Συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης: Τι είναι τα Greeks;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης: Τι είναι τα Greeks;

Συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης: Τι είναι τα Greeks;

Έχει δημοσιευτεί Feb 21, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 11, 2023
6m

TL;DR

Τα Greeks — Delta, Gamma, Theta και Vega — είναι χρηματοπιστωτικοί υπολογισμοί που υπολογίζουν την ευπάθεια ενός δικαιώματος προαίρεσης σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Το Delta (Δ) δείχνει τον ρυθμό μεταβολής μεταξύ της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης και μιας μεταβολής της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά 1 δολάριο. Το Gamma (Γ) υπολογίζει τον ρυθμό μεταβολής του delta ενός δικαιώματος προαίρεσης, με βάση τη μεταβολή της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά 1 δολάριο.

Το Theta (θ) υπολογίζει την ευαισθησία της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης σε σχέση με τον χρόνο που απομένει για να ωριμάσει (ή να λήξει). Το Vega (ν) υπολογίζει την ευαισθησία της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης με βάση μια μεταβολή της τεκμαρτής μεταβλητότητας κατά 1%.

Εισαγωγή

Η συμμετοχή στις συναλλαγές παραγώγων απαιτεί περισσότερες γνώσεις σε σύγκριση με τις αγορές Spot. Για τις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, τα Greeks είναι ένα από τα πιο σημαντικά νέα μέσα που πρέπει να κατανοήσετε. Παρέχουν ένα βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση του κινδύνου και σας βοηθούν να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

Αφού εξοικειωθείτε με τα Greeks, θα μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα την ανάλυση της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης και να συμμετέχετε σε περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τις πωλήσεις, τις αγορές και άλλα ζητήματα δικαιωμάτων προαίρεσης.

Τι είναι τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης;

Ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που σας δίνει το δικαίωμα — αλλά όχι την υποχρέωση — να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε μια προκαθορισμένη τιμή (τιμή εκτέλεσης). Διαθέτει επίσης ημερομηνία λήξης. 

Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις αγορές και τις πωλήσεις. Ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να αγοράσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην τιμή εκτέλεσης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ενώ ένα δικαίωμα πώλησης δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να πουλήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην τιμή εκτέλεσης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η τρέχουσα τιμή αγοράς ενός δικαιώματος προαίρεσης είναι γνωστή ως τιμή δικαιώματος, την οποία ο πωλητής του (γνωστός ως εκχωρητής οψιόν) εισπράττει ως εισόδημα.

Μπορεί να έχετε ήδη εντοπίσει κάποιες ομοιότητες αν γνωρίζετε τι είναι οι συμβάσεις Futures. Τα δικαιώματα προαίρεσης προσφέρουν ευκαιρίες αντιστάθμισης και κερδοσκοπίας και οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν αντίθετες θέσεις υποτίμησης και ανατίμησης.

Μπορεί να θέλετε να κατοχυρώσετε μια συγκεκριμένη τιμή για ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο για να προγραμματίσετε καλύτερα τη μελλοντική χρηματοπιστωτική σας θέση. Επίσης, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε συμφέρουσα τιμή βάσει μιας προβλεπόμενης κίνησης των τιμών.

Τι σημαίνουν τα διάφορα Greeks;¬

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, θα συναντήσετε συχνά συζητήσεις για τα Greeks. Αυτοί οι χρηματοπιστωτικοί υπολογισμοί υπολογίζουν την ευπάθεια ενός δικαιώματος προαίρεσης σε συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως ο χρόνος και η μεταβλητότητα. Τα Greeks βοηθούν τους επενδυτές δικαιωμάτων προαίρεσης να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις θέσεις τους και να αξιολογούν τον κίνδυνο. Υπάρχουν τέσσερα κύρια Greeks που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης: τα Delta, Gamma, Theta και Vega. 

Delta (Δ)

Το Delta (Δ) δείχνει τον ρυθμό μεταβολής μεταξύ της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης και μιας μεταβολής της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά 1 δολάριο. Ο υπολογισμός εκφράζει την ευαισθησία της τιμής του δικαιώματος προαίρεσης σε σχέση με την κίνηση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Το Delta κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1 για τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και 0 και -1 για τα δικαιώματα πώλησης. Η τιμή δικαιώματος αγοράς αυξάνεται όταν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται και μειώνεται όταν μειώνεται η τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Αντίθετα, η τιμή δικαιώματος πώλησης μειώνεται όταν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται και αυξάνεται όταν μειώνεται η τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Εάν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς έχει delta 0,75, μια αύξηση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά 1 δολάριο θα αυξήσει θεωρητικά την τιμή δικαιώματος του δικαιώματος προαίρεσης κατά 75 λεπτά. Εάν το δικαίωμα πώλησης έχει delta -0,4, μια αύξηση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά 1 δολάριο θα μειώσει την τιμή δικαιώματος κατά 40 λεπτά.

