Vi förklarar allokering och diversifiering av tillgångar
Hem
Artiklar
Vi förklarar allokering och diversifiering av tillgångar

Vi förklarar allokering och diversifiering av tillgångar

Nybörjare
Publicerad Jan 27, 2020Uppdaterad Feb 1, 2023
6m

Introduktion

När det gäller pengar finns det alltid risker. Varje investering kan medföra en förlust, medan en kontantposition gör att värdet långsamt urholkas genom inflationen. Även om risken inte kan elimineras kan den justeras och anpassas till en individs specifika investeringsmål.

Allokering och diversifiering av tillgångar är begrepp som spelar en nyckelroll för att bestämma dessa riskparametrar. Även om du är ny på att investera är du förmodligen bekant med principerna bakom investering, eftersom de har funnits i tusentals år. 

Denna artikel kommer att ge en översikt över vilka de är och hur de relaterar till moderna strategier för penninghantering. 

Om du vill läsa mer om ett liknande ämne kan du kolla in Vi förklarar finansiell risk


Vad är tillgångsallokering och diversifiering?

Termerna allokering och diversifiering av tillgångar används ofta tillsammans. De kan dock hänvisa till lite olika aspekter av riskhantering. 

Allokering av tillgångar kan användas för att beskriva en strategi för penningförvaltning som visar hur kapital ska fördelas mellan tillgångsslag i en investeringsportfölj. Diversifiering kan å andra sidan beskriva allokeringen av kapital inom dessa tillgångsklasser. 

Huvudsyftet med dessa strategier är att maximera den förväntade avkastningen, samtidigt som den potentiella risken minimeras. Vanligtvis handlar det om att bestämma investerarens investeringsperiod, risktolerans och ibland ta hänsyn till de bredare ekonomiska förhållandena. 

Enkelt uttryckt handlar huvudidén bakom strategier för allokering och diversifiering av tillgångar om att inte lägga alla dina ägg i samma korg. Att kombinera tillgångsklasser och tillgångar som inte är relaterade är det mest effektiva sättet att bygga en balanserad portfölj.

Det som gör dessa två strategier kraftfulla i en kombination är att risken inte bara fördelas mellan olika tillgångsslag, utan också inom dessa tillgångsslag. 

Vissa finansiella experter menar till och med att det kan vara viktigare att bestämma strategin för tillgångsallokering än själva valet av enskilda investeringar. 


Modern portföljteori

Modern portföljteori (MPT) är ett ramverk som formaliserar dessa principer genom en matematisk modell. Den introducerades i en artikel publicerad av Harry Markowitz 1952, för vilken han senare fick Nobelpriset i ekonomi.

Stora tillgångskategorier tenderar att röra sig annorlunda. Marknadsförhållanden som gör att en viss tillgångsklass presterar bra kan få en annan tillgångsklass att prestera dåligt. Huvudantagandet är att om en tillgångsklass underpresterar kan förlusterna balanseras av en annan tillgångsklass som presterar bra.  

MPT förutsätter att genom att kombinera tillgångar från icke-relaterade tillgångsklasser kan portföljens volatilitet minskas. Detta bör även öka den riskjusterade utvecklingen, vilket innebär att en portfölj med samma risk ger bättre avkastning. Detta förutsätter också att om två portföljer erbjuder samma avkastning kommer alla rationella investerare att föredra portföljen med mindre risk. 

Enkelt uttryckt säger MPT att det är mest effektivt att kombinera icke-relaterade tillgångar i en portfölj.


Typer av tillgångsklasser och allokeringsstrategier

Inom ett typiskt ramverk för tillgångsallokering kan tillgångsklasserna kategoriseras på följande sätt: 

  • Traditionella tillgångar – aktier, obligationer och kontanter. 

  • Alternativa tillgångar – fastigheter, råvaror, derivat, försäkringsprodukter, privat kapital och naturligtvis kryptotillgångar.

I allmänhet finns det två huvudtyper av strategier för tillgångsallokering, båda med hjälp av de antaganden som beskrivs i MPT: Strategisk tillgångsallokering och taktisk tillgångsallokering. 

Strategisk tillgångsallokering anses vara ett traditionellt tillvägagångssätt som är mer lämpat för en passiv investeringsstil. Portföljer baserade på denna strategi tenderar endast att omfördelas om de önskade allokeringarna ändras baserat på en förändring i investerarens investeringsperiod eller riskprofil. 

