Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση στα κρύπτο και εφτά στρατηγικές αντιστάθμισης που πρέπει να γνωρίζετε
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση στα κρύπτο και εφτά στρατηγικές αντιστάθμισης που πρέπει να γνωρίζετε

Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση στα κρύπτο και εφτά στρατηγικές αντιστάθμισης που πρέπει να γνωρίζετε

Έχει δημοσιευτεί Jun 29, 2023Έχει ενημερωθεί Oct 13, 2023
9m

TL;DR

  • Η αντιστάθμιση είναι μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου, η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να αντισταθμιστούν πιθανές ζημίες που μπορεί να επωμιστεί ένα άτομο ή ένας οργανισμός. 

  • Ορισμένοι κοινοί τρόποι αντιστάθμισης περιλαμβάνουν Futures και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) και συμβόλαια διηνεκούς Swap. 

  • Οι στρατηγικές αντιστάθμισης ενέχουν τους δικούς τους κινδύνους και συνεπάγονται το δικό τους κόστος. Πρέπει να λάβετε υπόψη τους διάφορους κινδύνους, όπως τους κινδύνους αντισυμβαλλομένου και τους ρυθμιστικούς κινδύνους, προτού χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική αντιστάθμισης. 

Τι είναι η αντιστάθμιση;

Η αντιστάθμιση είναι μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιείται από άτομα και οργανισμούς για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από μια επένδυση. 

Η ιδέα είναι ανάλογη με τη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου. Αν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου σε περιοχή υψηλού κινδύνου πλημμυρών, θα πρέπει να προστατεύσετε αυτό το περιουσιακό στοιχείο από τον κίνδυνο πλημμύρας συνάπτοντας ασφαλιστήριο για πλημμύρες. Στις χρηματοοικονομικές αγορές και στις αγορές κρυπτονομισμάτων, η αντιστάθμιση λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Συνίσταται σε μια επένδυση που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου αρνητικών μεταβολών των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. 

Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση;

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι αντιστάθμισης, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Καθορισμός βασικής θέσης 

Έχετε ήδη μια θέση σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, όπως το Bitcoin ή το Ether. Είτε διαθέτετε το κρυπτονόμισμα είτε έχετε άνοιγμα στις τιμές του. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη βασική θέση. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος κατοχής Bitcoin μπορεί να είναι ότι η τιμή του ενδέχεται να μειωθεί. 

Βήμα 3: Ανάληψη αντίθετης θέσης

Μπορείτε να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο αναλαμβάνοντας μια θέση σε ένα αντίστοιχο μέσο το οποίο αναμένεται να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση του κινδύνου που έχει προσδιοριστεί. 

Ο στόχος της αντιστάθμισης δεν είναι να κερδίσετε χρήματα, αλλά να προστατευτείτε από τις ζημίες. Το κέρδος από τη θέση αντιστάθμισης θα πρέπει να αντισταθμίζει τις ζημίες από τη βασική θέση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τέλεια κάλυψη είναι σπάνια. Επιπλέον, η αντιστάθμιση συχνά έχει κόστος, οπότε πρέπει να εξετάζεται η σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας της κάλυψης.

Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση στα κρύπτο;

Η αντιστάθμιση στα κρύπτο ακολουθεί την ίδια αρχή με την αντιστάθμιση στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές. Περιλαμβάνει την ανάληψη θέσης σε ένα αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο που αναμένεται να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση της βασικής θέσης. 

Ακολουθούν επτά τρόποι με τους οποίους ένας επενδυτής μπορεί να αντισταθμίζει τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ενδέχεται ορισμένοι από αυτούς, ή όλοι, να μην είναι διαθέσιμοι σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι στρατηγικές αντιστάθμισης που χρησιμοποιείτε, συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς. 

Κάθε στρατηγική από αυτές συνοδεύεται από τους δικούς της κινδύνους και το δικό της κόστος, οπότε είναι σημαντικό να τους κατανοήσετε προτού προχωρήσετε. 

