Vysvětlení finančních rizik
Domů
Články
Vysvětlení finančních rizik

Vysvětlení finančních rizik

Pokročilí
Zveřejněno Oct 28, 2019Aktualizováno Feb 9, 2023
6m

Co je finanční riziko?

Stručně řečeno, finanční riziko je riziko ztráty peněz nebo cenných aktiv. V kontextu finančních trhů můžeme riziko definovat jako částku, o kterou můžeme při obchodování nebo investování přijít. Riziko tedy nepředstavuje skutečnou ztrátu, ale to, o co lze případně přijít.

Jinak řečeno, mnoho finančních služeb nebo transakcí obsahuje inherentní riziko ztráty, a to je to, čemu říkáme finanční riziko. V širším slova smyslu lze tento koncept aplikovat na celou řadu scénářů, jako jsou finanční trhy, podniková ekonomika a správní orgány. 

Proces hodnocení a řešení finančních rizik se často označuje jako řízení rizik. Než se však do řízení rizik pustíte, je důležité mít základní znalosti o finančních rizicích a jejich mnoha typech.

Existuje více způsobů klasifikace a definice finančních rizik. Mezi nejvýznamnější příklady patří investiční riziko, provozní riziko, riziko spojené s dodržováním předpisů a systémové riziko.


Typy finančních rizik

Jak již bylo zmíněno, existují různé způsoby kategorizace finančních rizik a jejich definice se mohou v závislosti na kontextu výrazně lišit. Tento článek podává stručný přehled investičních rizik, provozních rizik, rizik spojených s dodržováním předpisů a systémových rizik.


Investiční riziko

Jak již název napovídá, investiční rizika jsou rizika spojená s investiční a obchodní činností. Existuje více forem investičních rizik, ale většina z nich souvisí s kolísáním tržních cen. Za součást skupiny investičních rizik můžeme považovat tržní riziko, riziko likvidity a úvěrové riziko.


Tržní riziko

Tržní riziko je riziko spojené s kolísající cenou aktiva. Pokud například Alice koupí Bitcoin, bude vystavena tržnímu riziku, protože volatilita může způsobit pokles ceny. 

Řízení tržního rizika začíná úvahou, kolik může Alice ztratit, pokud se cena Bitcoinu pohne proti jejím pozicím. Dalším krokem je vytvoření strategie, která určí, jak by Alice měla reagovat na pohyby na trhu.

Investoři obvykle čelí jak přímým, tak nepřímým tržním rizikům. Přímé tržní riziko se týká ztráty, kterou by obchodník mohl utrpět v důsledku nepříznivé změny ceny aktiva. Předchozí příklad ilustruje přímé tržní riziko (Alice nakoupila Bitcoin před poklesem ceny).

Na druhé straně nepřímé tržní riziko se týká aktiva, které má sekundární nebo vedlejší riziko (tj. méně zřejmé). Na akciových trzích úrokové riziko často ovlivňuje cenu akcií nepřímo, což z něj činí nepřímé riziko.

Pokud například Bob nakupuje akcie nějaké společnosti, může být jeho držba nepřímo ovlivněna kolísáním úrokových měr. Pro společnost bude obtížnější růst nebo zůstat ziskovou v důsledku rostoucích úrokových měr. Jinak vyšší míry podněcují ostatní investory k prodeji jejich akcií. Často tak činí proto, aby získané peníze použili na splacení svých dluhů, jejichž udržování je nyní nákladnější.

Je však třeba poznamenat, že úrokové míry ovlivňují finanční trhy přímo nebo nepřímo. Zatímco na akcie mají míry vliv nepřímo, na dluhopisy a další cenné papíry s pevným výnosem mají přímý dopad. V závislosti na aktivu lze tedy úrokové riziko považovat za přímé nebo nepřímé riziko.


Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že investoři a obchodníci nebudou moci rychle nakoupit nebo prodat určité aktivum, aniž by došlo k drastické změně jeho ceny.

Představte si například, že Alice koupila 1 000 jednotek kryptoměny za 10 dolarů za kus. Předpokládejme, že cena zůstane po několika měsících stabilní a tato kryptoměna se bude stále obchodovat kolem hranice 10 dolarů.

Na likvidním trhu s velkým objemem může Alice rychle prodat svou držbu s 10 000 dolary, protože existuje dostatek kupujících, kteří jsou ochotni zaplatit 10 dolarů za každý kus. Pokud je však trh nelikvidní, najde se jen několik kupujících ochotných zaplatit 10 dolarů za každý kus. Alice by tedy pravděpodobně musela prodat velké množství svých coinů za mnohem nižší cenu.


Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko, že věřitel přijde o peníze v důsledku selhání protistrany. Pokud si například Bob půjčí peníze od Alice, čelí Alice úvěrovému riziku. Jinými slovy, existuje možnost, že Bob Alici nezaplatí, a této možnosti říkáme úvěrové riziko. Pokud Bob nesplácí, Alice přichází o peníze.

Z širšího pohledu, pokud se úvěrové riziko země zvýší na nepřiměřenou úroveň, může dojít k hospodářské krizi. K nejhorší finanční krizi za posledních 90 let došlo částečně v důsledku globální expanze úvěrového rizika.

V té době měly americké banky miliony kompenzujících transakcí se stovkami protistran. Když došlo k selhání banky Lehman Brothers, úvěrové riziko se rychle rozšířilo po celém světě a způsobilo finanční krizi, která vedla k velké recesi.


Provozní riziko

Operační riziko je riziko finančních ztrát způsobených selháním interních procesů, systémů nebo postupů. Tato selhání jsou často způsobena náhodnými lidskými chybami nebo úmyslnými podvodnými aktivitami. 

Pro zmírnění operačních rizik by každá společnost měla provádět pravidelné bezpečnostní audity a zároveň přijmout důkladné postupy a účinné interní řízení.

Došlo k mnoha případům špatně řízených zaměstnanců, kteří dokázali provádět neoprávněné obchody s prostředky své společnosti. Tento druh činnosti se často označuje jako nedovolené obchodování a způsobil obrovské finanční ztráty po celém světě – zejména v bankovním sektoru.

Operační selhání mohou být také způsobena vnějšími událostmi, které nepřímo ovlivňují provoz společnosti, jako jsou zemětřesení, bouřky a jiné přírodní katastrofy.


Rizika spojená s dodržováním předpisů

Riziko spojené s dodržováním předpisů se vztahuje ke ztrátám, které mohou vzniknout, pokud společnost nebo instituce nedodrží zákony a předpisy příslušné jurisdikce. Aby se takovým rizikům vyhnuly, přijímá mnoho společností specifické postupy, jako je například boj proti praní peněz (AML) a poznej svého klienta (KYC).

Pokud poskytovatel služeb nebo společnost nedodrží předpisy, může být uzavřen nebo mu hrozí vážné sankce. Mnoho investičních firem a bank čelilo žalobám a sankcím kvůli nedodržování předpisů (např. provozování činnosti bez platné licence). Běžným příkladem rizik spojených s dodržováním předpisů je také obchodování na základě důvěrných informací (insider trading) a korupce.


Systémové riziko

Systémové riziko souvisí s možností, že určitá událost vyvolá nepříznivý dopad na určitý trh nebo odvětví. Například pád banky Lehman Brothers v roce 2008 vyvolal v USA vážnou finanční krizi, která nakonec zasáhla mnoho dalších zemí.

Systémová rizika se projevují silnou korelací mezi společnostmi, které jsou součástí stejného odvětví. Kdyby firma Lehman Brothers nebyla tak silně propojena s celým americkým finančním systémem, její bankrot by měl mnohem menší dopad.

Koncept systémového rizika si snadno zapamatujete, když si představíte dominový efekt, kdy jeden dílek spadne jako první a způsobí pád dalších dílků.

Po finanční krizi v roce 2008 zaznamenalo odvětví cenných kovů výrazný růst. Diverzifikace je tedy jedním ze způsobů, jak systémové riziko zmírnit.


Systémové vs. systematické riziko

Systémové riziko by nemělo být zaměňováno se systematickým nebo agregovaným rizikem. To je obtížněji definovatelné a týká se širšího spektra rizik – nejen finančních. 

Systematická rizika mohou souviset s řadou ekonomických a sociopolitických faktorů, jako jsou inflace, úrokové míry, války, přírodní katastrofy a významné změny vládní politiky.

Systematické riziko se v podstatě týká událostí, které mají dopad na zemi nebo společnost ve více oblastech. Může jít o odvětví zemědělství, stavebnictví, těžební průmysl, výrobu, finance a další. Zatímco tedy systémové riziko lze zmírnit kombinací málo korelovaných aktiv, systematické riziko diverzifikací portfolia zmírnit nelze.


Závěrem

Zabývali jsme se některými z mnoha druhů finančních rizik, včetně investičních rizik, provozních rizik, rizik spojených s dodržováním předpisů a systémových rizik. V rámci skupiny investičních rizik jsme představili pojmy tržní riziko, riziko likvidity a úvěrové riziko.

Pokud jde o finanční trhy, je prakticky nemožné se rizikům zcela vyhnout. To nejlepší, co může obchodník nebo investor udělat, je tato rizika nějakým způsobem zmírnit nebo kontrolovat. Pochopení některých hlavních typů finančních rizik je tedy dobrým prvním krokem k vytvoření účinné strategie řízení rizik.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.