Hur hedging fungerar i krypto och sju säkringsstrategier du behöver veta
Hem
Artiklar
Hur hedging fungerar i krypto och sju säkringsstrategier du behöver veta

Hur hedging fungerar i krypto och sju säkringsstrategier du behöver veta

Avancerad
Publicerad Jun 29, 2023Uppdaterad Sep 27, 2023
9m

TL;DR

  • Hedging är en riskhanteringsstrategi som används för att kompensera potentiella förluster som kan uppstå för en individ eller en organisation. 

  • Några vanliga sätt att använda hedging på innefattar terminskontrakt och optionskontrakt, skillnadskontrakt och löpande byteskontrakt. 

  • Hedgingstrategier innebär egna risker och kostnader. Du måste överväga de olika riskerna inklusive motparts- och regleringsrisker innan du implementerar en hedgingstrategi. 

Vad är hedging?

Hedging är en riskhanteringsstrategi som används av individer och institutioner för att kompensera för potentiella förluster som kan uppstå i en investering. 

Konceptet påminner om att teckna en försäkring. Om du äger ett hem i ett översvämningsutsatt område skulle du vilja skydda den tillgången från översvämningsrisk genom att teckna översvämningsförsäkring. På finans- och kryptomarknader fungerar hedging på liknande sätt. Det handlar om att göra en investering utformad för att minska risken för negativa prisrörelser för en tillgång. 

Hur fungerar hedging?

Det finns många olika hedgingmetoder, men vanligtvis innefattar de följande steg: 

Steg 1: Upprätta en primär position 

Du har en befintlig position i en specifik tillgång, till exempel bitcoin eller ether. Du äger antingen krypto eller exponeras för dess priser. 

Steg 2: Identifiera riskerna

Nästa steg är att identifiera riskerna som är förknippade med primärpositionen. Till exempel kan risken med att äga bitcoin identifieras som att priset riskerar att falla. 

Steg 3: Ta en motposition

Du kan hedga risken genom att ta en position i ett relaterat instrument som förväntas röra sig i motsatt riktning mot den identifierade risken. 

Målet med hedging är inte att tjäna pengar utan att skydda mot förluster. Vinsten på hedgingpositionen bör kompensera förlusterna från huvudpositionen. Det är viktigt att komma ihåg att perfekt hedging är sällsynt. Hedging innebär också ofta kostnader, så du måste överväga hedgingens kostnadseffektivitet.

Hur fungerar hedging inom krypto?

Hedging inom krypto följer samma princip som hedging på traditionella finansmarknader. Det handlar om att ta en position i en relaterad tillgång som förväntas röra sig i motsatt riktning mot den primära positionen. 

Här är sju sätt som en investerare kan använda hedging på kryptomarknader. Vissa eller alla av dessa kanske inte är tillgängliga i vissa jurisdiktioner, så du måste se till att alla hedgingstrategier du använder överensstämmer med lokala bestämmelser. 

Var och en av dessa strategier kommer med egna risker och kostnader, så det är viktigt att förstå dessa innan du fortsätter. 

Terminskontrakt 

Kryptoterminskontrakt gör att investerare kan köpa eller sälja en kryptovaluta till ett förutbestämt pris vid ett specifikt framtida datum. Detta kan användas för att hedga mot potentiella prisförändringar. Om du till exempel äger bitcoin och fruktar att priset kan sjunka kan du sälja ett bitcoin-terminskontrakt. Om priset på bitcoin sjunker skulle vinsten från terminskontraktet kompensera förlusten i dina bitcoin-innehav.

Optionskontrakt

Kryptooptioner ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande kryptovalutan till ett fast pris inom en viss tidsperiod. Om du har bitcoin och oroar dig för ett prisfall kan du köpa en säljoption. Om priset på bitcoin sjunker skulle ökningen av säljoptionens värde kompensera förlusten i bitcoinvärdet.

