En nybörjarguide om riskhantering
Hem
Artiklar
En nybörjarguide om riskhantering

En nybörjarguide om riskhantering

Nybörjare
Publicerad Nov 4, 2019Uppdaterad Oct 18, 2022
7m

Vad är riskhantering?

Vi hanterar ständigt risker under hela livet – antingen för enkla uppgifter (som att köra bil) eller när vi tecknar nya försäkringar eller hälsovårdsalternativ. I grund och botten handlar riskhantering om att bedöma och agera på risker.

De flesta av oss hanterar risker omedvetet under vardagliga aktiviteter. Men när det gäller finansmarknader och företagsekonomi är riskbedömning en avgörande och mycket medveten praxis.

Inom ekonomi kan vi beskriva riskhantering som det ramverk som definierar hur ett företag eller en investerare hanterar finansiella risker, vilka finns i alla typer av företag. 

För handlare och investerare kan ramverket omfatta hantering av flera tillgångsklasser, såsom kryptovalutor, valutor, råvaror, aktier, index och fastigheter.

Det finns många typer av finansiella risker, som kan klassificeras på olika sätt. Den här artikeln ger en översikt över riskhanteringsprocessen. Den presenterar också några strategier som kan hjälpa handlare och investerare att minska finansiella risker.

Hur fungerar riskhantering?

Vanligtvis omfattar riskhanteringsprocessen fem steg: sätta mål, identifiera risker, riskbedömning, definiera svar och övervakning. Beroende på sammanhanget kan dessa steg dock ändras avsevärt.

Sätta mål

Det första steget är att definiera vad som är huvudmålen. Detta är ofta relaterat till företagets eller individens risktolerans. Med andra ord: hur mycket risk de är villiga att ta för att nå sina mål.

Identifiera risker

Det andra steget handlar om att upptäcka och definiera de potentiella riskerna. Det syftar till att ta upp alla möjliga händelser som kan orsaka negativa effekter. I affärsmiljöer kan det här steget också ge värdefull information som inte är direkt relaterad till finansiella risker.

Riskbedömning

Efter att ha identifierat riskerna är nästa steg att utvärdera deras förväntade frekvens och allvarlighetsgrad. Riskerna rangordnas sedan i prioritetsordning, vilket underlättar skapandet eller antagandet av en lämplig plan.

Definiera svar

Det fjärde steget består av att definiera svar för varje typ av risk, enligt dess betydelsenivå. Steget fastställer de åtgärder som ska vidtas om en olyckshändelse inträffar.

Övervakning

Det sista steget i en riskhanteringsstrategi är att övervaka dess effektivitet, som svar på händelser. Detta kräver ofta en kontinuerlig insamling och analys av data.

Hantera finansiella risker

Det finns flera anledningar till varför en strategi eller en handelskonfigurering kan misslyckas. Till exempel kan en handlare förlora pengar eftersom marknaden rör sig mot dennes terminskontraktsposition eller för att hen styrs av känslor och börjar sälja i panik.

Känslomässiga reaktioner får ofta handlare att ignorera eller ge upp en ursprunglig strategi. Detta är särskilt märkbart under björnmarknader och kapitulationsperioder.

På finansmarknaderna är de flesta överens om att en korrekt riskhanteringsstrategi drastiskt bidrar till framgång. I praktiken kan detta vara så enkelt som att ställa in en stoppa förlust- eller hämta vinst-order.

En robust handelsstrategi bör ge en tydlig uppsättning av möjliga åtgärder, vilket innebär att handlarna kan vara mer beredda att hantera alla möjliga situationer. Som nämnts ovan finns det dock många sätt att hantera risker på. Helst bör strategierna ses över och anpassas kontinuerligt.

Nedan följer några exempel på finansiella risker, tillsammans med en kort beskrivning av hur du kan minska dem.

  • Marknadsrisk: kan minimeras genom att ställa in stoppa förlust-order för varje handel, så att positioner automatiskt stängs innan de drabbas av större förluster.

  • Likviditetsrisk: kan minskas genom handel på marknader med hög volym. Vanligtvis tenderar tillgångar med högt börsvärde att vara mer likvida.

  • Kreditrisk: kan minskas genom handel via en pålitlig börs, så att låntagare och långivare (eller köpare och säljare) inte behöver lita på varandra.

  • Operativ risk: investerare kan minska operativa risker genom att diversifiera sina portföljer och förhindra exponering mot ett enda projekt eller företag. De kan också göra undersökningar för att hitta företag som är mindre benägna för driftsfel.

