Vad är stagflation?
Hem
Artiklar
Vad är stagflation?

Vad är stagflation?

Nybörjare
Publicerad May 20, 2022Uppdaterad Dec 28, 2022
8m

TL;DR

Stagflation inträffar när en ekonomi upplever hög arbetslöshet i kombination med stagnation eller negativ tillväxt (lågkonjunktur) och stigande priser (inflation). Det finns strategier för att bekämpa lågkonjunktur och inflation individuellt, men eftersom dessa ger motstridiga effekter gör kombinationen av båda att stagflation är svårt att kontrollera.


Introduktion

Å ena sidan kan ekonomisk stagnation eller negativ tillväxt hanteras genom att öka penningmängden, vilket gör det billigare för företag att låna pengar (till lägre räntor). Mer tillgängliga pengar leder till expansion och en högre sysselsättningsgrad, vilket effektivt kan förhindra eller bekämpa en lågkonjunktur.

Däremot försöker ekonomer och beslutsfattare ofta kontrollera stigande inflation genom att minska penningmängden för att bromsa ekonomin. Detta kan göras genom att höja räntesatsen, vilket gör det dyrare att låna pengar. Företag och konsumenter lånar och spenderar mindre och den minskade efterfrågan gör att priserna slutar stiga.

Men när en ekonomi upplever stagflation har vi det värsta av båda alternativen: en lågkonjunktur i kombination med hög inflation. Låt oss titta närmare på detta för att förstå vad stagflation är, dess vanliga orsaker och potentiella lösningar.


Vad är stagflation?

Stagflation är ett makroekonomiskt begrepp som först nämndes 1965 av Iain Macleod – en brittisk politiker och finansminister. Namnet är en kombination av stagnation och inflation, som beskriver en ekonomi som upplever minimal eller negativ ekonomisk tillväxt och hög arbetslöshet, i kombination med stigande konsumentpriser (inflation).

De vanliga ekonomiska kontrollerna som används för att bekämpa varje tillstånd individuellt kan förvärra det andra, vilket gör stagflation svårt för en regering eller centralbank att hantera. Vanligtvis korrelerar höga sysselsättningsnivåer och tillväxt positivt med inflation, men det är inte fallet med stagflation. 

Ekonomisk tillväxt mäts ofta av en nations bruttonationalprodukt (BNP), som är direkt relaterad till sysselsättningsgraden. När BNP inte går bra och inflationen stiger kan allvarlig stagflation leda till en bredare finanskris.


Stagflation kontra inflation

Stagflation är, som vi har sett, kombinationen av inflation och ekonomisk stagnation, eller negativ tillväxt. Även om inflation kan definieras på olika sätt så hänvisar den ofta till en prisökning på varor och tjänster. Vi kan också beskriva inflationen som en minskning av köpkraften hos en valuta. 


Varför uppstår stagflation?

Kort sagt uppstår stagflation när pengarnas köpkraft minskar, samtidigt som ekonomin saktar ner och utbudet av varor och tjänster minskar. De exakta orsakerna till stagflation varierar beroende på det historiska sammanhanget och de olika ekonomiska perspektiven. Det finns en mängd olika teorier och åsikter som förklarar stagflation på olika sätt, inklusive de monetaristiska, keynesianska och nya klassiska modellerna. Låt oss titta på några exempel.

Konflikten mellan penning- och skattepolicyn

Centralbanker som den amerikanska centralbanken Federal Reserve hanterar tillgången på pengar för att påverka ekonomin. Dessa kontroller kallas för penningpolitik. Regeringar påverkar också direkt ekonomin med utgifts- och skattepolitik som kallas skattepolicy. En konflikt i finans- och skattepolicyn kan dock leda till skenande inflation och låg ekonomisk tillväxt. Varje kombination av dessa policyer som minskar konsumenternas utgifter samtidigt som penningmängden ökar kan så småningom leda till stagflation.

Som exempel kan en regering höja skatterna och ge sin befolkning mindre disponibel inkomst. Centralbanken kan samtidigt ge kvantitativa lättnader ("trycka pengar") eller sänka räntorna. Regeringens politik kommer att påverka tillväxten negativt, medan centralbanken ökar tillgången på pengar, vilket ofta leder till inflation.

Införandet av fiatvaluta

Tidigare knöt de flesta större ekonomierna sina valutor till en mängd guld. Denna mekanism kallas guldstandarden, men övergavs allmänt efter andra världskriget. Avlägsnandet av guldstandarden och dess ersättning med fiatvaluta tog bort alla gränser för pengatillgången. Även om detta kan underlätta centralbankernas arbete med att kontrollera ekonomin, riskerar det också att skada inflationsnivåerna och orsaka högre priser.

Ökade leveranskostnader

En kraftig ökning av produktionskostnaderna för varor och tjänster kan också orsaka stagflation. Detta förhållande gäller särskilt för energi och är känt som en leveranschock. Konsumenterna lider också av en ökning av energipriserna, som vanligtvis kommer från oljepriserna.

Om varor kostar mer att producera och priserna stiger och konsumenterna har mindre disponibel inkomst på grund av uppvärmning, transport och andra energirelaterade kostnader, kommer stagflationen mer sannolikt att uppstå.


Hur bekämpas stagflation?

Kampen mot stagflation uppnås genom finans- och penningpolitik. Den exakta politiken som antas beror dock på det ekonomiska tankesättet. 

Monetarister

Monetarister (ekonomer som menar att kontroll av tillgången på pengar är det viktigaste) kommer att hävda att inflationen är den mest avgörande faktorn som måste kontrolleras. 

