Vad är framtida kontrakt och terminskontrakt?
Hem
Artiklar
Vad är framtida kontrakt och terminskontrakt?

Vad är framtida kontrakt och terminskontrakt?

Medelnivå
Publicerad Mar 21, 2019Uppdaterad Dec 28, 2022
7m
I huvudsak är framtida kontrakt och terminskontrakt avtal som tillåter handlare, investerare och råvaruproducenter att spekulera i det framtida priset på en tillgång. Dessa kontrakt fungerar som ett tvåpartsåtagande som möjliggör handel med ett instrument på ett framtida datum (förfallodatum) till ett pris som överenskommits i stunden då kontraktet skapades.

Det underliggande finansiella instrumentet i ett framtida kontrakt eller terminskontrakt kan vara vilken tillgång som helst, såsom aktier, en råvara, en valuta, en räntebetalning eller till och med en obligation.

Men till skillnad från framtida kontrakt är terminskontrakten standardiserade ur ett kontraktsperspektiv (som juridiska avtal) och handlas på specifika handelsplatser (terminskontraktsbörser). Därför är terminskontrakt föremål för en särskild uppsättning regler, som till exempel kan inkludera kontraktens storlek och de dagliga räntesatserna. I många fall garanteras utförandet av terminskontrakt av en clearingcentral, vilket gör det möjligt för parter att handla med minskade motpartsrisker.

Även om primitiva former av terminsmarknader skapades i Europa under 1600-talet, anses Dōjima Rice-börsen (i Japan) vara den första etablerade terminskontraktbörsen. I början av 1700-talets Japan gjordes de flesta betalningarna i ris, så terminskontrakt började användas som ett sätt att säkra sig mot riskerna förknippade med instabila rispriser.

Med framväxten av elektroniska handelssystem blev populariteten för terminskontrakt, tillsammans med en rad användningsområden, utbredd över hela finansbranschen.


Terminskontraktens funktioner

Inom finansbranschens sammanhang har terminskontrakt vanligtvis några av följande funktioner:

 • Hedging och riskhantering: terminskontrakt kan användas för att minska en specifik risk. Till exempel kan en bonde sälja terminskontrakt för sina produkter för att säkerställa att hen får ett visst pris i framtiden trots ogynnsamma händelser och marknadsfluktuationer. Eller så kan en japansk investerare som äger statsobligationer från USA köpa JPYUSD-terminskontrakt för det belopp som motsvarar den kvartalsvisa kupongbetalningen (räntesatsen) som ett sätt att låsa kupongens värde i JPY till en fördefinierad ränta och därmed säkra sin USD-exponering.
 • Hävstång: terminskontrakt tillåter investeraren att skapa hävstångspositioner. Eftersom kontrakten avslutas på utgångsdatumet kan investeraren utnyttja sin position. Till exempel tillåter en hävstångseffekt på 3:1 handlaren att gå in i en position som är tre gånger större än dess handelskontosaldo.
 • Kort exponering: terminskontrakt tillåter investeraren att göra en kort exponering mot en tillgång. När en investerare bestämmer sig för att sälja terminskontrakt utan att äga den underliggande tillgången kallas detta vanligtvis för en "naken position".
 • Tillgångsvariation: investeraren kan ta en exponering mot tillgångar som är svåra att handla på spotmarknaden. Råvaror som olja är vanligtvis dyra att leverera och innebär höga lagringskostnader, men genom användning av terminskontrakt kan investeraren och handlaren spekulera i ett större utbud av tillgångsklasser utan att fysiskt behöva handla med dem.
 • Prisupptäckt: terminsmarknader är en allt-i-ett-plats för säljare och köpare, (det vill säga utbud och efterfrågan möts) för flera tillgångsklasser, såsom råvaror. Till exempel kan oljepriset bestämmas i förhållande till efterfrågan i realtid på terminsmarknaderna, snarare än genom lokal interaktion på en bensinstation.


Avräkningsmekanismer 

Slutdatumet för ett terminskontrakt är den sista dagen då handelsaktivitet pågår för det specifika kontraktet. Därefter stoppas handeln och kontrakten avräknas. Det finns två huvudmekanismer för avräkning av terminskontrakt:

 • Fysisk avräkning: Den underliggande tillgången byts ut mellan de två parter som kommit överens om ett kontrakt till ett förutbestämt pris. Den part som är kort (har sålt) har skyldighet att leverera tillgången till den som är lång (har köpt).
 • Kontantavräkning: Den underliggande tillgången byts inte direkt. Istället betalar den ena parten ett belopp till den andra, som återspeglar det aktuella tillgångsvärdet. Ett typiskt exempel på ett kontantavräknat terminskontrakt är ett oljeterminskontrakt, där kontanter växlas snarare än oljefat, eftersom det skulle vara ganska komplicerat att fysiskt handla med tusentals fat olja.

Kontantreglerade terminskontrakt är bekvämare och därför mer populära än fysiskt reglerade kontrakt, även för likvida finansiella värdepapper eller ränteinstrument vars ägande kan överföras ganska snabbt (åtminstone jämfört med fysiska tillgångar som fat med olja).