Συμβάσεις Futures 

Τα Futures κρυπτονομισμάτων δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράζουν ή να πουλούν ένα κρυπτονόμισμα σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση πιθανών αλλαγών των τιμών. Για παράδειγμα, αν διαθέτετε Bitcoin και φοβάστε ότι η τιμή του μπορεί να μειωθεί, μπορείτε να πουλήσετε μια σύμβαση Futures Bitcoin. Αν η τιμή του Bitcoin μειωθεί, το κέρδος από τη σύμβαση Futures θα αντισταθμίσει τη ζημία από την κατοχή του Bitcoin.

Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης

Τα δικαιώματα προαίρεσης κρύπτο δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράζει (δικαίωμα προαίρεσης αγοράς) ή να πουλάει (δικαίωμα πώλησης) το υποκείμενο κρυπτονόμισμα σε προκαθορισμένη τιμή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αν διαθέτετε Bitcoin και αγχώνεστε για πιθανή μείωση της τιμής, μπορείτε να αγοράσετε ένα δικαίωμα πώλησης. Αν η τιμή του Bitcoin μειωθεί, η αύξηση της αξίας του δικαιώματος πώλησης θα αντισταθμίσει τη ζημία στην αξία του Bitcoin.

Συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) 

Τα συμβόλαια επί της διαφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αντιστάθμισης για το άνοιγμα σε κρύπτο. Ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς είναι ένα παράγωγο προϊόν που σας δίνει τη δυνατότητα να κερδοσκοπείτε στις κινήσεις των τιμών ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, χωρίς να κατέχετε στην πραγματικότητα το περιουσιακό στοιχείο. Συνήθως συνάπτετε ένα συμβόλαιο με έναν μεσίτη για να ανταλλάξετε τη διαφορά της τιμής του περιουσιακού στοιχείου από τη στιγμή που αρχίζει το συμβόλαιο μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώνεται.

Για παράδειγμα, αν κατέχετε Bitcoin και θέλετε να αντισταθμίσετε τη μείωση των τιμών, θα ανοίξετε μια βραχυπρόθεσμη θέση (πώλησης) στο συμβόλαιο επί της διαφοράς του Bitcoin. Το κέρδος που αποκομίζετε από τη θέση συμβολαίου επί της διαφοράς θα πρέπει να αντισταθμίσει τη ζημία που θα προκύψει από το Bitcoin που κατέχετε, αν η τιμή μειωθεί.

Συμβόλαια διηνεκούς Swap

Τα συμβόλαια διηνεκούς Swap παρακολουθούν την τιμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, όπως το Bitcoin, και έχουν ως στόχο να παρέχουν μια συνεχή ευκαιρία συναλλαγών χωρίς ημερομηνία λήξης. Συνήθως αξιοποιούν τη μόχλευση, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να ανοίγουν μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερη απαίτηση αρχικού Margin.

Για παράδειγμα, αν προβλέπετε μια πιθανή μείωση της τιμής του Bitcoin, μπορείτε να ανοίξετε μια βραχυπρόθεσμη θέση στο συμβόλαιο διηνεκούς Swap του Bitcoin. Αν η τιμή του Bitcoin μειωθεί, τα κέρδη από το συμβόλαιο διηνεκούς Swap θα πρέπει να αντισταθμίσουν τις ζημίες από την κατοχή Bitcoin.

Βραχυπρόθεσμες πωλήσεις

Κάποιες πλατφόρμες προσφέρουν τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμων πωλήσεων, όπου μπορείτε να δανειστείτε ένα κρυπτονόμισμα, να το πουλήσετε και να το αγοράσετε αργότερα για να το επιστρέψετε. Αν η τιμή μειωθεί όπως προβλέπετε, θα έχετε κέρδος το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει τις ζημίες από άλλες επενδύσεις.

Stablecoin 

Τα stablecoin είναι κρυπτονομίσματα, η τιμή των οποίων συνδέεται με ένα αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων, συνήθως ένα νόμισμα fiat. Αν ανησυχείτε για μια ύφεση της αγοράς, μπορείτε να μετατρέψετε ορισμένα από τα ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία κρύπτο σε stablecoin. Παρόλο που δεν θα επωφεληθείτε από μια ανοδική τάση της αγοράς, θα προστατεύεστε από μια καθοδική τάση.

