Vi förklarar Wyckoff-metoden
Hem
Artiklar
Vi förklarar Wyckoff-metoden

Vi förklarar Wyckoff-metoden

Medelnivå
Publicerad Oct 21, 2019Uppdaterad Oct 4, 2022
11m

Vad är Wyckoff-metoden?

Wyckoff-metoden utvecklades av Richard Wyckoff i början av 1930-talet. Den består av en serie principer och strategier som ursprungligen utformades för handlare och investerare. Wyckoff ägnade en betydande del av sitt liv åt undervisning och hans arbete har påverkat mycket av modern teknisk analys (TA). Även om Wyckoff-metoden ursprungligen var inriktad på aktier tillämpas den nu på alla typer av finansmarknader.

Mycket av Wyckoffs arbete inspirerades av handelsmetoderna från andra framgångsrika handlare (särskilt Jesse L. Livermore). Idag har Wyckoff samma höga anseende som många andra nyckelpersoner, såsom Charles H. Dow och Ralph N. Elliott.

Wyckoff gjorde omfattande forskning, vilket ledde till skapandet av många teorier och handelstekniker. Denna artikel ger dig en översikt över hans arbete. I diskussionen ingår:

  • Tre grundläggande lagar

  • Composite Man-konceptet

  • En metod för att analysera diagram (Wyckoff's Schematics)

  • En femstegsstrategi för marknaden.

Wyckoff utvecklade även specifika köp- och säljtester, samt en unik kartläggningsmetod baserad på punkt- och figurdiagram (P&F). Även om testerna hjälper handlare att upptäcka bättre startpositioner, så används P&F-metoden för att definiera handelsmål. Den här artikeln kommer dock inte att fördjupa sig i dessa två ämnen.

 

Wyckoffs tre lagar

Lagen om utbud och efterfrågan

Den första lagen säger att priserna stiger när efterfrågan är större än utbudet och sjunker när det motsatta gäller. Detta är en av de mest grundläggande principerna för finansmarknaderna och är verkligen inte exklusivt för Wyckoffs arbete. Vi kan representera den första lagen med tre enkla ekvationer:

  • Efterfrågan > Utbudet = Prishöjningar

  • Efterfrågan < Utbudet = Prissänkningar

  • Efterfrågan = Utbudet = Ingen betydande prisförändring (låg volatilitet)

Med andra ord antyder den första Wyckoff-lagen att ett överskott på efterfrågan över utbudet får priserna att gå upp, eftersom det finns fler som köper än säljer. Men i en situation där det finns fler säljare än köpare överstiger utbudet efterfrågan, vilket får priset att sjunka.

Många investerare som följer Wyckoff-metoden jämför prishändelser och volymfält som ett sätt att bättre visualisera förhållandet mellan utbudet och efterfrågan. Detta ger ofta insyn i kommande marknadsrörelser.

Lagen om orsak och verkan

Den andra lagen säger att skillnaderna mellan utbudet och efterfrågan inte är slumpmässiga. Istället kommer de efter förberedelseperioder, som ett resultat av specifika händelser. I Wyckoffs termer leder en period av ackumulering (orsak) så småningom till en uppåtgående trend (verkan). Däremot resulterar en fördelningsperiod (orsak) så småningom i en nedåtgående trend (verkan). 

Wyckoff använde en unik diagramteknik för att uppskatta de potentiella effekterna av en orsak. Med andra ord skapade han metoder för att definiera handelsmål baserat på perioderna för ackumulering och fördelning. Detta gjorde det möjligt för honom att uppskatta den troliga förlängningen av en marknadstrend, efter att ha brutit sig ur en konsolideringszon eller ett handelsintervall (trading range/TR).

Lagen om ansträngning mot resultat

Den tredje Wyckoff-lagen säger att förändringarna i en tillgångs pris är ett resultat av en ansträngning, som representeras av handelsvolymen. Om prishändelsen är i harmoni med volymen finns det en god chans att trenden kommer att fortsätta. Men om volymen och priset avviker avsevärt kommer marknadstrenden sannolikt att stanna av eller ändra riktning.

Föreställ dig till exempel att Bitcoin-marknaden börjar konsolideras med en mycket hög volym efter en lång nedåtgående trend. Den höga volymen indikerar en stor ansträngning, men rörelsen i sidled (låg volatilitet) tyder på ett lågt resultat. Så det finns många bitcoin som byter ägare, men inga fler betydande prisfall. En sådan situation kan indikera att den nedåtgående trenden kan vara över och att en vändning är nära.