Kontrakt för skillnad (CFD) 

Skillnadskontrakt kan användas som ett hedgingverktyg för kryptoexponering. Ett skillnadskontrakt är en derivatprodukt som låter dig spekulera i prisrörelserna för en underliggande tillgång utan att faktiskt äga tillgången. Du ingår vanligtvis ett avtal med en mäklare för att byta skillnaden i tillgångens pris från det att kontraktet öppnas till när det stängs.

Om du till exempel innehar bitcoin och vill säkra dig mot prissänkningar skulle du öppna en kort (sälj) position på bitcoin-skillnadskontraktet. Vinsten du gör på skillnadskontraktspositionen bör kompensera förlusten på dina Bitcoin-innehav om priset sjunker.

Beständiga byteskontrakt

Beständiga byteskontrakt spårar priset på en underliggande tillgång som bitcoin och syftar till att ge en kontinuerlig handelsmöjlighet utan utgångsdatum. De använder vanligtvis hävstång, vilket gör att handlare kan öppna större positioner med ett mindre initialt marginalkrav.

Om du till exempel förutser en potentiell prisnedgång i bitcoin kan du öppna en kort position på Bitcoin beständiga byteskontrakt. Om priset på bitcoin faller bör vinsterna på det beständiga byteskontraktet kompensera förlusterna i dina bitcoin-innehav.

Blankning

Vissa plattformar möjliggör blankning, där du kan låna en kryptovaluta, sälja den och sedan köpa tillbaka den senare för att returnera den. Om priset sjunker som du förväntar dig skulle du göra vinst, vilket kan kompensera förluster i andra investeringar.

Stablecoin 

Stablecoin är kryptovalutor vars pris är knutet till en reserv av tillgångar, vanligtvis en fiat-valuta. Om du är rädd för en nedgång på marknaden kan du konvertera några av dina flyktiga kryptotillgångar till stablecoin. Även om du inte drar nytta av en marknadsuppgång, skulle du skyddas från en nedgång.

Diversifiering

Att hålla en rad olika kryptovalutor eller diversifiering kan också fungera som en säkring. Olika kryptor kan reagera olika på marknadsförändringar. Om en faller kan en annan stiga och kompensera den förlusten. 

Ett exempel på att hedga din Bitcoin-position

Låt oss säga att du äger 10 000 USD i BTC och vill säkra dig mot en eventuell minskning av priset. Du kan överväga att göra följande för att hedga din position. 

Antag att bitcoin för närvarande handlas till 50 000 USD. Du kan köpa en säljoption som ger dig rätt att sälja Bitcoin till 50 000 USD vid ett framtida datum. Låt oss säga att du betalar en premie på 500 USD för denna option (faktiska priser beror på marknadsförhållandena). 

Om bitcoins pris sjunker till 40 000 USD kan du utnyttja din option och sälja din bitcoin för 50 000 USD, vilket minskar dina förluster avsevärt. Kostnaden för denna hedging skulle vara den premie du betalade för optionen. I det här exemplet skulle du behöva 0,2 BTC för att täcka din portfölj. Kostnaden skulle vara 0,01 BTC (500 USD/50 000 USD).

Alternativt kan du sälja ett terminskontrakt för bitcoin. Låt oss säga att du säljer ett terminskontrakt för 0,2 BTC och går med på att sälja Bitcoin till 50 000 USD på en månad. Om bitcoin-priset sjunker till 40 000 USD kan du köpa 0,2 BTC till det lägre priset för att uppfylla ditt kontrakt och därmed effektivt sälja din bitcoin till 50 000 USD och kompensera förlusterna i din portfölj. Men om bitcoin-priset ökar, skulle du fortfarande vara skyldig att sälja till 50 000 USD och eventuellt missa några prisvinster.

Risker med hedging inom krypto

Hedgingstrategier innebär i allmänhet risker och kostnader. Optionspremier kan vara dyra, terminskontrakt kan begränsa dina potentiella vinster och stablecoin är beroende av utfärdarens solvens. Diversifiering kan hjälpa till att fördela risken, men förhindrar inte nödvändigtvis aförluster. 

