Какво представляват форуърдните и фючърсните договори?
Начало
Статии
Какво представляват форуърдните и фючърсните договори?

Какво представляват форуърдните и фючърсните договори?

Средно ниво
Публикувано Mar 21, 2019Актуализирано Dec 28, 2022
7m
По същество форуърдните и фючърсните договори са споразумения, които позволяват на търговци, инвеститори и производители на стоки да спекулират с бъдещата цена на даден актив. Тези договори функционират като ангажимент от две страни, който позволява търговията на инструмент на бъдеща дата (дата на изтичане), на цена, договорена в момента на създаване на договора.

Основният финансов инструмент на форуърден или фючърсен договор може да бъде всеки актив, като собствен капитал, стока, валута, плащане на лихва или дори облигация.

Въпреки това, за разлика от форуърдните договори, фючърсните договори са стандартизирани от гледна точка на договора (като правни споразумения) и се търгуват на определени места (борси за фючърсни договори). Следователно фючърсните договори са предмет на определен набор от правила, които могат да включват, например, размера на договорите и дневните лихвени проценти. В много случаи изпълнението на фючърсни договори е гарантирано от клирингова къща, което дава възможност на страните да търгуват с намален риск от контрагента.

Въпреки че примитивните форми на фючърсни пазари са създадени в Европа през 17. век, борсата за ориз Dōjima (Япония) се счита за първата създадена фючърсна борса. В началото на 18. век в Япония повечето плащания се извършват с ориз, така че фючърсните договори започват да се използват като начин за хеджиране срещу рисковете, свързани с нестабилните цени на ориза.

С появата на електронни системи за търговия, популярността на фючърсните договори, заедно с редица случаи на употреба, стана широко разпространена в цялата финансова индустрия.


Функции на фючърсните договори

В контекста на финансовата индустрия фючърсните договори обикновено изпълняват някои от следните функции:

 • Хеджиране и управление на риска: фючърсните договори могат да се използват за смекчаване на специфичен риск. Например, фермер може да продаде фючърсни договори за своите продукти, за да гарантира, че ще получат определена цена в бъдеще, въпреки неблагоприятните събития и колебанията на пазара. Или японски инвеститор, който притежава американски съкровищни облигации, може да закупи фючърсни договори в JPYUSD за сумата, равна на тримесечното плащане на купон (лихвени проценти), като начин да заключи стойността на ваучера в JPY при предварително определен процент и по този начин да хеджира своята USD експозиция.
 • Ливъридж: фючърсните договори позволяват на инвеститорите да създават позиции с ливъридж. Тъй като договорите се уреждат на датата на изтичане, инвеститорите могат да увеличат своята позиция. Например, ливъридж 3:1 позволява на търговците да влязат в позиция, три пъти по-голяма от салдото на тяхната търговска сметка.
 • Къса експозиция: фючърсните договори позволяват на инвеститорите да поемат къса експозиция към актив. Когато инвеститор реши да продаде фючърсни договори, без да притежава основния актив, това обикновено се нарича „гола позиция“.
 • Разнообразие от активи: инвеститорите могат да се изложат на активи, които трудно могат да бъдат търгувани на място. Стоки като петрола обикновено са скъпи за доставка и включват високи разходи за съхранение, но чрез използването на фючърсни договори инвеститорите и търговците могат да спекулират с по-голямо разнообразие от класове активи, без да се налага да ги търгуват физически.
 • Откриване на цените: фючърсните пазари са единно гише за продавачи и купувачи (т.е търсенето и предлагането се срещат) за няколко класа активи, като например потребителски стоки. Например цената на петрола може да бъде определена по отношение на търсенето в реално време на фючърсните пазари, а не чрез локално взаимодействие на бензиностанция.


Механизми за сетълмент 

Датата на изтичане на фючърсен договор е последният ден от търговските дейности за този конкретен договор. След това търговията се спира и договорите се уреждат. Има два основни механизма за сетълмент на фючърсни договори:

 • Физически сетълмент: базовият актив се обменя между двете страни, които са се договорили по договор на предварително определена цена. Страната, която е била в къса позиция (продала е), има задължението да достави актива на страната, която е била в дълга (купила е).
 • Сетълмент в брой: базовият актив не се обменя директно. Вместо това едната страна плаща на другата сума, която отразява текущата стойност на активите. Един типичен пример за фючърсен договор, уреден в брой, е фючърсен договор за петрол, при който се обменят пари в брой, а не петролни барели, тъй като би било доста сложно да се търгуват физически хиляди барела.

Фючърсните договори, уредени в брой, са по-удобни и следователно по-популярни от договорите с физически сетълмент, дори за ликвидни финансови ценни книжа или инструменти с фиксиран доход, чиято собственост може да бъде прехвърлена сравнително бързо (поне в сравнение с физически активи като барели петрол).

