Domů
Články
Vysvětlení ukazatele MACD

Vysvětlení ukazatele MACD

Pokročilí
Zveřejněno Mar 18, 2019Aktualizováno Oct 27, 2022
6m

Sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (ukazatel MACD) je takzvaný oscilátor, který s oblibou používají obchodníci při technické analýze (TA). Ukazatel MACD je nástroj pro sledování trendů, který využívá klouzavé průměry k určení dynamiky akcie, kryptoměny nebo jiného obchodovatelného aktiva.

Ukazatel sbíhavosti a rozbíhavosti klouzavých průměrů, který vytvořil koncem 70. let 20. století Gerald Appel, sleduje cenové události, které už nastaly, a spadá tak do kategorie zpožďujících se ukazatelů (ty poskytují signály na základě minulé cenové akce nebo cenových údajů). Ukazatel MACD může být užitečný k měření dynamiky trhu a možných cenových trendů a mnoho obchodníků ho používá k odhalení potenciálních bodů pro vstup nebo výstup z pozice.

Než se zaměříme na to, jak ukazatel MACD funguje, je důležité vědět, co jsou klouzavé průměry. Klouzavý průměr (ukazatel MA) je čára, která představuje průměrnou hodnotu minulých dat za předem definované období. V kontextu finančních trhů patří klouzavé průměry mezi nejoblíbenější ukazatele technické analýzy (TA) a je možné je rozdělit na dva různé typy: jednoduché klouzavé průměry (ukazatel SMA) a exponenciální klouzavé průměry (ukazatel EMA). Zatímco jednoduché klouzavé průměry dávají všem vstupním datům stejnou váhu, exponenciální klouzavé průměry dávají větší váhu nejnovějším hodnotám dat (novějším cenovým hladinám).


Jak funguje MACD

Ukazatel MACD vzniká odečtením dvou exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) od sebe, čímž se vytvoří hlavní čára (čára MACD), která se následně použije k výpočtu dalšího exponenciálního klouzavého průměru – signální čáry.

Kromě toho existuje histogram MACD, který se vypočítá na základě rozdílů mezi těmito dvěma čarami. Tento histogram spolu s těmi dalšími dvěma čarami kolísá nad a pod středovou čarou, které se také jinak říká nulová čára.

Ukazatel MACD se tedy skládá ze tří prvků pohybujících se kolem nulové čáry:

  • Čára MACD (1): pomáhá určit vzestupnou nebo sestupnou dynamiku (tržní trend). Vypočítává se odečtením dvou exponenciálních klouzavých průměrů od sebe. 

  • Signální čára (2): exponenciální klouzavý průměr (EMA) čáry MACD (obvykle EMA za 9 období). Kombinovaná analýza signální čáry s čarou MACD může být užitečná při odhalování potenciálních zvratů nebo bodů pro vstup a výstup z pozice.

  • Histogram (3): grafické znázornění sbíhavosti a rozbíhavosti čáry MACD a signální čáry. Histogram se jinými slovy vypočítává na základě rozdílů mezi těmito dvěma čarami.

Vysvětlení ukazatele MACD

Čára MACD

Obecně se exponenciální klouzavé průměry měří podle zavíracích cen aktiva a období používaná pro výpočet těchto dvou EMA jsou obvykle stanovena jako 12 období (rychlejší) a 26 období (pomalejší). Období může být nastaveno různě (minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce), ale v tomto článku se zaměříme na denní období. Ukazatel MACD je ale pořád možné upravovat tak, aby vyhovoval různým obchodním strategiím.

Když použijeme standardní časové rozsahy, samotná čára MACD se vypočítá odečtením 26denního EMA od 12denního EMA.

Čára MACD = 12denní EMA − 26denní EMA

Jak už jsme zmiňovali, čára MACD osciluje nad a pod nulovou čarou, čímž signalizuje křížení středové čáry, které říká obchodníkům, kdy 12denní a 26denní EMA mění svou relativní pozici.


Signální čára

Ve výchozím nastavení se signální čára vypočítává z 9denního exponenciálního klouzavého průměru hlavní čáry a poskytuje tak další přehled o jejích předchozích pohybech.

Signální čára = 9denní EMA čáry MACD

Sice to není vždy přesné, ale když dojde k překřížení čáry MACD a signální čáry, je tato událost obvykle považována za signál obrácení trendu, zejména pokud k tomu dojde v mezních bodech grafu MACD (daleko nad nebo daleko pod nulovou čarou).


Histogram MACD

Histogram není nic jiného než vizuální záznam relativních pohybů čáry MACD a signální čáry. Vypočítává se jednoduše odečtením jedné čáry od druhé:

Histogram MACD = čára MACD − signální čára

Místo přidání třetí čáry do grafu je ale histogram tvořen sloupcovým grafem, což usnadňuje jeho čtení a interpretaci. Nepleťte si sloupce histogramu s objemem obchodování aktiva.


