Vysvetlenie decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO): čo, prečo a ako
Domov
Články
Vysvetlenie decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO): čo, prečo a ako

Vysvetlenie decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO): čo, prečo a ako

Stredne pokročilý
Zverejnené Apr 6, 2020Aktualizované Jan 31, 2023
8m

Zhrnutie

S príchodom technológie blockchain sa zrodil úplne nový typ organizačných štruktúr, ktoré dokážu fungovať samostatne, bez potreby koordinácie centrálnym orgánom. Decentralizované autonómne organizácie (DAO) sú distribuované subjekty, v ktorých sa členovia komunity môžu podieľať na riadení a rozhodovaní o svojej organizácie. V DAO neexistuje žiadny ústredný orgán. Namiesto toho je moc rozdelená medzi držiteľov tokenov, ktorí môžu hlasovaním určiť najlepší postup. Všetky aktivity a hlasy v DAO sú viditeľné na blockchaine, vďaka čomu sú všetky transakcie verejné. 

DAO môžu slúžiť na rôzne účely, od spájania finančných prostriedkov členov na rizikové investície až po overovanie pravdivosti údajov mimo reťazca. Za prvú decentralizovanú autonómnu organizáciu sa niekedy považuje Bitcoin.

Čo je decentralizovaná autonómna organizácia (DAO)?

Decentralizovaná autonómna organizácia (skratka DAO) je subjekt, ktorý nemá žiadny ústredný orgán. DAO je riadená počítačovým kódom. Keďže pravidlá, ktoré určujú smerovanie organizácie, sú zabudované do jej koncepcie, dokáže fungovať nezávisle bez potreby centrálneho vedenia. 

Na rozdiel od tradičných organizácií, v DAO neexistuje jediná osoba alebo skupina, ktorá by mohla prijímať a presadzovať rozhodnutia jednostranne. Ako vznikajúca forma právnej štruktúry bez ústrednej autority, model riadenia DAO je postavený na návrhoch, ktoré členovia komunity predkladajú na hlasovanie. 

DAO, vo veľkej miere spopularizované nadšencami kryptomien, prinášajú prvok demokracie do organizačného rozhodovania prostredníctvom procesu decentralizovaného riadenia. Vďaka tomu, že každý člen má možnosť vyjadriť sa k spôsobu riadenia organizácie, môže DAO zjednotiť svojich členov, aby spoločne určovali smerovanie subjektu. Tento prístup sa zásadne líši od tradičných korporátnych spoločností, kde vedúci pracovníci a veľkí akcionári často držia vo svojich rukách väčšinovú kontrolu.

Pochopenie decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO)

Hlavnou črtou kryptomien, ako je bitcoin, je ich decentralizovaná povaha, na základe ktorej sú odolné voči cenzúre a nepotrebujú oprávnenia. Namiesto riadenia jedinou inštitúciou, ako napríklad vláda alebo centrálna banka, sú aktíva udržiavané počítačovými sieťami, ktorých pravidlá sú zapracované do ich kódu.

Skupina vývojárov inšpirovaná decentralizovanou povahou kryptomien rozšírila tento princíp na úroveň organizácií. V roku 2016 bola spustená prvá DAO. Jej víziou bolo, aby všetci jej členovia spoločne vystupovali ako riadiaci orgán. 

Ako fungujú DAO? 

DAO je zvyčajne riadená komunitou zainteresovaných strán motivovaných k účasti na činnostiach organizácie spoločným cieľom a často dodatočným kryptoekonomickým mechanizmom. Pravidlá DAO základný tím komunitných vývojárov zakomponuje do smart kontraktov, ktoré stanovujú základný rámec fungovania DAO. 

Napríklad na základe výsledku hlasovania členov sa môže spustiť kód na spálenie vopred určeného množstva rezervných tokenov, ktoré DAO drží, alebo na poslanie odmien držiteľom tokenov. 

Pravidlá a záznamy transakcií DAO sú transparentne uložené na blockchaine. Rozhodnutia v rámci DAO sa zvyčajne robia prostredníctvom návrhov členov. Ak návrh podporí väčšina zainteresovaných strán (alebo spĺňa iný vopred určený súbor pravidiel), návrh sa automaticky implementuje. 

Hlasovacie právo členov DAO sa niekedy môže líšiť podľa počtu tokenov riadenia, ktoré vlastnia. Napríklad člen, ktorý vlastní 100 tokenov, bude mať dvojnásobnú hlasovaciu silu ako člen, ktorý ich vlastní 50. Úmyslom tejto stratégie je, že jednotlivci, ktorí investovali viac prostriedkov do DAO, majú väčšiu motiváciu robiť to, čo je pre organizáciu najlepšie. Niektoré DAO majú tiež pokladnice na úschovu tokenov, ktoré ich členovia môžu vydať výmenou za fiat. Komunita môže hlasovať a rozhodovať o tom, ako sa financie použijú.