Въпреки това фючърсните договори, уредени в брой, могат да доведат до манипулиране на цената на базовия актив. Този тип пазарна манипулация обикновено се нарича “banging the close” – термин, който описва необичайни търговски дейности, които умишлено нарушават книгите с поръчки, когато фючърсните договори наближават датата си на изтичане.


Изходни стратегии за фючърсни договори

След като заемат позиция на фючърсен договор, има три основни действия, които търговците на фючърси могат да извършат:

 • Офсетинг: се отнася до акта на затваряне на позиция на фючърсен договор чрез създаване на противоположна сделка със същата стойност. Така че, ако търговецът е в къса позиция с 50 фючърсни договора, той може да отвори дълга позиция с еднакъв размер, неутрализирайки първоначалната си позиция. Стратегията за офсетинг позволява на търговците да реализират своите печалби или загуби преди датата на сетълмент.
 • Ролоувър: възниква, когато търговец реши да отвори нова позиция на фючърсен договор, след като компенсира първоначалната си, като по същество удължава датата на изтичане. Например, ако търговец e в дълга позиция с 30 фючърсни договора, които изтичат през първата седмица на януари, но той иска да удължи позицията си за шест месеца, той може да компенсира първоначалната позиция и да отвори нова със същия размер с изтичане дата, определена за първата седмица на юли.
 • Сетълмент: ако фючърсният търговец не извърши офсетинг или ролоувър на позицията си, договорът ще бъде уреден на датата на изтичане. В този момент участващите страни са законово задължени да обменят своите активи (или парични средства) според позицията си.Модели на цените на фючърсните договори: контанго и нормална бекуърдация (обратен процес).

От момента на създаване на фючърсните договори до техния сетълмент, пазарната цена на договорите ще се променя постоянно в отговор на силите за покупка и продажба.

Връзката между падежа и вариращите цени на фючърсните договори генерира различни ценови модели, които обикновено се наричат контанго (1) и нормална бекуърдация (3). Тези ценови модели са пряко свързани с очакваната спот цена (2) на актив към датата на изтичане (4), както е показано по-долу.

 • Контанго (1) : пазарно състояние, при което цената на фючърсен договор е по-висока от очакваната бъдеща спот цена.
 • Очаквана спот цена (2): очаквана цена на актива към момента на сетълмент (дата на изтичане). Имайте предвид, че очакваната спот цена не винаги е постоянна, т.е. може да се промени в отговор на пазарното предлагане и търсене.
 • Нормална бекуърдация (3): пазарно състояние, при което цената на фючърсните договори е по-ниска от очакваната бъдеща спот цена.
 • Дата на изтичане (4): последният ден от търговските дейности за конкретен фючърсен договор, преди да настъпи сетълмент.

Докато пазарните условия на контанго са склонни да бъдат по-благоприятни за продавачите (къси позиции), отколкото за купувачите (дълги позиции), пазарите с нормална бекуърдация обикновено са по-изгодни за купувачите.

С наближаването на датата на изтичане се очаква цената на фючърсния договор постепенно да се доближи до спот цената, докато в крайна сметка имат същата стойност. Ако фючърсният договор и спот цената не са еднакви към датата на изтичане, търговците ще могат да правят бързи печалби от възможности за арбитраж.

В сценарий на контанго фючърсните договори се търгуват над очакваната спот цена, обикновено от съображения за удобство. Например, търговец на фючърси може да реши да плати премия за физически стоки, които ще бъдат доставени на бъдеща дата, така че не е нужно да се притесняват за плащане на разходи като съхранение и застраховка (златото е популярен пример). Освен това компаниите могат да използват фючърсни договори, за да заключат бъдещите си разходи на предсказуеми стойности, купувайки стоки, които са необходими за тяхната услуга (напр. производител на хляб, купуващ фючърсни договори за пшеница).

От друга страна, пазар с нормална бекуърдация се осъществява, когато фючърсните договори се търгуват под очакваната спот цена. Спекулантите купуват фючърсни договори, надявайки се да спечелят, ако цената се повиши според очакванията. Например, търговец на фючърси може да купи договори за петролни барели за 30 долара всеки днес, докато очакваната спот цена е 45 долара за следващата година.


Заключителни мисли

Като стандартизиран тип форуърдни договори, фючърсните договори са сред най-използваните инструменти във финансовата индустрия и различните им функционалности ги правят подходящи за широк спектър от случаи на употреба. Все пак е важно да имате добро разбиране на основните механизми на фючърсните договори и техните специфични пазари, преди да инвестирате средства.

Въпреки че „заключването“ на цената на актива в бъдеще е полезно при определени обстоятелства, то не винаги е безопасно – особено когато договорите се търгуват на маржин. Следователно стратегиите за управление на риска често се използват за смекчаване на неизбежните рискове, свързани с търговията с фючърсни договори. Някои спекуланти също използват индикатори за технически анализ заедно с методи за фундаментален анализ като начин да получат представа за ценовото движение на фючърсните пазари.
Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.