Kom ihåg att överväga följande risker innan du implementerar hedging. 

Kostnader

Hedging innebär vanligtvis kostnader. Till exempel kräver köpoptioner betalning av en premie, som kan vara betydande beroende på marknadsförhållandena. På samma sätt kan terminskontrakt innebära mäklare och andra avgifter.

Begränsad uppsida

Hedgingstrategier begränsar ofta potentiella vinster. Om du till exempel använder terminskontrakt för att hedga mot ett prisfall och priset stiger istället begränsas dina vinster till terminskontraktspriset.

Motpartsrisk

Motpartsrisken är särskilt betydande med over-the-counter derivat eller när stablecoin används som hedgingverktyg. Om motparten misslyckas med att upprätthålla avtalets slut kan det leda till förluster. När det gäller stablecoin finns risken att utfärdaren kanske inte kan behålla sin peg till den underliggande tillgången.

Utföranderisk

Det finns en risk att din hedingstrategi kanske inte fungerar som förväntat på grund av marknadsförhållandena. Till exempel kanske optioner och terminskontrakt inte ger förväntat skydd på grund av extrema prisrörelser på mycket volatila marknader.

Regleringsrisk

Regleringsmiljön för kryptovalutor och relaterade finansiella instrument utvecklas och varierar beroende på jurisdiktion. Ändringar i regelverk kan påverka värdet och tillgången på vissa hedginginstrument. Du måste förstå de lagstadgade kraven i din lokala jurisdiktion och alltid vara kompatibel. 

Likviditetsrisk

Vissa hedginginstrument kan vara illikvida, vilket innebär att de inte lätt kan köpas eller säljas utan att orsaka en betydande prisförändring. Detta kan göra det svårt att komma in eller lämna positioner.

Komplexitet

Slutligen kan hedgingstrategier vara komplexa och kräva en djup förståelse för finansmarknaderna, särskilt de med hävstång. Misstag eller missförstånd kan leda till betydande förluster.

Tips för hedging inom krypto

Hedging är komplicerat och kräver en djup kunskap om de finansiella marknaderna. Det är verkligen inget för nybörjare och även erfarna handlare måste vara försiktiga när de hedgar. Här är några tips när du använder hedgingstrategier inom krypto. 

Förstå riskerna

Innan du implementerar någon hedgingstrategi, se till att du förstår de därmed sammanhängande riskerna och potentiella nackdelarna. Alla finansiella instrument och strategier har sina för- och nackdelar och det är viktigt att veta vad du ger dig in på innan du förbinder dig.

Diversifiera

Lägg inte alla ägg i samma korg. Överväg att investera i en mängd olika kryptovalutor och till och med födela din investering över olika tillgångsklasser. Detta kan skydda dig mot volatilitet i en viss tillgång.

Komplicera inte processen

Det kan vara frestande att använda komplexa hedgingstrategier i ett försök att maximera vinsten eller minimera förluster. Komplexitet medför emellertid ofta ytterligare risk. Om du inte är en sofistikerad investerare är enklare strategier oftast bättre.

Sammanfattningsvis 

Hedging är effektivt för att kompensera potentiella förluster som din portfölj kan drabbas av när den används effektivt, men hedging kräver djup kunskap och är inte för alla. Du måste noggrant studera villkoren, marginalkraven, avgifterna och hävstångsoptionerna när du använder hedgingstrategier. 

Se till att du har en gedigen förståelse för de därmed sammanhängande riskerna och potentiella kostnaderna. Du måste kontinuerligt övervaka marknadsförhållandena och hantera din riskexponering samtidigt som du ständigt justerar dina positioner. 

Du bör också använda riskhanteringsverktyg som stoppa förlust-ordrar för att begränsa potentiella förluster eller säkra vinster. Slutligen, överväga att söka vägledning från en finansiell rådgivare innan du deltar i dessa handelsaktiviteter.

Mer information: 


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.