Αποποίηση ευθυνών
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Αποποίηση ευθυνών

Αποποίηση ευθυνών

Έχει δημοσιευτεί Oct 8, 2020Έχει ενημερωθεί Oct 30, 2023
5m

Αποποίηση ευθυνών

Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθοι όροι και αποποιήσεις ευθύνης ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου της Ακαδημίας Binance από εσάς. Αν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

 • Όλο το περιεχόμενο της Ακαδημίας συντάσσεται και σας παρουσιάζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, και υπόκειται σε περαιτέρω αλλαγές και ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή.

 • Δεν πρέπει να βασίζεστε στο περιεχόμενο της Ακαδημίας ή να αποτελεί αυτό τη βάση για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ή να εκλαμβάνεται ως πρόταση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή ως πρόταση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής.

 • Τα άρθρα, τα βίντεο και τα μαθήματα που συντάσσονται από την Ακαδημία Binance, ένα τμήμα της Binance, δεν αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις, φορολογικές, νομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές ή άλλες συναφείς υπηρεσίες και δεν αποτελούν προτάσεις για αγορά, πώληση ή κράτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, το περιεχόμενο της Ακαδημίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως χρηματοοικονομική συμβουλή, ούτε προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.  

 • Αυτή η επικοινωνία δεν αποτελεί προσωπική πρόταση και δεν λαμβάνει υπόψη κατά πόσο κάποια συναλλαγή είναι κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο άτομο.

 • Όλο το περιεχόμενο της Ακαδημίας σάς παρουσιάζεται αποκλειστικά και μόνο "ως έχει". Η Ακαδημία Binance δεν προβαίνει σε δηλώσεις, ή εγγυήσεις και δεν παρέχει καμία εξασφάλιση ότι το περιεχόμενό της είναι ακριβές, επικαιροποιημένο, κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση ή πλήρες.

 • Στον βαθμό που η Ακαδημία Binance αναφέρεται σε δεδομένα που λαμβάνονται ή προέρχονται από τρίτες πηγές ή στατιστικές υπηρεσίες, η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για τα εν λόγω δεδομένα.

 • Σας υπενθυμίζουμε ότι οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ευμετάβλητες. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι, επίσης, πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου της Binance.

 • Ούτε η Ακαδημία Binance ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους της αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες (συμβατικές, αδικοπραξίες ή άλλες) που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της επικοινωνίας ή του περιεχομένου της ή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε το chatbot Binance Sensei που έχει ενσωματωθεί στον ιστότοπο της Ακαδημίας Binance (εφεξής "Chatbot"), ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι όροι και αποποιήσεις ευθυνών. Αν δεν τους αποδέχεστε, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Chatbot. Για λόγους σαφήνειας, οι παρακάτω όροι είναι συμπληρωματικοί και προστίθενται στους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

 • Το Chatbot έχει σχεδιαστεί μόνο ως εργαλείο διευκόλυνσης για να σας βοηθάει να βρίσκετε απαντήσεις αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας της Ακαδημίας Binance. Δεν προορίζεται για παροχή οποιασδήποτε συγκεκριμένης συμβουλής στο ερώτημά σας. Με τη χρήση του Chatbot, αποδέχεστε ότι κάθε απάντηση ή πληροφορία που λαμβάνετε, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και στη διακριτική σας ευχέρεια. Η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο από τις πληροφορίες ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

 • Στον βαθμό κατά τον οποίο η απάντηση του Chatbot παραπέμπει ή βασίζεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Binance, ισχύουν οι τυπικές αποποιήσεις ευθυνών της Ακαδημίας Binance, όπως αναφέρονται παραπάνω. 

