Jak analizować projekty DeFi
Strona Główna
Artykuły
Jak analizować projekty DeFi

Jak analizować projekty DeFi

Początkujący
Opublikowane Jun 1, 2023Zaktualizowane Aug 7, 2023
10m

TL;DR

  • Zanim zagłębimy się w proces analizy, trzeba zrozumieć podstawowe aspekty projektów DeFi.

  • Inwestorzy powinni szukać projektów, które spełniają wymogi praktyczne i w które wierzą, a także weryfikować odpowiedzialny za nie zespół. 

  • Kluczowym czynnikiem decydującym o rentowności i skuteczności projektu DeFi jest również leżąca u jest podstaw technologia. 

  • Siła społeczności projektu oraz stopień jego upowszechnienia wśród użytkowników to również istotne wskaźniki jego potencjalnego sukcesu.

Do czego służą protokoły DeFi?

Gwałtowny rozwój zdecentralizowanych finansów (DeFi) doprowadził do rewolucji w branży finansowej i przyniósł różnorodne nowatorskie produkty oraz usługi. W rezultacie mamy dziś bezprecedensowy dostęp do usług i produktów finansowych bez potrzeby korzystania z usług takich pośredników, jak banki czy tradycyjne instytucje finansowe. 

Powstanie DeFi doprowadziło do demokratyzacji finansów i umożliwiło każdemu, kto ma połączenie z Internetem, uczestnictwo w takich działaniach, jak np. udzielanie kredytów, pożyczek, handlowanie czy zarabianie odsetek na własnych aktywach cyfrowych. Jednak ponieważ na rynek wchodzi dużo projektów, kluczowe znaczenie ma umiejętność skutecznej analizy projektów DeFi. Oznacza to, że inwestorzy powinni wykonywać dokładną analizę due diligence projektu przed nabyciem jego tokenów.

Zrozumienie podstaw DeFi

Zanim zagłębimy się w proces analizy, musimy zrozumieć podstawowe aspekty projektów DeFi. DeFi to aplikacje finansowe tworzone w sieciach blockchain, które stanowią otwartą, niewymagającą pozwolenia i niewymagającą zaufania alternatywę wobec tradycyjnych usług finansowych. Projekty te zazwyczaj mają takie funkcje, jak udzielanie i zaciąganie pożyczek, zdecentralizowane giełdy oraz yield farming.

Ponieważ technologia ta ma otwarty, niewymagający pozwolenia charakter, jest szeroka gama podmiotów indywidualnych i zespołów, które tworzą różnorodne aplikacje do wielu zastosowań praktycznych, takich jak np. zapewnianie użytkownikom bezprecedensowej kontroli nad własnymi danymi osobowymi oraz pełnego prawa do posiadania własnych aktywów cyfrowych. Nowi uczestnicy świata DeFi powinni podchodzić do tych projektów z ostrożnością i sceptycyzmem.

Dlaczego analiza due diligence projektów DeFi jest ważna?

Wykonywanie analiz due diligence projektów DeFi jest niezbędne ze względu na wyjątkowe właściwości tego szybko rozwijającego się sektora oraz związane z nim niebezpieczeństwa. Inwestycje w DeFi często wiążą się z takim ryzykiem, jak np. porzucenie projektu przez twórców, czyli tzw. rug pull, włamania oraz utrata części lub całości kapitału inwestora. Dokładna ocena podstaw, zespołu, technologii oraz środków bezpieczeństwa projektu umożliwia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji i unikanie potencjalnych oszustw lub źle zrealizowanych projektów.

Przeprowadzając analizę due diligence, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje, ograniczać ryzyko i rozpoznawać możliwości inwestycyjne, które są zgodne z ich celami inwestycyjnymi oraz tolerancją na ryzyko. Pomaga ona stworzyć podstawy wiedzy oraz orientacji niezbędne do poruszania się po złożonym i dynamicznym krajobrazie DeFi.

Dlatego osoby, które chcą wejść w świat DeFi, muszą podchodzić do nowych projektów z uwzględnieniem poniższych czynników.