  • Systemrisk: kan också minskas genom portföljdiversifiering. Men i det här fallet bör diversifieringen innebära projekt med olika förslag, eller företag från olika branscher. Gärna sådana som uppvisar en mycket låg korrelation.

Vanliga riskhanteringsstrategier

Det finns inget enskilt sätt att ta sig an riskhantering på. Investerare och handlare använder ofta en kombination av riskhanteringsverktyg och -strategier för att öka chanserna att expandera sina portföljer. Nedan följer några exempel på strategier som handlare använder för att minska riskerna.

Enprocentshandelsregeln

Enprocentshandelsregeln (eller enprocentsriskregeln) är en metod som handlare använder för att begränsa sina förluster till högst 1 % av sitt handelskapital per handel. Detta innebär att de antingen kan handla med 1 % av sin portfölj per handel, eller med en större order med ett stopp av förlust som motsvarar 1 % av portföljvärdet. Enprocentshandelsregeln används ofta av dagshandlare, men kan också användas av swinghandlare.

Även om 1 % är en allmän tumregel, justerar vissa handlare detta värde enligt andra faktorer, såsom kontostorlek och individuellt risktagande. Till exempel kan någon med ett större konto och konservativt risktagande välja att begränsa sin risk per handel till en ännu lägre andel.

Stoppa förlust och hämta vinst-order

Stoppa förlust-order gör det möjligt för handlare att begränsa förluster när en handel går fel. Hämta vinst-order säkerställer att de säkrar vinster när en handel går bra. Helst bör stoppa förlust- och hämta vinst-priserna definieras innan du går in i en position och orderna bör ställas in så snart handeln är öppen.

Att veta när du ska minska förlustriskerna är viktigt, särskilt på en volatil marknad där priserna kan falla snabbt. Att planera din exitstrategi förhindrar också dåligt beslutsfattande från handel som görs på känsla. Stoppa förlust- och hämta vinst-nivåerna är också viktiga för att beräkna risk- och belöningsförhållandet för varje handel.

Hedging

Hedging är en annan strategi som handlare och investerare använder för att minska finansiell risk. Den består av att ta två positioner som kompenserar varandra. Enkelt uttryckt kan handlare använda hedging på en handel genom att göra en motsatt handel av liknande eller lika stora belopp. 

Det kan verka kontraintuitivt att gå in i positioner i motsatta riktningar, men om det görs på rätt sätt kan hedging minska effekterna av en marknadsrörelse. Föreställ dig till exempel att du köper BTC och håller den i en personlig plånbok. Om marknaden går in i en nedåtgående trend kan du blanka för att kompensera din långa position utan att behöva flytta dina BTC. Detta är vad vi kallar för en marknadsneutral strategi. 

Om du handlar med terminskontrakt kan du handla via säkringsläge på Binance Futures för att hålla positioner i både långa och korta riktningar samtidigt under samma kontrakt.

Diversifiering

Du bör inte ha alla dina ägg i samma korg, som det gamla ordspråket lyder. Med andra ord bör du diversifiera din portfölj. I teorin erbjuder en väldiversifierad portfölj mer skydd mot massiva förluster, jämfört med en portfölj som består av en enda tillgång. Om du har en kryptotillgång i en diversifierad portfölj är den maximala skadan du skulle råka ut för om priset faller bara en procentandel av din totala portfölj. Men om din portfölj istället bara består av en enda tillgång kan du potentiellt förlora 100 % av din portföljs värde. 

Risk- och belöningsförhållandet

Risk- och belöningsförhållandet beräknar risken som en handlare kommer att ta i förhållande till den potentiella belöningen. För att beräkna risk- och belöningsförhållandet för en handel som du överväger, delar du helt enkelt den potentiella förlusten med den potentiella vinsten. Så om ditt stopp av förlust är på 5 % och ditt mål är på 15 % vinst, skulle ditt risk- och belöningsförhållande vara 1:3, vilket innebär att den potentiella vinsten är tre gånger högre än risken.

Sammanfattningsvis

Innan någon går in i en handelsposition eller allokerar kapital till en portfölj bör handlare och investerare överväga att skapa en riskhanteringsstrategi. Ändå är det viktigt att komma ihåg att finansiella risker aldrig kan undvikas helt.

Sammantaget definierar riskhantering hur du hanterar risker, men det handlar verkligen inte bara om att helt undvika risker. Det handlar också om strategiskt tänkande, så att de oundvikliga riskerna kan tas hand om på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Med andra ord handlar det även om att identifiera, bedöma och övervaka risker, enligt sammanhang och strategi. Processen för att hantera risker siktar på att utvärdera risk- och belöningsförhållandet så att de mest gynnsamma positionerna kan prioriteras.