Kontantreglerade terminskontrakt kan dock leda till manipulation av det underliggande tillgångspriset. Denna typ av marknadsmanipulation kallas vanligen för "banging the close" - vilket är en term som beskriver onormala handelsaktiviteter som avsiktligt stör orderböckerna när terminskontrakten närmar sig sitt utgångsdatum.


Exitstrategier för terminskontrakt

Efter att ha tagit en position i ett terminskontrakt finns det tre huvudsakliga åtgärder som terminshandlare kan utföra:

 • Avräkning: hänvisar till handlingen att stänga en terminskontraktposition genom att skapa en motsatt transaktion av samma värde. Om en handlare är kort i 50 terminskontrakt, kan hen öppna en lång position av samma storlek, vilket neutraliserar dess initiala position. Avräkningsstrategin gör det möjligt för handlare att hämta sina vinster eller förluster före avräkningsdagen.
 • Förlängning: inträffar när en handlare bestämmer sig för att öppna en ny terminskontraktposition efter att ha kvitterat sin ursprungliga position, vilket i huvudsak förlänger utgångsdatumet. Om en handlare till exempel är lång på 30 terminskontrakt som löper ut den första veckan i januari, men vill förlänga sin position med sex månader, kan hen kompensera för den ursprungliga positionen och öppna en ny av samma storlek med utgångsdatum första veckan i juli.
 • Avräkning: om en terminshandlare inte kompenserar eller förlänger sin position regleras kontraktet vid utgångsdatumet. Vid denna tidpunkt är de inblandade parterna juridiskt skyldiga att byta sina tillgångar (eller kontanter) enligt deras position.Prismönster för terminskontrakt: contango och normal backwardation

Från det ögonblick som terminskontrakt skapas tills de avräknas förändras kontraktens marknadspris ständigt som ett svar på köp- och säljkrafterna.

Förhållandet mellan löptiden och varierande priser på terminskontrakten genererar olika prismönster som vanligen kallas contango (1) och normal backwardation (3). Dessa prismönster är direkt relaterade till det förväntade spotpriset (2) för en tillgång vid förfallodatumet (4) som illustreras nedan.

 • Contango (1): marknadstillstånd där priset på ett terminskontrakt är högre än det förväntade framtida spotpriset.
 • Förväntat spotpris (2): förväntat tillgångspris vid avräkningstillfället (förfallodatumet). Observera att det förväntade spotpriset inte alltid är konstant eftersom det kan ändras som svar på utbud och efterfrågan på marknaden.
 • Normal backwardation (3): marknadstillstånd där priset på terminskontraktet är lägre än det förväntade framtida spotpriset.
 • Förfallodatum (4): sista dagen för handelsaktiviteter för ett visst terminskontrakt, innan avräkningen sker.

Även om contango-marknadsförhållanden tenderar att vara mer gynnsamma för säljare (korta positioner) än köpare (långa positioner) är normala backwardationsmarknader vanligtvis mer fördelaktiga för köpare.

När förfallodatum närmar sig förväntas terminskontraktspriset gradvis konvergera till spotpriset tills de så småningom har samma värde. Om terminskontraktet och spotpriset inte är desamma vid utgångsdatumet kan handlaren göra snabba vinster från arbitragemöjligheterna.

I ett contango-scenario handlas terminskontraktet över det förväntade spotpriset, vanligtvis av bekvämlighetsskäl. Till exempel kan en terminshandlare besluta sig för att betala en premie för fysiska varor som levereras i ett framtida datum, så hen inte behöver oroa sig för att betala för utgifter som lagring och försäkring (guld är ett populärt exempel). Dessutom kan företag använda terminskontrakt för att låsa sina framtida utgifter på förutsägbara värden och köpa råvaror som är oumbärliga för deras tjänst (till exempel en brödproducent som köper veteterminskontrakt).

Å andra sidan sker en normal backwardation-marknad när terminskontrakt handlas under det förväntade spotpriset. Spekulanter köper terminskontrakt i hopp om att göra vinster om priset går upp som förväntat. Till exempel kan en terminshandlare köpa oljefatskontrakt för 30 USD styck idag, medan det förväntade spotpriset är 45 USD för nästa år.


Sammanfattningsvis

Som en standardiserad typ av framtida kontrakt är terminskontrakt bland de mest använda verktygen inom finansbranschen och deras olika funktionaliteter gör dem lämpliga för ett brett spektrum av användningsområden. Ändå är det viktigt att ha en god förståelse för de underliggande mekanismerna för terminskontrakt och deras specifika marknader innan du investerar dina tillgångar.

Även om det är användbart att "låsa" en tillgångs pris i framtiden under vissa omständigheter är det inte alltid säkert – särskilt när kontrakten handlas med marginal. Därför används riskhanteringsstrategier ofta för att mildra de oundvikliga riskerna som kan uppstå i samband med handel med terminskontrakt. Vissa spekulanter använder också tekniska analysindikatorer tillsammans med fundamentala analysmetoder som ett sätt att få insikter i prishändelserna på terminsmarknaderna.
Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.