Průvodce řízením rizika pro začátečníky
Domů
Články
Průvodce řízením rizika pro začátečníky

Průvodce řízením rizika pro začátečníky

Začátečníci
Zveřejněno Nov 4, 2019Aktualizováno Oct 18, 2022
7m

Co je řízení rizika?

V průběhu našich životů neustále řídíme nějaká rizika – ať už při jednoduchých úkonech (např. při řízení auta) nebo při uzavírání nových pojistek či plánů zdravotní péče. Řízení rizik je v podstatě o vyhodnocování rizik a reakci na ně.

Většina z nás rizika nevědomky řídí při každodenních činnostech. Pokud však jde o finanční trhy a správu podniků, je posuzování rizik zásadní a velmi cílevědomou praxí.

V ekonomii můžeme řízení rizik popsat jako rámec, který definuje, jak společnost nebo investor zachází s finančními riziky, která ke všem druhům podnikání neodmyslitelně patří. 

Pro obchodníky a investory může takový rámec zahrnovat správu několika tříd aktiv, jako jsou kryptoměny, devizový trh, komodity, akcie, indexy a nemovitosti.

Existuje mnoho typů finančních rizik, která lze klasifikovat různými způsoby. Tento článek poskytuje přehled o procesu řízení rizik. Představuje také některé strategie, které mohou obchodníkům a investorům pomoct finanční rizika zmírnit.

Jak řízení rizik funguje?

Proces řízení rizik se obvykle skládá z pěti kroků: stanovení cílů, identifikace rizik, hodnocení rizik, definování reakcí a monitorování. V závislosti na kontextu se ale tyto kroky mohou výrazně měnit.

Stanovení cílů

Prvním krokem je stanovení hlavních cílů. Často to souvisí s tím, jakou má společnost nebo jednotlivec toleranci k riziku. Jinými slovy, jak velké riziko jsou ochotni podstoupit, aby dosáhli svých cílů.

Identifikace rizik

Druhým krokem je odhalení a definování potenciálních rizik. Cílem je odhalit nejrůznější události, které by mohly mít negativní dopady. V podnikatelském prostředí může tento krok poskytnout i fundované informace, které přímo nesouvisí s finančními riziky.

Hodnocení rizik

Po identifikaci rizik je dalším krokem vyhodnocení, jak často se mohou opakovat a jak jsou závažné. Rizika jsou pak seřazena podle závažnosti, což usnadňuje vytvoření nebo přijetí vhodné reakce.

Definování reakcí

Čtvrtý krok spočívá v definování reakcí na jednotlivé typy rizik podle jejich závažnosti. Stanovuje opatření, která je potřeba přijmout v případě, že k nějaké nešťastné události dojde.

Monitorování

Posledním krokem strategie řízení rizik je sledování její účinnosti v reakci na události. To často vyžaduje průběžný sběr a analýzu dat.

Řízení finančních rizik

Existuje několik důvodů, proč může být strategie nebo tržní situace neúspěšná. Obchodník může například přijít o peníze, protože se trh pohybuje proti jeho pozici na futures kontraktu nebo protože propadne emocím a nakonec v panice pozici prodá.

Emocionální reakce mají často za následek to, že obchodníci původní strategii ignorují nebo ji zavrhnou. Je to patrné zejména během medvědích trhů a období kapitulace.

Většina lidí na finančních trzích se shoduje, že k jejich úspěchu výrazně přispívá správná strategie řízení rizik. V praxi to může znamenat obyčejné nastavení příkazů stop loss nebo take profit.

Spolehlivá obchodní strategie by měla poskytovat jasný soubor možných reakcí, aby obchodníci byli co lépe připraveni řešit nejrůznější situace. Jak už bylo zmíněno, existuje řada způsobů řízení rizik. V ideálním případě by měly být strategie průběžně revidovány a upravovány.

Níže uvádíme několik příkladů finančních rizik a krátký popis toho, jak je zmírnit.

  • Tržní riziko je možné minimalizovat nastavením příkazů stop loss u každého obchodu, aby se pozice před vznikem větších ztrát automaticky uzavřely.

  • Riziko likvidity je možné zmírnit obchodováním na trzích s velkým objemem obchodů. Aktiva s vysokou tržní kapitalizací bývají obvykle likvidnější.

  • Úvěrové riziko je možné snížit obchodováním na důvěryhodné burze, kde si dlužníci a věřitelé (nebo kupující a prodávající) nemusí vzájemně důvěřovat.

  • Provozní riziko mohou investoři zmírnit diverzifikací portfolií, aby zabránili expozici vůči jedinému projektu nebo společnosti. Mohou si také udělat průzkum a najít si společnosti, kde je nižší pravděpodobnost, že u nich dojde k provozním poruchám.

  • Systémové riziko je také možné snížit diverzifikací portfolia. V tomto případě by ale diverzifikace měla zahrnovat projekty s odlišnými plány nebo podniky z různých odvětví. Nejlépe takové, které mají velmi nízkou korelaci.

