Vi förklarar MACD-indikatorn
Hem
Artiklar
Vi förklarar MACD-indikatorn

Vi förklarar MACD-indikatorn

Avancerad
Publicerad Mar 18, 2019Uppdaterad Oct 27, 2022
6m

Det konvergens och divergens för glidande medelvärde (Moving Average Convergence Divergence/MACD) är en oscillatortypsindikator som ofta används av handlare för teknisk analys (TA). MACD är ett trendföljande verktyg som använder glidande medelvärden för att bestämma momentum för en aktie, kryptovaluta eller andra tillgångar som går att handla.

Indikatorn för Moving Average Convergence Divergence utvecklades av Gerald Appel i slutet av 1970-talet och spårar prissättningshändelser som redan har inträffat och därmed ingår i kategorin eftersläpande indikatorer (som ger signaler baserade på tidigare prishändelser eller data). MACD kan vara användbar för att mäta marknadsmomentum och möjliga pristrender och används av många handlare för att upptäcka potentiella in- och utgångspunkter.

Innan vi går in närmare på mekanismerna för MACD är det viktigt att förstå begreppet glidande medelvärden. Ett glidande medelvärde (moving average/MA) är helt enkelt en linje som representerar medelvärdet av tidigare data under en fördefinierad period. När det gäller finansmarknaderna är glidande medelvärden bland de mest populära indikatorerna för teknisk analys (TA) och de kan delas in i två olika typer: enkla glidande medelvärden (simple moving averages/SMA) och exponentiella glidande medelvärden (exponential moving averages/EMA). SMA viktar alla datainmatningar lika, men EMA lägger större vikt vid de senaste datavärdena (nyare prispunkter).


Så fungerar MACD

MACD-indikatorn genereras genom att subtrahera två EMA för att skapa huvudlinjen (MACD-linjen), som sedan används för att beräkna ett annat EMA som representerar signallinjen.

Dessutom finns MACD-histogrammet som beräknas baserat på skillnaderna mellan dessa två linjer. Histogrammet, tillsammans med de andra två linjerna, fluktuerar över och under en mittlinje, som även kallas nollinjen.

Därför består MACD-indikatorn av tre element som rör sig runt nollinjen:

  • MACD-linjen (1): hjälper till att bestämma uppåtgående eller nedåtgående momentum (marknadstrenden). Den beräknas genom att subtrahera två EMA. 

  • Signallinjen (2): ett EMA för MACD-linjen (vanligtvis 9-perioders EMA). Den kombinerade analysen av signallinjen och MACD-linjen kan vara till hjälp för att upptäcka potentiella vändningar eller in- och utgångspunkter.

  • Histogram (3): en grafisk representation av divergensen och konvergensen mellan MACD-linjen och signallinjen. Histogrammet beräknas med andra ord baserat på skillnaderna mellan dessa två linjer.

Vi förklarar MACD-indikatorn

MACD-linjen

I allmänhet mäts EMA enligt stängningskurserna för en tillgång och de perioder som används för att beräkna de två EMA:erna är vanligtvis inställda på 12 perioder (snabbare) eller 26 perioder (långsammare). Perioden kan konfigureras på olika sätt (minuter, timmar, dagar, veckor eller månader), men den här artikeln fokuserar på inställningen för dagar. MACD-indikatorn kan alltid anpassas för att få med olika handelsstrategier.

Om du utgår ifrån standardtidsintervallen beräknas själva MACD-linjen genom att subtrahera ett 26-dagars EMA från ett 12-dagars EMA.

MACD-linjen = 12d EMA - 26d EMA

Som nämnts tidigare svänger MACD-linjen över och under nollinjen och det är detta som signalerar mittlinjens korsande och berättar för handlaren när ett 12-dagars och ett 26-dagars EMA ändrar sin relativa position.


Signallinjen

Som standard beräknas signallinjen från ett 9-dagars EMA för huvudlinjen och ger därför ytterligare insikter i dess tidigare rörelser.

Signallinjen = 9d EMA för MACD-linjen

Även om de inte alltid är korrekta så anses dessa händelser vanligtvis som trendomvandlingssignaler när MACD-linjen och signallinjen korsar varandra, särskilt när detta sker i utkanterna av MACD-diagrammet (långt över eller långt under nollinjen).


MACD-histogrammet

Histogrammet är helt enkelt en visuell registrering av MACD-linjens och signallinjens relativa rörelser. Det beräknas genom att subtrahera den ena från den andra:

MACD-histogrammet = MACD-linjen - signallinjen

Men istället för att lägga till en tredje rörlig linje består histogrammet av ett stapeldiagram, vilket gör det lättare att läsa och tolka visuellt. Observera att histogramfälten inte har något att göra med tillgångens handelsvolym.