Composite Man

Wyckoff skapade idén om Composite Man (eller Composite Operator) som en föreställd identitet på marknaden. Han föreslog att investerare och handlare skulle studera aktiemarknaden som om en enda enhet kontrollerade den. Detta skulle göra det lättare för dem att följa marknadstrenderna.

I huvudsak representerar Composite Man de största aktörerna (marknad-makers), såsom rika individer och institutionella investerare. De agerar alltid i sina egna intressen för att se till att de kan köpa lågt och sälja högt. 

Composite Man-beteendet är motsatsen till majoriteten av privatinvesterare, vilka Wyckoff ofta såg förlora pengar. Men enligt Wyckoff använder Composite Man en något förutsägbar strategi, vilken investerare kan lära av.

Låt oss använda Composite Man-konceptet för att illustrera en förenklad marknadscykel. En sådan cykel består av fyra huvudfaser: ackumulering, uppåtgående trend, fördelning och nedåtgående trend.


Ackumulering

Composite Man ackumulerar tillgångar före de flesta investerare. Denna fas markeras vanligtvis av en rörelse i sidled. Ackumuleringen görs gradvis för att undvika att priset förändras avsevärt.

Uppåtgående trend

När Composite Man har tillräckligt med aktier och säljkraften är utarmad börjar han driva upp marknaden. Naturligtvis lockar den framväxande trenden fler investerare, vilket gör att efterfrågan ökar.

I synnerhet kan det finnas flera faser av ackumulering under en uppåtgående trend. Vi kan kalla dem återackumuleringsfaser, där den större trenden stannar och konsolideras ett tag innan den fortsätter sin uppåtgående rörelse.

När marknaden går upp uppmuntras andra investerare att köpa. Så småningom blir även allmänheten tillräckligt exalterad för att engagera sig. Vid denna tidpunkt är efterfrågan klart högre än utbudet.

Fördelning

Därefter börjar Composite Man fördela sina innehav. Han säljer sina lönsamma positioner till de som kommer in på marknaden vid ett sent skede. Vanligtvis präglas fördelningsfasen av en rörelse i sidled som absorberar efterfrågan tills den är uttömd.

Nedåtgående trend

Strax efter fördelningsfasen börjar marknaden återgå till en nedåtgående trend. Efter att Composite Man har sålt av en hel del av sina aktier börjar han med andra ord trycka ner marknaden. Så småningom blir utbudet mycket större än efterfrågan och den nedåtgående trenden stabiliseras.

I likhet med uppåtgående trender kan den nedåtgående trenden också ha fördelningsfaser. Dessa är i grunden kortsiktig konsolidering mellan stora prisfall. De kan också inkludera Dead Cat Bounces eller de så kallade tjurfällorna, där vissa köpare fastnar och hoppas på en trendvändning som inte sker. När den nedåtgående trenden äntligen är över börjar en ny ackumuleringsfas.


Wyckoffs scheman

Ackumulerings- och fördelningsscheman är sannolikt den mest populära delen av Wyckoffs arbete – åtminstone inom kryptovalutacommunityn. Dessa modeller delar upp ackumulerings- och fördelningsfaserna i mindre sektioner. Sektionerna är indelade i fem faser (A till E), tillsammans med flera Wyckoff-händelser, vilka beskrivs kort nedan.


Ackumuleringschema

Wyckoff-metodens ackumuleringsschema

Fas A

Säljkraften minskar och den nedåtgående trenden börjar avta. Denna fas präglas vanligtvis av en ökande handelsvolym. Det preliminära stödet (PS) indikerar att vissa köpare dyker upp, men fortfarande inte tillräckligt för att stoppa den nedåtgående rörelsen.

Säljklimax (Selling Climax/SC) bildas av en intensiv försäljningsaktivitet när investerare kapitulerar. Detta är ofta en tidpunkt med hög volatilitet, där panikförsäljning skapar stora candlesticks och vekar. Den starka nedgången återgår snabbt till en retur eller Automatic Rally (AR), då det överdrivna utbudet absorberas av köparna. I allmänhet definieras handelsintervallet (trading range/TR) för ett ackumuleringsschema av utrymmet mellan SC-lågpunkten och AR-högpunkten.

