Sprievodca riadením rizika pre začiatočníkov
Domov
Články
Sprievodca riadením rizika pre začiatočníkov

Sprievodca riadením rizika pre začiatočníkov

Začiatočník
Zverejnené Nov 4, 2019Aktualizované Oct 18, 2022
7m

Čo je manažment rizík?

Počas nášho života neustále riadime riziká – či už pri jednoduchých úkonoch (ako je riadenie auta), alebo pri uzatváraní nových poistení či zdravotných plánov. Riadenie rizík je v podstate o hodnotení rizík a reagovaní na ne.

Väčšina z nás ich zvláda nevedome pri každodenných činnostiach. Pokiaľ však ide o finančné trhy a obchodnú administratívu, hodnotenie rizík je zásadnou a veľmi uvedomelou praxou.

V ekonómii môžeme riadenie rizík opísať ako rámec, ktorý definuje, ako spoločnosť alebo investor zvláda finančné riziká, ktoré sú vlastné všetkým druhom podnikania. 

Pre obchodníkov a investorov môže rámec zahŕňať správu viacerých tried aktív, ako sú kryptomeny, Forex, komodity, akcie, indexy a nehnuteľnosti.

Existuje mnoho druhov finančných rizík, ktoré možno klasifikovať rôznymi spôsobmi. Tento článok poskytuje prehľad o procese riadenia rizík. Predstavuje tiež niektoré stratégie, ktoré môžu obchodníkom a investorom pomôcť zmierniť finančné riziká.

Ako funguje riadenie rizík?

Proces riadenia rizík zvyčajne zahŕňa päť krokov: stanovenie cieľov, identifikácia rizík, hodnotenie rizík, definovanie reakcií a monitorovanie. V závislosti od kontextu sa však tieto kroky môžu výrazne zmeniť.

Stanovenie cieľov

Prvým krokom je definovať, aké sú hlavné ciele. Často súvisí s toleranciou rizika zo strany firmy alebo jednotlivca. Inými slovami, koľko rizika sú ochotní podstúpiť, aby sa posunuli smerom k svojim cieľom.

Identifikácia rizík

Druhý krok zahŕňa detekciu a definovanie potenciálnych rizík. Jeho cieľom je odhaliť všetky druhy udalostí, ktoré môžu spôsobiť negatívne účinky. V podnikateľskom prostredí môže tento krok poskytnúť aj užitočné informácie, ktoré priamo nesúvisia s finančnými rizikami.

Posúdenie rizík

Po identifikácii rizík je ďalším krokom vyhodnotenie ich očakávanej frekvencie a závažnosti. Riziká sú potom zoradené podľa dôležitosti, čo uľahčuje vytvorenie alebo prijatie vhodnej reakcie.

Definovanie odpovedí

Štvrtý krok pozostáva z definovania odpovedí pre každý typ rizika podľa úrovne ich dôležitosti. Stanovuje opatrenia, ktoré treba podniknúť v prípade, že dôjde k nešťastnej udalosti.

Monitorovanie

Posledným krokom stratégie riadenia rizík je monitorovanie jej efektívnosti v reakcii na udalosti. To si často vyžaduje nepretržitý zber a analýzu údajov.

Riadenie finančných rizík

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť stratégia alebo nastavenie obchodu neúspešné. Obchodník môže napríklad prísť o peniaze, pretože sa trh pohne proti jeho pozícii futures kontraktu alebo preto, že sa dostane do emócií a nakoniec z paniky predá.

Emocionálne reakcie často spôsobujú, že obchodníci ignorujú alebo sa vzdávajú svojej pôvodnej stratégie. Toto je obzvlášť viditeľné počas medvedích trhov a období kapitulácie.

Na finančných trhoch väčšina ľudí súhlasí s tým, že správna stratégia riadenia rizík výrazne prispieva k ich úspechu. V praxi by to mohlo ísť jednoducho o nastavenie príkazov Stop-Loss alebo Take-Profit.

Robustná obchodná stratégia by mala poskytnúť jasný súbor možných opatrení, čo znamená, že obchodníci môžu byť lepšie pripravení na riešenie najrôznejších situácií. Ako už bolo spomenuté, existuje mnoho spôsobov riadenia rizík. V ideálnom prípade by sa stratégie mali neustále revidovať a prispôsobovať.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov finančných rizík spolu s krátkym popisom toho, ako ich môžu ľudia zmierniť.

  • Trhové riziko: Dá sa minimalizovať nastavením príkazov Stop-Loss pri každom obchode, takže pozície sa automaticky zatvoria skôr, ako utrpia väčšie straty.

  • Riziko likvidity: Dá sa zmierniť obchodovaním na trhoch s vysokým objemom. Aktíva s vysokou trhovou kapitalizáciou majú zvyčajne tendenciu byť likvidnejšie.

  • Úverové riziko: Dá sa znížiť obchodovaním prostredníctvom dôveryhodnej burzy, aby si dlžníci a veritelia (alebo kupujúci a predávajúci) nemuseli navzájom dôverovať.

  • Operačné riziko: Investori môžu zmierniť operačné riziká diverzifikáciou svojich portfólií, čím sa vyhnú práci s jediným projektom alebo spoločnosťou. Môžu tiež vykonať prieskum, aby našli spoločnosti, u ktorých je menej pravdepodobné, že sa vyskytnú prevádzkové problémy.

  • Systémové riziko: Môže sa znížiť aj diverzifikáciou portfólia. V tomto prípade by však diverzifikácia mala zahŕňať projekty s odlišnými návrhmi alebo spoločnosti z rôznych odvetví. Výhodne tie, ktoré predstavujú veľmi nízku koreláciu.

