Det här är finansiell risk
Hem
Artiklar
Det här är finansiell risk

Det här är finansiell risk

Avancerad
Publicerad Oct 28, 2019Uppdaterad Feb 9, 2023
6m

Vad är finansiell risk?

Kort sagt är finansiell risk risken att förlora pengar eller värdefulla tillgångar. I sammanhangen för finansiella marknader kan vi definiera risk som hur mycket pengar du kan förlora när du handlar eller investerar. Risken är inte den faktiska förlusten, utan vad som eventuellt kan förloras.

Med andra ord innehåller många finansiella tjänster eller transaktioner en inneboende risk för förlust och det är vad vi kallar finansiell risk. I stora drag kan begreppet appliceras på en rad scenarier, såsom finansmarknader, företagsekonomi och styrande organisationer. 

Processen att bedöma och hantera finansiella risker kallas ofta för riskhantering. Men innan du lär dig mer om riskhantering är det viktigt att ha en grundläggande kunskap om finansiella risker och dess olika typer.

Det finns flera sätt att klassificera och definiera finansiella risker. Investeringsrisk, operativ risk, efterlevnadsrisk och systemrisk är några framträdande exempel.


Typer av finansiella risker

Som nämnts tidigare finns det olika sätt att kategorisera finansiella risker och deras definitioner kan skilja sig väsentligt beroende på sammanhanget. Den här artikeln ger en kort översikt över investerings-, operativa, efterlevnads- och systemrisker.


Investeringsrisk

Som namnet antyder är investeringsriskerna relaterade till investerings- och handelsaktiviteter. Det finns flera former av investeringsrisker, men de flesta av dem är relaterade till fluktuerande marknadspriser. Vi kan betrakta marknads-, likviditets- och kreditrisker som en del av riskgruppen för investering.


Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken förknippad med det fluktuerande priset på en tillgång. Om Alice till exempel köper bitcoin utsätts hon för en marknadsrisk eftersom volatilitet kan få priset att sjunka. 

Marknadsriskhantering börjar med att överväga hur mycket Alice kan förlora om priset på bitcoin rör sig bort från hennes positioner. Nästa steg är att skapa en strategi som definierar hur Alice ska agera som svar på marknadsrörelserna.

Vanligtvis står investerare inför både direkta och indirekta marknadsrisker. Direkt marknadsrisk relaterar till den förlust som en handlare kan drabbas av genom en negativ förändring av priset på en tillgång. Det föregående exemplet illustrerar en direkt marknadsrisk (Alice köpte bitcoin före ett prisfall).

Å andra sidan avser indirekt marknadsrisk en tillgång som har en sekundär eller accessorisk risk (det vill säga, en mindre uppenbar risk). På aktiemarknaderna påverkar ränterisken ofta kursen på aktier indirekt, vilket gör det till en indirekt risk.

Om Bob till exempel köper aktier i ett företag kan hans innehav indirekt påverkas av fluktuerande räntor. Det blir svårare för bolaget att växa eller förbli lönsamt på grund av stigande räntor. Utöver detta uppmuntrar högre kurser andra investerare att sälja sina aktier. På så sätt kan de använda pengarna för att betala skulderna som nu är dyrare att inneha.

Det är dock värt att uppmärksamma att räntorna påverkar finansmarknaderna både direkt eller indirekt. Även om kurserna påverkar aktier indirekt, orsakar de en direkt inverkan på obligationer och andra räntebärande värdepapper. Beroende på tillgången kan ränterisk därför betraktas som en direkt eller indirekt risk.


Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att investerare och handlare inte kan köpa eller sälja en viss tillgång snabbt utan en drastisk prisförändring.

Föreställ dig till exempel att Alice köpte 1 000 enheter av en kryptovaluta för 10 kronor styck. Låt oss anta att priset förblir stabilt efter några månader och att kryptovalutan fortfarande handlas runt 10 kronor.

På en likvid marknad med stora volymer kan Alice snabbt sälja sitt innehav på 10 000 kronor, eftersom det finns tillräckligt många köpare som är villiga att betala 10 kronor för varje enhet. Men om marknaden är inte är likvid skulle det bara finnas ett fåtal köpare som är villiga att betala 10 kronor för varje aktie. Därför skulle Alice förmodligen behöva sälja en stor del av sina coins till ett mycket lägre pris.