Διαφοροποίηση

Η κατοχή διαφόρων κρυπτονομισμάτων ή η διαφοροποίηση μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως κάλυψη. Τα διάφορα κρύπτο μπορεί να ανταποκρίνονται διαφορετικά στις αλλαγές της αγοράς. Αν κάποιο μειωθεί, κάποιο άλλο μπορεί να αυξηθεί και να αντισταθμίσει αυτήν τη ζημία. 

Ένα παράδειγμα αντιστάθμισης της θέσης σας στο Bitcoin

Ας υποθέσουμε ότι κατέχετε BTC αξίας 10.000 δολαρίων και θέλετε να αντισταθμίσετε μια πιθανή μείωση της τιμής του. Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να κάνετε τα εξής για να αντισταθμίσετε τη θέση σας. 

Ας υποθέσουμε ότι το Bitcoin συναλλάσσεται αυτή τη στιγμή στα 50.000 δολάρια. Θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα δικαίωμα πώλησης που σας δίνει το δικαίωμα να πουλήσετε το Bitcoin στα 50.000 δολάρια στο μέλλον. Ας υποθέσουμε ότι πληρώνετε τιμή δικαιώματος 500 δολαρίων για αυτό το δικαίωμα προαίρεσης (οι πραγματικές τιμές εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς). 

Αν η τιμή του Bitcoin υποχωρήσει στα 40.000 δολάρια, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα προαίρεσης και να πουλήσετε το Bitcoin σας για 50.000 δολάρια, περιορίζοντας σημαντικά τις ζημίες σας. Το κόστος αυτής της αντιστάθμισης θα είναι η τιμή του δικαιώματος που πληρώσατε για το δικαίωμα προαίρεσης. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρειαστείτε 0,2 BTC για να καλύψετε το χαρτοφυλάκιό σας. Το κόστος θα ήταν 0,01 BTC (500 δολάρια/50.000 δολάρια).

Εναλλακτικά, μπορείτε να πουλήσετε μια σύμβαση Futures για Bitcoin. Ας πούμε ότι πουλάτε μια σύμβαση Futures για 0,2 BTC και συμφωνείτε να πουλήσετε το Bitcoin στα 50.000 δολάρια σε έναν μήνα. Αν υποχωρήσει η τιμή του Bitcoin στα 40.000 δολάρια, μπορείτε να αγοράσετε 0,2 BTC στη χαμηλότερη τιμή για να εκτελέσετε τη σύμβασή σας, πουλώντας έτσι ουσιαστικά το Bitcoin σας στα 50.000 δολάρια και αντισταθμίζοντας τις ζημίες στο χαρτοφυλάκιό σας. Ωστόσο, αν η τιμή του Bitcoin αυξηθεί, θα είστε και πάλι υποχρεωμένοι να το πουλήσετε στα 50.000 δολάρια, με αποτέλεσμα να χάσετε τα όποια κέρδη από την τιμή.

Κίνδυνοι αντιστάθμισης στα κρύπτο

Οι στρατηγικές αντιστάθμισης ενέχουν γενικά κινδύνους και συνεπάγονται κόστος. Οι τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να είναι υψηλές, τα Futures μπορεί να περιορίσουν τα πιθανά κέρδη και τα stablecoin βασίζονται στη φερεγγυότητα του εκδότη. Η διαφοροποίηση μπορεί να βοηθήσει στην κατανομή του κινδύνου, αλλά δεν θα αποτρέψει απαραίτητα τις ζημίες. 

Μην παραλείψετε να εξετάσετε τους ακόλουθους κινδύνους προτού προχωρήσετε σε αντιστάθμιση. 

Κόστη

Η αντιστάθμιση συνήθως συνεπάγεται κόστος. Για παράδειγμα, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης συνεπάγεται την καταβολή τιμής δικαιώματος, το οποίο μπορεί να είναι υψηλό ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Παρομοίως, οι συμβάσεις Futures μπορεί να συνεπάγονται προμήθειες μεσιτείας και άλλες προμήθειες.

