Co jsou forwardové a futures kontrakty?
Domů
Články
Co jsou forwardové a futures kontrakty?

Co jsou forwardové a futures kontrakty?

Středně pokročilí
Zveřejněno Mar 21, 2019Aktualizováno Dec 28, 2022
7m
Forwardové a futures kontrakty jsou v podstatě dohody, které umožňují obchodníkům, investorům a výrobcům komodit spekulovat na budoucí cenu aktiva. Tyto kontrakty fungují jako dvoustranný závazek, který umožňuje obchodování s nástrojem k budoucímu datu (datum expirace) za cenu dohodnutou v okamžiku vytvoření kontraktu.

Podkladovým finančním nástrojem forwardového nebo futures kontraktu může být jakékoli aktivum, například akcie, komodita, měna, úroková platba nebo dokonce dluhopis.

Na rozdíl od forwardových kontraktů jsou však futures kontrakty z hlediska smlouvy standardizované (jako právní dohody) a obchodují se na specifických místech (burzy futures kontraktů). Futures kontrakty proto podléhají určitému souboru pravidel, která mohou zahrnovat například velikost kontraktů a denní úrokové míry. V mnoha případech je realizace futures kontraktů garantována nějakou clearingovou institucí, což umožňuje stranám obchodovat se sníženým rizikem protistrany.

Přestože v Evropě vznikly primitivní formy futures trhů již v 17. století, za první futures burzu je považována burza rýže v Dōjima (Japonsko). Na počátku 18. století se v Japonsku většina plateb prováděla v rýži, takže se futures kontrakty začaly používat jako způsob zajištění proti rizikům spojeným s nestabilními cenami rýže.

S nástupem elektronických obchodních systémů se obliba futures kontraktů spolu s řadou způsobů použití rozšířila v celém finančním odvětví.


Funkce futures kontraktů

V kontextu finančního průmyslu plní futures kontrakty obvykle některé z následujících funkcí:

 • Zajištění a řízení rizik: futures kontrakty lze využít ke snížení určitého rizika. Například farmář může prodávat futures kontrakty na své produkty, aby si zajistil, že v budoucnu dostane určitou cenu, a to i přes nepříznivé události a výkyvy na trhu. Nebo japonský investor, který vlastní americké státní dluhopisy, může nakoupit futures kontrakty na JPYUSD za částku rovnající se čtvrtletní výplatě kuponu (úrokové sazby) jako způsob, jak uzamknout hodnotu kuponu v JPY za předem stanovený kurz, a tím zajistit svou expozici vůči USD.
 • Páka: futures kontrakty umožňují investorům vytvářet pozice s pákou. Vzhledem k tomu, že kontrakty jsou vypořádávány k datu expirace, mohou investoři využít páku. Například páka 3:1 umožňuje obchodníkům vstoupit do pozice třikrát větší, než je zůstatek na jejich obchodním účtu.
 • Krátká expozice: futures kontrakty umožňují investorům krátkou expozici vůči aktivu. Když se investor rozhodne prodat futures kontrakty, aniž by vlastnil podkladové aktivum, běžně se to označuje jako „nahá pozice“.
 • Různorodost aktiv: investoři se mohou vystavit aktivům, která se obtížně obchodují spotově. Komodity, jako je ropa, jsou obvykle nákladné na dodávku a jsou s nimi spojeny vysoké náklady na skladování, ale díky využití futures kontraktů mohou investoři a obchodníci spekulovat na širší škálu tříd aktiv, aniž by s nimi museli fyzicky obchodovat.
 • Zjišťování cen: trhy s futures představují jednotné kontaktní místo pro prodávající a kupující (tj. setkávání nabídky a poptávky) pro několik tříd aktiv, jako jsou komodity. Například cenu ropy lze určit v závislosti na poptávce v reálném čase na trzích s futures spíše než prostřednictvím místní komunikace na čerpací stanici.


Mechanismy vypořádání 

Datum expirace futures kontraktu je posledním dnem obchodování s daným kontraktem. Poté je obchodování zastaveno a kontrakty jsou vypořádány. Existují dva hlavní mechanismy vypořádání futures kontraktů:

 • Fyzické vypořádání:  podkladové aktivum je vyměněno mezi dvěma stranami, které se dohodly na kontraktu, za předem stanovenou cenu. Strana, která prodává nakrátko (short), má povinnost dodat aktivum straně, která nakupuje (long).
 • Vypořádání v hotovosti: podkladové aktivum se nevyměňuje přímo. Místo toho jedna strana zaplatí druhé straně částku, která odráží aktuální hodnotu aktiva. Typickým příkladem futures kontraktu s hotovostním vypořádáním je futures kontrakt na ropu, kde se vyměňuje hotovost, nikoli barely ropy, protože fyzická výměna tisíců barelů by byla poměrně komplikovaná.

Futures kontrakty vypořádané v hotovosti jsou výhodnější, a proto oblíbenější než kontrakty vypořádané fyzicky, a to i v případě likvidních finančních cenných papírů nebo nástrojů s pevným výnosem, jejichž vlastnictví lze převést poměrně rychle (alespoň ve srovnání s fyzickými aktivy, jako jsou barely ropy).