V niektorých veciach funguje DAO podobne ako korporácia alebo štát. V mnohých dôležitých ohľadoch však funguje decentralizovanejším spôsobom. Zatiaľ čo tradičné organizácie majú hierarchickú štruktúru a rozhodnutia prechádzajú viacerými vrstvami byrokracie, DAO fungujú bez tejto hierarchie. Namiesto toho sú to ekonomické mechanizmy, ktoré spájajú záujmy organizácie so záujmami jednotlivých členov DAO.

Členovia DAO nie sú viazaní žiadnou formálnou zmluvou, ale spoločným cieľom a stimulmi poskytovanými sieťou, ktoré sú viazané na pravidlá spoločného konsenzu. Tieto pravidlá sú úplne transparentné a napísané v softvéri s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý riadi organizáciu. DAO fungujú bez hraníc, môžu však podliehať reguláciám v závislosti od zákonov konkrétnej jurisdikcie, v ktorej sa nachádzajú.  

Po nasadení nemôže DAO ovládať žiadna jedna strana. Namiesto toho ju riadi komunita účastníkov. Ak sú pravidlá riadenia definované v protokole dobre navrhnuté, mali by nasmerovať účastníkov k výsledku, ktorý prinesie sieti najviac úžitkov.

Jedna z definícií, ktorou sa dá opísať DAO, je, že ide o operačný systém pre otvorenú spoluprácu. Tento systém umožňuje jednotlivcom a inštitúciám spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov bez toho, aby sa museli navzájom poznať alebo si dôverovať.

DAO a problém zástupca versus splnomocniteľ

DAO riešia problém, ktorý sa v ekonomike nazýva dilema zástupcu a splnomocniteľa. Vyskytuje sa vtedy, keď osoba alebo subjekt („zástupca“) má schopnosť rozhodovať a konať v mene inej osoby alebo subjektu („splnomocniteľ“). Ak má zástupca motiváciu konať vo vlastnom záujme, môže ignorovať záujmy splnomocniteľa.

Problém zhoršuje aj to, že medzi splnomocniteľom a zástupcom môže existovať informačná asymetria. Splnomocniteľ sa možno nikdy nedozvie, že je zneužívaný. Nemá ani žiadny spôsob, ako sa uistiť, že zástupca koná v jeho najlepšom záujme.

Bežnými príkladmi tohto problému sú volení predstavitelia zastupujúci občanov, makléri zastupujúci investorov alebo manažéri zastupujúci akcionárov.

Vďaka umožneniu vyššieho stupňa transparentnosti, ktorý umožňuje technológia blockchain, dokážu dobre pripravené modely stimulov v rámci DAO odstrániť časti tohto problému. Stimuly v rámci organizácie sú zosúladené a informačná asymetria je veľmi malá (alebo žiadna). Keďže všetky transakcie sa zaznamenávajú na blockchaine, fungovanie DAO je úplne transparentné a teoreticky bez možnosti korupcie.

Výhody DAO

Decentralizovaný

V štandardnej organizácii robí najdôležitejšie rozhodnutia ústredný orgán. V DAO sa rozhodnutia, ktoré majú dopad na subjekt, prijímajú spoločne komunitou. 

Transparentný

Transparentnosť si vyžaduje zodpovednosť každého člena DAO. Hlasovania v rámci DAO sa uskutočňujú prostredníctvom blockchainu a sú verejne viditeľné. Záznamy transakcií si môže vyhľadať ktokoľvek. To motivuje členov komunity konať v dobrej viere a odrádza ich od konania proti komunite.

Postavené na komunite 

DAO dokáže spojiť ľudí z celého sveta, aby spolupracovali na dosiahnutí spoločného cieľa. Každý člen má možnosť prispieť k projektu. Na rozdiel od tradičných podnikových štruktúr, v DAO môže každý predostrieť svoje nápady a navrhnúť organizačné kroky použitím mechanizmov decentralizovaného riadenia. 

Príklady DAO

Hoci sieť Bitcoin je veľmi jednoduchá, možno ju považovať za prvý príklad DAO. Funguje decentralizovaným spôsobom a je koordinovaná konsenzuálnym protokolom bez hierarchie medzi účastníkmi. 

