Τι είναι η τεχνική ανάλυση;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Έχει δημοσιευτεί Mar 14, 2019Έχει ενημερωθεί Dec 28, 2022
7m

Η τεχνική ανάλυση (ΤΑ), που συχνά αναφέρεται ως δημιουργία διαγραμμάτων, είναι ένας τύπος ανάλυσης που αποσκοπεί στην πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς της αγοράς με βάση την προηγούμενη κίνηση των τιμών και τα δεδομένα όγκου. Η προσέγγιση ΤΑ εφαρμόζεται εκτενώς σε μετοχές και άλλα στοιχεία ενεργητικού στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές, αλλά αποτελεί επίσης αναπόσπαστο στοιχείο της συναλλαγής ψηφιακών νομισμάτων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση (FA), η οποία λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες σχετικά με την τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού, η ΤΑ εστιάζει αυστηρά στην ιστορική κίνηση των τιμών. Επομένως, χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την εξέταση των διακυμάνσεων των τιμών και των δεδομένων όγκου ενός στοιχείου ενεργητικού και πολλοί επενδυτές το χρησιμοποιούν σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τάσεις και ευνοϊκές ευκαιρίες συναλλαγών.

Ενώ οι πρωτόγονες μορφές τεχνικής ανάλυσης εμφανίστηκαν τον 17ο αιώνα στο Άμστερνταμ και τον 18ο αιώνα στην Ιαπωνία, η σύγχρονη ΤΑ εντοπίζεται συχνά στο έργο του Charles Dow. Οικονομικός δημοσιογράφος και ιδρυτής της εφημερίδας The Wall Street Journal, ο Dow ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν ότι τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και οι αγορές συχνά κινούνται με τάσεις που μπορούν να τμηματοποιηθούν και να εξεταστούν. Το έργο του δημιούργησε αργότερα τη θεωρία του Dow που έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω εξελίξεις στην τεχνική ανάλυση.

Στα πρώιμα στάδια, η υποτυπώδης προσέγγιση της τεχνικής ανάλυσης βασιζόταν σε μη αυτόματα φύλλα και υπολογισμούς, αλλά με την πρόοδο της τεχνολογίας και της σύγχρονης πληροφορικής, η τεχνική ανάλυση διαδόθηκε ευρέως και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για πολλούς επενδυτές.


Πώς λειτουργεί η τεχνική ανάλυση;

Όπως αναφέρθηκε, η ΤΑ είναι ουσιαστικά η μελέτη των τρεχουσών και προηγούμενων τιμών ενός στοιχείου ενεργητικού. Η βασική υποκείμενη υπόθεση της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι οι διακυμάνσεις στην τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού δεν είναι τυχαίες και γενικά εξελίσσονται σε αναγνωρίσιμες τάσεις με την πάροδο του χρόνου.

Στον πυρήνα της, η ΤΑ είναι η ανάλυση των δυνάμεων της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το συνολικό κλίμα της αγοράς. Με άλλα λόγια, η τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού αντικατοπτρίζει τις αντίθετες δυνάμεις πώλησης και αγοράς και αυτές οι δυνάμεις συνδέονται άμεσα με τα συναισθήματα των επενδυτών (ουσιαστικά με τον φόβο και την απληστία). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΑ θεωρείται πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική σε αγορές που λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, με υψηλό όγκο και ρευστότητα. Οι αγορές με μεγάλο όγκο συναλλαγών είναι λιγότερο επιρρεπείς στη χειραγώγηση των τιμών και σε μη φυσιολογικές εξωτερικές επιρροές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ψευδή σήματα και να καταστήσουν την ΤΑ άχρηστη.

Προκειμένου να εξετάσουν τις τιμές και τελικά να εντοπίσουν ευνοϊκές ευκαιρίες, οι επενδυτές χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία δημιουργίας γραφημάτων, γνωστά και ως δείκτες. Οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να εντοπίζουν τις υπάρχουσες τάσεις και επίσης να παρέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για τις τάσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον. Δεδομένου ότι οι δείκτες ΤΑ είναι επιρρεπείς στα λάθη, ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν πολλαπλούς δείκτες για να μειώσουν τους κινδύνους.