Futures kontrakty vypořádané v hotovosti však mohou vést k manipulaci s cenou podkladového aktiva. Tento typ manipulace s trhem se běžně označuje jako „banging the close“ – což je termín, který popisuje abnormální obchodní aktivity, které záměrně narušují knihy objednávek, když se blíží datum expirace futures kontraktů.


Výstupní strategie pro futures kontrakty

Po přijetí pozice s futures kontrakty mohou obchodníci s futures provést tři hlavní kroky:

 • Vyrovnání (offsetting):  znamená uzavření pozice s futures kontrakty vytvořením opačné transakce stejné hodnoty. Pokud má tedy obchodník krátkou pozici s velikostí 50 futures kontraktů, může otevřít dlouhou pozici stejné velikosti, čímž neutralizuje svou původní pozici. Strategie vyrovnání umožňuje obchodníkům realizovat své zisky nebo ztráty před datem vypořádání.
 • Překlopení (rollover): nastává, když se obchodník rozhodne otevřít novou pozici s futures kontrakty po vyrovnání své původní pozice, čímž v podstatě prodlouží datum expirace. Pokud má například obchodník dlouhou pozici s velikostí 30 futures kontraktů, které expirují v prvním lednovém týdnu, ale chce svou pozici prodloužit o šest měsíců, může původní pozici vyrovnat a otevřít novou pozici stejné velikosti s datem expirace nastaveným na první týden v červenci.
 • Vypořádání: pokud obchodník s futures neprovede vyrovnání nebo překlopení své pozice, bude kontrakt vypořádán ke dni expirace. V tomto okamžiku jsou zúčastněné strany právně zavázány vyměnit svá aktiva (nebo hotovost) podle své pozice.Cenové vzorce futures kontraktů: contango a normální backwardation

Od okamžiku vytvoření futures kontraktů až do jejich vypořádání se tržní cena kontraktů neustále mění v reakci na nákupní a prodejní síly.

Vztah mezi splatností a měnícími se cenami futures kontraktů vytváří různé cenové vzorce, které se běžně označují jako contango (1) a normální backwardation (3). Tyto cenové vzorce přímo souvisejí s očekávanou spotovou cenou (2) aktiva ke dni expirace (4), jak je znázorněno níže.

 • Contango (1): stav trhu, kdy je cena futures kontraktu vyšší než očekávaná budoucí spotová cena.
 • Očekávaná spotová cena (2): očekávaná cena aktiva v okamžiku vypořádání (datum expirace). Všimněte si, že očekávaná spotová cena není vždy konstantní, tj. může se měnit v závislosti na nabídce a poptávce na trhu.
 • Normální backwardation (3): stav trhu, kdy je cena futures kontraktů nižší než očekávaná budoucí spotová cena.
 • Datum expirace (4): poslední den obchodování s konkrétním futures kontraktem před vypořádáním.

Zatímco tržní podmínky contanga bývají výhodnější pro prodávající (krátké pozice) než pro kupující (dlouhé pozice), trhy ve stavu normálního backwardation jsou obvykle výhodnější pro kupující.

S blížícím se datem expirace se očekává, že se cena futures kontraktu bude postupně přibližovat spotové ceně, až nakonec budou mít stejnou hodnotu. Pokud cena futures kontraktu a spotová cena nebudou k datu expirace stejné, obchodníci budou moci dosáhnout rychlých zisků z arbitrážních příležitostí.

Při scénáři contango se futures kontrakty obchodují nad očekávanou spotovou cenou, obvykle z praktických důvodů. Obchodník s futures se například může rozhodnout zaplatit prémii za fyzické komodity, které budou dodány v budoucnu, takže se nemusí starat o placení výdajů, jako je skladování a pojištění (oblíbeným příkladem je zlato). Kromě toho mohou společnosti využívat futures kontrakty k tomu, aby své budoucí výdaje uzamkly na předvídatelných hodnotách, a nakupovat tak komodity, které jsou pro jejich služby nepostradatelné (např. výrobce chleba nakupuje futures kontrakty na pšenici).

Na druhou stranu normální backwardation trh vzniká, když se futures kontrakty obchodují pod očekávanou spotovou cenou. Spekulanti nakupují futures kontrakty v naději na zisk, pokud cena podle očekávání vzroste. Například obchodník s futures může dnes nakoupit kontrakty na barely ropy za 30 USD za barel, zatímco očekávaná spotová cena pro příští rok je 45 USD.


Závěrem

Futures kontrakty jako standardizovaný typ forwardového kontraktu patří mezi nejpoužívanější nástroje ve finančním odvětví a díky svým různým funkcím jsou vhodné pro širokou škálu možností použití. Přesto je důležité před investováním finančních prostředků dobře porozumět základním mechanismům futures kontraktů a jejich konkrétním trhům.

I když je „uzamčení“ ceny aktiva v budoucnosti za určitých okolností užitečné, není vždy bezpečné – zejména pokud jsou kontrakty obchodovány s marží. Proto se často používají strategie řízení rizik, které mají zmírnit nevyhnutelná rizika spojená s obchodováním s futures kontrakty. Někteří spekulanti také používají ukazatele technické analýzy spolu s metodami fundamentální analýzy jako způsob, jak získat náhled na cenové dění na trzích s futures.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.