Som namnet antyder sker det sekundära testet (ST) när marknaden sjunker nära SC-regionen och testar om den nedåtgående trenden verkligen är över eller inte. Vid denna tidpunkt tenderar handelsvolymen och marknadsvolatiliteten att vara lägre. Även om ST ofta bildar en högre lågpunkt i förhållande till SC, så är det inte alltid fallet.

Fas B

Baserat på Wyckoffs lag om orsak och verkan kan fas B ses som orsaken som leder till en verkan.

Fas B är i princip konsolideringssteget, där Composite Man ackumulerar det högsta antalet tillgångar. Under detta skede tenderar marknaden att testa både motstånds- och stödnivåer i handelsintervallet.

Det kan finnas många sekundära tester (ST) under fas B. I vissa fall kan de ge högre toppar (tjurfällor) och lägre dalar (björnfällor) i förhållande till SC och AR i fas A.

Fas C

En typisk ackumuleringsfas C innehåller vad som kallas en fjäder. Den fungerar ofta som den sista björnfällan innan marknaden börjar göra större nedgångar. Under fas C säkerställer Composite Man att det finns lite utbud kvar på marknaden, alltså att de som skulle sälja redan har gjort det.

Fjädern bryter ofta stödnivåerna för att stoppa handlare och vilseleda investerare. Vi kan beskriva den som ett sista försök att köpa aktier till ett lägre pris innan uppgången börjar. Björnfällan får privatinvesterarna att ge upp sina innehav. 

I vissa fall lyckas dock stödnivåerna hålla och fjädern inträffar helt enkelt inte. Med andra ord kan det finnas ackumuleringsscheman som presenterar alla andra element, men inte fjädern. Ändå fortsätter det övergripande systemet att gälla.

Fas D

Fas D representerar övergången mellan orsak och verkan. Den står mellan ackumuleringszonen (fas C) och starten för handelsintervallet (fas E). 

Vanligtvis visar fas D en betydande ökning av handelsvolymen och volatiliteten. Den har vanligtvis en senaste stödpunkt, vilket gör en högre lågpunkt innan marknaden rör sig högre. Stödpunkten föregår ofta en start för motståndsnivåerna, vilket i sin tur skapar högre toppar. Detta indikerar tecken på styrka (Signs of Strength/SOS), eftersom tidigare motstånd blir helt nya stöd.

Trots den något förvirrande terminologin kan det finnas mer än en stödpunkt under fas D. De har ofta ökat handelsvolymen när de testar de nya stödlinjerna. I vissa fall kan priset skapa en liten konsolideringszon innan det verkligen bryter det större handelsintervallet och flyttar till fas E.

Fas E

Fas E är det sista steget i ett ackumuleringsschema. Den kännetecknas av en uppenbar start för handelsområdet, orsakat av ökad efterfrågan på marknaden. Det är då handelsintervallet verkligen bryts och den uppåtgående trenden börjar.


Fördelningsscheman

I huvudsak fungerar fördelningsscheman på motsatt sätt som ackumuleringen, men med något annorlunda terminologi.


Wyckoff-metodens fördelningsschema


Fas A

Den första fasen inträffar när en etablerad uppåtgående trend börjar sakta ner, på grund av minskande efterfrågan. Preliminär tillgång tyder på att säljkraften visar sig, även om den fortfarande inte är tillräckligt stark för att stoppa den uppåtgående rörelsen. Köpklimax bildas sedan av en intensiv köpaktivitet. Detta orsakas vanligtvis av oerfarna handlare som gör känslobaserade köp. 

Därefter orsakar den starka uppgången en automatisk reaktion (AR), eftersom den överdrivna efterfrågan absorberas av marknads-makers. Med andra ord börjar Composite Man att distribuera sina innehav till de sena köparna. Det sekundära testet (ST) inträffar när marknaden återbesöker köpklimax-regionen och ofta bildar en lägre högpunkt.

Fas B

Fas B i en fördelning fungerar som en konsolideringszon (orsak) som föregår en nedåtgående trend (verkan). Under denna fas säljer Composite Man gradvis sina tillgångar, vilket absorberar och försvagar marknadens efterfrågan. 

