Vysvetlenie finančného rizika
Domov
Články
Vysvetlenie finančného rizika

Vysvetlenie finančného rizika

Stredne pokročilý
Zverejnené Oct 28, 2019Aktualizované Feb 9, 2023
6m

Čo je finančné riziko?

Stručne povedané, finančné riziko je možnosť straty peňazí alebo cenných aktív. V kontexte finančných trhov hovoríme o množstve peňazí, o ktoré človek môže prísť pri obchodovaní alebo investovaní. Riziko teda nie je skutočná strata, ale to, o čo je možné prísť.

Inými slovami, mnohé finančné služby alebo transakcie prinášajú riziko straty. Toto sa označuje ako finančné riziko. Všeobecne povedané, tento koncept možno použiť na celý rad scenárov, ako sú finančné trhy, obchodná správa a riadiace orgány. 

Proces hodnotenia a riešenia finančných rizík sa často označuje ako riadenie rizík. Predtým ako sa pustíte do riadenia rizík, je dôležité mať základné vedomosti o finančnom riziku a jeho mnohých typoch.

Existuje viacero spôsobov na klasifikovanie a definovanie finančných rizík. K významným príkladom patria investičné riziko, prevádzkové riziko, riziko súvisiace s nedodržaním predpisov a systémové riziko.


Druhy finančného rizika

Ako už bolo uvedené, na kategorizáciu finančných rizík existujú rôzne spôsoby. Ich definície sa môžu výrazne líšiť v závislosti od kontextu. Tento článok poskytuje stručný prehľad investičných, prevádzkových a systémových rizík a rizík súvisiacich s nedodržaním predpisov.


Investičné riziko

Ako už názov napovedá, investičné riziká sú tie, ktoré súvisia s investičnými a obchodnými aktivitami. Existuje viacero foriem investičných rizík, väčšina z nich však súvisí s kolísaním trhových cien. Trhové a kreditné riziká a riziká likvidity je možné považovať za súčasť skupiny investičného rizika.


Trhové riziko

Trhové riziko je riziko spojené s kolísajúcou cenou aktíva. Ak napríklad Alica kúpi bitcoiny, bude vystavená trhovému riziku, pretože volatilita môže spôsobiť pokles ceny. 

Riadenie trhového rizika začína zvážením toho, koľko by Alica mohla stratiť, ak sa cena bitcoinu bude pohybovať proti jej pozíciám. Ďalším krokom je vytvorenie stratégie, ktorá presne stanoví, čo má Alica urobiť ako reakciu na pohyby trhu.

Investori zvyčajne čelia priamym aj nepriamym trhovým rizikám. Priame trhové riziko súvisí so stratou, ktorú môže obchodník utrpieť v dôsledku nepriaznivej zmeny ceny aktíva. Predchádzajúci príklad predstavuje priame trhové riziko (Alica kúpila bitcoiny pred poklesom ceny).

Na druhej strane, nepriame trhové riziko sa týka aktíva, ktoré má sekundárne alebo vedľajšie riziko (t. j. menej zrejmé). Na akciových trhoch úrokové riziko často ovplyvňuje cenu akcií nepriamo, čo z neho robí nepriame riziko.

Ak napríklad Bob kúpi akcie spoločnosti, jeho podiely môžu byť nepriamo ovplyvnené kolísajúcimi úrokovými sadzbami. Pre spoločnosť bude ťažšie rásť alebo udržať si ziskovosť, ak budú rásť úrokové sadzby. Okrem toho vyššie sadzby povzbudzujú ďalších investorov, aby predali svoje akcie. Často to robia z dôvodu, že potrebujú použiť peniaze na zaplatenie svojich dlhov, ktorých udržanie sa stalo drahšie.

Je však potrebné poznamenať, že úrokové sadzby ovplyvňujú finančné trhy priamo alebo nepriamo. Zatiaľ čo sadzby ovplyvňujú akcie nepriamo, majú priamy vplyv na dlhopisy a ďalšie cenné papiere s pevným výnosom. Takže v závislosti od aktíva možno riziko úrokovej sadzby považovať za priame alebo nepriame riziko.


Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že investori a obchodníci nebudú schopní rýchlo kúpiť alebo predať určité aktívum bez drastickej zmeny jeho ceny.

Predstavte si napríklad, že Alica kúpila 1 000 jednotiek kryptomeny, jeden kus za 10 USD, v nádeji, že trhová cena sa zvýši. Predpokladajme, že po pár mesiacoch cena zostáva na stabilnej úrovni a kryptomena sa stále obchoduje okolo hodnoty 10 USD.

Na veľkoobjemovom, likvidnom trhu môže Alica rýchlo predať svoje kryptomeny za 10 000 USD, pretože je dostatok kupujúcich, ktorí sú ochotní zaplatiť 10 USD za každú jednotku. Ak však trh nie je likvidný, nájde sa len niekoľko kupujúcich, ktorí sú ochotní zaplatiť 10 USD za každú jednotku. To znamená, že Alica bude pravdepodobne musieť predať veľké množstvo svojich coinov za oveľa nižšiu cenu.


Kreditné riziko

Kreditné riziko je riziko, že veriteľ príde o peniaze v dôsledku toho, že protistrana nedodrží svoje záväzky. Ak si napríklad Bob požičia peniaze od Alice, Alica čelí kreditnému riziku. Inými slovami, existuje možnosť, že Bob Alici nezaplatí. Túto možnosť označujeme kreditné riziko. Ak Bob nedodrží svoje záväzky, Alica príde o peniaze.