Gamma (Γ)

Το Gamma (Γ) υπολογίζει τον ρυθμό μεταβολής του delta ενός δικαιώματος προαίρεσης, με βάση τη μεταβολή της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά 1 δολάριο. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πρώτο παράγωγο του delta, και όσο υψηλότερο είναι το gamma ενός δικαιώματος προαίρεσης, τόσο πιο ευμετάβλητη είναι η τιμή δικαιώματός του. Το Gamma σάς βοηθά να κατανοήσετε τη σταθερότητα του delta ενός δικαιώματος προαίρεσης και είναι πάντα θετικό για τις αγορές και τις πωλήσεις.

Φανταστείτε ότι το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς έχει delta 0,6 και gamma 0,2. Η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται κατά 1 δολάριο και η τιμή δικαιώματος αγοράς κατά 60 λεπτά. Στη συνέχεια, το delta του δικαιώματος προαίρεσης προσαρμόζεται επίσης αυξητικά κατά 0,2 έως 0,8.

Theta (θ)

Το Theta (θ) υπολογίζει την ευαισθησία της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης σε σχέση με τον χρόνο που απομένει για να ωριμάσει (ή να λήξει) ένα δικαίωμα προαίρεσης. Πιο συγκεκριμένα, το theta ενός δικαιώματος προαίρεσης δείχνει τη μεταβολή της τιμής δικαιώματος ανά ημέρα, καθώς αυτό οδεύει προς τη λήξη. 

Το Theta είναι αρνητικό για μακροπρόθεσμες (ή αγορασμένες) θέσεις και θετικό για βραχυπρόθεσμες (ή πουλημένες) θέσεις. Για τον κάτοχο, η αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης μειώνεται πάντα με την πάροδο του χρόνου ceteris paribus (με αμετάβλητα τα λοιπά στοιχεία). Αυτό ισχύει τόσο για τα συμβόλαια αγοράς όσο και για τα συμβόλαια πώλησης. Εάν το δικαίωμα προαίρεσης έχει theta -0,2, η τιμή του θα αλλάζει κατά 20 λεπτά ημερησίως όσο πλησιάζει προς τη λήξη του.

Vega (ν)

Το Vega (ν) υπολογίζει την ευαισθησία της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης με βάση μια μεταβολή της τεκμαρτής μεταβλητότητας κατά 1%. Βασίζεται στον υπολογισμό της τεκμαρτής μεταβλητότητας, δηλαδή της πρόβλεψης της αγοράς για την πιθανή κίνηση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Το Vega έχει πάντα θετική τιμή επειδή, καθώς αυξάνεται η τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης, αυξάνεται και η τεκμαρτή μεταβλητότητα ceteris paribus (με αμετάβλητα τα λοιπά στοιχεία). 

Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη μεταβλητότητα αυξάνει την τιμή των δικαιωμάτων προαίρεσης επειδή υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτευχθεί η τιμή εκτέλεσης. Ένας πωλητής δικαιωμάτων προαίρεσης θα επωφεληθεί από τη μείωση της τεκμαρτής μεταβλητότητας, ενώ ένας αγοραστής θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Ας εξετάσουμε ένα βασικό παράδειγμα: Εάν το δικαίωμα προαίρεσης έχει vega 0,2 και η τεκμαρτή μεταβλητότητα αυξηθεί κατά 1%, η τιμή δικαιώματος θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20 λεπτά.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Greeks για συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης κρυπτονομισμάτων;

Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται συνήθως ως υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία στα δικαιώματα προαίρεσης. Όταν χρησιμοποιείτε ένα κρυπτονόμισμα, δεν υπάρχει καμία διαφορά κατά τον υπολογισμό ή τη χρήση των Greeks. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι τα κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα, πράγμα που σημαίνει ότι τα Greeks που εξαρτώνται από τη μεταβλητότητα ή την κατεύθυνση, μπορούν επίσης να παρουσιάσουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Συμπεράσματα

Τελειοποιώντας τις γνώσεις σας για τα τέσσερα βασικά Greeks, θα είστε σε καλύτερη θέση να αξιολογείτε το προφίλ κινδύνου σας άμεσα. Οι συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης παρουσιάζουν σχετικά υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, και η κατανόηση μέσων όπως τα Greeks είναι απαραίτητη για υπεύθυνες συναλλαγές. Επίσης, υπάρχουν περισσότερα Greeks από τα τέσσερα Greeks που καλύπτονται σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να συνεχίσετε να μελετάτε τα δικαιώματα προαίρεσης εμβαθύνοντας στα δευτερεύοντα Greeks.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε προορίζεται να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού μπορούν να μεταβάλλονται. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και τις Προειδοποιήσεις κινδύνου.