 • Το Chatbot είναι ενσωματωμένο στο ChatGPT και λειτουργεί με αυτό. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Chatbot, αποδέχεστε επίσης όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χρήστες του ChatGPT.  Ανάλογα με τις ερωτήσεις σας, οι απαντήσεις που σας παρέχει το Chatbot μπορεί επίσης να περιέχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, απόψεις και γνώμες τρίτων, οι οποίες προέρχονται από το διαδίκτυο. Στον βαθμό που το εν λόγω περιεχόμενο τρίτων συμπεριλαμβάνεται ως μέρος της απάντησης που έχει δώσει το Chatbot σε εσάς, λάβετε υπόψη ότι: (α) όλο αυτό το περιεχόμενο σάς παρουσιάζεται "ως έχει" για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο, χωρίς καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, (β) όλο αυτό το περιεχόμενο, οι απόψεις, τα σχόλια ή/και οι γνώμες ανήκουν σε τρίτους και δεν ισχυρίζονται ότι εκφράζουν τις απόψεις, τα σχόλια ή τις γνώμες της Ακαδημίας Binance, και (γ) αντίστοιχα, η παροχή τέτοιου περιεχομένου τρίτων μερών από το Chatbot σε εσάς δεν προορίζεται για και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως (ούτε θα το παρουσιάσετε σε άλλους τρίτους ως) επικύρωση από την Ακαδημία Binance των απόψεων ή γνωμών που διατυπώνονται ή της αξιοπιστίας ή της ακρίβειας του εν λόγω περιεχομένου. Συνεπώς, η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που απορρέουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

 • Σε περίπτωση που το περιεχόμενο που σας παρέχει το Chatbot περιλαμβάνει συνδέσμους προς πηγές τρίτων (αν υπάρχουν), λάβετε επίσης υπόψη σας ότι αυτοί οι σύνδεσμοι και το περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτούς δεν ελέγχονται από εμάς. Παρομοίως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των εν λόγω ιστότοπων τρίτων και του περιεχομένου τους. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαμβάνετε εσείς οι ίδιοι και δεν αναλαμβάνουμε κανένα καθήκον επιμέλειας, ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε.

 • Οι απαντήσεις του Chatbot, όπως προκύπτουν και σας αποστέλλονται, εξαρτώνται επίσης από την καταχώρηση δεδομένων από τον χρήστη και τους υποκείμενους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί. Συνεπώς, και όπως προαναφέρθηκε, η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη γι' αυτό και δεν εγγυάται την ακρίβεια των απαντήσεων που λαμβάνετε. Σε αυτό το πλαίσιο, λάβετε υπόψη σας ότι το Chatbot δημιουργήθηκε από τρίτους και δεν εγγυόμαστε ούτε παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την απόδοσή του ή την καταλληλότητά του για τον προβλεπόμενο σκοπό σας. 

 • Ούτε η Ακαδημία Binance ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους της αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες (συμβατικές, αδικοπραξίες ή άλλες) που προκύπτουν από τη χρήση ή την επικοινωνία σας με το Chatbot, ή την αναφορά ή τον βαθμό στον οποίο βασίζεστε στις απαντήσεις που παρέχονται από το Chatbot (και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν). Για λόγους σαφήνειας, αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή/και επακόλουθες απώλειες που μπορεί να υποστείτε, οι οποίες προκύπτουν από πληροφορίες που παρείχατε στο Chatbot μέσω ερωτημάτων που καταχωρήσατε.

 • Για λόγους σαφήνειας, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο της Ακαδημίας Binance (το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το περιεχόμενο των απαντήσεων του Chatbot) ανήκουν αποκλειστικά στην Ακαδημία Binance. Οι διατάξεις των Όρων χρήσης της Binance που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξακολουθούν να ισχύουν για εσάς.  

 • Τέλος, αυτό το Chatbot διατίθεται σε εσάς με μοναδικό σκοπό να απαντά σε ερωτήσεις και να παρέχει απαντήσεις αποκλειστικά και μόνο σε ερωτήσεις εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα. Το Chatbot δεν προορίζεται για την εμπορία, προώθηση ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα κρύπτο. Αν λάβετε μια απάντηση όπου το Chatbot έχει προβεί σε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση sensei_tech_support@binance.com για να επεξεργαστούμε περαιτέρω τις απαντήσεις.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.