Så här analyserar du DeFi-projekt
Hem
Artiklar
Så här analyserar du DeFi-projekt

Så här analyserar du DeFi-projekt

Nybörjare
Publicerad Jun 1, 2023Uppdaterad Aug 7, 2023
10m

TL;DR

  • Innan du sätter igång med analysprocessen är det viktigt att förstå de grundläggande aspekterna av DeFi-projekt.

  • Investerare bör identifiera de projekt som uppfyller de användningsområden som de tror på och utvärdera teamet bakom dem. 

  • Tekniken som ligger till grund för ett DeFi-projekt är även det en avgörande faktor för att bestämma dess livskraft och effektivitet. 

  • Styrkan i ett projekts community och dess antagande av användare är också viktiga indikatorer på dess potentiella framgång.

Vad används DeFi-protokoll för?

Den explosiva tillväxten inom decentraliserad finans (DEFi) har revolutionerat det finansiella landskapet och erbjuder en mängd innovativa produkter och tjänster. Som ett resultat av detta har individer nu oöverträffad tillgång till finansiella tjänster och produkter, utan behov av mellanhänder som banker eller traditionella finansinstitut. 

DeFi har demokratiserat ekonomi, så att alla med en internetanslutning kan delta i aktiviteter, såsom utlåning, lån, handel och tjäna ränta på sina digitala tillgångar. Men eftersom så många projekt kommer in på marknaden är det viktigt att förstå hur du analyserar DeFi-projekt effektivt. Detta innebär att investerare bör genomföra grundlig due diligence för ett projekt innan de förvärvar projektets token.

Förstå grunderna inom DeFi

Innan du går in på analysprocessen är det viktigt att förstå de grundläggande aspekterna av DeFi-projekt. DeFi är finansiella applikationer byggda på blockkedjenätverk som siktar på att tillhandahålla öppna och trustless-alternativ utan behörighet till traditionella finansiella tjänster. Dessa projekt erbjuder vanligtvis funktioner som utlåning och upplåning, decentraliserade börser och avkastningsalstring.

Med tanke på den öppna karaktären utan behörighet som denna teknik innehar, finns det ett brett utbud av individer och team som bygger en mängd olika applikationer som täcker ett flertal användningsområden, som att ge användare oöverträffad kontroll över sina personuppgifter och fullständigt ägande av sina digitala tillgångar. Nya aktörer i DeFi-världen bör gå in i dessa projekt med försiktighet och skepsis.

Varför är due diligence viktigt inom DeFi?

Att genomföra due diligence inom DeFi är viktigt, på grund av de unika egenskaper och risker som är förknippade med denna snabbt föränderliga sektor. DeFi-investeringar innebär ofta risker, såsom potentiella rug-pulls, hackare och förlust av en del av eller hela investerarens kapital. Genom att noggrant bedöma projektets grunder, team, teknik och säkerhetsåtgärder kan investerare fatta välgrundade beslut och eventuellt undvika potentiella bedrägerier eller dåligt genomförda projekt.

Genom att genomföra due diligence kan investerare fatta välgrundade beslut, minska riskerna och identifiera investeringsmöjligheter som överensstämmer med deras investeringsmål och risktolerans. Detta hjälper till att skapa en grund för kunskap och förståelse som är nödvändig för att navigera i det komplexa och dynamiska DeFi-landskapet.

Detta kräver att individer som vill engagera sig i DeFi-världen går in i nya projekt samtidigt som följande faktorer beaktas.

Populära mätvärden som hjälper till att utvärdera ett DeFi-protokoll

Det finns flera populära mätvärden som kan ge värdefull statistik i DeFi-projekts resultat och potential. Dessa inkluderar 24-timmarsvolym för token, inflationstakt, pris och börsvärde.

Totalt låst värde (Total Value Locked/TVL)

Totalt låst värde, eller TVL, är ett sammanlagt belopp av tillgångar som är låsta i ett DeFi-protokoll. Du kan tänka dig TVL som det totala beloppet av tillgångar som sätts in av likviditetsleverantörer till ett protokoll. Uniswaps TVL var till exempel över 4 miljarder dollar i februari 2023. Det betyder att användarna har satt in över 4 miljarder dollar i Uniswap. Du kan titta på TVL för att bedöma det övergripande intresset för ett visst DeFi-protokoll, eller använda det och jämföra för att se vilket DeFi-protokoll som ”låser” mer värde än andra. Att kunna locka till sig ett stort TVL-värde är vanligtvis ett tecken på stabilitet.  

Börsvärdet

Börsvärdet är det totala värdet av ett DeFi-protokolls cirkulerande tillgång av token. Det erhålls genom att multiplicera det aktuella priset på en token med antalet token i omlopp. Börsvärdet ger en övergripande bedömning av protokollets storlek och framträdande. Det är dock viktigt att överväga marknadsvärdet i förhållande till andra faktorer, såsom protokollets användbarhet, användarbas och konkurrens.