Ofta testas de övre och nedre banden i handelsområdet flera gånger, vilket kan inkludera kortvariga björn- och tjurfällor. Ibland kommer marknaden att röra sig över motståndsnivån som skapats av köpklimax, vilket resulterar i en ST som också kan kallas för en uppåtstöt.

Fas C

I vissa fall kommer marknaden att skapa en sista tjurfälla efter konsolideringsperioden. Det kallas uppåtstöt efter fördelning. Det är i grunden motsatsen till en ackumuleringsfjäder.

Fas D

Fas D i en fördelning är ungefär som en spegelbild av ackumuleringen. Den har vanligtvis en senaste punkt för utbud i mitten av intervallet, vilket skapar en lägre högpunkt. Från denna punkt skapas nya senaste punkter för utbud – antingen runt eller under stödzonen. Ett tydligt svaghetstecken visas när marknaden bryter under stödlinjerna.

Fas E

Det sista steget i en fördelning markerar början på en nedåtgående trend, med en uppenbar paus under handelsintervallet, orsakad av en stark dominans av utbud över efterfrågan.


Fungerar Wyckoff-metoden?

Naturligtvis följer marknaden inte alltid dessa modeller exakt. I praktiken kan ackumulerings- och fördelningsscheman förekomma på olika sätt. Vissa situationer kan till exempel ha en fas B som varar mycket längre än förväntat. Annars kan testerna för fjäder och uppåtstöt efter fördelning vara helt frånvarande.

Ändå erbjuder Wyckoffs arbete ett brett utbud av pålitliga tekniker som bygger på hans många teorier och principer. Hans arbete är definitivt värdefullt för tusentals investerare, handlare och analytiker över hela världen. Till exempel kan ackumulerings- och fördelningsscheman vara praktiska när du försöker förstå de gemensamma cyklerna på finansmarknaderna.


Wyckoffs femstegsstrategi

Wyckoff utvecklade även en femstegsstrategi för marknaden som har baserats på hans många principer och tekniker. Kort sagt kan detta tillvägagångssätt ses som ett sätt att omsätta hans undervisning i praktiken.

Steg 1: Bestäm trenden.

Vilken är den nuvarande trenden och vart kommer den sannolikt att gå? Hur är förhållandet mellan utbudet och efterfrågan?

Steg 2: Bestäm tillgångens styrka.

Hur stark är tillgången i förhållande till marknaden? Rör den sig på ett liknande eller motsatt sätt?

Steg 3: Leta efter tillgångar med tillräcklig orsak.

Finns det tillräckligt med skäl för att gå in i en position? Är orsaken tillräckligt stark för att göra de potentiella belöningarna (verkan) värda riskerna?

Steg 4: Bestäm hur troligt det är att tillgången rör på sig.

Är den här tillgången redo att röra på sig? Vilken är dess position inom den större trenden? Vad föreslår priset och volymen? Detta steg innebär ofta att Wyckoffs köp- och säljtester används.

Steg 5: Tajma din ingång.

Det sista steget handlar bara om tajming. Det handlar vanligtvis om att analysera en aktie i jämförelse med den allmänna marknaden.

Som exempel kan en handlare jämföra prishändelsen för en aktie i förhållande till S&P 500-indexet. Beroende på positionen inom dennes individuella Wyckoff-schema kan en sådan analys ge statistik om tillgångens kommande rörelser. Så småningom underlättar detta upprättandet av en bra ingång.

Denna metod fungerar i synnerhet bättre med tillgångar som rör sig tillsammans med den allmänna marknaden eller indexet. På kryptovalutamarknaderna är denna korrelation dock inte alltid närvarande.


Sammanfattningsvis

Det har gått nästan ett sekel sedan den skapades, men Wyckoff-metoden används fortfarande i stor skala idag. Den är verkligen mycket mer än bara en TA-indikator, eftersom den omfattar många principer, teorier och handelstekniker. 

I huvudsak gör Wyckoff-metoden att investerare kan fatta mer logiska beslut, snarare än att agera utifrån sina känslor. Wyckoffs omfattande arbete ger handlare och investerare en rad verktyg för att minska riskerna och öka chanserna att lyckas. Ändå finns det ingen helt säker teknik när det gäller investeringar. Man bör alltid vara försiktig med riskerna, särskilt inom de mycket volatila kryptovalutamarknaderna.