Na czym polega hedging w krypto, a także siedem strategii hedgingowych, które trzeba znać
Strona Główna
Artykuły
Na czym polega hedging w krypto, a także siedem strategii hedgingowych, które trzeba znać

Na czym polega hedging w krypto, a także siedem strategii hedgingowych, które trzeba znać

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jun 29, 2023Zaktualizowane Sep 27, 2023
9m

TL;DR

  • Hedging to strategia ograniczania ryzyka, która służy do kompensowania potencjalnych strat, jakie może ponieść osoba indywidualna lub organizacja. 

  • Do popularnych metod hedgingowych można zaliczyć kontrakty futures i opcje, kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty perpetual swap. 

  • Strategie hedgingowe wiążą się ze specyficznym ryzykiem i kosztami. Przed wdrożeniem strategii hedgingowej należy wziąć pod uwagę różne rodzaje ryzyka, np. ryzyko kontrahenta i ryzyko regulacyjne. 

Czym jest hedging?

Hedging to strategia ograniczania ryzyka stosowana przez osoby indywidualne i instytucje w celu zrekompensowania potencjalnych strat, które mogą wystąpić w związku z daną inwestycją. 

Koncepcja ta przypomina wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli masz dom na terenie zalewowym i chcesz zabezpieczyć majątek przed ryzykiem zalania, wykupujesz ubezpieczenie od powodzi. Na rynkach finansowych i kryptowalutowych podobną rolę spełnia hedging. Polega na realizowaniu określonych inwestycji w celu zmniejszenie ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami cen aktywów. 

Jak działa hedging?

Jest wiele różnych metod hedgingu, ale zazwyczaj składają się z następujących działań: 

Krok 1: Ustalenie pozycji głównej 

Masz już pozycję na określonym aktywie, np. na bitcoinie lub etherze. Oznacza to, że albo masz kryptowalutę, albo ekspozycję na jej ceny. 

Krok 2: Rozpoznanie zagrożeń

Następny etap to rozpoznanie ryzyka związanego z pozycją główną. Przykładowo – ryzyko związane z posiadaniem bitcoina polega na tym, że jego cena może spaść. 

Krok 3: Zajęcie pozycji przeciwnej

Przed ryzykiem można się zabezpieczyć, zajmując pozycję na powiązanym instrumencie, który prawdopodobnie będzie się poruszać w kierunku przeciwnym do rozpoznanego ryzyka. 

Celem hedgingu nie jest zarabianie pieniędzy, ale ochrona przed stratami. Zysk z pozycji hedgingowej powinien kompensować straty z pozycji głównej. Należy pamiętać, że zabezpieczenia idealne to rzadkość. Ponadto hedging często wiąże się z kosztami, dlatego należy rozważyć opłacalność zabezpieczenia.

Jak wygląda hedging w kryptowalutach?

Hedging w kryptowalutach działa na tej samej zasadzie, co hedging na tradycyjnych rynkach finansowych. Polega na zajęciu pozycji na powiązanym aktywie, które ma się poruszać w kierunku przeciwnym niż pozycja podstawowa. 

Oto siedem metod hedgingowych, które można stosować na rynkach krypto. Niektóre lub wszystkie te metody mogą być niedostępne w niektórych jurysdykcjach, dlatego należy pamiętać, aby wszelkie stosowane strategie hedgingowe były zgodne z miejscowymi przepisami. 

Każda z tych strategii wiąże się z określonym ryzykiem i kosztami, dlatego ważne jest, aby je zrozumieć przed podjęciem działań. 

Kontrakty futures 

Kontrakty futures na kryptowaluty dają inwestorom możliwość zakupu lub sprzedaży kryptowalut po z góry określonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Można się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnymi zmianami cen. Jeżeli np. posiadasz bitcoina i masz obawy, że jego cena spadnie, możesz sprzedać kontrakt futures na bitcoina. Jeżeli cena bitcoina spadnie, zysk z kontraktu futures zrównoważy stratę na posiadanych aktywach.

Kontrakty opcyjne

Opcje krypto dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, zakupu (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) kryptowaluty bazowej po ustalonej cenie w określonym czasie. Jeżeli posiadasz bitcoina i obawiasz się spadku ceny, możesz kupić opcję sprzedaży. Jeżeli cena bitcoina spadnie, wzrost wartości opcji sprzedaży zrównoważy utratę wartości bitcoina.

Kontrakt różnicy kursowej (CFD) 

Ekspozycję na kryptowaluty można zabezpieczać kontraktami CFD. Kontrakt CFD to derywat, który daje możliwość spekulowania na ruchach cen aktywów bazowych bez faktycznego posiadania tych aktywów. Zazwyczaj zawiera się z brokerem kontrakt na wymianę różnicy w cenie aktywów od chwili otwarcia kontraktu do chwili jego zamknięcia.