Popularne wskaźniki, które ułatwiają ocenę protokołu DeFi

Jest kilka popularnych wskaźników, które mogą dawać cenne informacje na temat parametrów i potencjału projektów DeFi. Można wśród nich wymienić wolumen dobowy, stopę inflacji, cenę i kapitalizację rynkową tokena.

Łączna Zablokowana Wartość (TVL)

Łączna zablokowana wartość (TVL) to całkowita kwota środków zamrożonych w protokole DeFi. TVL można rozumieć jako łączną kwotę środków zdeponowanych przez dostawców płynności w jednym protokole. Np. wskaźnik TVL na giełdzie Uniswap wynosi od lutego 2023 roku ponad 4 mld $. Oznacza to, że użytkownicy wpłacili na giełdę Uniswap ponad 4 mld $. Na wartość TVL można patrzeć, aby ocenić ogólne zainteresowanie konkretnym protokołem DeFi, lub stosować ją porównawczo, aby wiedzieć, w którym protokole DeFi jest „zamrożona” większa wartość niż w innych. Zdolność do przyciągania dużej wartości TVL jest zwykle oznaką solidności.  

Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa to całkowita wartość podaży tokenów w obiegu danego protokołu DeFi. Ustala się ją, mnożąc aktualną cenę tokena przez liczbę tokenów w obiegu. Kapitalizacja rynkowa to ogólna miara wielkości i znaczenia protokołu. Kapitalizację rynkową należy jednak rozpatrywać w odniesieniu do innych czynników, takich jak użyteczność protokołu, stopień jego upowszechnienia i konkurencja.

Wolumen dobowy

Wolumen dobowy to miara całkowitej wartości transakcji zrealizowanych w obrębie danego protokołu DeFi w ciągu 24 godzin. Wysoki wolumen dobowy wskazuje na aktywny handel oraz lepszą płynność, co sugeruje, ze ekosystem jest dynamiczny i zainteresowanie rynkiem jest żywe. Z kolei niski wolumen dobowy sygnalizuje niski poziom kupna oraz sprzedaży tokenów protokołu i oznacza niższą płynność. Niski wolumen dobowy może mieć kilka implikacji, w tym brak zainteresowania lub udziału ze strony traderów i inwestorów.

Stopa inflacji

Innym ważnym wskaźnikiem, który należy brać pod uwagę, jest stopa inflacji. Stopa inflacji to tempo tworzenia nowych tokenów w ramach danego protokołu DeFi. Niższa stopa inflacji może być korzystna, ponieważ wskazuje na bardziej spokojną podaż tokenów i potencjalny wzrost wartości w miarę upływu czasu. W ogólnej ocenie tokenomii i modelu dystrybucji kluczowe jest jednak to, aby sprawdzić, czy dany protokół dba o równowagę między zachęcaniem uczestników a utrzymywaniem deficytu tokenów. Temat ten zostanie omówiony w dalszej części artykułu.

Stosunek ceny do sprzedaży

Przy użyciu stosunku ceny do sprzedaży można określić, czy dany protokół DeFi jest niedowartościowany czy przewartościowany. Aby obliczyć stosunek ceny do sprzedaży, należy podzielić w pełni rozwodnioną kapitalizację rynkową protokołu DeFi przez jego roczne dochody. Im niższy współczynnik, tym większa szansa, że protokół jest niedowartościowany i odwrotnie. W podobny sposób przy pomocy stosunku ceny do sprzedaży na tradycyjnych rynkach finansowych sprawdza się, czy dane akcje są niedowartościowane, czy przewartościowane.  

Liczba unikalnych adresów

Liczba niepowtarzalnych adresów portfeli to wskaźnik, który służy do pomiaru liczby uczestników danego protokołu DeFi. Jest to miara podobna do wskaźnika niepowtarzalnych użytkowników w przypadku tradycyjnych aplikacji Web2, które kalibrują zaangażowanie użytkowników. Wzrost liczby adresów może być dobrym wskaźnikiem wzrostu popularności i upowszechnienia. Należy pamiętać, że wskaźnikiem tym można manipulować, a inwestorzy powinni z niego korzystać w połączeniu z innymi wskaźnikami. 

