Optionshandel: vad betyder de grekiska bokstäverna?
Hem
Artiklar
Optionshandel: vad betyder de grekiska bokstäverna?

Optionshandel: vad betyder de grekiska bokstäverna?

Medelnivå
Publicerad Feb 21, 2023Uppdaterad Aug 11, 2023
6m

TL;DR

De grekiska bokstäverna Delta, Gamma, Theta och Vega används inom finansiella beräkningar som mäter en options känslighet för specifika parametrar. Delta (Δ) visar förändringshastigheten mellan en options pris och en rörelse på 1 $ i den underliggande tillgångens pris. Gamma (Γ) mäter förändringshastigheten för en options delta, baserat på en förändring på 1 $ i den underliggande tillgångens pris.

Theta (θ) mäter känsligheten för en options pris i förhållande till tiden före dess förfallodatum (eller då den löper ut). Vega (ν) mäter en options priskänslighet baserat på en rörelse på 1 % i implicit volatilitet.

Introduktion

Att delta i derivathandel kräver mer kunskap än vad som krävs på spotmarknaderna. För optionshandel är de grekiska bokstäverna en av de viktigaste uppsättningarna av nya verktyg att behärska. De ger en grundläggande ram för att hantera risker och hjälper dig att fatta mer informerade handelsbeslut.

Efter att ha bekantat dig med de grekiska bokstäverna kommer du bättre att kunna förstå analyser av optionsmarknaderna och kunna delta i bredare diskussioner om köpoptioner, säljoptioner och andra optionsämnen.

Vad är optionskontrakt?

Ett optionskontrakt är ett finansiellt instrument som ger dig rätten – men inte skyldigheten – att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (inlösenpriset). Kontraktet har också ett utgångsdatum. 

Optionskontrakt delas in i två huvudkategorier: köpoptioner och säljoptioner. En köpoption gör det möjligt för innehavaren att köpa den underliggande tillgången till inlösenpriset inom en begränsad tidsram, medan en säljoption gör det möjligt för innehavaren att sälja den underliggande tillgången till inlösenpriset inom en begränsad tidsram. En options nuvarande marknadspris kallas dess premie, som säljaren (även kallad optionsutställaren) får som inkomst.

Du kanske redan har märkt några likheter med terminskontrakt, om du är bekant med dessa. Optioner erbjuder både hedgings- och spekulativa möjligheter och de inblandade parterna tar motsatta baisseartade och hausseartade positioner.

Du kanske vill låsa in ett specifikt pris för en underliggande tillgång för att bättre planera din framtida finansiella position. Du kanske också vill köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett fördelaktigt pris, baserat på en förutsagd prisrörelse.

Vilka är de olika grekiska bokstäverna?

Inom optionshandel hittar du regelbundet diskussioner om de grekiska bokstäverna. Dessa finansiella beräkningar mäter en options känslighet för specifika parametrar, såsom tid och volatilitet. De grekiska bokstäverna hjälper optionshandlare att fatta mer välgrundade beslut om sina positioner och bedöma deras risker. Det finns fyra huvudsakliga grekiska bokstäver som används inom optionshandel: delta, gamma, theta och vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) visar förändringshastigheten mellan en options pris och en rörelse på 1 $ i den underliggande tillgångens pris. Beräkningen representerar optionens priskänslighet i förhållande till en prisrörelse i den underliggande tillgången.

Delta varierar mellan 0 och 1 för köpoptioner samt 0 och -1 för säljoptioner. Köppremierna stiger när en underliggande tillgångs pris stiger och sjunker när tillgångens pris minskar. Säljpremier, å andra sidan, sjunker när den underliggande tillgångens pris stiger och stiger när tillgångens pris sjunker.

Om din köpoption har ett delta på 0,75 skulle en ökning på 1 $ i den underliggande tillgångens pris teoretiskt sett öka optionspremien med 75 cent. Om din säljoption har ett delta på -0,4 skulle en ökning på $1 i den underliggande tillgångens pris minska premien med 40 cent.

Gamma (Γ)

Gamma (Γ) mäter förändringshastigheten för en options delta, baserat på en förändring på 1 $ i den underliggande tillgångens pris. Detta gör den till det första derivatet av delta och ju högre en options gamma, desto mer volatil är dess premiepris. Gamma hjälper dig att förstå stabiliteten i en options delta och är alltid positivt för köpoptioner och säljoptioner.

Tänk dig att din köpoption har ett delta på 0,6 och ett gamma på 0,2. Den underliggande tillgångens pris ökar med 1 $ och dess köppremie med 60 cent. Optionens delta justeras därefter också uppåt med 0,2 till 0,8.

Theta (θ)

Theta (θ) mäter känsligheten för en options pris i förhållande till tiden före en options förfallodatum (eller då den löper ut). Mer specifikt visar en options theta premieprisförändringen per dag när den går mot förfallodatumet. 

Theta är negativt för långa (eller köpta) positioner och positivt för korta (eller sålda) positioner. För innehavaren minskar optionens värde alltid över tiden ceteris paribus (förutsatt att allt annat förändras lika). Detta gäller både för köp- och säljkontrakt. Om din option har en theta på -0,2 kommer priset att förändras med 20 cent dagligen ju närmare den når förfallodatumet.

Vega (ν)

Vega (ν) mäter en options priskänslighet baserat på en rörelse på 1 % i implicit volatilitet. Det bygger på en beräkning av underförstådd volatilitet, marknadens prognos för en sannolik rörelse i den underliggande tillgångens pris. Vega är alltid ett positivt värde, eftersom en options prishöjningar även ökar dess underförstådda volatilitet ceteris paribus. 

I allmänhet gör högre volatilitet optoptioner dyrare, eftersom det finns en större sannolikhet att möta inlösenpriset. En optionssäljare kommer att gynnas av en minskning av underförstådd volatilitet, medan en köpare kommer att missgynnas. Låt oss titta på ett grundläggande exempel: om din option har en vega på 0,2 och den underförstådda volatiliteten stiger med 1 %, bör premien öka med 20 cent.

Kan jag använda de grekiska bokstäverna för optionskontrakt med kryptovalutor?

Kryptovalutor används ofta som underliggande tillgångar med optioner. Att använda en kryptovaluta gör ingen skillnad vid beräkningen eller användningen av de grekiska bokstäverna. Observera dock att kryptovalutor kan vara mycket volatila, vilket innebär att de grekiska bokstäverna som är beroende av volatilitet eller riktning också kan uppleva stora svängningar.

Sammanfattningsvis

Om du behärskar de fyra huvudsakliga grekiska bokstäverna kommer du att vara bättre rustad att bedöma din riskprofil med en överblick. Optionshandel har en relativt hög grad av komplexitet och att förstå verktyg som de grekiska bokstäverna är avgörande för att handla ansvarsfullt. De fyra grekiska bokstäverna som omfattas här är dock inte de enda som finns. Du kan fortsätta dina optionsstudier genom att utforska de mindre grekiska bokstäverna.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.