Finanšu risku skaidrojums
Sākums
Raksti
Finanšu risku skaidrojums

Finanšu risku skaidrojums

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Oct 28, 2019Atjaunināts Feb 9, 2023
6m

Kas ir finanšu risks?

Īsumā – finanšu risks ir naudas vai vērtīgu aktīvu zaudēšanas risks. Finanšu tirgos to var definēt kā naudas summu, kuru var zaudēt tirdzniecībā vai ieguldījumos. Tātad risks apzīmē nevis faktiskos, bet gan iespējamos zaudējumus.

Citiem vārdiem sakot, daudzi finanšu pakalpojumi vai darījumi ietver zaudējumu gūšanas risku, un to sauc par finanšu risku. Faktiski šo jēdzienu var attiecināt uz dažādiem scenārijiem, piemēram, uz finanšu tirgiem, uzņēmuma vadību un pārvaldes institūcijām. 

Finanšu risku novērtēšanas un kontroles procesu nereti sauc par risku pārvaldību. Tomēr, pirms pievēršamies risku pārvaldībai, ir svarīgi iegūt pamata izpratni par finanšu riskiem un to daudzajiem veidiem.

Finanšu riskus var klasificēt un definēt vairākos veidos. Daži no populārākajiem piemēriem ir investīciju risks, operacionālais risks, atbilstības risks un sistēmiskais risks.


Finanšu risku veidi

Kā minējām, finanšu riskus iespējams iedalīt dažādās kategorijās, un atkarībā no konteksta ievērojami atšķiras arī to definējums. Šajā rakstā īsumā raksturosim investīciju, operacionālo, atbilstības un sistēmisko risku.


Investīciju risks

Kā liecina nosaukums, investīciju risks ir saistīts ar ieguldījumiem un tirdzniecību. Pastāv dažādi investīciju riska veidi, taču to lielākā daļa ir saistīta ar svārstīgajām tirgus cenām. Ieguldījumu riska grupā var iekļaut tirgus, likviditātes un kredītriskus.


Tirgus risks

Tirgus risks ir saistīts ar aktīva cenas svārstībām. Piemēram, ja Alise iegādājas Bitcoin, viņa ir pakļauta tirgus riskam, jo svārstīguma dēļ šī aktīva cena var pazemināties. 

Tirgus riska pārvaldība sākas ar izpratni par to, cik daudz Alise varētu zaudēt, ja Bitcoin cenas izmaiņas būs nelabvēlīgas viņas pozīcijām. Nākamais solis būtu izveidot stratēģiju, kas noteiks Alises rīcību, reaģējot uz tirgus svārstībām.

Parasti investori saskaras ar tiešiem un netiešiem tirgus riskiem. Tiešie tirgus riski attiecas uz zaudējumiem, kurus tirgotājs var piedzīvot aktīva cenas nelabvēlīgu izmaiņu gadījumā. Iepriekšējā piemērā ir attēlots tiešs tirgus risks (Alise iegādājās Bitcoin pirms tā cenas krituma).

Savukārt netiešais tirgus risks attiecas uz aktīvu, kuram ir sekundārs jeb papildu risks (proti, tas nav tik acīmredzams). Akciju tirgos akciju cenas bieži vien netieši ietekmē procentu likmes risks, tāpēc to sauc par netiešo risku.

Piemēram, ja Kārlis iegādājas kāda uzņēmuma akcijas, viņa aktīvu vērtību var netieši ietekmēt procentu likmju svārstīgums. Uzņēmumam būs grūtāk attīstīties un turpināt gūt peļņu, ja procentu likmes augs. Tajā pat laikā augstākas likmes mudina investorus pārdot savas akcijas. Ar iegūto naudu viņi var atmaksāt savus parādus, kas tagad izmaksā dārgāk.

Tomēr jāpiebilst, ka procentu likmes ietekmē finanšu tirgus gan tieši, gan arī netieši. Lai gan procentu likmes netieši ietekmē akcijas, tām ir tieša ietekme uz obligācijām un citiem fiksēta ienākuma vērtspapīriem. Tāpēc, atkarībā no konkrētā aktīva, procentu likmes risks var būt gan tiešs, gan netiešs.


Likviditātes risks

Likviditātes risks ir iespējamība, ka investori vai tirgotāji nespēs ātri iegādāties vai pārdot noteiktu aktīvu bez dramatiskām tā cenas izmaiņām.

Piemēram, iedomāsimies, ka Alise iegādājas 1000 kriptovalūtas vienības, katru par 10 $. Pieņemsim, ka šīs kriptovalūtas cena vairākus mēnešus saglabā stabilitāti un joprojām ir aptuveni 10 $.

Likvīdā lielapjoma tirgū Alise varētu ātri pārdot savus 10 000 $ vērtos krājumus, jo tirgū ir pietiekami daudz pircēju, kuri ir gatavi iegādāties šos aktīvus, maksājot 10 $ par vienību. Tomēr nelikvīdā tirgū būtu maz pircēju, kuri būtu gatavi maksāt 10 $ par vienību. Tāpēc Alisei, visticamāk, būtu jāpārdod liela daļa savas kriptovalūtas par daudz zemāku cenu.


Kredītrisks

Kredītrisks ir aizdevēja risks zaudēt naudu darījuma partnera saistību neizpildes dēļ. Piemēram, ja Kārlis aizņemas no Alises naudu, viņa uzņemas kredītrisku. Citiem vārdiem sakot, pastāv iespējamība, ka Kārlis neatmaksās Alisei naudu, un šo iespējamību sauc par kredītrisku. Ja Kārlis nepilda savas saistības, Alise zaudē naudu.