Ocena zespołu projektu DeFi

Inwestorzy powinni szukać projektów DeFI stanowiących urzeczywistnienie zastosowań praktycznych, w które wierzą, i weryfikować odpowiedzialny za nie zespół. Można to zrobić, sprawdzając oficjalną stronę internetową projektu, białą księgę, zespół kierowniczy, wcześniejsze doświadczenie zawodowe członków zespołu czy inne dokumenty na temat  członków zespołu oraz ich wiedzy. 

Szukaj doświadczonych deweloperów, doradców i ekspertów branżowych, którzy mają na swoim koncie udane projekty. Weryfikuj przejrzystość zespołu, szybkość reakcji oraz zaangażowanie społeczności na platformach takich jak Twitter, Reddit, Telegram i Discord. Aktywne zaangażowanie na otwartych kanałach komunikacji i regularne komunikaty na temat rozwoju projektu to pozytywne znaki, że zespołowi odpowiedzialnemu za projekt zależy na konkretnym zastosowaniu praktycznym, które stara się zrealizować.

Z drugiej strony może się zdarzyć, że w ramach analizy wstępnej inwestor ustali, iż zespół odpowiedzialny za projekt nie reaguje w mediach społecznościowych lub jest mało przejrzysty. Wprawdzie nie jest to od razu równoznaczne z oszustwem, ale są to sygnały ostrzegawcze, dlatego wchodząc w takie projekty, inwestorzy powinni zachować ostrożność.

Ocena technologii DeFi

Technologia leżąca u podstaw projektu DeFi jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego rentowności i skuteczności. Jednym z najważniejszych aspektów, jakie należy brać pod uwagę, jest platforma blockchain, na której budowany jest dany projekt. 

Często wybieraną platformą jest np. Ethereum, ponieważ ma solidną i ugruntowaną infrastrukturę do aplikacji DeFi. Jako obiecujące alternatywy wobec skalowalnych aplikacji DeFi pojawiają się również inne sieci blockchain warstwy 1. Aby podjąć świadomą decyzję, inwestorzy zainteresowani kupnem tokenów DeFi powinni brać pod uwagę zalety i wady sieci blockchain, na której działa dany produkt.

Kolejnym aspektem o decydującym znaczeniu jest weryfikacja smart kontraktów, na których funkcjonuje dany projekt DeFi. Smart kontrakty to samoczynnie wykonujące się kontrakty w sieci blockchain, a warunki umowy są zapisane bezpośrednio w kodzie. Projekty DeFi muszą regularnie wykonywać audyty swoich smart kontraktów, aby minimalizować potencjalne luki w zabezpieczeniach i chronić środki użytkowników, mimo że audyt nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Niemniej jednak weryfikacja historii audytów smart kontraktów projektu może rzucić nieco światła na starania zespołu na rzecz ochrony użytkowników.

Interoperacyjność to kolejny kluczowy aspekt tokenów DeFi, który zapewnia płynną komunikację oraz interakcję między różnymi platformami i protokołami. Umożliwia łatwy transfer, handel i korzystanie z tokenów w różnych zdecentralizowanych aplikacjach (DApp) oraz sieciach blockchain. Inwestorzy powinni weryfikować interoperacyjność tokena DeFi przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu.

Analiza tokenomii projektów DeFi

Tokenomia to sposób gospodarowania tokenami i bodźce motywacyjne oferowane przez projekt. Inwestorzy powinni na początek ustalić zastosowania tokena w ekosystemie oraz jego model dystrybucyjny. 

Wiąże się to z analizą takich czynników, jak całkowita dostępna podaż tokenów i sposób ich przydzielania różnym stronom. Stronami mogą tu być m.in. członkowie zespołu, członkowie społeczności, doradcy albo inni interesariusze. Model dystrybucji pomaga określić początkową dystrybucję tokenów i może mieć wpływ na takie czynniki, jak decentralizacja, zarządzanie projektem oraz możliwość wystąpienia manipulacji rynkowej.

Ważne jest również, aby brać pod uwagę mechanizmy emisji tokenów. Wśród tych mechanizmów można wymienić m.in. górnictwo, staking lub inne metody tworzenia i dystrybucji tokenów w miarę upływu czasu. Dzięki ocenie tych mechanizmów inwestorzy mogą łatwiej zrozumieć to, czy dany token jest inflacyjny czy deflacyjny, jego deficyt oraz bodźce motywacyjne dla uczestników.