Jeżeli np. posiadasz bitcoina i chcesz się zabezpieczyć przed spadkami cen, otwierasz pozycję short (sprzedaż) na kontrakcie CFD na bitcoina. Zysk osiągnięty na pozycji CFD powinien zrównoważyć stratę poniesioną na posiadanych zasobach bitcoina w razie spadku ceny.

Kontrakty perpetual swap

Kontrakty perpetual swap odzwierciedlają cenę aktywa bazowego, np. bitcoina, i mają dawać ciągłą możliwość handlu bez daty wygaśnięcia. Zazwyczaj mają dźwignię, co umożliwia traderom otwieranie większych pozycji przy niższym wymogu w zakresie marginu początkowego.

Jeżeli np. spodziewasz się ewentualnego spadku ceny bitcoina, możesz otworzyć pozycję short na kontrakcie perpetual swap na bitcoina. Jeżeli cena bitcoina spadnie, zyski z kontraktu perpetual swap powinny zrównoważyć straty na posiadanym bitcoinie.

Granie na zniżkę

Niektóre platformy umożliwiają granie na zniżkę, co oznacza, że można pożyczyć kryptowalutę, sprzedać ją, a następnie odkupić w celu jej zwrotu. Jeżeli cena spadnie zgodnie z przewidywaniami, osiągasz zysk, który może zrekompensować straty na innych inwestycjach.

Stablecoiny 

Stablecoiny to kryptowaluty, których cena jest powiązana z rezerwą aktywów, zazwyczaj walutą fiat. Jeżeli obawiasz się spadku koniunktury na rynku, możesz zamienić część swoich zmiennych aktywów kryptowalutowych na stablecoiny. Wprawdzie nie odniesiesz korzyści ze wzrostów na rynku, ale zabezpieczysz się przed spadkiem.

Aktywów

Posiadanie szeregu różnych kryptowalut, czyli dywersyfikacja, może również pełnić rolę zabezpieczenia. Różne kryptowaluty mogą różnie reagować na zmiany rynkowe. Jeżeli jedna z nich spadnie, druga może wzrosnąć i zrównoważyć tę stratę. 

Przykłady hedgingu pozycji na bitcoinie

Załóżmy, że posiadasz BTC o wartości 10 000 $ i chcesz się zabezpieczyć przed ewentualnym spadkiem jego ceny. Aby zabezpieczyć swoją pozycję, możesz rozważyć wykonanie poniższych czynności. 

Załóżmy, że bitcoin jest aktualnie notowany po 50 000 $. Możesz kupić opcję sprzedaży, która daje Ci prawo do sprzedaży bitcoina za 50 000 $ w przyszłości. Załóżmy, że płacisz za tę opcję premię w wysokości 500 $ (faktyczne ceny zależą od warunków rynkowych). 

Jeżeli cena bitcoina spadnie do 40 000 $, możesz wykonać opcję i sprzedać bitcoina za 50 000 $, znacznie zmniejszając swoje straty. Kosztem tego zabezpieczenia będzie premia zapłacona za opcję. W tym przykładzie do pokrycia portfolio potrzebne byłoby 0,2 BTC. Koszt wyniósłby 0,01 BTC (500 $/50 000 $).

Możesz również sprzedać kontrakt futures na bitcoina. Załóżmy, że sprzedajesz kontrakt futures za 0,2 BTC, zgadzając się na sprzedaż bitcoina po 50 000 $ w terminie miesiąca. Jeśli cena bitcoina spadnie do 40 000 $, możesz kupić 0,2 BTC po niższej cenie, aby wypełnić swój kontrakt, a tym samym skutecznie sprzedać bitcoina za 50 000 $ i zrównoważyć straty w swoim portfolio. Jeżeli jednak cena bitcoina wzrośnie, nadal masz obowiązek sprzedaży po cenie 50 000 $, co oznacza potencjalną stratę ewentualnych zysków cenowych.

Ryzyko związane z hedgingiem w krypto

Strategie hedgingowe ogólnie rzecz biorąc wiążą się z ryzykiem i kosztami. Premie opcyjne mogą być drogie, kontrakty futures mogą ograniczać potencjalne zyski, a stablecoiny są uzależnione od wypłacalności emitenta. Dywersyfikacja może ułatwiać rozłożenie ryzyka, ale nie musi zapobiegać stratom. 

Pamiętaj, aby przed wdrożeniem hedgingu wziąć pod uwagę poniższe czynniki ryzyka. 