Περιορισμένη ανοδική τάση

Οι στρατηγικές αντιστάθμισης συχνά περιορίζουν τα δυνητικά κέρδη. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε συμβάσεις Futures για να αντισταθμίσετε μια μείωση της τιμής και αντί γι' αυτό η τιμή αυξηθεί, τα κέρδη σας θα περιοριστούν στην τιμή της σύμβασης Futures.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι εξαιρετικά σημαντικός για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ή όταν τα stablecoin χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αντιστάθμισης. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει τη συμφωνία, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες. Στην περίπτωση των stablecoin, υπάρχει ο κίνδυνος ο εκδότης να μην μπορεί να διατηρήσει τη σύνδεση με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Κίνδυνος εκτέλεσης

Υπάρχει ο κίνδυνος η στρατηγική αντιστάθμισης να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω των συνθηκών της αγοράς. Για παράδειγμα, σε εξαιρετικά ευμετάβλητες αγορές, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμβάσεις Futures ίσως να μην παρέχουν την αναμενόμενη προστασία λόγω των ακραίων μεταβολών των τιμών.

Κανονιστικός κίνδυνος

Το ρυθμιστικό περιβάλλον των κρυπτονομισμάτων και των συναφών χρηματοοικονομικών μέσων εξελίσσεται και διαφέρει ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Οι αλλαγές στους κανονισμούς μπορεί να επηρεάσουν την αξία και τη διαθεσιμότητα ορισμένων μέσων αντιστάθμισης. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τις κανονιστικές απαιτήσεις της τοπικής σας δικαιοδοσίας και να συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή. 

Κίνδυνος ρευστότητας

Ορισμένα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να μην είναι ρευστοποιήσιμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν εύκολα, χωρίς να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή στην τιμή. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την είσοδο ή την έξοδο από θέσεις.

Περιπλοκότητα

Τέλος, οι στρατηγικές αντιστάθμισης μπορεί να είναι πολύπλοκες και προϋποθέτουν την καλή κατανόηση των χρηματοοικονομικών αγορών, ιδίως εκείνων που περιλαμβάνουν μόχλευση. Λάθη ή παρανοήσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες.

Συμβουλές αντιστάθμισης στα κρύπτο

Η αντιστάθμιση είναι πολύπλοκη και απαιτεί καλή γνώση των χρηματοοικονομικών αγορών. Σίγουρα δεν είναι για αρχάριους, και ακόμη και οι έμπειροι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την αντιστάθμιση. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές κατά τη χρήση στρατηγικών αντιστάθμισης στα κρύπτο. 

Κατανοήστε τους κινδύνους

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στρατηγική αντιστάθμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους σχετικούς κινδύνους και τα πιθανά μειονεκτήματα. Κάθε χρηματοοικονομικό μέσο και στρατηγική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι σας περιμένει πριν δεσμευτείτε.

Προβείτε σε διαφοροποίηση

Μην "βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι". Εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε σε διάφορα κρυπτονομίσματα και ακόμη και να κατανείμετε την επένδυσή σας σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προστατευτείτε από τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

Μην περιπλέκετε υπερβολικά τη διαδικασία

Μπορεί να είναι δελεαστικό να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες στρατηγικές αντιστάθμισης για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη ή να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα συχνά εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους. Αν δεν είστε έμπειρος επενδυτής, οι απλούστερες στρατηγικές είναι συνήθως καλύτερες.

Συμπεράσματα 

Η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική ως προς την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν στο χαρτοφυλάκιό σας, όταν αυτή χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, αλλά η αντιστάθμιση απαιτεί πολύ καλή γνώση και δεν είναι για όλους. Πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις απαιτήσεις Margin, τις προμήθειες και τις επιλογές μόχλευσης όταν χρησιμοποιείτε στρατηγικές αντιστάθμισης. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους και το πιθανό κόστος. Πρέπει να παρακολουθείτε συστηματικά τις συνθήκες της αγοράς και να διαχειρίζεστε την έκθεσή σας στον κίνδυνο προσαρμόζοντας συνεχώς τις θέσεις σας. 

Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως εντολές stop-loss, για να περιορίσετε τις πιθανές ζημίες ή να εξασφαλίσετε τα κέρδη σας. Τέλος, εξετάστε το ενδεχόμενο να ζητήσετε καθοδήγηση από χρηματοοικονομικό σύμβουλο προτού ασχοληθείτε με αυτές τις δραστηριότητες συναλλαγών.

Για περαιτέρω ανάγνωση: 


Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.