Kluczowa jest również ocena źródeł dochodu projektu. Zrozumienie, w jaki sposób projekt generuje dochody i utrzymuje swoją działalność, daje pojęcie o potencjalnej wartości oraz trwałości tokena. Mogą to być np. przychody generowane z opłat transakcyjnych, za korzystanie z platformy lub z innych źródeł.

Weryfikacja zabezpieczeń

Ze względu na występowanie naruszeń bezpieczeństwa w sferze DeFi kluczowe znaczenie ma ocena środków bezpieczeństwa projektu. Szukaj regularnych audytów prowadzonych przez renomowane firmy zewnętrzne, bo jest to zwykle dobry znak, że projekt proaktywnie rozpoznaje potencjalne luki i chce zapewnić bezpieczeństwo smart kontraktów. 

Programy zgłaszania błędów typu bug bounty są kolejnym znakiem, że projekt ma poważne podejście do kwestii bezpieczeństwa. W programie bug bounty organizacja określa konkretne kryteria, wytyczne oraz nagrody dla osób, które znajdą i w odpowiedzialny sposób ujawnią faktyczne luki w zabezpieczeniach. Programy te często mają ustalony zakres, w którym podane są systemy, platformy lub programy kwalifikujące się do wyszukiwania błędów.

Kiedy łowca błędów odkryje lukę w zabezpieczeniach, może przesłać organizacji szczegółowy raport z opisem problemu, jego wpływu i czynności potrzebnych do jego ponownego wywołania. Następnie organizacja weryfikuje zgłoszoną lukę i – jeżeli luka faktycznie występuje – nagradza łowcę błędów premią lub z góry określoną nagrodą pieniężną.

Chęć rozpoznawania słabych punktów może wskazywać na to, jak bardzo danemu projektowi zależy na wyszukiwaniu potencjalnych słabości i podejmowaniu proaktywnych działań na rzecz ich minimalizowania.

Analiza społeczności DeFi i stopnia upowszechnienia

Siła społeczności projektu oraz stopień jego upowszechnienia wśród użytkowników to również istotne wskaźniki jego potencjalnego sukcesu. Wskaźniki te dają dobre pojęcie o rentowności projektu, przyszłych perspektywach rozwoju i ogólnym stopniu upowszechnienia na rynku.

Dobry kontakt ze społecznością projektu jest niezbędny, aby zyskać dokładniejszy obraz jej nastrojów, aktywnego uczestnictwa i ogólnego entuzjazmu. Dzięki tej interakcji można ocenić poziom wsparcia, zaangażowania i zaufania wśród społeczności.

Platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Reddit, Telegram czy Discord, są źródłem wielu informacji na temat społeczności projektu. Inwestorzy powinni obserwować rozmowy, komentarze i poziom aktywności na tych platformach, szukając oznak pozytywnego nastroju, aktywnych rozmów oraz wzrostu liczby obserwujących. Pozytywne nastroje wskazują na zaufanie społeczności i entuzjazm do projektu.

Wnioski Końcowe

Analiza projektu DeFi ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w szybko rozwijającej się branży zdecentralizowanych finansów. Patrząc na takie czynniki, jak zespół projektowy, technologia, tokenomia, bezpieczeństwo i zaangażowanie społeczności, inwestorzy mogą uzyskać kompleksowy obraz potencjału projektu.

Mimo to ważne jest, aby nigdy nie inwestować więcej, niż jest się gotowym stracić. Wprawdzie powyższe czynniki mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu świadomych decyzji, ale wykaz ten nie jest wyczerpujący, a inwestorzy powinni zachować ostrożność i podchodzić do projektów DeFi sceptycznie.

Dalsza lektura: 

Czym Jest Zysk Rzeczywisty w DeFi?

Cztery Metody Analizy Due Diligence Yield Farmingu w DeFi

Jak Będzie Wpływ SI na DeFi: Nadzieje i Złudzenia

Czym Są Flash Loans w DeFi?

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.