Protokol siete Bitcoin definuje pravidlá organizácie, zatiaľ čo bitcoin ako mena slúži používateľom ako stimul na zabezpečenie siete. To zaisťuje, že rôzni účastníci môžu spolupracovať, aby sieť Bitcoin fungovala ako decentralizovaná autonómna organizácia.

Spoločným cieľom v prípade siete Bitcoin je ukladanie a prenos hodnoty bez centrálneho subjektu, ktorý by koordinoval celý systém. Na čo iné by sa ešte dali DAO použiť?

Zložitejšie DAO je možné použiť pre rôzne prípady použitia, ako napríklad decentralizované rizikové fondy alebo platformy sociálnych sietí. DAO by tiež mohli koordinovať fungovanie zariadení pripojených k internetu vecí (IoT).

Vznikla podskupina DAO, ktorá sa nazýva decentralizované autonómne korporácie (DAC). DAC môže poskytovať podobné služby ako tradičná spoločnosť, napríklad službu zdieľania jázd. Rozdiel je v tom, že funguje bez štruktúry korporátneho riadenia, ktorú používajú tradičné podniky.

Napríklad auto, ktoré vlastní samo seba a poskytuje služby zdieľania jázd ako súčasť DAC, by mohlo fungovať nezávisle a uskutočňovať transakcie s ľuďmi a inými inteligentnými zariadeniami. Pomocou blockchainových orákul by dokonca mohlo spúšťať smart kontrakty a samostatne vykonávať určité úlohy, napríklad ísť do servisu. 

 

Ethereum a DAO

Jedna z prvých decentralizovaných autonómnych organizácií bola výstižne nazvaná „DAO“. Tvorili ju komplexné smart kontrakty bežiace na blockchaine Ethereum, ktoré mali fungovať ako nezávislý rizikový fond.

V máji 2016 boli tokeny DAO predané v rámci počiatočnej ponuky coinov (ICO) a poskytli vlastnícky podiel a hlasovacie práva v tomto decentralizovanom fonde. Krátko po spustení, v rámci jedného z najväčších hackov v histórii kryptomien, bola však z DAO odčerpaná približne tretina prostriedkov.

Dôsledkom tejto udalosti bolo, že sieť Ethereum sa po hard forku rozdelila na dva reťazce. V jednej sieti boli podvodné transakcie efektívne zrušené, ako keby sa táto udalosť nikdy nestala. Tento reťazec sa teraz nazýva blockchain Ethereum. Druhý reťazec, verný zásade „kód je zákon“, ponechal podvodné transakcie nedotknuté. Tento blockchain sa teraz nazýva Ethereum Classic

Obmedzenia DAO

Právne

Regulačné prostredie okolo DAO je stále veľmi neisté, keďže väčšina jurisdikcií ešte nezadefinovala svoj prístup k tomuto novému typu subjektov. Pretrvávajúci neistý právny stav by sa mohol stať významnou prekážkou prijatia DAO.

Koordinované útoky

Žiaduce vlastnosti DAO (decentralizácia, nemennosť, bez potreby tretích strán) prinášajú určité riziká súvisiace s výkonnosťou a bezpečnosťou. Uvedený príklad DAO ukázal, že táto nová organizačná forma môže prinášať nové riziká, ktoré v tradičných subjektoch nenájdeme.

Body centralizácie

Dá sa tvrdiť, že decentralizácia nie je stav, ale rozsah, v ktorom je každá úroveň vhodná pre iný typ prípadu použitia. V niektorých prípadoch úplná nezávislosť alebo decentralizácia nemusia byť ani možné, prípadne mať zmysel.

DAO môžu umožniť spoluprácu širšiemu okruhu účastníkov ako kedykoľvek predtým. Zásady riadenia stanovené v protokole však vždy budú bodom centralizácie. Možno argumentovať tým, že centralizované organizácie môžu fungovať s oveľa vyššou efektívnosťou, ale vzdať sa výhod otvorenej účasti.

Záverečné myšlienky 

DAO umožňujú organizáciám, aby sa vymanili a nespoliehali sa na tradičné hierarchie a štruktúry. Namiesto centrálneho subjektu, ktorý koordinuje konania účastníkov, sú zásady riadenia automatizované a smerujú členov k čo najvýhodnejšiemu výsledku pre celú sieť.

Sieť Bitcoin možno považovať za skorú, zjednodušenú DAO. Kľúčom k navrhnutiu dobrých DAO je stanovenie efektívneho súboru pravidiel konsenzu, ktoré vyriešia komplexné problémy s koordináciou účastníkov. Skutočná výzva, ktorej čelí implementácia DAO, nemusí byť čisto technologická, skôr sociálna.

Ak sa chcete dozvedieť viac o DAO, pozrite si správu Binance Research: DAO – teória a prax.