Vysvetlenie indikátora MACD
Domov
Články
Vysvetlenie indikátora MACD

Vysvetlenie indikátora MACD

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 18, 2019Aktualizované Oct 27, 2022
6m

Divergencia/Konvergencia kĺzavého priemeru (MACD) je indikátor typu oscilátora, ktorý obchodníci značne využívajú pri technickej analýze (TA). MACD je nástroj na sledovanie trendov, ktorý využíva kĺzavé priemery na stanovenie momentu akcie, kryptomeny alebo iného obchodovateľného aktíva.

Indikátor Divergencia/Konvergencia kĺzavého priemeru, ktorý vyvinul Gerald Appel koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia, sleduje cenové pohyby, ktoré sa už vyskytli v minulosti, a preto spadá do kategórie oneskorených indikátorov (ktoré poskytujú signály založené na minulom pohybe ceny alebo údajoch). MACD môže byť užitočný na meranie momentu trhu a možných cenových trendov a mnohí obchodníci ho využívajú na stanovenie potenciálnych bodov vstupu a výstupu.

Skôr ako sa detailne pozrieme na mechanizmy MACD, je dôležité pochopiť koncept kĺzavých priemerov. Pohyblivý priemer (MA) je jednoducho čiara, ktorá predstavuje priemernú hodnotu predchádzajúcich údajov za vopred stanovené časové obdobie. V rámci finančných trhov sú kĺzavé priemery jedným z najobľúbenejších indikátorov technickej analýzy (TA) a možno ich rozdeliť do dvoch rôznych typov: jednoduché kĺzavé priemery (SMA) a exponenciálne kĺzavé priemery (EMA). Zatiaľ čo SMA zohľadňujú všetky zadané údaje rovnako, EMA pripisujú väčší význam najnovším hodnotám údajov (novšie cenové hladiny).


Ako funguje MACD

Indikátor MACD sa generuje odrátaním dvoch exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA), čím sa vytvorí hlavná čiara (čiara MACD), ktorá sa potom použije na výpočet ďalšej EMA, ktorá predstavuje signálnu čiaru.

Okrem toho existuje histogram MACD, ktorý sa vypočíta na základe rozdielov medzi týmito dvoma čiarami. Tento histogram, spolu s ďalšími dvomi čiarami, sa pohybuje nad a pod stredovou čiarou, ktorá je známa aj ako nulová čiara.

Preto indikátor MACD pozostáva z troch prvkov pohybujúcich sa okolo nulovej čiary:

  • Čiara MACD (1): pomáha stanoviť rastúci alebo klesajúci moment (trend trhu). Vypočíta sa odrátaním dvoch exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA). 

  • Signálna čiara (2): EMA čiary MACD (zvyčajne 9-periódová EMA). Kombinovaná analýza signálnej čiary s čiarou MACD môže byť užitočná pri určovaní potenciálnych obratov alebo bodov vstupu a výstupu.

  • Histogram (3): grafické znázornenie divergencie a konvergencie čiary MACD a signálnej čiary. Inak povedané, histogram sa vyráta na základe rozdielov medzi týmito dvomi čiarami.

Vysvetlenie indikátora MACD

Čiara MACD

Vo všeobecnosti sa exponenciálne kĺzavé priemery merajú podľa uzatváracích cien aktíva a obdobia použité na výpočet dvoch EMA sa obyčajne nastavia na hodnotu 12 období (rýchlejšie) a 26 období (pomalšie). Toto obdobie môže byť nastavené rôznymi spôsobmi (minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace), ale tento článok sa zameria na denné nastavenia. Indikátor MACD však môže byť prispôsobený tak, aby vyhovoval rôznym obchodným stratégiám.

Za predpokladu štandardných časových rozsahov sa príslušná čiara MACD vypočíta odpočítaním 26-dňového EMA od 12-dňového EMA.

Čiara MACD = 12d EMA - 26d EMA

Ako sme už uviedli, čiara MACD osciluje nad a pod nulovou čiarou a táto signalizuje prechody cez stredovú čiaru, čo obchodníkom naznačuje, kedy 12-dňový a 26-dňový EMA mení svoju relatívnu pozíciu.


Signálna čiara

Štandardne sa signálna čiara ráta na základe 9-dňového EMA hlavnej čiary a ako taká poskytuje ďalšie informácie o jej predchádzajúcich pohyboch.

Signálna čiara = 9d EMA čiary MACD

Hoci tieto čiary nie sú vždy presné, keď sa čiara MACD a signálna čiara prekrížia, obyčajne to považujeme za obrat trendu, najmä pokiaľ tomu dôjde na koncoch grafu MACD (vysoko nad alebo hlboko pod nulovou čiarou).


Histogram MACD

Tento histogram predstavuje len vizuálny záznam relatívnych pohybov čiary MACD a signálnej čiary. Vyráta sa jednoducho odpočítaním jednej od druhej:

Histogram MACD = čiara MACD - signálna čiara

Avšak namiesto toho, aby sme pridali tretiu čiaru kĺzavého priemeru, histogram tvorí stĺpcový graf, a preto sa ľahšie číta a interpretuje. Všimnite si, že stĺpce histogramu nemajú nič spoločné s obchodným objemom príslušného aktíva.


