Vad är decentraliserade derivat och hur fungerar de inom DeFi?
Hem
Artiklar
Vad är decentraliserade derivat och hur fungerar de inom DeFi?

Vad är decentraliserade derivat och hur fungerar de inom DeFi?

Medelnivå
Publicerad Apr 25, 2023Uppdaterad Aug 7, 2023
8m

TL;DR

  • Decentraliserade derivat är finansiella instrument som handlas på decentraliserade börser (DEX:er). De blir mer och mer populära inom decentraliserad finans (DeFi).

  • Liknande traditionella derivat hämtar decentraliserade derivat sitt värde från underliggande tillgångar, som vanligtvis är kryptovalutor.

  • De drivs av smarta kontrakt som automatiskt kan underlätta för och genomföra villkoren i kontrakten.

Vad är derivat? 

Derivat är finansiella kontrakt som härleder värde från en underliggande tillgång, såsom en aktie, kryptovaluta, fiat-valuta eller råvara. Tänk dig ett derivat som ett kontrakt mellan två parter, baserat på det framtida priset eller värdet på en underliggande tillgång.

Det finns flera typer av derivat, inklusive optioner, terminskontrakt och byten. Ändå delar de alla samma grundläggande princip om att låta investerare dra nytta av tillgångarnas framtida prisrörelser utan att äga dem.

Derivat kan bidra till att säkra mot potentiella risker och öka avkastningen genom hävstångseffekter. Till exempel kan en handlare använda en hävstång på en liten mängd kapital för att köpa ett terminskontrakt som kontrollerar en större mängd av den underliggande tillgången. 

Vissa handlare använder även derivat för att få exponering mot olika tillgångsklasser och marknader för att diversifiera sina portföljer. I motsats till detta innebär hedging att du tar en motsatt position på ett derivat för att kompensera potentiella förluster på en befintlig investering.

Det är dock viktigt att notera att derivat även medför inneboende risker som kan ge större förluster på grund av deras komplexa natur och hävstångsmöjligheter. Som ett resultat är detta är det viktigt att förstå riskerna och de potentiella konsekvenserna av handel med derivat innan du börjar handla med dem.

Vad är decentraliserade derivat inom krypto?

Decentraliserade derivat härleder också värde från underliggande tillgångar, men handlas på blockkedjebaserade protokoll. Även om kryptovalutabaserade derivat är vanligast inom DeFi, är det också möjligt att skapa decentraliserade derivat knutna till andra typer av tillgångar, till exempel aktier. 

Kryptoderivatkontrakt gör att vem som helst att dra nytta av framtida prisrörelser för en tillgång, eller säkra sina positioner i en transparent och trustless miljö. Protokollen som skapar decentraliserade derivat har ofta låga inträdeshinder, eftersom vem som helst kan ansluta till dem med sin kryptoplånbok.

Kryptoderivatprotokoll tillåter vanligtvis användaren att behålla kontrollen över sina tillgångar och nycklar, så denne är inte skyldig att överföra dessa till en centraliserad plattform eller tredjepartsförvaring. Detta innebär även att användare enkelt kan flytta sina tillgångar mellan olika protokoll för sina DeFi-strategier, utan att gå igenom långa uttagsprocesser.

Hur fungerar derivat-DEX:er?

Derivat-DEX:er fungerar på en blockkedja för att underlätta transaktioner utan mellanhänder. Blockkedjan fungerar som en oföränderlig och manipuleringssäker huvudbok som registrerar alla transaktioner och utföranden av kontrakt på ett decentraliserat sätt. Detta säkerställer att en transaktion inte kan ändras eller tas bort när den har validerats och lagts till i blockkedjan.

Decentraliserade derivatprotokoll kan byggas på olika blockkedjor, såsom Ethereum, BNB Chain, Solana eller till och med lager 2-kedjor. Blockkedjor har dock olika nivåer av säkerhet, skalbarhet och transaktionskostnader, vilket kan påverka ett derivatprotokolls användarupplevelse och övergripande resultat.

Vissa derivat-DEX:er fokuserar på att möjliggöra tvärkedjekompatibilitet och interoperabilitet, så att användarna kan handla derivat över flera blockkedjor.

En annan viktig teknik är smarta kontrakt, som kan slutföra transaktioner utan några mellanhänder. Dessa är självkörande kontrakt med villkor som är skrivna direkt i deras kod. De utför och avvecklar automatiskt transaktioner och andra möjliga funktioner (till exempel staking och styrning) när fördefinierade villkor är uppfyllda.

Protokoll förlitar sig ofta på blockkedjeorakel för att utföra korrekt prisspårning och upprätthålla en länk till verkliga tillgångar. Dessa orakler kan ha olika nivåer av decentralisering, datainoggrannhet och uppdateringsfrekvens, som alla påverkar plattformens totala tillförlitlighet.

Decentraliserade derivatprotokoll baseras ofta på decentraliserade styrningsmodeller som gör det möjligt för användarna att delta i beslutsfattandet i varierande grad. Vissa protokoll kan dock ha mer decentraliserade styrningsstrukturer, medan andra kan förlita sig på ett mer centraliserat beslutsfattande.

Originaltoken kan också spela en avgörande roll i decentraliserade derivatprotokoll. Genom sina decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er), tillåter vissa plattformar till exempel att tokeninnehavarna deltar i deras styrning och röstar om förslag relaterade till protokolluppgraderingar och andra förändringar.