24-timmarsvolym

24-timmarsvolymen mäter det totala värdet av handeln som utförs i ett specifikt DeFi-protokoll under en 24-timmarsperiod. En hög 24-timmarsvolym indikerar aktiv handel och bättre likviditet, vilket tyder på ett livligt ekosystem och stort marknadsintresse. En låg 24-timmarsvolym signalerar å andra sidan liten köp- och säljaktivitet med protokollets token, vilket indikerar lägre likviditet. En låg 24-timmarsvolym kan ha flera konsekvenser, inklusive brist på intresse eller deltagande från handlare och investerare.

Inflationstakten

Ett annat viktigt mått att tänka på är inflationstakten. Inflationstakten avser den takt med vilken nya token skapas i ett DeFi-protokoll. En lägre inflationstakt kan vara gynnsam, eftersom den indikerar ett mer kontrollerat tokenutbud och potentiellt högre värde över tid. Det är dock viktigt att bedöma den övergripande tokenomi- och fördelningsmodellen för att säkerställa att protokollet skapar en balans mellan att stimulera deltagare och upprätthålla lagom brist på token. Detta ämne kommer att gås igenom senare i den här artikeln.

Pris-till-säljförhållandet

Pris-till-säljförhållandet används för att avgöra om ett DeFi-protokoll är undervärderat eller övervärderat. För att beräkna pris-till-säljförhållandet delas det helt utspädda marknadsvärdet för ett DeFi-protokoll med dess årliga intäkter. Ju lägre förhållandet är desto mer undervärderat kan protokollet vara och vice versa. Detta fungerar på samma sätt som pris-till-säljförhållandet används på traditionella finansmarknader, för att se om en aktie är undervärderad eller övervärderad.  

Antalet unika adresser

Det unika antalet plånboksadresser är ett mått som mäter antalet deltagare i ett visst DeFi-protokoll. Det är ett mått som liknar unika användare för traditionella Web2-appar, som kalibrerar användarengagemang. Ett ökande antal adresser kan vara en bra indikator på växande popularitet och fler användare. Det är viktigt att veta att detta mått kan manipuleras och investerare bör använda detta mått i kombination med andra indikatorer. 

Utvärdera DeFi-projektgruppen

Investerare bör identifiera DeFi-projekt som uppfyller de användningsområden som de tror på och utvärdera teamen bakom dem. Detta kan göras genom att undersöka projektets officiella webbplats, vitpapper, ledarteam, teammedlemmarnas tidigare erfarenhet och annan dokumentation som är relevant för teammedlemmarna och deras expertis. 

Leta efter erfarna utvecklare, rådgivare och branschexperter med en meritlista över framgångsrika projekt. Utvärdera teamets transparens, lyhördhet och engagemang med communityn på plattformar som Twitter, Reddit, Telegram och Discord. Aktivt engagemang i öppna kommunikationskanaler och regelbundna uppdateringar om projektets utveckling är positiva tecken på att teamet bakom ett projekt är engagerat i det användningsområden de försöker ta itu med.

Å andra sidan kan en investerares inledande efterforskning avslöja att teamet bakom ett projekt inte svarar på sociala medier, eller att teamet inte är transparent. Även om dessa faktorer inte nödvändigtvis är indikationer på en bluff är de varningsflaggor och investerare bör vara försiktiga med att engagera sig i dessa projekt.

Bedöm DeFi-tekniken

Tekniken som ligger till grund för ett DeFi-projekt är även den en avgörande faktor för att bestämma dess livskraft och effektivitet. En av de viktigaste aspekterna att tänka på är blockkedjeplattformen som projektet bygger på. 

Ethereum är till exempel ett populärt val som erbjuder en robust och etablerad infrastruktur för DeFi-applikationer. Även andra lager 1-blockkedjor har framstått som lovande alternativ för skalbara DeFi-applikationer. Investerare som vill förvärva DeFi-token bör väga för- och nackdelarna mot den underliggande blockkedjan för att fatta ett välgrundat beslut.

En annan kritisk aspekt är utvärderingen av de smarta kontrakt som driver DeFi-projektet. Smarta kontrakt är självkörande kontrakt på blockkedjan där villkoren i avtalet är direkt skrivna i koden. Det är viktigt för DeFi-projekt att regelbundet granska sina smarta kontrakt för att minska potentiella sårbarheter och skydda användarnas tillgångar, även om en revision inte nödvändigtvis garanterar säkerhet. Ändå kan en genomgång av ett projekts revisionshistorik av smarta kontrakt belysa teamets ansträngningar för att skydda användarna.

