Co jsou hladiny příkazů stop loss a take profit a jak je počítat?
Domů
Články
Co jsou hladiny příkazů stop loss a take profit a jak je počítat?

Co jsou hladiny příkazů stop loss a take profit a jak je počítat?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 12, 2022Aktualizováno Nov 16, 2023
5m

TL;DR

Hladiny příkazů stop-loss a take-profit jsou dva základní koncepty, na které se mnoho obchodníků spoléhá, když podle rizika, které jsou ochotní podstoupit, určují výstupní strategii. Tyto prahové hodnoty se používají na tradičních i kryptoměnových trzích a jsou oblíbené zejména mezi obchodníky, kteří se zaměřují na technickou analýzu.

Úvod

Když investoři a obchodníci časují trh, snaží se předpovědět budoucí tržní ceny a najít optimální cenovou úroveň pro nákup nebo prodej aktiv. U tohoto přístupu je nejdůležitější přijít na to, kdy opustit trh. V tu chvíli přichází do hry hladiny v příkazech stop-loss a take-profit. 

Hladiny stop-loss a take-profit jsou cenové cíle, které si obchodníci stanovují předem. Cílem těchto předem stanovených hladin, které jsou často součástí výstupní strategie disciplinovaného obchodníka, je omezit emocionální obchodování na minimum. Zároveň jsou nezbytné k řízení rizik.

Hladiny příkazů stop loss a take profit

Hladina stop-loss je předem stanovená cena aktiva, která je nižší než aktuální cena a při které se pozice uzavře, aby se omezila ztráta investora. Naopak hladina take-profit je předem stanovená cena, při které obchodníci uzavírají ziskovou pozici.

Obchodníci tak nemusí používat tržní příkazy v reálném čase a nemusí sledovat trhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale mohou si tyto hladiny nastavit tak, aby se prodej realizoval automaticky. Na Binance Futures například najdete funkci příkazu stop, který kombinuje příkazy stop-loss a take-profit. Systém rozhoduje, jestli použít příkaz stop-loss nebo take-profit na základě spouštěcích cenových hladin a poslední ceny nebo referenční ceny v okamžiku zadání pokynu. 

Proč hladiny stop-loss a take-profit používat?

Řízení rizika

Hladiny stop-loss a take-profit reflektují aktuální dynamiku trhu a ti, kteří umí správně určit jejich optimální hodnoty, v podstatě identifikují výhodné obchodní příležitosti a přijatelnou úroveň rizika. Vyhodnocování rizika pomocí hladin stop-loss a take-profit může hrát klíčovou roli v udržení a růstu hodnoty vašeho portfolia. Nejenže systematicky chráníte svá aktiva tím, že dáváte přednost méně rizikovým obchodům, ale také bráníte úplnému vyhlazení portfolia. Mnoho obchodníků proto hladiny stop-loss a take-profit používá ve svých strategiích řízení rizik.

Zabránění emocionálním obchodním rozhodnutím

Emocionální stav člověka v daném okamžiku může silně ovlivnit obchodní rozhodnutí, a proto se někteří obchodníci spoléhají na předem stanovenou strategii. Vyhnou se tak obchodování ve stresu, strachu, chamtivosti nebo při jiných silných emocích. Když se naučíte rozpoznat, kdy uzavřít pozici, pomůže vám to vyhnout se impulzivnímu obchodování a dokážete si obchody řídit spíš strategicky než podle nálady.  

Výpočet poměru rizika vůči výnosu

Hladiny stop-loss a take-profit se používají k výpočtu poměru rizika vůči výnosu obchodu.

Poměr rizika a výnosu je míra rizika podstupovaná výměnou za potenciální zisk. Obecně je lepší vstupovat do obchodů s nižším poměrem rizika a výnosu, protože to znamená, že potenciální zisky převažují nad možnými riziky. 

Poměr rizika a výnosu si můžete vypočítat podle následujícího vzorce:

poměr rizika k výnosu = (vstupní cena − cena stop-loss) / (cena take-profit − vstupní cena)

Jak hladiny stop-loss a take-profit vypočítat?

Obchodníci k určení optimálních hladin stop-loss a take-profit používají různé metody. Tyto přístupy je možné použít samostatně nebo v kombinaci s jinými metodami, ale jejich cíl je pořád stejný: využít existující data k informovanějšímu rozhodování o tom, kdy uzavřít pozici.

Hladiny podpory a rezistence

Podpora a rezistence jsou základní pojmy, které zná každý obchodník na tradičních i kryptoměnových trzích používající technickou analýzu. 

Hladiny podpory a rezistence jsou oblasti na cenovém grafu, u kterých je větší pravděpodobnost zvýšené obchodní aktivity (ať už nákupu nebo prodeje). U hladin podpory se očekává pozastavení klesajících trendů v důsledku zvýšené nákupní aktivity. U hladin rezistence se očekává pozastavení vzestupných trendů v důsledku zvýšené prodejní aktivity.

Obchodníci, kteří tuto metodu používají, obvykle nastavují hladinu take-profit těsně nad identifikovanou hladinou podpory a hladinu stop-loss těsně pod identifikovanou hladinou rezistence.

Podrobné vysvětlení najdete v článku Základy podpory a rezistence.

Klouzavé průměry

Tento technický ukazatel filtruje tržní šum, vyhlazuje data o cenové akci a ukazuje směr trendu. 

Klouzavé průměry je možné v závislosti na preferencích jednotlivých obchodníků vypočítat za kratší nebo delší období. Obchodníci pozorně sledují klouzavé průměry a hledají příležitosti k prodeji nebo nákupu, které se objevují při křížení, kdy se na grafu zkříží dva různé klouzavé průměry. Další podrobnosti ke klouzavým průměrům se dočtete tady.

Obchodníci obvykle k identifikací hladin stop-loss používají dlouhodobý klouzavý průměr. 

Procentuální metoda

Místo předem stanovené hladiny vypočtené pomocí technických ukazatelů používají někteří obchodníci ke stanovení hladin stop-loss a take-profit určitý procentní rozdíl. Mohou se například rozhodnout uzavřít svou pozici, jakmile je cena aktiva o 5 % vyšší nebo nižší než cena, za kterou do ní vstoupili. Jedná se o jednoduchý přístup, který dobře funguje obchodníkům, co příliš nerozumí technickým ukazatelům.

Jiné ukazatele

Zmínili jsme několik běžných nástrojů technické analýzy, které se používají ke stanovení hladin stop-loss a take-profit, ale obchodníci používají mnoho dalších ukazatelů. Patří mezi ně například index relativní síly (RSI), což je momentový ukazatel, který signalizuje, jestli je aktivum překoupené nebo přeprodané, Bollingerova pásma (BB), která měří tržní volatilitu, nebo sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (MACD), která využívá exponenciální klouzavé průměry jako datové body.

Závěrem

Mnoho obchodníků a investorů používá k výpočtu hladin příkazů stop loss a take profit jeden z výše uvedených přístupů nebo jejich kombinaci. Tyto hladiny jim slouží jako technická motivace k ukončení obchodu, ať už jde o opuštění ztrátové pozice nebo realizaci potenciálních zisků. Každý obchodník bude mít vlastní hladiny, které nezaručují úspěšný výkon. Spíš usměrňují jeho rozhodnutí, která jsou pak systematičtější a robustnější. Vyhodnocování rizika stanovováním hladin stop loss a take profit nebo použití jiných strategií řízení rizika je proto dobrým obchodním návykem.