ETF typu spot na bitcoina a ETF typu futures na bitcoina: Czym się różnią?
Strona Główna
Artykuły
ETF typu spot na bitcoina a ETF typu futures na bitcoina: Czym się różnią?

ETF typu spot na bitcoina a ETF typu futures na bitcoina: Czym się różnią?

Początkujący
Opublikowane Aug 24, 2023Zaktualizowane Sep 20, 2023
10m

TL;DR

  • Poprzez fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, czyli ETF na bitcoina, inwestorzy mogą mieć ekspozycję na ruchy cen bitcoina bez faktycznego posiadania lub bezpośredniego rozporządzania bitcoinem. 

  • Kluczowe różnice między funduszami ETF typu spot na bitcoina i funduszami ETF typu futures na bitcoina to m.in. aktywa bazowe, czynniki, które mają wpływ na wyniki, potrzeby związane z płynnością., potencjalne rozbieżności cenowe i czynniki ryzyka.  

  • Fundusze ETF na bitcoina powstają jako most, dzięki któremu inwestorzy tradycyjni mogą posmakować świata kryptowalut. 

  • Instytucje finansowe, np. BlackRock, Invesco, Ark Invest i Fidelity, złożyły wnioski o utworzenie funduszy ETF typu spot na bitcoina. Jeżeli zostaną one zatwierdzone, jest szansa, że dla inwestorów będzie dostępnych więcej funduszy ETF na bitcoina. 

Czym jest fundusz ETF?  

Fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie (Exchange Traded Fund, ETF) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje. Fundusze te zazwyczaj posiadają różne aktywa, np. akcje, towary lub kryptowaluty, i mają odwzorowywać wyniki określonego indeksu lub aktywa. 

Np. fundusz ETF S&P 500 posiada akcje spółek notowanych w indeksie S&P 500 i ma odwzorowywać wyniki tego indeksu. Jeżeli składniki indeksu ulegną zmianie, podmiot zarządzający funduszem ETF koryguje portfel akcji funduszu zgodnie z tymi zmianami, aby zachować zgodność ze składem i wynikami indeksu. 

W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, w przypadku których wartość aktywów netto (NAV) podlega jednorazowemu obliczeniu na koniec każdego dnia handlowego, fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych i można je kupować oraz sprzedawać w ciągu dnia handlowego po cenach rynkowych, które podlegają zmianom w zależności od podaży i popytu. 

Chociaż wartość NAV funduszy ETF jest obliczana kilka razy w ciągu dnia handlowego, inwestorzy handlują po cenie market. Dzięki temu mają większą płynność i elastyczność niż w przypadku funduszy inwestycyjnych. Co więcej, inwestorzy mogą poprzez ETF stosować różne strategie handlowe, np. krótką sprzedaż lub kupowanie pod depozyt zabezpieczający, czyli opcje, które zazwyczaj nie są dostępne w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Czym jest ETF na bitcoina? 

Fundusze ETF na bitcoina stały się kluczowym instrumentem finansowym w ewoluującym świecie inwestycji w kryptowaluty. Poprzez fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, czyli ETF na bitcoina, inwestorzy mogą mieć ekspozycję na ruchy cenowe bitcoina bez faktycznego posiadania lub bezpośredniego zarządzania bitcoinem. Niektórzy inwestorzy wolą tego rodzaju ryzyko.  

ETF na bitcoina posiada bitcoina lub kontrakty związane z ceną bitcoina i podlega obrotowi na giełdach tradycyjnych, podobnie jak akcje spółki. Wraz z dojrzewaniem rynku kryptowalut następuje gwałtowny wzrost zainteresowania – zwłaszcza dwoma głównymi rodzajami funduszy ETF na bitcoina: funduszem ETF typu spot na bitcoina i funduszem ETF typu futures na bitcoina. Każdy z nich obsługuje inne strategie inwestycyjne oraz upodobania w zakresie ryzyka.

Czym jest fundusz ETF typu spot na bitcoina?  

ETF typu spot na bitcoina to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie, który bezpośrednio posiada bitcoina jako aktywa bazowe. Oznacza to, że wyniki funduszu ETF typu spot są bezpośrednio powiązane z bieżącą wartością posiadanych bitcoinów. Kiedy inwestorzy kupują jednostki uczestnictwa w funduszu ETF typu spot, zasadniczo kupują reprezentację faktycznego bitcoina, nawet jeżeli nie sami nie posiadają tej kryptowaluty.