Kreditrisk

Kreditrisk är risken att en långivare förlorar pengar på grund av motparten inte kan betala. Om Bob exempelvis lånar pengar av Alice ställer det henne inför en kreditrisk. Det finns med andra ord en risk att Bob inte betalar tillbaka lånet till Alice och denna risk är vad vi kallar kreditrisk. Om Bob försummar att betala tillbaka lånet till Alice förlorar hon pengar.

Ur ett bredare perspektiv kan en ekonomisk kris uppstå om en nations kreditrisker expanderar till orimliga nivåer. Den värsta finanskrisen de senaste 90 åren inträffade delvis på grund av en global kreditriskexpansion.

Då hade banker från USA miljontals kvittningstransaktioner med hundratals motparter. När Lehman Brothers gick i konkurs expanderade kreditrisken snabbt över hela världen, vilket skapade en finanskris som ledde till den stora lågkonjunkturen.


Operativ risk

Operativ risk är risken för ekonomiska förluster orsakade av fel i interna processer, system eller rutiner. Dessa fel orsakas ofta av oavsiktliga mänskliga misstag eller av avsiktliga bedrägliga aktiviteter. 

För att minska de operativa riskerna bör varje företag utföra periodiska säkerhetsrevisioner och införa hållbara rutiner och effektiv intern förvaltning.

Det har förekommit många incidenter där anställda har utfört otillåtna affärer med företagstillgångar. Denna typ av verksamhet kallas ofta för oseriös handel och har orsakat enorma ekonomiska förluster över hela världen – särskilt inom banksektorn.

Driftsfel kan också orsakas av externa händelser som indirekt påverkar verksamheten i ett företag, såsom jordbävningar, åskväder och andra naturkatastrofer.


Efterlevnadsrisk

Efterlevnadsrisk avser förluster som kan uppstå när ett företag eller en institution inte följer lagar och regler i sina respektive jurisdiktioner. För att undvika sådana risker använder många företag specifika procedurer, såsom bekämpning av penningtvätt (AML) och Know Your Customer (KYC).

Om en tjänsteleverantör eller ett företag inte följer reglerna kan de stängas ned eller ställas inför allvarliga påföljder. Många värdepappersföretag och banker har ställts inför rättegångar och sanktioner på grund av bristande efterlevnad (exempelvis vid arbete utan giltig licens). Insiderhandel och korruption är också vanliga exempel på efterlevnadsrisker.


Systemrisk

Systemrisk avser risken att en viss händelse utlöser en negativ effekt på en viss marknad eller bransch. Till exempel utlöste Lehman Brothers-kollapsen 2008 en allvarlig finanskris i USA som till slut drabbade många andra länder.

Systemrisker bevisas av den starka korrelationen mellan företag som ingår i samma bransch. Om Lehman Brothers-företaget inte var så djupt involverat i hela USA:s finansiella system skulle dess konkurs inte haft lika stor påverkan som den hade.

Ett enkelt sätt att komma ihåg begreppet systemrisk är att föreställa sig en dominoeffekt, där pjäsen som faller först får andra pjäser att falla.

Ädelmetallindustrin fick en betydande tillväxt efter finanskrisen 2008. Diversifiering kan därför vara ett sätt att minska systemrisker.


System- kontra systematisk risk

Systemrisk ska inte förväxlas med systematisk eller övergripande risk. Den senare är svårare att definiera och hänvisar till ett bredare spektrum av risker – inte bara de finansiella. 

Systematiska risker relaterar till ett antal ekonomiska och sociopolitiska faktorer, såsom inflation, räntor, krig, naturkatastrofer och stora förändringar i regeringars politik.

I huvudsak relaterar systematiska risker till händelser som påverkar ett land eller ett samhälle på flera områden. Detta kan exempelvis omfatta industrierna jordbruk, konstruktion, gruvdrift, tillverkning, finans. Även om systemrisker kan mildras genom att kombinera lågkorrelerade tillgångar kan systematiska risker inte mildras genom en diversifiering av portfölj.


Sammanfattningsvis

I den här artikeln tog vi upp några av de olika typerna av finansiella risker, inklusive investeringsrisker, operationella, efterlevnads- och systemrisker. Inom investeringsriskgruppen presenterade vi begreppen marknadsrisk, likviditetsrisk och kreditrisk.

När det gäller finansiella marknader är det praktiskt taget omöjligt att helt undvika risker. Det bästa en handlare eller investerare kan göra är att på något sätt minska eller kontrollera dessa risker. Att förstå några av huvudtyperna av finansiella risker är därför ett bra första steg mot skapandet av en effektiv riskhanteringsstrategi.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.