejto súvislosti vezmite na vedomie, že chatbot je vytvorený tretími stranami a my nezaručujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa jeho výkonu alebo vhodnosti na zamýšľaný účel. 

 • Akadémia Binance ani žiadny z jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov alebo sprostredkovateľov neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty (na základe zmluvy, deliktu alebo inak) vyplývajúce z vášho používania alebo komunikácie s chatbotom alebo vášho odkazovania alebo spoliehania sa na odpovede poskytnuté chatbotom (a všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente). Pre objasnenie, patria sem (okrem iného) všetky priame, nepriame a/alebo následné straty, ktoré môžete utrpieť, vyplývajúce z informácií, ktoré ste poskytli chatbotovi prostredníctvom vami zadaných dopytov.

 • Pre objasnenie, všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu Akadémie Binance (medzi ktoré, bez obmedzenia, patrí obsah uvedený v odpovediach chatbota), výhradné vlastní a patria Akadémii Binance. Ustanovenia uvedené v Podmienkach používania spoločnosti Binance týkajúce sa práv duševného vlastníctva sa na vás budú naďalej vzťahovať.  

 • Nakoniec, tento chatbot je vám sprístupnený s jediným zámerom – odpovedať na otázky a poskytovať odpovede, ktoré majú výlučne vzdelávací a informačný charakter. Chatbot nie je určený na marketing, propagáciu alebo predaj akýchkoľvek produktov alebo služieb súvisiacich s kryptomenami. Ak dostanete odpoveď, ktorej autorom je chatbot, kontaktujte nás na adrese sensei_tech_support@binance.com, aby sme mohli odpovede ďalej upresniť.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.