Interoperabilitet är en annan viktig aspekt av DeFi-token, som säkerställer smidig kommunikation och interaktion mellan olika plattformar och protokoll. Detta gör att token enkelt kan överföras, handlas och användas över flera decentraliserade applikationer (DApps) och blockkedjenätverk. Investerare bör kontrollera hur interoperatibel en DeFi-token är innan de beslutar att investera.

Analysera DeFi-projektens tokenomier

Tokenomi är projektstokens ekonomi och de incitament den erbjuder. Investerare bör börja med att förstå tokensyftet inom ekosystemet och dess fördelningsmodell. 

Detta innebär att du undersöker faktorer som den totala tillgången av tillgängliga token och hur de tilldelas olika parter. Dessa parter kan inkludera teammedlemmar, communitymedlemmar, rådgivare eller andra intressenter. Fördelningsmodellen hjälper till att bestämma den initiala fördelningen av token och kan påverka faktorer som decentralisering, styrning av projektet och potentialen för marknadsmanipulation.

Mekanismerna för tokenutfärdanden är också viktiga att tänka på. Dessa mekanismer kan inkludera utvinning, staking eller andra metoder genom vilka nya token skapas och fördelas efter hand. Att utvärdera dessa mekanismer kan hjälpa investerare att förstå om token är inflationär eller deflationär, hur unika de är och incitamenten som ges till deltagarna.

Att bedöma projektets intäktsströmmar är också avgörande. Att förstå hur projektet genererar intäkter och upprätthåller sin verksamhet ger statistik om dess tokens potentiella värde och hållbarhet. Detta kan inkludera intäkter från transaktionsavgifter, plattformsanvändning eller andra källor.

Granska säkerhetsåtgärderna

Med tanke på förekomsten av säkerhetsöverträdelser i DeFi-världen är det viktigt att bedöma ett projekts säkerhetsåtgärder. Leta efter regelbundna revisioner utförda av ansedda tredjepartsföretag, vilket vanligtvis är ett gott tecken på att projektet proaktivt identifierar potentiella sårbarheter för att trygga säkerheten i smarta kontrakt. 

Bug bounty-program är en annan indikator på att ett projekt tar säkerheten på allvar. I ett bug bounty-program anger organisationen specifika kriterier, riktlinjer och belöningar för individer som hittar och ansvarsfullt avslöjar verkliga säkerhetsproblem. Dessa program har ofta ett definierat omfång som anger system, plattformar eller programvara som är berättigade i buggjakten.

När en buggjägare upptäcker en sårbarhet kan denne skicka en detaljerad rapport till organisationen som beskriver problemet, dess inverkan och stegen för att reproducera buggen. Organisationen verifierar sedan den rapporterade sårbarheten och ger buggjägaren en belöning eller ett förutbestämt pengabelopp.

Villigheten att delta i denna process för att identifiera sårbarheter kan indikera ett projekts åtagande att hålla sig à jour med potentiella svagheter och vidta proaktiva åtgärder för att minska dem.

Analysera DeFi-communityn och antalet användare

Styrkan i ett projekts community och dess antagande av användare är också mycket viktiga indikatorer på dess potentiella framgång. Dessa indikatorer ger värdefull inblick i projektets livskraft, framtida tillväxtutsikter och övergripande marknadsacceptans.

Att engagera sig i projektets community är viktigt för att få en djupare förståelse för dess stämning, aktiva deltagande och övergripande entusiasm. Denna interaktion gör att du kan bedöma supportnivån, engagemanget och förtroendet inom communityn.

Sociala medieplattformar som Twitter, Reddit, Telegram och Discord ger en mängd information om projektets community. Investerare bör övervaka diskussioner, kommentarer och aktivitetsnivån på dessa plattformar, leta efter tecken på positiv stämning, aktiva diskussioner och ett växande antal följare. Positiv stämning indikerar communityns förtroende och entusiasm för projektet.

Sammanfattningsvis

Att analysera ett DeFi-projekt är en mycket viktig process för att fatta välgrundade investeringsbeslut i den ständigt växande finansvärlden. Genom att ta hänsyn till faktorer som projektteam, teknik, tokenomi, säkerhet och communityengagemang, kan investerarna få en omfattande förståelse för projektets potential.

Men trots allt är det viktigt att aldrig investera mer än du har råd att förlora. Även om ovanstående faktorer är avgörande för att fatta välgrundade beslut är denna lista inte komplett och investerare bör vara försiktiga och gå in i DeFi-projekt med skepsis.

Mer information: 

Vad är verklig avkastning inom DeFi?

Fyra sätt att göra din egen efterforskning på DeFi-avkastningsfarmar

Så här påverkar AI DeFi: löften och vanföreställningar

Vad är flashlån i DeFi?

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.