Běžné strategie řízení rizik

K řízení rizik můžete přistupovat mnoha různými způsoby. Investoři a obchodníci se často snaží zvýšit své šance na růst portfolia tím, že využívají kombinaci různých strategií a nástrojů na řízení rizik. Níže uvádíme několik příkladů strategií, kterými obchodníci snižují rizika.

Pravidlo 1 %

Pravidlo 1 % je metoda, kterou obchodníci používají k omezení svých ztrát z jednoho obchodu na maximálně 1 % svého obchodního kapitálu. To znamená, že každý obchod mohou provádět buď s 1 % svého portfolia, nebo použít větší příkaz, který bude mít nastavený příkaz stop loss ve výši 1 % hodnoty portfolia. Pravidlo 1 % běžně používají intradenní obchodníci, ale mohou ho používat i swingoví obchodníci.

Uvedené 1 % je jen všeobecné orientační pravidlo, které si někteří obchodníci přizpůsobují podle dalších faktorů, jako je velikost účtu a individuální sklon k riziku. Například někdo s větším účtem a konzervativním sklonem k riziku se může rozhodnout omezit riziko každého obchodu na ještě menší procento.

Příkazy stop loss a take profit

Příkazy stop loss umožňují obchodníkům omezit ztráty, když se obchod nepovede. Příkazy take profit zase realizují zisky, když se obchod povede. V ideálním případě by měly být ceny příkazů stop loss a take profit definovány ještě před vstupem do pozice a nastaveny ihned po otevření obchodu.

Zejména na volatilním trhu, kde mohou ceny rychle klesat, je důležité vědět, kdy odepsat ztráty. Plánování výstupní strategie navíc brání špatnému rozhodování v důsledku emocionálního obchodování. Hladiny stop loss a take profit jsou také zásadní pro výpočet poměru rizika a výnosu každého obchodu.

Hedging

Další strategii, kterou obchodníci a investoři používají ke zmírnění finančního rizika, je zajištění. Spočívá v tom, že zaujmete dvě pozice, které se vzájemně vyvažují. Jednoduše řečeno, obchodníci mohou zajistit jeden obchod tím, že v podobné nebo stejné výši provedou opačný obchod. 

Může se zdát, že vstup do opačných pozic nedává smysl, ale při správném postupu může zajištění snížit dopady tržního pohybu. Představte si například, že držíte dlouhou pozici na BTC a bitcoiny máte v osobní peněžence. Pokud trh začne klesat, můžete zaujmout krátkou pozici, a vyrovnat tak svou dlouhou pozici, aniž byste museli své bitcoiny přesouvat. Tomu se říká tržně neutrální strategie. 

Pokud obchodujete s futures, můžete na Binance Futures obchodovat v režimu zajištění a držet v rámci jednoho kontraktu dlouhé i krátké pozice zároveň.

Diverzifikace

Jak říká staré přísloví, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Jinými slovy, diverzifikujte své portfolio. Dobře diverzifikované portfolio nabízí teoreticky větší ochranu před masivními ztrátami než portfolio složené jen z jednoho aktiva. Pokud držíte kryptoměnu v diverzifikovaném portfoliu, maximální škoda, která vám může nastat, kdyby její cena spadla na nulu, se rovná jejímu procentuálnímu zastoupení ve vašem portfoliu. Naopak pokud vaše portfolio tvoří pouze jedno jediné aktivum, můžete potenciálně přijít 100 % hodnoty portfolia. 

Poměr rizika a výnosu

Poměr rizika a výnosu vypočítává riziko, které obchodník podstupuje, v poměru k potenciálnímu výnosu. Poměr rizika a výnosu u libovolného obchodu vypočítáte jednoduše tak, že potenciální ztrátu vydělíte potenciálním ziskem. Pokud tedy máte příkaz stop loss nastavený na 5 % a váš cíl je 15% zisk, poměr rizika a výnosu bude 1:3, což znamená, že potenciální zisk je třikrát vyšší než riziko.

Závěrem

Než obchodníci a investoři otevřou obchodní pozici nebo alokují kapitál do portfolia, měli by zvážit vytvoření strategie řízení rizik. Přesto je důležité myslet na to, že finančním rizikům se nelze zcela vyhnout.

Obecně se dá říct, že řízení rizik definuje, jak s riziky zacházet, ale rozhodně jím nelze rizikům zcela zabránit. Zahrnuje také strategické uvažování, aby bylo možné přestát nevyhnutelná rizika co nejefektivněji. 

Jinými slovy, jde také o identifikaci, hodnocení a monitorování rizik v závislosti na kontextu a strategii. Cílem procesu řízení rizik je vyhodnotit poměr rizika a výnosu, aby bylo možné upřednostnit ty nejvýhodnější pozice.