Bežné stratégie riadenia rizík

Neexistuje jediný spôsob, ako pristupovať k riadeniu rizík. Investori a obchodníci často využívajú kombináciu nástrojov a stratégií riadenia rizík, aby zvýšili svoje šance na rast svojich portfólií. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov stratégií, ktoré obchodníci používajú na zmiernenie rizík.

Pravidlo obchodovania 1 %

Pravidlo obchodovania 1 % (alebo pravidlo 1 % rizika) je metóda, ktorú obchodníci používajú na obmedzenie svojich strát na maximálne 1 % ich obchodného kapitálu na obchod. To znamená, že môžu obchodovať buď s 1 % svojho portfólia na obchod, alebo s väčším príkazom so stop-lossom rovnajúcim sa 1 % hodnoty ich portfólia. Pravidlo obchodovania 1 % bežne používajú denní obchodníci, ale môžu si ho osvojiť aj swingoví obchodníci.

Zatiaľ čo pravidlo 1 % je všeobecné pravidlo, niektorí obchodníci upravujú túto hodnotu podľa iných faktorov, ako je veľkosť účtu a individuálna ochota riskovať. Napríklad niekto s väčším účtom a konzervatívnou chuťou riskovať sa môže rozhodnúť obmedziť svoje riziko na obchod na ešte nižšie percento.

Príkazy stop-loss a take-profit

Stop-loss príkazy umožňujú obchodníkom obmedziť straty, keď sa obchod pokazí. Príkazy take-profit zaisťujú, že zablokujú zisky, keď obchod ide dobre. V ideálnom prípade by ceny stop-loss a take-profit mali byť definované pred vstupom do pozície a príkazy by mali byť nastavené hneď, ako sa obchod otvorí.

Vedieť, kedy znížiť straty, je nevyhnutné, najmä na nestálom trhu, kde ceny môžu rýchlo klesnúť. Plánovanie svojej stratégie odchodu tiež zabraňuje zlému rozhodovaniu z emocionálneho obchodovania. Úrovne stop-loss a take-profit sú tiež nevyhnutné na výpočet pomeru rizika a odmeny jednotlivých obchodov.

Hedgovanie

Hedgovanie je ďalšou stratégiou, ktorú obchodníci a investori používajú na zmiernenie finančného rizika. Spočíva v zaujatí dvoch pozícií, ktoré sa navzájom kompenzujú. Jednoducho povedané, obchodníci môžu zabezpečiť jeden obchod uskutočnením protichodného obchodu podobnej alebo rovnakej veľkosti. 

Môže sa zdať neintuitívne vstupovať do pozícií opačným smerom, ale ak sa to urobí správne, hedgovanie môže znížiť dopady pohybu trhu. Predstavte si napríklad, že nakupjete BTC a držíte ho v osobnej peňaženke. Ak trh vstúpi do klesajúceho trendu, môžete si vziať krátku pozíciu, aby ste kompenzovali svoju dlhú pozíciu bez toho, aby ste museli presunúť svoje BTC. Tomu hovoríme trhovo neutrálna stratégia. 

Ak obchodujete s futures, môžete obchodovať prostredníctvom Hedge Mode na Binance Futures a držať pozície v dlhom aj krátkom smere súčasne v rámci toho istého kontraktu.

Diverzifikácia

Ako hovorí staré príslovie, nemali by ste dávať všetky vajcia do jedného košíka. Inými slovami, diverzifikujte svoje portfólio. Teoreticky dobre diverzifikované portfólio ponúka väčšiu ochranu pred masívnymi stratami v porovnaní s portfóliom zloženým len z jedného jediného aktíva. Ak držíte krypto aktívum v diverzifikovanom portfóliu, maximálna škoda, ktorú by ste utrpeli, ak by jeho cena klesla, je percento z vášho portfólia. Naopak, ak je vaše portfólio úplne zložené z jedného aktíva, potom môžete potenciálne stratiť 100 % hodnoty svojho portfólia. 

Pomer rizika a odmeny

Pomer rizika a odmeny vypočítava riziko, ktoré obchodník podstúpi vo vzťahu k potenciálnej odmene. Ak chcete vypočítať pomer rizika a odmeny obchodu, ktorý zvažujete, jednoducho vydeľte potenciálnu stratu potenciálnym ziskom. Ak je teda váš stop-loss na úrovni 5 % a váš cieľ je na zisku 15 %, váš pomer rizika a odmeny by bol 1:3, čo znamená, že potenciálny zisk je trikrát vyšší ako riziko.

Záverečné myšlienky

Pred otvorením obchodnej pozície alebo pridelením kapitálu do portfólia by obchodníci a investori mali zvážiť vytvorenie stratégie riadenia rizík. Napriek tomu je dôležité mať na pamäti, že finančným rizikám sa nedá úplne vyhnúť.

Riadenie rizík vo všeobecnosti definuje, ako zaobchádzať s rizikami, ale určite to nie je len úplné vyhýbanie sa rizikám. Zahŕňa aj strategické myslenie, aby bolo možné čo najefektívnejšie podstúpiť nevyhnutné riziká. 

Inými slovami, ide aj o identifikáciu, hodnotenie a monitorovanie rizík podľa kontextu a stratégie. Proces riadenia rizík sa zameriava na vyhodnotenie pomeru riziko/odmena, aby bolo možné uprednostniť tie najvýhodnejšie pozície.