Търговия с опции: какво представляват гръцките символи?
Начало
Статии
Търговия с опции: какво представляват гръцките символи?

Търговия с опции: какво представляват гръцките символи?

Средно ниво
Публикувано Feb 21, 2023Актуализирано Dec 11, 2023
6m

Резюме

Гръцките символи - делта, гама, тета и вега - са финансови изчисления, които измерват чувствителността на дадена опция към конкретни параметри. Делта (Δ) показва скоростта на промяна между цената на опция и движение от $1 в цената на базовия актив. Гама (Γ) измерва скоростта на промяна на делтата на опциите въз основа на промяна от $1 в цената на базовия актив.

Тета (θ) измерва чувствителността на цената на опцията спрямо времето, което ѝ остава до падежа (или да изтече). Вега (ν) измерва ценовата чувствителност на дадена опция въз основа на 1% движение на подразбиращата се волатилност.

Въведение

Участието в търговията с деривати изисква повече знания, отколкото на спот пазарите. Гръцките символи са сред най-важния набор от нови инструменти за търговия с опции. Те осигуряват основна рамка за управление на риска и ви помагат да взимате по-информирани търговски решения.

След като се запознаете с гръцките символи, ще можете да разберете по-добре анализа на пазара на опции и да участвате в по-широки дискусии по пут опции, кол опции и други теми за опции.

Какви са опционните договори?

Опционният договор е финансов инструмент, който ви дава правото — но не и задължението — да закупите или продадете базов актив на предварително определена цена (страйк цената); има и срок на годност. 

Опционните договори попадат в две основни категории: кол и пут. Кол опцията позволява на нейния притежател да закупи базовия актив на цената на изпълнение в рамките на ограничен период от време, докато пут опцията позволява на притежателя ѝ да продаде базовия актив на цената на изпълнение в рамките на ограничен период от време. Текущата пазарна цена на опция е известна като нейната премия, която нейният продавач (известен като автор) получава като доход.

Може би вече сте забелязали някои прилики, ако сте запознати с фючърсните договори. Опциите предлагат както хеджиращи, така и спекулативни възможности, а участващите страни заемат противоположни мечи и бичи позиции.

Може да искате да заключите конкретна цена за базов актив, за да планирате по-добре бъдещото си финансово състояние. Може също така да искате да купите или продадете основния актив на изгодна цена въз основа на прогнозирано движение на цената.

Какви са различните гръцки символи?

В търговията с опции редовно ще намирате дискусии за гръцките символи. Тези финансови изчисления измерват чувствителността на опцията към конкретни параметри, като време и променливост. Гръцките символи помагат на търговците на опции да вземат по-информирани решения относно своите позиции и да оценят риска. Има четири основни гръцки символа, използвани в търговията с опции: делта, гама, тета и вега. 

Делта (Δ)

Делта (Δ) показва скоростта на промяна между цената на опция и движение от $1 в цената на базовия актив. Изчислението представлява ценовата чувствителност на опцията спрямо движението на цените в базовия актив.

Делта варира между 0 и 1 за кол опции и 0 и -1 за пут опции. Кол премиите нарастват, когато цената на базовия актив се повиши, и падат, когато цената на актива спадне. Пут премиите, от друга страна, падат, когато цената на базовия актив се повиши, и се повишават, когато цената на актива спадне.

Ако вашата кол опция има делта от 0,75, увеличение от $1 на цената на базовия актив теоретично би увеличило премията на опцията със 75 цента. Ако вашата пут опция има делта от -0,4, увеличение от $1 на цената на базовия актив би намалило премията с 40 цента.

Гама (Γ)

Гама (Γ) измерва скоростта на промяна на делтата на опциите въз основа на промяна от $1 в цената на базовия актив. Това го прави първият дериват на делта и колкото по-висока е гама на опцията, толкова по-променлива е нейната премиум цена. Гама ви помага да разберете стабилността на делта опцията и винаги е положителна за кол и пут опциите.

Представете си, че вашата кол опция има делта от 0,6 и гама от 0,2. Цената на базовия актив се увеличава с $1, а неговата премия за изплащане с 60 цента. След това делтата на опцията също се коригира нагоре с 0,2 до 0,8.

Тета (θ)

Тета (θ) измерва чувствителността на цената на опцията спрямо времето, което ѝ остава до падежа (или до изтичане). По-конкретно, тета на опцията показва промяната на премиум цената за ден, докато се придвижва към изтичане. 

Тета е отрицателна за дълги (или закупени) позиции и положителна за къси (или продадени) позиции. За притежателя стойността на дадена опция винаги намалява с времето при други равни условия (при условие, че всички останали неща са равни); това важи както за кол, така и за пут договори. Ако опцията ви има тета от -0,2, цената ѝ ще се променя с 20 цента всеки ден колкото повече наближава падежът.

Вега (ν)

Вега (ν) измерва ценовата чувствителност на дадена опция въз основа на 1% движение на подразбиращата се волатилност. Той разчита на изчисление на подразбиращата се волатилност, прогнозата на пазара за вероятно движение в цената на базовия актив. Вега винаги е положителна стойност, тъй като с нарастването на цената на опцията, нейната подразбираща се волатилност също се увеличава при равни други условия. 

Като цяло, по-високата волатилност прави опциите по-скъпи, тъй като има по-голяма вероятност за достигане на страйк цената. Продавачът на опции ще спечели от спада на подразбиращата се волатилност, докато купувачът ще бъде в неравностойно положение. Нека да разгледаме основен пример: ако вашата опция има вега от 0,2 и подразбиращата се волатилност се повишава с 1%, премията трябва да се увеличи с 20 цента.

Мога ли да използвам гръцките символи за криптовалутни договори за опции?

Криптовалутите обикновено се използват като базови активи с опции. Използването на криптовалута няма значение при изчисляване или използване на гръцките символи. Имайте предвид обаче, че криптовалутите могат да бъдат силно волатилни, което означава, че гръцките символи, зависими от волатилността или посоката, също могат да изпитат големи колебания.

Заключителни мисли

С овладяването на четирите основни гръцки символа ще бъдете по-добре подготвени да оцените своя рисков профил с един поглед. Търговията с опции има сравнително висока степен на сложност и разбирането на инструменти като гръцките символи е от съществено значение за отговорната търговия. Освен това четирите гръцки символа, включени тук, не са единствените, които съществуват. Можете да продължите да изучавате опциите си, като изследвате по-незначителните гръцки символи.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без представяне или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.