Nastavení MACD

Jak už bylo řečeno, výchozí nastavení pro ukazatel MACD používá exponenciální klouzavé průměry za 12, 26 a 9 období – tedy MACD (12, 26, 9). Někteří techničtí a burzovní analytici tato období mění, aby si vytvořili citlivější ukazatel. Například na tradičních finančních trzích se často používá MACD (5, 35, 5) a delší období, jako jsou týdenní nebo měsíční grafy. 

Je důležité zmínit, že vzhledem k vysoké volatilitě kryptoměnových trhů může být zvýšení citlivosti ukazatele MACD riskantní, protože pravděpodobně povede k většímu počtu falešných signálů a zavádějících informací.


Jak číst grafy MACD

Jak už název napovídá, ukazatel sbíhavosti a rozbíhavosti klouzavých průměrů sleduje vztahy mezi klouzavými průměry a korelace mezi těmito dvěma čarami může být popsána jako sbíhavá nebo rozbíhavá. Sbíhavost znamená, že se čáry k sobě přibližují, a rozbíhavost znamená, že se oddalují.

Relevantní signály ukazatele MACD ale souvisí s takzvaným křížením, ke kterému dochází, když čára MACD protne středovou čáru směrem nahoru nebo dolů (křížení středové čáry) nebo když směrem nahoru nebo dolů protne signální čáru (křížení signální čáry).

K překřížení středové i signální čáry může dojít vícekrát, což vytváří mnoho falešných signálů – zejména pokud jde o volatilní aktiva, jako jsou například kryptoměny. Proto byste se neměli spoléhat pouze na ukazatel MACD.


Překřížení středové čáry

K překřížení středové čáry dochází, když se čára MACD pohybuje buď v kladné, nebo záporné oblasti. Kladná hodnota MACD nastává, když čára MACD překříží středovou čáru směrem nahoru, což znamená, že 12denní EMA je větší než 26denní EMA. Naopak záporná hodnota MACD nastává, když čára MACD překříží středovou čáru směrem dolů, což znamená, že 26denní EMA je větší než 12denní EMA. Jinými slovy kladná čára MACD naznačuje silnější vzestupnou dynamiku, zatímco záporná může znamenat silnější dynamiku směrem dolů.


Překřížení signální čáry

Když čára MACD překříží signální čáru směrem nahoru, obchodníci to často považují za potenciální příležitost k nákupu (bod pro vstup do pozice). Naopak když čára MACD překříží signální čáru směrem dolů, obchodníci to často považují za potenciální příležitost k prodeji (bod pro výstup z pozice).

Signály křížení sice mohou být nápomocné, ale ne vždy jsou spolehlivé. Kvůli minimalizaci rizik je také vhodné zvážit, kde na grafu k nim došlo. Pokud například křížení vyzývá k nákupu, ale čára MACD se nachází pod středovou čárou (je negativní), tržní podmínky je možné stále považovat za medvědí. Naopak pokud křížení signální čáry ukazuje na potenciální bod pro výstup z pozice, ale čára MACD je pozitivní (nachází se nad středovou čárou), tržní podmínky budou nejspíš nadále býčí. V takovém případě může být následování prodejního signálu rizikovější (vzhledem k převládajícímu trendu).


MACD a cenové odchylky

Vedle křížení středových a signálních čar můžete na grafech MACD sledovat také odchylky mezi grafem MACD a cenovou akcí aktiva. 

Pokud například cenová akce kryptoměny vytvoří vyšší maximum a čára MACD vytvoří nižší maximum, jde o medvědí odchylku, což naznačuje, že navzdory cenovému růstu není vzestupná dynamika (nákupní tlak) tak silná, jako byla dřív. Medvědí odchylky se obvykle považují za prodejní příležitosti, protože většinou předchází cenovým zvratům.

Naopak pokud čára MACD vytvoří dvě rostoucí minima, která odpovídají dvěma klesajícím minimům u ceny aktiva, jde o býčí odchylku, což naznačuje, že navzdory poklesu ceny je nákupní tlak silnější. Býčí odchylky obvykle předchází cenovým zvratům a potenciálně naznačují krátkodobé dno (přechod z klesajícího trendu k rostoucímu).


Závěrem

Pokud jde o technickou analýzu, oscilátor sbíhavosti a rozbíhavosti klouzavých průměrů je jedním z nejužitečnějších nástrojů vůbec. Nejenže se poměrně snadno používá, ale navíc je poměrně účinný při identifikaci tržních trendů i dynamiky trhu.

Stejně jako většina ukazatelů technické analýzy není ani ukazatel MACD vždy přesný a často může vysílat falešné signály – zejména u volatilních aktiv nebo během slabých trendů a pohybů do strany. Proto mnoho obchodníků používá ukazatel MACD s dalšími ukazateli – například s ukazatelem RSI – aby snížili riziko a potvrdili si signály.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.