I detta scenario skulle en monetarist först minska penningmängden, vilket minskar de totala utgifterna. Detta leder till mindre efterfrågan och ett prisfall på varor och tjänster. Nackdelen är dock att denna policy inte uppmuntrar tillväxt. Tillväxten skulle senare behöva hanteras genom en lösare penningpolitik i kombination med skattepolicyn.

Ekonomer som utgår från utbud

Ett annat tankesätt är att öka tillgången i ekonomin genom att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten. Priskontroller på energi (om möjligt), effektivitetsinvesteringar och produktionssubventioner kommer att bidra till att minska kostnaderna och öka ekonomins samlade utbud. Detta sänker priserna för konsumenterna, stimulerar den ekonomiska produktionen och minskar arbetslösheten.

Lösning för den fria marknaden

Vissa ekonomer tror att det bästa botemedlet mot stagflation är att lämna det fritt till den fria marknaden. Utbud och efterfrågan kommer i slutändan att lösa stigande priser, eftersom konsumenterna inte har råd med varorna. Detta faktum kommer att leda till en minskning av efterfrågan och lägre inflation. 

Den fria marknaden kommer även att effektivt fördela arbetskraft och minska arbetslösheten. Denna plan kan dock ta år eller årtionden att implementera framgångsrikt och lämnar befolkningen i ogynnsamma levnadsförhållanden. Som Keynes en gång sa: "I det långa loppet är vi alla döda."


Hur kan stagflation påverka kryptomarknaden?

De exakta effekterna av stagflation på krypto är svåra att definiera fullt ut. Vi kan dock göra några grundläggande antaganden, om vi antar att andra marknadsförhållanden förblir desamma.

Minimal eller negativ tillväxt

En knappt växande eller krympande ekonomi leder till stagnerande inkomstnivåer, eller till och med en minskning. I det här fallet har konsumenterna mindre pengar att investera. Detta kan leda till en minskning av inköp av krypto och en ökning av försäljningen, eftersom icke-professionella investerare behöver tillgång till pengar för dagliga utgifter. Den långsamma eller negativa ekonomiska tillväxten uppmuntrar också stora investerare att minska sin exponering för tillgångar med högre risk, inklusive aktier och kryptovalutor.

Regeringarnas åtgärder mot stagflation

Vanligtvis kommer en regering att försöka kontrollera inflationen först och sedan ta itu med tillväxt- och arbetslöshetsproblemet. Inflationen kan dämpas genom att minska penningmängden, med en metod som en höjning av räntesatsen.

Detta minskar likviditeten, eftersom människor behåller sina pengar i bankerna och utåning blir dyrare. Med en ränteökning blir investeringar med hög risk och hög avkastning mindre tilltalande. Krypto kan därför se en minskning av efterfrågan och priserna under perioder med stigande räntesatser och lägre penningmängd.

När en regering har inflationen under kontroll kommer den sannolikt att vilja stimulera tillväxten. Detta görs vanligtvis genom kvantitativa lättnader och en sänkning av räntesatsen. I ett sådant scenario kommer effekterna på kryptomarknaderna sannolikt att vara positiva, tack vare ökningen av penningmängden.

När inflationen ökar

Många investerare hävdar att Bitcoin kan vara en bra säkring mot stigande inflationstakter. Med högre, stigande inflation minskar din fiatvalutas verkliga värde, utan att du tjänar någon ränta. För att undvika detta har många använt Bitcoin för att bevara sin långsiktiga köpkraft och till och med göra vinster. Detta beror på att investerarna ser BTC som en bra värdebevarare tack vare dess begränsade utfärdande och utbud.

Historiskt sett kan denna säkringsstrategi ha fungerat bra för investerare som ackumulerat bitcoin och andra kryptovalutor genom åren. I synnerhet under eller efter perioder av inflation och ekonomisk tillväxt. Att använda krypto som en säkring mot inflation kanske dock inte fungerar bra inom kortare tidsperioder, särskilt under perioder med stagflation. Andra faktorer spelar dock också in, som till exempel den ökade korrelationen mellan krypto- och aktiemarknaderna.


Stagflationen under oljekrisen 1973

1973 satte Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) ett oljeembargo mot en utvald grupp länder. Detta beslut var en reaktion på stödet för Israel i Yom Kippur-kriget. Med en dramatisk minskning av oljeutbudet steg oljepriserna, vilket ledde till brist i utbudskedjan och gav högre konsumentpriser. Detta ledde till en enorm ökning av inflationstakten.

I länder som USA och Storbritannien sänkte centralbankerna räntorna för att uppmuntra tillväxten i sina ekonomier. Lägre räntor gör det billigare att ta lån och ger ett incitament att spendera, snarare än att spara. Den typiska mekanismen för att minska inflationen är dock att öka räntorna och uppmuntra konsumenterna att spara.

Eftersom olje- och energikostnaderna utgör en stor del av konsumentutgifterna och räntesänkningen inte stimulerade tillräckligt med tillväxt, upplevde många västerländska ekonomier hög inflation och en stillastående ekonomi.


Sammanfattningsvis

Stagflation utgör en unik situation för ekonomer och beslutsfattare, eftersom inflation och negativ tillväxt vanligtvis inte sker tillsammans. Verktygen för att bekämpa stagnation orsakar ofta inflation, medan strategier för att kontrollera inflationen kan leda till låg eller negativ ekonomisk tillväxt. Så i stagflationstider är det värt att överväga det makroekonomiska sammanhanget och dess många faktorer, såsom penningmängd, räntor, utbud och efterfrågan samt sysselsättningsgrad.