Taktisk tillgångsallokering passar bättre för mer aktiva investeringsstilar. Den gör det möjligt för investerare att koncentrera sin portfölj på tillgångar som överträffar marknaden. Den gör antagandet att om en sektor överträffar marknaden kan den fortsätta att överträffa den under en längre tid. Eftersom den är lika baserad på de principer som beskrivs i MPT, möjliggör den också en viss grad av diversifiering.

Tillgångar behöver inte heller vara helt orelaterade eller omvänt relaterade för att diversifieringen ska ha en gynnsam effekt. Det krävs bara att de inte är helt relaterade. 


Tillämpa allokering och diversifiering av tillgångar på en portfölj

Låt oss överväga dessa principer på en exempelportfölj. En tillgångsallokeringsstrategi kan avgöra att portföljen ska ha följande allokeringar mellan olika tillgångsklasser:

  • 40 % investerade i aktier

  • 30 % i obligationer

  • 20 % i kryptotillgångar

  • 10 % i kontanter 

En diversifieringsstrategi kan diktera att blanda de 20 % som investeras i kryptotillgångar: 

  • 70 % bör tilldelas Bitcoin

  • 15 % till stora kryptovalutor

  • 10 % till mellanstora kryptovalutor

  • 5 % till små kryptovalutor

När allokeringarna har fastställts kan portföljens resultat övervakas och ses över regelbundet. Om allokeringarna ändras kan det vara dags att omfördela – vilket innebär att köpa och sälja tillgångar för att justera portföljen tillbaka till önskade proportioner. Detta innebär i allmänhet att sälja de som överpresterande och köpa de som underpresterar. Valet av tillgångar är naturligtvis helt beroende av strategin och individuella investeringsmål. 

Kryptotillgångar är bland de mest riskfyllda tillgångsklasserna. Denna portfölj kan anses vara mycket riskabel, eftersom den har en betydande del allokerad till kryptotillgångar. En mindre riskbenägen investerare kanske vill allokera mer av portföljen till exempelvis obligationer – vilket är en mycket mindre riskfylld tillgångsklass. 

Om du vill läsa en djupgående forskningsrapport om fördelarna med Bitcoin i en diversifierad portfölj med flera tillgångar kan du kolla in den här rapporten från Binance Research: Portföljförvaltning #1 – utforska diversifieringsfördelarna med Bitcoin.


Diversifiering inom en kryptotillgångsportfölj

Även om principerna bakom dessa metoder bör gälla för en kryptotillgångsportfölj i teorin, bör de också tas med en nypa salt. Kryptovalutamarknaden är starkt relaterad till prisrörelserna för Bitcoin. Detta gör diversifiering till en orimlig uppgift – hur skapar du en portfölj med icke-relaterade tillgångar från en portfölj med mycket relaterade tillgångar?

Ibland kan specifika altcoin visa en minskad relation till Bitcoin och uppmärksamma handlare kan dra nytta av detta. Dessa håller dock vanligtvis inte på ett sätt som är lika konsekvent tillämpligt som liknande strategier på traditionella marknader.  

Antagandet kan dock göras att när marknaden mognar kan ett mer systematiskt tillvägagångssätt för diversifiering bli genomförbart inom en kryptotillgångsportfölj. Marknaden har utan tvekan en lång väg att gå fram till dess.


Problem med tillgångsallokering

Även om det onekligen är en kraftfull teknik kanske vissa strategier för tillgångsallokering inte är lämpliga för vissa investerare och portföljer. 

Att utforma en plan kan vara relativt enkelt, men nyckeln till en bra strategi för tillgångsallokering är implementeringen. Om investeraren inte kan lägga sina fördomar åt sidan kan portföljens effektivitet skadas. 

Ett annat potentiellt problem kommer från svårigheten att uppskatta en investerares risktolerans i förväg. När resultaten börjar visa sig efter en viss period kanske investeraren inser att denne ville ha mindre (eller ännu mer) risk. 


Sammanfattningsvis

Allokering och diversifiering av tillgångar är grundläggande begrepp för riskhantering och har funnits i tusentals år. De är också två av grundkoncepten bakom moderna strategier för portföljförvaltning. 

Huvudsyftet med att utforma en strategi för tillgångsallokering är att maximera den förväntade avkastningen, samtidigt som risken minimeras. Att fördela riskerna mellan olika tillgångsslag kan öka portföljens effektivitet.

Eftersom marknaderna är starkt relaterad till Bitcoin bör strategier för tillgångsallokering på kryptotillgångsportföljer tillämpas med försiktighet.