Wyobraźmy sobie np. fundusz ETF typu spot na bitcoina pod nazwą „BTC-one”. Jeżeli BTC-one twierdzi, że posiada 10 tys. bitcoinów i wyemitował 1 mln akcji, każda akcja teoretycznie reprezentuje 0,01 bitcoina. Oznacza to, że wyniki BTC-one są powiązane bezpośrednio z bieżącą wartością posiadanych bitcoinów. 

Zalety i wady funduszy ETF typu spot na bitcoina 

Inwestowanie w fundusze ETF typu spot na bitcoina ma kilka zalet. Po pierwsze daje ekspozycję na ruchy cenowe bitcoina bez konieczności rozporządzania kryptowalutą lub jej przechowywania, co eliminuje obawy w zakresie bezpieczeństwa lub konieczność stosowania portfeli cyfrowych. Co więcej, ponieważ obrót tymi funduszami ETF ma miejsce na giełdach konwencjonalnych, wciągają bitcoina w ramy regulacyjne i potencjalnie zapewniają pewną dozę zaufania szerszej grupie odbiorców. I wreszcie inwestowanie w ETF typu spot na bitcoina może być prostsze dla inwestorów tradycyjnych, ponieważ odbywa się w ramach znajomej struktury obrotu giełdowego.

Jednak – jak w przypadku każdej inwestycji – istnieje potencjalne ryzyko. Wartość funduszu ETF typu spot na bitcoina podlega wahaniom wraz ze zmianami ceny bitcoina. Ponadto ETF może nie zawsze idealnie odpowiadać wynikom bitcoina ze względu na opłaty lub kwestie administracyjne. Wprawdzie dzięki funduszom ETF bitcoin zbliża się do finansów tradycyjnych i nadzoru regulacyjnego, ale szerszy rynek kryptowalut jest nadal nieco nieprzewidywalny. I wreszcie obrót funduszami ETF jest droższy niż kryptowalutami spot ze względu na dodatkowe opłaty pobierane przez fundusz ETF. Opłaty funduszu ETF mogą dochodzić nawet do 2,5% a opłaty za handel kryptowalutami na rynku spot są zwykle znacznie niższe.

Należy pamiętać, że fundusze ETF typu spot na ether lub inne kryptowalutowe fundusze ETF typu spot działają podobnie, jak fundusze ETF typu spot na bitcoina. Mają podobne zalety i wady. 

Czym jest ETF typu futures na bitcoina? 

Fundusz ETF typu futures na bitcoina to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie, który nie posiada bitcoina bezpośrednio. Inwestuje natomiast w kontrakty futures na bitcoina, które są umowami kupna lub sprzedaży bitcoina po uprzednio określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Dzięki temu inwestorzy mogą spekulować na przyszłych ruchach cen bitcoina bez posiadania samej kryptowaluty. 

Wyobraźmy sobie fundusz ETF typu futures na bitcoina pod nazwą „BitFutures”, którego głównym celem jest odwzorowywanie przyszłej ceny bitcoina poprzez zakup kontraktów futures na bitcoina. Instytucja finansowa tworzy fundusz ETF BitFutures i nim zarządza. Załóżmy, że BitFutures planuje kupić tysiąc kontraktów futures na bitcoina, z których każdy reprezentuje prawo do zakupu jednego bitcoina po cenie 55 000 $ za trzy miesiące od teraz.

W celu pozyskania kapitału na zakup tych kontraktów „BitFutures” emituje 10 mln akcji, które reprezentują prawo do zysków (lub strat), jakie mogą wygenerować te kontrakty futures. Oznacza to, że każda akcja reprezentuje prawo do części o wartości 0,0001 każdego kontraktu futures.

Inwestorzy mogą następnie kupować akcje BitFutures na zwykłych giełdach, tak jak akcje dowolnej spółki. Jeżeli zdaniem rynku bitcoin będzie za trzy miesiące wart znacznie więcej niż 55 000 $, akcje mogą chodzić po wyższej cenie. I odwrotnie – jeżeli rynek ma nastawienie pesymistyczne, akcje mogą chodzić po cenie niższej od nominalnej.

Załóżmy, że kurs BitFutures wynosi 10 $ za akcję. Inwestor, który uważa, że ceny bitcoina w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrosną, kupuje 1000 akcji za 10 000 $. Jeżeli za trzy miesiące kontrakty futures przyniosą zysk, wartość akcji BitFutures prawdopodobnie wzrośnie. Jeżeli przekonanie inwestora było słuszne i cena każdej akcji wzrośnie do 12 $, jego inwestycja będzie już warta 12 000 $, co przyniesie zysk w wysokości 2000 $. 