Κοινοί δείκτες ΤΑ

Συνήθως, οι επενδυτές που χρησιμοποιούν ΤΑ χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες και μετρήσεις για να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τις τάσεις της αγοράς, με βάση τα διαγράμματα και την ιστορική κίνηση των τιμών. Μεταξύ των πολυάριθμων δεικτών τεχνικής ανάλυσης, ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα και γνωστά παραδείγματα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο SMA υπολογίζεται με βάση τις τιμές κλεισίματος ενός στοιχείου ενεργητικού εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) είναι μια τροποποιημένη έκδοση του SMA που σταθμίζει τις πρόσφατες τιμές κλεισίματος περισσότερο από τις παλαιότερες.

Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά είναι ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), ο οποίος αποτελεί μέρος μιας κατηγορίας δεικτών γνωστών ως ταλαντωτές. Σε αντίθεση με τους απλούς κινητούς μέσους όρους που παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών με την πάροδο του χρόνου, οι ταλαντωτές εφαρμόζουν μαθηματικούς τύπους στα δεδομένα τιμολόγησης και στη συνέχεια παράγουν ενδείξεις που εμπίπτουν σε προκαθορισμένα εύρη. Στην περίπτωση του RSI, το εύρος αυτό κυμαίνεται από 0 έως 100.

Ο Δείκτης Bollinger Band (BB) είναι ένας άλλος τύπος ταλαντωτή που είναι αρκετά δημοφιλής μεταξύ των επενδυτών. Ο δείκτης BB αποτελείται από δύο πλευρικούς δείκτες που κινούνται γύρω από μια γραμμή κινητού μέσου όρου. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων συνθηκών της αγοράς, καθώς και για τη μέτρηση της μεταβλητότητας της αγοράς.

Εκτός από τα πιο βασικά και απλά μέσα για την ΤΑ, υπάρχουν ορισμένοι δείκτες που βασίζονται σε άλλους δείκτες για τη δημιουργία δεδομένων. Για παράδειγμα, ο Stochastic RSI υπολογίζεται εφαρμόζοντας έναν μαθηματικό τύπο στον κανονικό RSI. Ένα άλλο δημοφιλές παράδειγμα είναι ο δείκτης κινητού μέσου όρου σύγκλισης απόκλισης (MACD). Ο δείκτης MACD δημιουργείται αν αφαιρεθούν δύο EMA για να δημιουργηθεί η κύρια γραμμή (γραμμή MACD). Στη συνέχεια, η πρώτη γραμμή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός άλλου ΕΜΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια δεύτερη γραμμή (γνωστή ως γραμμή σήματος). Επιπλέον, υπάρχει το ιστόγραμμα MACD, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο γραμμών.


Σήματα συναλλαγών

Παρόλο που οι δείκτες χρησιμεύουν στον εντοπισμό γενικών τάσεων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου (σήματα αγοράς ή πώλησης). Αυτά τα σήματα μπορούν να δημιουργηθούν όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα γεγονότα στο διάγραμμα ενός δείκτη. Για παράδειγμα, όταν ο RSI παράγει μια ένδειξη 70 ή περισσότερο, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η αγορά λειτουργεί σε συνθήκες υπεραγοράς. Η ίδια λογική ισχύει όταν ο RSI μειώνεται στο 30 ή λιγότερο, το οποίο γενικά θεωρείται ως σήμα για συνθήκες υπερπώλησης στην αγορά.

Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, τα σήματα συναλλαγών που παρέχονται από την τεχνική ανάλυση δεν είναι πάντα ακριβή και υπάρχει σημαντική ποσότητα θορύβου (ψευδή σήματα) που παράγεται από τους δείκτες ΤΑ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, οι οποίες είναι πολύ μικρότερες από τις παραδοσιακές και, ως εκ τούτου, πιο ευμετάβλητες.


Κριτικές

Αν και χρησιμοποιείται ευρέως σε όλα τα είδη των αγορών, η ΤΑ φαίνεται από πολλούς ειδικούς ως μια αμφιλεγόμενη και αναξιόπιστη μέθοδος και συχνά αναφέρεται ως "αυτοεκπληρούμενη προφητεία". Ένας τέτοιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει γεγονότα που συμβαίνουν μόνο επειδή ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων υπέθεσε ότι θα συνέβαιναν.

Οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι, στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αγορών, εάν ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών βασίζεται στους ίδιους τύπους δεικτών, όπως οι γραμμές στήριξης ή ανοχής, αυξάνονται οι πιθανότητες να λειτουργήσουν αυτοί οι δείκτες. 

Από την άλλη, πολλοί υποστηρικτές της ΤΑ υποστηρίζουν ότι κάθε δημιουργός γραφημάτων έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο ανάλυσης των γραφημάτων και χρήσης των πολλών διαθέσιμων δεικτών. Αυτό θα σήμαινε ότι είναι πρακτικά αδύνατο ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών να χρησιμοποιεί την ίδια συγκεκριμένη στρατηγική.


Θεμελιώδης ανάλυση ή τεχνική ανάλυση.

Μια κεντρική παραδοχή της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι οι τιμές της αγοράς αντικατοπτρίζουν ήδη όλους τους θεμελιώδεις παράγοντες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού. Όμως, σε αντίθεση με την προσέγγιση TA, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε ιστορικά δεδομένα τιμών και όγκου (γραφήματα αγοράς), η θεμελιώδης ανάλυση (FA) υιοθετεί μια ευρύτερη στρατηγική έρευνας που δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ποιοτικούς παράγοντες.

Η θεμελιώδης ανάλυση θεωρεί ότι η μελλοντική απόδοση ενός στοιχείου ενεργητικού εξαρτάται από πολύ περισσότερα από τα ιστορικά δεδομένα. Ουσιαστικά, η FA είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της εσωτερικής αξίας μιας εταιρείας, μιας επιχείρησης ή ενός στοιχείου ενεργητικού με βάση ένα ευρύ φάσμα μικροοικονομικών και μακροοικονομικών συνθηκών, όπως η διοίκηση και η φήμη της εταιρείας, ο ανταγωνισμός στην αγορά, οι ρυθμοί ανάπτυξης και η κατάσταση του κλάδου.

Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε αντίθεση με την ΤΑ που χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο πρόβλεψης για την κίνηση των τιμών και τη συμπεριφορά της αγοράς, η FA είναι μια μέθοδος για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένα στοιχείο ενεργητικού είναι υπερτιμημένο ή όχι, ανάλογα με το πλαίσιο και τις δυνατότητές του. Ενώ η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως από βραχυπρόθεσμους επενδυτές, η θεμελιώδης ανάλυση τείνει να προτιμάται από τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης είναι το γεγονός ότι βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, παρέχει ένα πλαίσιο για την αντικειμενική διερεύνηση του ιστορικού των τιμών, εξαλείφοντας ορισμένες από τις εικασίες που συνοδεύουν την πιο ποιοτική προσέγγιση της θεμελιώδους ανάλυσης.

Ωστόσο, παρά την ενασχόληση με εμπειρικά δεδομένα, η ΤΑ εξακολουθεί να επηρεάζεται από προσωπική προκατάληψη και υποκειμενικότητα. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που έχει έντονη προδιάθεση να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα σχετικά με ένα στοιχείο ενεργητικού, θα είναι πιθανότατα σε θέση να χειραγωγήσει τα εργαλεία ΤΑ για να υποστηρίξει την προκατάληψή του και να αντανακλά τις προκαταλήψεις του και, σε πολλές περιπτώσεις, αυτό συμβαίνει χωρίς την επίγνωσή του. Επιπλέον, η τεχνική ανάλυση μπορεί να αποτύχει σε περιόδους κατά τις οποίες οι αγορές δεν παρουσιάζουν ένα σαφές μοτίβο ή τάση.


Συμπεράσματα

Εκτός από τις κριτικές και τη μακροχρόνια αμφιλεγόμενη συζήτηση σχετικά με το ποια μέθοδος είναι καλύτερη, ο συνδυασμός των προσεγγίσεων ΤΑ και FA θεωρείται από πολλούς ως η πιο ορθολογική επιλογή. Ενώ η FA συνήθως σχετίζεται με μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές, η TA μπορεί να παρέχει διορατικές πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες συνθήκες της αγοράς, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για τους επενδυτές (για παράδειγμα, όταν προσπαθούν να καθορίσουν ευνοϊκά σημεία εισόδου και εξόδου).

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.