Nastavenia MACD

Ako sme už uviedli, predvolené nastavenia pre MACD sú založené na 12, 26 a 9-periódových EMA - teda MACD (12, 26, 9). Niektorí technickí analytici však menia nastavené obdobia, čím sa snažia dosiahnuť citlivejší indikátor. Napríklad MACD (5, 35, 5) sa práve často používa na tradičných finančných trhoch spolu s dlhšími časovými rámcami, ako sú týždenné alebo mesačné grafy. 

Je vhodné uviesť, že vzhľadom na vysokú volatilitu trhov s kryptomenami môže byť vyššia citlivosť indikátora MACD riskantná, pretože zrejeme prinesie viac falošných signálov a zavádzajúcich informácií.


Ako čítať grafy s MACD

Ako už naznačuje samotný názov, indikátor konvergencie/divergencie kĺzavého priemeru sleduje vzťahy medzi kĺzavými priemermi a korelácia medzi týmito dvomi čiarami sa dá popísať ako konvergentná alebo divergentná. Konvergentná vtedy, keď čiary smerujú k sebe a divergentná vtedy, keď sa od seba vzďaľujú.

Príslušné signály indikátora MACD však vychádzajú z takzvaných prekrížení, ku ktorým dochádza vtedy, keď sa čiara MACD prekríži nad alebo pod stredovou čiarou (prekríženie so stredovou čiarou) alebo nad alebo pod signálnou čiarou (prekríženie so signálnou čiarou).

Majte na pamäti, že k prekríženiu stredovej čiary a signálnej čiary môže prísť viackrát, čím vzniká mnoho falošných a mätúcich signálov - najmä pokiaľ ide o volatilné aktíva, akými sú kryptomeny. Preto by ste sa nemali spoliehať len na samotný indikátor MACD.


Prekríženia so stredovou čiarou

K prekríženiu so stredovou čiarou dochádza vtedy, keď sa čiara MACD pohybuje buď v kladnej alebo zápornej oblasti. Keď sa prekríži nad stredovou čiarou, kladná hodnota MACD naznačuje, že 12-dňový EMA je vyšší ako 26-dňový. Naopak, záporný MACD sa zobrazí vtedy, keď sa čiara MACD prekríži so stredovou čiarou, čo znamená, že 26-dňový priemer je vyšší ako 12-dňový priemer. Inými slovami, kladná čiara MACD naznačuje silnejší moment smerom nahor, zatiaľ čo záporná čiara MACD môže naznačovať silnejší pohyb smerom nadol.


Prekríženie so signálnou čiarou

Keď sa čiara MACD prekríži nad signálnou čiarou, obchodníci to často interpretujú ako potenciálnu nákupnú príležitosť (vstupný bod). Na druhej strane, keď sa čiara MACD prekríži pod signálnou čiarou, obchodníci to zvyčajne považujú za príležitosť k predaju (výstupný bod).

Hoci môžu byť prekríženia signálnej čiary užitočné, nie sú vždy spoľahlivé. Takisto je vhodné zvážiť, kde sa v grafe nachádzajú, aby sa tak minimalizovali riziká. Napríklad, ak prekríženie naznačuje nákup, ale indikátor čiary MACD je pod stredovou čiarou (záporný), podmienky na trhu sa stále môžu považovať za medvedie. Naopak, ak prekríženie signálnej čiary naznačuje potenciálny predajný bod, ale indikátor čiary MACD je kladný (nad nulovou čiarou), trhové podmienky budú ešte stále pravdepodobne býčie. V takomto scenári môže predajný signál predstavovať vyššie riziko (vzhľadom na väčší trend).


MACD a cenové divergencie

Spolu s prekrížením stredovej čiary a signálnej čiary môžu grafy MACD poskytovať prehľad aj prostredníctvom divergencií medzi grafom MACD a cenovým pohybom aktíva. 

Napríklad, ak cenový pohyb kryptomeny vytvorí vyššie maximum, zatiaľ čo MACD vytvorí nižšie maximum, dostávame medvediu divergenciu, čo naznačuje, že aj napriek rastu ceny nie je moment rastu smerom nahor (nákupný tlak) taký silný ako predtým. Medvedie divergencie sa obyčajne interpretujú ako predajné príležitosti, pretože majú tendenciu naznačovať obraty pohybu ceny.

Na druhej strane, ak čiara MACD vytvorí dve rastúce minimá, ktoré sa zhodujú s dvomi klesajúcimi minimami ceny aktíva, potom to považujeme za býčiu divergenciu, čo naznačuje, že aj napriek poklesu ceny je nákupný tlak silnejší. Býčie divergencie majú tendenciu naznačovať obraty ceny, čo môže potenciálne znamenať krátkodobé dno (od klesajúceho trendu k rastúcemu trendu).


Záverečné myšlienky

Pokiaľ ide o technickú analýzu, oscilátor divergencie/konvergencie kĺzavého priemeru je jedným z najpotrebnejších dostupných nástrojov. Nielen preto, že sa dá relatívne ľahko používať, ale aj preto, že je dosť účinný pri identifikácii trhových trendov a momentu trhu.

Ako väčšina indikátorov technickej analýzy však MACD nie je vždy presný a môže dávať mnoho falošných a zavádzajúcich signálov - najmä pokiaľ ide o volatilné aktíva alebo počas období slabých trendov alebo pohybu ceny do strany. Mnohí obchodníci preto používajú na zníženie rizík a na ďalšie potvrdzovanie signálov MACD spolu s ďalšími indikátormi - ako je napríklad indikátor RSI.