Vyloučení odpovědnosti
Domů
Články
Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

Začátečníci
Zveřejněno Oct 8, 2020Aktualizováno Oct 30, 2023
5m

Vyloučení odpovědnosti

Upozorňujeme, že na používání webu Akademie Binance se vztahují následující podmínky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte náš web.

 • Veškerý obsah Akademie Binance je připraven a prezentován pouze pro informační a vzdělávací účely a může být kdykoli změněn nebo aktualizován.

 • Na obsah Akademie Binance se nelze spoléhat, neměl by být základem pro přijímání investičních rozhodnutí, neměl by být vykládán jako doporučení k uzavírání transakcí ani jako doporučení jakékoli investiční strategie.

 • Články, videa a kurzy připravené Akademií Binance, divizí společnosti Binance, nemají vazbu na poskytování konzultačních služeb v oblasti investic, daní, práva, financí, účetnictví, poradenství ani jiných souvisejících služeb a nejsou doporučením k nákupu, prodeji ani držení žádného aktiva. Obsah Akademie Binance proto nesmí být chápán jako finanční poradenství a jeho cílem není doporučovat nákup žádného konkrétního produktu ani služby.  

 • Tato sdělení nejsou osobním doporučením a nezohledňují, zda je libovolná transakce vhodná pro konkrétní osobu.

 • Veškerý obsah Akademie Binance vám je prezentován výhradně „tak, jak je“. Akademie Binance neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani garance, že její obsah je správný, aktuální, vhodný pro daný účel nebo úplný.

 • Pokud Akademie Binance odkazuje na informace získané nebo odvozené ze zdrojů třetích stran nebo statistických služeb, nenese za ně Binance odpovědnost.

 • Tímto vám připomínáme, že ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice se může snížit i zvýšit a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika společnosti Binance.

 • Akademie Binance ani žádný z jejích členů statutárních orgaánů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců nebo pracovníků nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty (smluvní, deliktní nebo jiné) vyplývající z použití těchto sdělení či jejich obsahu nebo ze spoléhání se na informace v nich obsažené.

Pokud používáte chatbota Binance Sensei integrovaného na webu Akademie Binance (dále jen „chatbot“), následující podmínky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahují i na něj. Pokud nimi nesouhlasíte, nesmíte chatbota používat. Pro přehlednost uvádíme, že níže uvedené podmínky jsou doplňkové a doplňují podmínky uvedené výše.

 • Chatbot má být pouze pomocný nástroj, který pomáhá efektivně získávat odpovědi z obsahu na platformě Akademie Binance. Jeho úkolem není poskytovat jakoukoli formu konkrétního poradenství k zamýšlenému dotazu. Používáním chatbota souhlasíte s tím, že s veškerými odpověďmi nebo získanými informacemi budete nakládat na vlastní riziko a uvážení. Akademie Binance nenese za získané informace nebo výsledky žádnou odpovědnost ani jimi není nijak vázaná.

 • Pokud odpověď chatbota odkazuje na jakýkoli obsah z webu Akademie Binance nebo z něj vychází, platí obvyklá zřeknutí se odpovědnosti Akademie Binance, jak je uvedeno výše. 

 • Chatbot je integrací služby ChatGPT. Spuštěním a používáním chatbota souhlasíte také se všemi podmínkami, které se vztahují na uživatele služby ChatGPT.  V závislosti na dotazech mohou odpovědi poskytnuté chatbotem obsahovat také veřejně dostupné informace, názory a stanoviska třetích stran získané z internetu. Pokud je takový obsah třetích stran součástí odpovědi chatbota, vezměte prosím na vědomí, že: (a) veškerý takový obsah je vám prezentován „tak, jak je“, pouze pro obecné informační účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky; (b) veškerý takový obsah, názory, komentáře a/nebo stanoviska patří třetím stranám a neodráží názory, komentáře nebo stanoviska Akademie Binance; a (c) poskytnutí takového obsahu třetích stran chatbotem není zamýšleno a nesmí být vykládáno jako (a ani nebudete totéž prezentovat jiným třetím stranám jako) schvalování uvedených názorů či stanovisek nebo spolehlivosti či správnosti takového obsahu ze strany Akademie Binance. Akademie Binance proto nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané používáním těchto informací.

 • Pokud obsah od chatbota případně obsahuje odkazy na zdroje třetích stran, vezměte prosím na vědomí, že tyto odkazy ani obsah v nich uvedený nemáme pod kontrolou. Stejně tak neodpovídáme za spolehlivost ani správnost stránek třetích stran nebo jejich obsahu. V tomto ohledu nesete za svá vlastní rozhodnutí výhradní odpovědnost a my žádnou povinnost péče, odpovědnost ani ručení za případné ztráty, které vám mohou vzniknout, nepřebíráme.

 • Generované odpovědi, které vám chatbot zobrazuje, se odvíjí také od vstupů uživatele a podkladových algoritmů. Proto, jak je uvedeno výše, Binance nenese za odpovědi odpovědnost ani nezaručuje jejich správnost. V této souvislosti upozorňujeme, že chatbota vytvořily třetí strany, takže nezaručujeme ani neposkytujeme žádné záruky ohledně jeho fungování nebo vhodnosti pro zamýšlený účel. 

 • Akademie Binance ani žádný z jejích členů statitárních orgánů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců nebo pracovníků nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty (smluvní, deliktní nebo jiné) vyplývající z použití chatbota či komunikace s ním nebo z odkazování na odpovědi poskytnuté chatbotem (a veškeré obsažené informace) či spoléhání se na ně. Pro upřesnění sem patří mimo jiné jakékoli přímé, nepřímé a/nebo následné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku informací poskytnutých chatbotovi prostřednictvím vámi zadaných dotazů.

 • Upozorňujeme, že veškerá práva duševního vlastnictví související s obsahem Akademie Binance (kam patří mimo jiné obsah odpovědí chatbota) náleží Akademii Binance. Ustanovení v podmínkách použití Binance týkající se práv duševního vlastnictví se na vás vztahují i nadále.  

 • A konečně, tento chatbot je vám k dispozici výhradně za účelem poskytování odpovědí, které mají výhradně vzdělávací a informační charakter. Chatbot není určen k nabízení, propagaci nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb souvisejících s kryptoměnami. Pokud takovou odpověď od chatbota obdržíte, kontaktujte nás prosím na adrese sensei_tech_support@binance.com, abychom mohli jeho odpovědi vylepšit.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.