MACD-inställningar

Som vi har gått igenom tidigare är standardinställningarna för MACD baserade på 12-, 26- och 9-perioders EMA – därav MACD (12, 26, 9). Vissa tekniska analytiker och diagramritare ändrar dock perioderna som ett sätt att skapa en mer känslig indikator. Till exempel är MACD (5, 35, 5) en inställning som ofta används på traditionella finansmarknader tillsammans med längre tidsperioder, till exempel vecko- eller månadsdiagram. 

På grund av den höga volatiliteten på kryptovalutamarknaderna kan det vara riskabelt att öka känsligheten hos MACD-indikatorn, eftersom detta sannolikt kommer att resultera i fler falska signaler och vilseledande information.


Så här läser du av MACD-diagram

Som namnet antyder följer indikatorn för Moving Average Convergence Divergence relationerna mellan glidande medelvärden och korrelationen mellan de två linjerna kan beskrivas som antingen konvergent eller divergent. Konvergent när linjerna dras mot varandra och divergerar när de rör sig isär från varandra.

Ändå är de relevanta signalerna från MACD-indikatorn relaterade till de så kallade korsningarna, som inträffar när MACD-linjen korsar över eller under mittlinjen (mittlinjekorsningar) eller över eller under signallinjen (signallinjekorsningar).

Tänk på att både mittlinje- och signallinjekorsningarna kan inträffa flera gånger, vilket ger många falska och knepiga signaler – särskilt när det gäller flyktiga tillgångar, såsom kryptovalutor. Därför bör du inte enbart lita på MACD-indikatorn.


Mittlinjekorsningar

Mittlinjekorsningar inträffar när MACD-linjen antingen rör sig på det positiva eller negativa området. När den passerar ovanför mittlinjen indikerar det positiva MACD-värdet att ett 12-dagars EMA är större än ett 26-dagars. Däremot visas en negativ MACD när MACD-linjen korsar under mittlinjen, vilket innebär att 26-dagarsgenomsnittet är högre än 12-dagarsgenomsnittet. Med andra ord tyder en positiv MACD-linje på ett starkare uppåtgående momentum, medan en negativ sådan kan indikera en starkare rörelse mot nedsidan.


Signallinjekorsningar

När MACD-linjen korsar över signallinjen tolkar handlarna detta ofta som en potentiell köpmöjlighet (startpunkt). När MACD-linjen å andra sidan korsar under signallinjen tenderar handlarna att betrakta detta som en försäljningsmöjlighet (utgångspunkt).

Även om signalkorsningarna kan vara till hjälp är de inte alltid tillförlitliga. Det är också bra att tänka på var de äger rum i diagrammet, som ett sätt att minimera riskerna. Om korsningen till exempel pekar på ett köp men MACD-linjeindikatorn ligger under mittlinjen (negativ) kan marknadsförhållandena fortfarande betraktas som baisseartade. Omvänt gäller om en signallinjekorsning indikerar en potentiell försäljningspunkt, men MACD-linjeindikatorn är positiv (över nollinjen), för då kommer marknadsförhållandena sannolikt fortfarande att vara hausse. I ett sådant scenario kan det innebära en större risk att följa säljsignalen (med tanke på den större trenden).


MACD och prisdivergens

Tillsammans med mittlinje- och signallinjekorsningar kan MACD-diagram även ge kunskap genom avvikelser mellan MACD-diagrammet och tillgångens prishändelse. 

Om prishändelsen för en kryptovaluta till exempel når en högre topp medan MACD skapar en lägre topp, skulle vi ha en baisseartad divergens, vilket indikerar att vårt uppåtriktade momentum (köptryck) inte är lika starkt som det var, trots prisökningen. Baisseartad divergens tolkas vanligtvis som försäljningsmöjligheter, eftersom de tenderar att föregå prissvängningar.

Om MACD-linjen istället bildar två stigande lågpunkter som ligger i linje med två fallande lågpunkter på tillgångspriset, anses detta vara en hausseartad divergens, vilket tyder på att köptrycket är starkare trots prisminskningen. Hausseartad divergens tenderar att föregå prissvängningar, vilket potentiellt indikerar en kortsiktig botten (från en nedåtgående trend till en uppåtgående trend).


Sammanfattningsvis

När det gäller teknisk analys är Moving Average Convergence Divergence-oscillatorn ett av de mest användbara verktygen som finns. Inte bara för att det är relativt enkelt att använda, utan även för att det är ganska effektivt för att identifiera både marknadstrender och marknadsmomentum.

Som de flesta andra TA-indikatorerna är MACD dock inte alltid korrekt och kan ge många falska och vilseledande signaler – särskilt i förhållande till volatila tillgångar eller under svaga trender eller prishändelser i sidled. Därför använder många handlare MACD tillsammans med andra indikatorer – såsom RSI-indikatorn – för att minska riskerna och för att ytterligare bekräfta signalerna.