Zarządzanie Ryzykiem dla początkujących
Strona GłównaArtykuły

Zarządzanie Ryzykiem dla początkujących

Początkujący
2mo ago
4m

Spis treści


Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Przez całe nasze życie zarządzamy ryzykiem - dzieje się to w trakcie zwykłych czynności (takich jak prowadzenie samochodu) albo kiedy tworzymy nowe plany ubezpieczeniowe i medyczne. W istocie, zarządzanie ryzykiem polega na skutecznej ocenie i odpowiednim reagowaniu na ryzyko.

Większość z nas czyni to nieświadomie, w czasie wykonywania codziennych działalności. Natomiast w odniesieniu do rynków finansowych i prowadzenia przedsiębiorstw, świadoma praktyka polegająca na ocenie ryzyka ma kluczowe znaczenie.

Przekładając ocenę ryzyka na aspekt ekonomiczny, możemy opisać ją jako model, definiujący jak firma bądź inwestor obchodzą się z ryzykiem finansowym, nieodłącznie związanym z wszelkiego rodzaju działalnościami biznesowymi. 

Dla traderów i inwestorów, w skład modelu może wchodzić zarządzanie wieloma klasami aktywów, takich jak kryptowaluty, Forex, towary, akcje, indeksy i nieruchomości.

Istnieje wiele rodzajów ryzyka finansowego, możliwych do sklasyfikowania na różne sposoby. W artykule tym znajdziecie przegląd rozmaitych procesów zarządzania ryzykiem. Przedstawiono w nim również strategie, mogące pomóc inwestorom i traderom w ograniczeniu ryzyka finansowego.


Jak działa zarządzanie ryzykiem?

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje zazwyczaj pięć etapów: jasne określenie celów, poziomu ryzyka, reakcji na potencjalne zdarzenia oraz monitorowanie. W zależności od kontekstu działania, punkty te mogą ulegać zmianom.

Ustalanie celów

Pierwszym krokiem jest określenie głównych celów naszych działań. Zazwyczaj są one bezpośrednio związane z tolerancją ryzyka firmy lub inwestora indywidualnego. Innymi słowy - jak bardzo są w stanie ryzykować, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

Identyfikacja ryzyka

Drugi etap polega na wykrywaniu i definiowaniu potencjalnych zagrożeń. Ma on na celu próbę przewidzenia wszelkiego rodzaju wydarzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nasze przedsięwzięcie. W otoczeniu biznesowym, krok ten może także dostarczyć innych interesujących informacji, które na pozór nie są bezpośrednio związane z ryzykiem finansowym.

Ocena ryzyka

Po określeniu zagrożeń, następnym krokiem jest ocena ich oczekiwanej częstotliwości występowania i dotkliwości. Zagrożenia są następnie szeregowane według ważności, co ułatwia utworzenie modelu stosownych reakcji na nie.

Plan działania

Etap czwarty polega na określeniu odpowiedzi na ryzyko każdego rodzaju, w zależności od jego wagi. Definiują one działania, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń.

Monitorowanie

Ostatnim punktem strategii zarządzania ryzykiem jest monitorowanie jej skuteczności w reakcji na zdarzenia. Często wymaga to ciągłego gromadzenia i analizowania danych.


Zarządzanie ryzykiem finansowym

Istnieje kilka powodów, w wyniku których strategia lub trade mogą być nieskuteczne. Na przykład trader może tracić pieniądze, ponieważ rynek porusza się przeciwko jego pozycji na kontraktach terminowych lub dlatego, że poddają się emocjom i sprzedają w czasie paniki.

Reakcje emocjonalne często skłaniają traderów do ignorowania lub rezygnacji ze swojej pierwotnej strategii. Jest to szczególnie widoczne podczas niedźwiedzich rynków i okresów kapitulacji.

Większość osób zgadza się, że odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych przyczynia się drastycznie do wygrywania. W praktyce może to być tak proste jak ustawienie zlecenia Stop-Loss lub Take-Profit.

Solidna strategia inwestycyjna powinna zawierać jasny zestaw możliwych działań, który przygotuje przedsiębiorców do radzenia sobie w każdej możliwej sytuacji. Jak już wcześniej wspomniano, istnieje wiele sposobów zarządzania ryzykiem. Idealnie, strategie powinny być ciągle sprawdzane i dostosowywane do warunków rynkowych.

Poniżej znajdziecie kilka przykładów ryzyka finansowego, wraz z krótkim opisem, w jaki sposób możecie się na nie przygotować.

  • Ryzyko rynkowe: Może zostać zminimalizowane przez ustawienie zleceń Stop-Loss do każdej transakcji, tak aby pozycje były automatycznie zamykane przed poniesieniem większych strat.
  • Ryzyko płynności: Możliwe do złagodzenia poprzez obrót na rynkach o wysokim wolumenie. Zazwyczaj aktywa o dużej kapitalizacji rynkowej posiadają większą płynność.
  • Ryzyko kredytowe: Możliwe do zmniejszenia poprze handel na wiarygodnych giełdach. Wtedy kredytobiorcy i kredytodawcy (bądź kupujący i sprzedający) nie muszą ufać sobie nawzajem.
  • Ryzyko operacyjne: Inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko operacyjne poprzez dywersyfikację portfela, zapobiegając narażeniu się na upadek jednego aktywa lub konkretnej firmy. Mogą również przeprowadzić badania, aby znaleźć firmy, które mają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości operacyjnych.
  • Ryzyko systemowe: Może również zostać zmniejszone poprzez dywersyfikację portfela. Jednak w tym przypadku dywersyfikacja powinna obejmować projekty zawierające odrębne propozycje technologiczno-biznesowe lub przedsiębiorstwa z różnych sektorów. Najlepiej, żeby charakteryzowały się bardzo niskim poziomem korelacji.


Przemyślenia końcowe

Zanim otworzy się pozycję albo przeznaczy kapitał na portfolio inwestycyjne, zarówno traderzy, jak i inwestorzy, powinny utworzyć strategię odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Nadal jednak muszą pamiętać, że ryzyka finansowe nie mogą zostać w całości wyeliminowane.

Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie ryzykiem definiuje sposób radzenia sobie z ryzykiem, lecz nie chodzi tylko o unikanie ryzyka. Wiąże się ono z myślenie strategicznym, tak aby podejmować ryzyko w najbardziej efektywny sposób. 

Innymi słowy, chodzi również o określanie, ocenę i monitorowanie ryzyka zgodnie z kontekstem, okolicznościami i strategią. Proces zarządzania ryzykiem ma na celu ocenę stosunku ryzyka do zysku, tak aby pozycje najbardziej korzystne mogły być traktowane priorytetowo.