Koszty

Hedging zazwyczaj wiąże się z kosztami. Np. zakup opcji wiąże się z koniecznością zapłaty premii, która może być znacząca w zależności od warunków rynkowych. Podobnie kontrakty futures mogą się wiązać m.in. z opłatami maklerskimi.

Ograniczenie potencjału wzrostowego

Strategie hedgingowe często ograniczają potencjalne zyski. Jeżeli np. zabezpieczysz się przed spadkiem ceny kontraktami futures, a cena jednak wzrośnie, Twoje zyski będą ograniczone do ceny kontraktu futures.

Ryzyko kontrahenta

Ryzyko kontrahenta jest szczególnie istotne w przypadku derywatów pozagiełdowych lub kiedy funkcję zabezpieczenia pełnią stablecoiny. Jeżeli kontrahent nie dotrzyma warunków umowy, może to prowadzić do strat. W przypadku stablecoinów istnieje ryzyko, że emitent może nie być w stanie utrzymać parytetu z aktywem bazowym.

Ryzyko wykonania

Istnieje ryzyko, że strategia hedgingowa może nie zadziałać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na warunki rynkowe. Np. na bardzo niestabilnych rynkach opcje i kontrakty futures mogą nie zapewniać oczekiwanej ochrony z powodu skrajnych ruchów cenowych.

Ryzyko regulacyjne

Sytuacja regulacyjna branży krypto oraz powiązanych z nią instrumentów finansowych ewoluuje i różni się w zależności od jurysdykcji. Zmiany w przepisach mogą mieć wpływ na wartość i dostępność niektórych instrumentów hedgingowych. Należy w pełni rozumieć wymogi regulacyjne obowiązujące w danej jurysdykcji lokalnej i zawsze dbać o zgodność z przepisami. 

Ryzyko Płynności

Niektóre instrumenty hedgingowe mogą być niepłynne, co oznacza, że nie da się ich łatwo kupić ani sprzedać, nie powodując znaczącej zmiany ceny. Może to utrudniać wchodzenie i wychodzenie z pozycji.

Złożoność

Wreszcie – strategie hedgingowe bywają złożone i wymagają dogłębnego zrozumienia rynków finansowych, zwłaszcza rynków z dźwignią. Błędy lub nieporozumienia mogą prowadzić do znacznych strat.

Wskazówki na temat hedgingu w krypto

Hedging jest skomplikowany i wymaga dogłębnej znajomości rynków finansowych. Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla początkujących, ale nawet doświadczeni traderzy muszą zachować ostrożność podczas hedgingu. Oto kilka wskazówek na temat stosowania strategii hedgingowych w krypto. 

Zrozum ryzyko

Pamiętaj, aby przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii hedgingowej w pełni zrozumieć związane z nią ryzyko i potencjalne straty. Każdy instrument finansowy i strategia ma swoje wady oraz zalety, a przed podjęciem decyzji należy wiedzieć, w co wchodzimy.

Dywersyfikuj

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Rozważ inwestycję w różne kryptowaluty, a nawet rozłożenie inwestycji na różne kategorie aktywów. Może to ułatwić ochronę przed zmiennością jednego konkretnego aktywa.

Nie komplikuj nadmiernie procesu

Stosowanie złożonych strategii hedgingowych w celu maksymalizacji zysków lub minimalizacji strat może być kuszące. Jednak komplikacja często oznacza większe ryzyko. Jeżeli nie jesteś zaawansowanym inwestorem, zazwyczaj lepsze są prostsze strategie.

Przemyślenia Końcowe 

Hedging skutecznie kompensuje potencjalne straty portfela pod warunkiem sprawnego stosowania, ale wymaga głębokiej wiedzy i nie nadaje się dla każdego. Stosując strategie hedgingowe, należy dokładnie przeanalizować warunki, wymogi związane z marginem, opłatami i opcjami dźwigni. 

Pamiętaj, aby dobrze zrozumieć związane z tym ryzyko i potencjalne koszty. Musisz stale kontrolować warunki rynkowe i ograniczać ekspozycję na ryzyko, nieustannie korygując swoje pozycje. 

Warto również korzystać z narzędzi służących do ograniczania ryzyka, np. zleceń stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty lub zabezpieczyć zyski. I wreszcie przed przystąpieniem do tych działań handlowych należy rozważyć uzyskanie porady doradcy finansowego.

Dalsza lektura: 


Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani też nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. W przypadku, gdy artykuł został napisany przez osobę zewnętrzną, należy pamiętać, że wyrażone poglądy należą do osoby zewnętrznej i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie tutaj w celu uzyskania dalszych szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.