Zasadniczo, kupując akcje funduszu ETF typu futures na bitcoina, np. BitFutures, pośrednio obstawiasz przyszłą cenę bitcoina, nie posiadając bezpośrednio samej kryptowaluty ani kontraktów futures. Kupujesz natomiast część funduszu, który jest właścicielem tych kontraktów. Należy zauważyć, że fundusze ETF typu futures na eter działają podobnie. 

Zalety i wady funduszy ETF typu futures na bitcoina 

Fundusze ETF typu futures na bitcoina mają zalety podobne do funduszy ETF typu spot na bitcoina. Stanowią dla inwestorów sposób na uzyskanie ekspozycji na ruchy cen bitcoina bez konieczności kupowania samej kryptowaluty lub rozporządzania nią. Prowadzą również działalność w uregulowanych warunkach, co oznacza, że przestrzegają standardów określonych przez organy nadzoru finansowego. Co więcej, zapewniają większą płynność niż inne instrumenty inwestycyjne, umożliwiając inwestorom łatwy zakup lub sprzedaż udziałów w funduszu ETF na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych. 

Wady lub czynniki ryzyka związane z funduszami ETF typu futures na bitcoina to m.in. brak bezpośredniej ekspozycji na bitcoina. Inwestorzy w fundusz ETF typu futures na bitcoina nie posiadają samego bitcoina, tylko udziały w funduszu, który inwestuje w kontrakty futures. Te fundusze ETF bywają również złożone, ponieważ wyniki funduszy ETF typu futures na bitcoina są powiązane z rynkiem kontraktów futures, który bywa złożony. Oprócz dodatkowych opłat za zarządzanie, które mogą zmniejszać zyski, może sie zdarzyć, że wartość funduszy ETF typu futures na bitcoina nie będzie się zawsze poruszać równo z ceną bitcoina. I wreszcie te fundusze ETF są narażone na ryzyko kontrahenta, ponieważ kontrahent kontraktu futures może nie dotrzymać warunków umowy. 

Podstawowe różnice między funduszami ETF typu spot na bitcoina i funduszami ETF typu futures na bitcoina 

Kluczowe różnice między funduszami ETF typu spot na bitcoina i funduszami ETF typu futures na bitcoina są podsumowane w poniższej tabeli. Należy zauważyć, że różnice kształtują się podobnie, jeżeli aktywem bazowym jest ether lub inne aktywa.  


ETF typu spot na bitcoina

ETF typu futures na bitcoina

Aktywo bazowe

Faktycznie posiadają bitcoina

Posiadają kontrakty futures związane z bitcoinem

Czynniki poprawy wyników 

Bezpośrednio powiązane z bieżącą ceną bitcoina

Zależne od dynamiki rynku kontraktów futures

Potrzeby w zakresie płynności

Muszą posiadać i bezpiecznie przechowywać bitcoina, a zatem możliwe, że nie dokonują częstych transakcji, aby ETF odzwierciedlał cenę spot bitcoina

Mogą dokonywać transakcji częściej, odnawiając kontrakty w miarę zbliżania się ich terminu wygaśnięcia, a w związku z tym mogą mieć bardziej złożoną procedurę regulacji płynności

Potencjalna rozbieżność cen 

Zazwyczaj dokładnie odwzorowują cenę spot bitcoina 

Mogą w ich przypadku występować znaczne rozbieżności cenowe względem ceny spot bitcoina ze względu na dynamikę rynku kontraktów futures i daty wygaśnięcia kontraktów 

Ekspozycja i ryzyko

Bezpośrednia ekspozycja na wahania cen bitcoina. Ryzyko jest związane przede wszystkim ze zmiennością cen bitcoina 

Pośrednia ekspozycja na ceny i ryzyko związane z bitcoinem może zależeć zarówno od zmienności bitcoina, jak i zawiłości rynku kontraktów futures, takich jak dźwignia i daty wygaśnięcia  

Złożoność działalności 

Muszą mieć infrastrukturę do trzymania bitcoina 

Muszą mieć doświadczenie w handlu kontraktami futures i na rynku kontraktów futures

Jakie fundusze ETF na bitcoina mają do dyspozycji inwestorzy? 