Plašākā kontekstā var rasties ekonomiska krīze, ja valsts kredītrisks pārsniedz pieļaujamās robežas. Smagākā finanšu krīze pēdējo 90 gadu laikā radās daļēji tāpēc, ka globālā mērogā pieauga kredītrisks.

Tolaik ASV bankām bija miljoniem kompensējošu darījumu ar simtiem dažādu darījumu partneru. Kad "Lehman Brothers" pārstāja pildīt savas saistības, kredītrisks strauji pieauga visā pasaulē, radot finanšu krīzi, kas savukārt izraisīja Lielo recesiju.


Operacionālais risks

Operacionālais risks ir finanšu zaudējumu risks, ko izraisa iekšējo procesu, sistēmu vai procedūru kļūmes. Šīs kļūmes bieži vien rodas cilvēku pieļautu kļūdu vai tīšu krāpniecisku darbību dēļ. 

Lai mazinātu operacionālos riskus, ikvienam uzņēmumam būtu jāveic periodiski drošības auditi, vienlaikus ieviešot arī stingras procedūras un efektīvu iekšējo pārvaldību.

Ir bijuši neskaitāmi gadījumi, kad neefektīvas personāla vadības rezultātā darbiniekiem ir izdevies veikt neatļautus tirdzniecības darījumus ar sava uzņēmuma līdzekļiem. Šāda negodīga tirdzniecība ir radījusi milzīgus finanšu zaudējumus visā pasaulē – jo īpaši banku nozarē.

Operacionālās kļūmes var izraisīt arī ārēji notikumi, kas netieši ietekmē uzņēmuma darbību, piemēram, zemestrīces, vētras un citas dabas katastrofas.


Atbilstības risks

Atbilstības risks ir saistīts ar zaudējumiem, kas var rasties, ja uzņēmums vai iestāde neievēro savas jurisdikcijas normatīvos aktus. Lai izvairītos no šādiem riskiem, daudzi uzņēmumi ievieš noteiktas procedūras, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un "pazīsti savu klientu" jeb PSK procedūras.

Pakalpojumu sniedzēja vai uzņēmuma normatīvās neatbilstības gadījumā to var slēgt vai tam var piemērot apjomīgus sodus. Pret daudziem ieguldījumu uzņēmumiem un bankām ir uzsākas tiesvedības un tiem ir piemērotas soda sankcijas atbilstības problēmu dēļ (piem., par darbību bez derīgas licences). Citi populāri atbilstības risku piemēri ir iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos un korupcija.


Sistēmiskais risks

Sistēmiskais risks ir saistīts ar iespējamību, ka konkrēts notikums izraisīs nelabvēlīgas sekas noteiktā tirgū vai nozarē. Piemēram, "Lehman Brothers" sabrukums 2008. gadā izraisīja smagu finanšu krīzi ASV, ietekmējot arī daudzas citas valstis.

Par sistēmiskajiem riskiem liecina spēcīga saistība starp vienas nozares uzņēmumiem. Ja uzņēmums "Lehman Brothers" nebūtu tik ļoti saistīts ar visu Amerikas finanšu sistēmu, tā bankrotam nebūtu tik nopietnas sekas.

Sistēmiskā riska jēdzienu var iztēloties kā domino efektu, kad pirmais nokritušais gabaliņš izraisa visu pārējo gabaliņu krišanu.

Jāpiebilst, ka dārgmetālu nozare pēc 2008. gada finanšu krīzes piedzīvoja ievērojamu izaugsmi. Līdz ar to diversifikācija ir viens no veidiem, kā mazināt sistēmiskā riska ietekmi.


Sistēmiskais un sistemātiskais risks

Sistēmisko risku nevajadzētu jaukt ar sistemātisko risku jeb koprisku. Pēdējais ir grūtāk definējams un attiecas uz plašāku risku grupu, ne tikai uz finanšu riskiem. 

Sistemātiskie riski var būt saistīti ar dažādiem ekonomiskiem un sociālpolitiskiem faktoriem, piemēram, ar inflāciju, procentu likmēm, karadarbību, dabas katastrofām un būtiskām valdības politikas izmaiņām.

Būtībā sistemātiskais risks ir saistīts ar notikumiem, kas skar valsti vai sabiedrību vairākās jomās. Tas var ietvert lauksaimniecības, būvniecības, kalnrūpniecības, ražošanas, finanšu un citas nozares. Tāpēc, lai gan sistēmiskos riskus var mazināt, apvienojot savstarpēji minimāli saistītus aktīvus, sistemātiskos riskus nevar ierobežot, diversificējot ieguldījumu portfeli.


Noslēgumā

Mēs apskatījām dažus no daudzajiem finanšu risku veidiem, tostarp investīciju, operacionālos, atbilstības un sistēmiskos riskus. Investīciju risku grupā iepazīstinājām ar tirgus riska, likviditātes riska un kredītriska jēdzieniem.

Finanšu tirgos ir praktiski neiespējami pilnībā izvairīties no riskiem. Tirgotājs vai investors labākajā gadījumā var mazināt vai kontrolēt šos riskus. Tāpēc izpratnes gūšana par dažādiem finanšu riskiem ir pirmais solis uz efektīvas risku pārvaldības stratēģijas izveidi.