Ak to zoberieme zo širšej perspektívy, ak sa kreditné riziko krajiny rozšíri na neprimeranú úroveň, môže dôjsť k hospodárskej kríze. Najhoršia finančná kríza za posledných 90 rokov nastala čiastočne v dôsledku celosvetového rozšírenia kreditného rizika.

V tom čase mali americké banky milióny kompenzačných transakcií so stovkami protistrán. Keď spoločnosť Lehman Brothers skrachovala, kreditné riziko sa veľmi rýchlo rozšírilo po celom svete. To spôsobilo finančnú krízu, ktorá viedla k veľkej recesii.


Prevádzkové riziko

Prevádzkové riziko je riziko finančných strát spôsobených zlyhaniami interných procesov, systémov alebo postupov. Tieto zlyhania sú často spôsobené náhodnými ľudskými chybami alebo úmyselnými podvodnými činnosťami. 

Na zmiernenie prevádzkových rizík by každá spoločnosť mala uskutočňovať pravidelné bezpečnostné audity spolu s prijatím robustných postupov a účinného interného riadenia.

Vyskytlo sa množstvo incidentov, pri ktorých sa zle riadeným zamestnancom podarilo uskutočňovať nepovolené obchody s prostriedkami firmy, v ktorej pracovali. Tento druh činnosti sa často označuje ako nečestné obchodovanie. Spôsobilo obrovské finančné straty na celom svete, najmä v sektore bankovníctva.

Prevádzkové zlyhania môžu byť spôsobené aj vonkajšími udalosťami, ktoré nepriamo ovplyvňujú prevádzku spoločnosti, napríklad zemetraseniami, búrkami a inými prírodnými katastrofami.


Riziko súvisiace s nedodržaním predpisov

Riziko súvisiace s nedodržaním predpisov sa týka strát, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že spoločnosť alebo inštitúcia nedodržiava zákony a nariadenia príslušných jurisdikcií. Aby sa predišlo takýmto rizikám, mnohé spoločnosti prijímajú špecifické postupy, ako je Prevencia pred praním špinavých peňazí (AML)Poznajte svojho zákazníka (KYC).

Ak poskytovateľ služieb alebo spoločnosť nezabezpečí dodržiavanie predpisov, môže čeliť zatvoreniu alebo vážnym sankciám. Mnohé investičné spoločnosti a banky čelili súdnym sporom a sankciám z dôvodu nedodržiavania predpisov (napr. podnikanie bez platnej licencie). Obchodovanie s dôvernými informáciami a korupcia sú tiež bežnými príkladmi rizík súvisiacich s nedodržaním predpisov.


Systémové riziko

Systémové riziko súvisí s možnosťou, že určitá udalosť vyvolá nepriaznivý účinok na určitom trhu alebo v určitom odvetví. Pád spoločnosti Lehman Brothers v roku 2008 napríklad spustil vážnu finančnú krízu v USA, ktorá napokon zasiahla mnohé ďalšie krajiny.

O systémových rizikách svedčí silná korelácia medzi spoločnosťami, ktoré sú súčasťou rovnakého odvetvia. Ak by spoločnosť Lehman Brothers nebola tak hlboko prepletená s celým americkým finančným systémom, jej bankrot by mal oveľa menší dopad.

Jednoduchý spôsob, ako si zapamätať pojem systémové riziko, je predstaviť si dominový efekt, kde jeden kúsok, ktorý padne ako prvý, spôsobí reťazovú reakciu a pád ďalších kúskov.

Odvetvie drahých kovov zaznamenalo po finančnej kríze v roku 2008 výrazný rast. Diverzifikácia je teda jedným zo spôsobov, ako zmierniť systémové riziko.


Porovnanie systémového a systematického rizika

Systémové riziko by sa nemalo zamieňať so systematickým alebo súhrnným rizikom. Systematické riziko sa ťažko definuje a týka sa širšej škály rizík – nielen finančných. 

Systematické riziká môžu súvisieť s množstvom ekonomických a sociálno-politických faktorov, ako napríklad inflácia, úrokové sadzby, vojny, prírodné katastrofy a veľké zmeny vládnej politiky.

Systematické riziko sa v podstate týka udalostí, ktoré ovplyvňujú krajinu alebo spoločnosť vo viacerých oblastiach. Sem môžu patriť odvetvia poľnohospodárstva, stavebníctva, baníctva, výroby, financií a ďalšie. Takže zatiaľ čo systémové riziko možno zmierniť kombináciou aktív s nízkou koreláciou, systematické riziko sa nedá zmierniť diverzifikáciou portfólia.


Záverečné myšlienky

Vysvetlili sme si niektoré z mnohých druhov finančných rizík vrátane investičných, prevádzkových a systémových rizík a rizík súvisiacich s nedodržiavaním predpisov. V rámci skupiny investičného rizika sme si vysvetlili pojmy trhové riziko, riziko likvidity a kreditné riziko.

Pokiaľ ide o finančné trhy, vyhnúť sa úplne rizikám je prakticky nemožné. Najlepšia vec, ktorú obchodník alebo investor môže urobiť, je tieto riziká nejakým spôsobom zmierniť alebo kontrolovať. Pochopenie niektorých hlavných typov finančného rizika je teda dobrým prvým krokom k vytvoreniu efektívnej stratégie riadenia rizika.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.