Na rynku dostępnych jest wiele funduszy ETF na bitcoina i na ether, a listę tych funduszy można łatwo znaleźć w wiarygodnych źródłach. Jeżeli interesują Cię inwestycje w te fundusze ETF, pamiętaj, aby dogłębnie zapoznać się ze szczegółami funduszu, aby zrozumieć strukturę jego opłat, osobę zarządzającą funduszem i płynność. 

Różne fundusze ETF mają różne struktury opłat i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są opłaty za zarządzanie, opłaty transakcyjne oraz wszelkie inne koszty, które mogą potencjalnie zmniejszyć Twoje zyski. Zawsze należy brać pod uwagę reputację i historię dostawcy usług ETF. Możliwe, że lepiej wybierać menedżerów funduszy o ugruntowanej pozycji i pewnej historii. Sprawdzaj płynność funduszy ETF. Te, które umożliwiają płynne kupowanie lub sprzedawanie akcji bez znaczących wahań cen, są zazwyczaj bardziej korzystne.

Co więcej, niektóre fundusze ETF na bitcoina mogą również dawać zdywersyfikowaną ekspozycję na inne kryptowaluty. Jeżeli chcesz zdywersyfikować swoje inwestycje w krypto, rozważ fundusze ETF, które posiadają koszyk aktywów cyfrowych.

Wiele znanych instytucji finansowych, np. BlackRock, Invesco, Ark Invest i Fidelity, złożyło wnioski o fundusze ETF typu spot na bitcoina w 2023 roku. Możliwe, że w przyszłości inwestorzy będą mieć dostęp do bardziej zdywersyfikowanych funduszy ETF na bitcoina, jeżeli zostaną zatwierdzone. 

Kto powinien rozważyć inwestowanie w fundusze ETF na bitcoina? 

Niezbędne jest dokonanie rozróżnienia na fundusze ETF typu spot na bitcoina i fundusze ETF typu futures na bitcoina oraz ich idealnych inwestorów.

Idealnym inwestorem dla funduszy ETF typu spot na bitcoina jest osoba poszukująca bezpośredniej ekspozycji na bieżące ruchy cen bitcoina bez konieczności rozporządzania aktywami cyfrowymi lub ich pozyskiwania. Może to być ktoś, kto wierzy w trwałą wartość bitcoina i chodzi mu o inwestycję, która ściśle odzwierciedla jego cenę market. Może go również przyciągać prostota funduszu ETF typu spot w porównaniu z zawiłością handlu kontraktami futures.

Z drugiej strony fundusze ETF typu futures na bitcoina zaspokajają potrzeby bardziej doświadczonych inwestorów, nie tylko zainteresowanych ceną bitcoina, ale także swobodnie poruszających się po niuansach rynku kontraktów futures. Może im chodzić o zabezpieczenie innych inwestycji lub mogą szukać okazji w tymczasowych wahaniach cen, wykorzystując dynamikę rynku kontraktów futures. Ponadto taki inwestor może być skłonny przyjąć potencjalne ryzyko i korzyści związane z handlem kontraktami futures, łącznie z zawiłościami związanymi z odnawianiem kontraktów.

Przemyślenia Końcowe 

Fundusze ETF na bitcoina powstają jako pomost, dzięki któremu inwestorzy tradycyjni mogą posmakować świata kryptowalut. Fundusze ETF typu spot na bitcoina dają bezpośrednią ekspozycję na faktyczne ruchy cen bitcoina poprzez posiadanie kryptowaluty, a fundusze ETF typu futures na bitcoina zapewniają ekspozycję poprzez kontrakty futures stanowiące prognozy przyszłej ceny bitcoina. 

Jednak – podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji – trzeba zachować ostrożność. Świat bitcoina i powiązanych z nim instrumentów inwestycyjnych jest pełen potencjalnych pułapek. Przed podjęciem decyzji początkujący inwestorzy powinni wykonywać dokładne analizy. Być może najważniejsze jest to, aby skonsultować się z zaufanym doradcą finansowym, który potrafi przekazać wiedzę odpowiednią do indywidualnych celów finansowych i tolerancji na ryzyko. 

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani też nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś(-aś) zasięgnąć własnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. W przypadku, gdy artykuł został napisany przez stronę zewnętrzną, należy pamiętać, że wyrażone poglądy należą do strony zewnętrznej i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie tutaj w celu uzyskania dalszych szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania oraz Ostrzeżeniu o Ryzyku.