Token kan ibland användas som ett alternativ till stablecoin för att tillhandahålla säkerhet för handel, eller så kan en DEX använda sin originaltoken för att stimulera marknadsgaranter. Den kan till exempel samla in börsavgifter och fördela dem till marknadsgaranter som hjälper till att ge likviditet till plattformen.

Olika typer av decentraliserade derivat inom krypto

Terminskontrakt

Terminskontrakt är finansiella avtal som gör det möjligt för handlarna att dra nytta av de framtida prisrörelserna för underliggande tillgångar. Ett terminskontrakt är i huvudsak ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris och datum i framtiden.

Inom traditionell finans handlas terminskontrakt vanligtvis på centraliserade börser (CEX:er). Med DeFi kan handlarna få tillgång till terminskontrakt i en decentraliserad miljö utan behörighet och handla direkt med varandra i ett blockkedjenätverk utan behov av mellanhänder.

Decentraliserade terminskontrakt kan antingen vara löpande eller ha ett fast utgångsdatum. Löpande terminskontrakt är utformade för att efterlikna handelsupplevelsen för traditionella terminskontrakt, men utan utgångsdatum eller avräkning. De är den vanligaste typen av DeFi-derivatkontrakt.

Löpande terminskontrakt är utformade för att vara mer flexibla och tillgängliga än vanliga terminskontrakt. De har dock sina egna risker, inklusive hög hävstångseffekt och eventuellt höga finansieringsavgifter.

Optionskontrakt

Ett optionskontrakt är en typ av finansiellt avtal som ger innehavaren rätten – men inte skyldigheten – att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett angivet pris vid ett angivet datum (utgångsdatumet). Detsamma gäller för kryptovalutor. Ett optionskontrakt kan användas för att säkra sig mot en digital tillgångs prisfluktuationer, eller för att handla dess framtida prisrörelser.

Om en investerare till exempel äger ETH och är orolig för ett potentiellt prisfall i framtiden, kan denne köpa en säljoption som gör att hen kan sälja ETH till ett förutbestämt pris, oavsett spotpriset. På så sätt kan hen begränsa potentiella förluster om priset på ETH faller under det förutbestämda priset.

Å andra sidan kan optioner också användas för att dra nytta av de framtida prisrörelserna för en kryptovaluta. I detta fall skulle investeraren köpa en köpoption, vilket ger denne rätten att köpa den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris om priset stiger över inlösenpriset.

Syntetiska tillgångar

Syntetiska tillgångar – även kallade ”synths” – är digitala representationer av olika tillgångar, som är utformade för att ge ett tillgängligt sätt att inneha och handla med dessa tillgångar. Syntetiska tillgångar är i huvudsak tokeniserade derivat som använder blockkedjeteknik för att replikera deras underliggande tillgångarnas värde och till och med vissa egenskaper, såsom inflation.

Även om syntetiska tillgångar delar vissa likheter med stablecoin har de större mångfald, eftersom de kan representera ett brett spektrum av tillgångar, inklusive aktier, ädelmetaller, altcoin, optioner och terminskontrakt. Trots att de försöker representera värdet av de underliggande tillgångarna så nära som möjligt, stöds de dock inte direkt av dem.

Därför är målet med syntetiska tillgångar att utnyttja blockkedjeteknikens transparens och öppenhet för att låta vem som helst komma åt olika tillgångar, utan något krångel. De är en del av skapandet av en investeringsmiljö utan behörighet, som också är kopplad till traditionella tillgångar.

Vilka är utmaningarna med derivat i DeFi?

Det är viktigt att förstå riskerna med att handla med DeFi-derivat innan du ansluter till detta. Att göra detta är i allmänhet mer riskabelt än att bara handla med kryptovalutor, eftersom DeFi-derivat är komplexa och volatila finansiella instrument. Därför kan de potentiella vinsterna eller förlusterna bli mycket större än de med kryptohandel.

Likviditeten är också ett bekymmer. DEX:er är fortfarande relativt nya och deras potentiellt lägre handelsvolym kan göra det svårare att handla direkt med derivat. På praktisk nivå är DEX:er inte lika användarvänliga som traditionella kryptobörser ännu. För nykomlingar som inte känner till icke-självförvarande plånböcker kan det vara svårt att ansluta plånboken till en DEX, de kan glömma sina lösenord och till och med tappa bort sina seed-fraser.

Dessutom erbjuder de flesta centraliserade plattformarna handel i realtid som inte påverkas av blocktider. Att använda en DEX:s orderbok på kedjan kan dock ibland vara problematiskt, eftersom ett överbelastat nätverk kan leda till ökade avgifter.

Säkerhetsriskerna bör också tas i åtanke när du handlar med DeFi-derivat. DEX:er är inte helt immuna mot hackare och har sina egna sårbarheter. Eftersom smarta kontrakt styr DeFi-protokoll kan till exempel ett enda fel i deras kod göra att ett derivatkontrakt misslyckas.

Det har redan förekommit många fall av DeFi-plattformar som drabbats av betydande förluster på grund av sårbarheter i smarta kontrakt. För att minimera din risk ska du alltid gör din egen efterforskning och ta reda på plattformens team, derivattyper och säkerheten i smarta kontrakt.

Sammanfattningsvis

I och med ökningen av DeFi-derivat kan investerare dra nytta av underliggande tillgångarnas prisrörelser i en trustless miljö. När blockkedjetekniken fortsätter att utvecklas kan vi förvänta oss att fler typer av DeFi-derivat dyker upp. Innan du handlar med finansiella instrument bör du dock överväga din handelserfarenhet och riskaptit noggrant och utvärdera vilken potentiell förlust du kan hantera.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.