Čo je fundamentálna analýza (FA)?
Domov
Články
Čo je fundamentálna analýza (FA)?

Čo je fundamentálna analýza (FA)?

Začiatočník
Zverejnené Jun 26, 2020Aktualizované Dec 2, 2022
12m

Obsah


Úvod

Pokiaľ ide o obchodovanie, bez ohľadu na to, či sa jedná o storočné akcie alebo vznikajúce kryptomeny, neexistuje žiadna presná veda. Prípadne, ak existuje, najväčší hráči z Wall Street urobia všetko preto, aby vzorec zostal zamknutý v tom najnedostupnejšom trezore.

Namiesto toho máme obrovské množstvo nástrojov a metodík, ktoré používajú obchodníci a investori. Tieto techniky sa väčšinou dajú zaradiť do dvoch kategórií: fundamentálna analýza (FA)technická analýza (TA).

V tomto článku sa pozrieme na základy fundamentálnej analýzy.


Čo je fundamentálna analýza?

Fundamentálna analýza je metóda, ktorú používajú investori a obchodníci, aby sa pokúsili stanoviť skutočnú hodnotu aktív alebo podnikov. Aby toto ocenenie mohlo byť presné, budú dôsledne študovať interné a externé faktory s cieľom určiť, či je príslušné aktívum alebo podnik nadhodnotený alebo podhodnotený. Ich závery im potom môžu pomôcť lepšie vypracovať stratégiu, ktorá zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia dobrých výnosov.

Ak sa napríklad zaujímate o spoločnosť, môžete si najprv preštudovať rôzne informácie, ako sú jej príjmy, súvahy, finančné výkazy a peňažný tok, a získať tým predstavu o jej finančnom zdraví. Potom sa na príslušnú organizáciu môžete pozrieť zo širšieho pohľadu a urobiť si analýzu trhu alebo odvetvia, v ktorom pôsobí. Kto sú konkurenti? Aké sú ciele spoločnosti, čo sa týka demografického záberu? Rozširuje svoj dosah? Môžete použiť ešte širší pohľad a vziať do úvahy ekonomické faktory. Niektorými z mnohých môžu byť napríklad úrokové sadzby a inflácia.

Vyššie uvedené je známe pod názvom prístup zdola nahor: začnete spoločnosťou, o ktorú máte záujem, a prepracujete sa až k pochopeniu jej miesta v širšej ekonomike. Rovnako by ste však mohli použiť aj prístup zhora nadol, pri ktorom zúžite výber tým, že najprv preskúmate širšie súvislosti.

Konečným cieľom tohto typu analýzy je vypočítať očakávanú cenu akcií a porovnať ju s aktuálnou cenou. Ak je číslo vyššie ako súčasná cena, môžete dospieť k záveru, že cena je podhodnotená. Ak je cena nižšia ako trhová cena, môžete predpokladať, že v súčasnosti je nadhodnotená. Vyzbrojení údajmi z vašej analýzy môžete prijať informované rozhodnutia týkajúce sa nákupu alebo predaja akcií príslušnej spoločnosti.


Porovnanie fundamentálnej analýzy (FA) a technickej analýzy (TA)

Obchodníci a investori, ktorí sú nováčikovia vo svete kryptomien, forexu alebo akciových trhov, sú často zmätení a nevedia, aký prístup zvoliť. Fundamentálna analýza a technická analýza sú v ostrom kontraste. Pri analýze jednotlivých ukazovateľov používajú výrazne odlišné metodiky. Napriek tomu obe poskytujú údaje, ktoré sú relevantné pre obchodovanie. Ktorá je teda najlepšia?

V skutočnosti je pravdepodobne rozumnejšie spochybniť, čo každá z nich ponúka. Fundamentálni analytici sú v podstate presvedčení, že cena akcií nemusí ponúkať pravdivý obraz o skutočnej hodnote akcií. Ide o ideológiu, ktorá je základom ich investičných rozhodnutí. 

Naopak, technickí analytici sa domnievajú, že budúci cenový pohyb možno do istej miery predpovedať z minulých pohybov ceny a údajov o objeme. Nezaoberajú sa zisťovaním externých faktorov, namiesto toho sa zameriavajú na cenové grafy, vzory a trhové trendy. Ich cieľom je identifikovať ideálny moment na vstup do pozícií a výstup z nich.

Zástancovia hypotézy efektívneho trhu (EMH) sa domnievajú, že je nemožné neustále mať kontrolu nad trhom pomocou technickej analýzy (TA). Táto teória naznačuje, že finančné trhy predstavujú všetky známe informácie o aktívach (teda sú „racionálne“) a už zohľadňujú historické údaje. „Slabšie“ verzie EMH nediskreditujú fundamentálnu analýzu, „silnejšie“ formy však tvrdia, že je nemožné, dokonca ani pri precíznom prieskume, získať konkurenčnú výhodu.

Je pochopiteľné, že žiadna z týchto dvoch stratégií nie je lepšia, pretože obe môžu poskytnúť cenné poznatky v rôznych oblastiach. Niektoré sa môžu lepšie hodiť k určitým obchodným štýlom. V praxi mnohí obchodníci používajú kombináciu oboch na získanie širšieho obrazu. Platí to pre krátkodobé obchody, ako aj pre dlhodobé investície.


Populárne ukazovatele vo fundamentálnej analýze

Pri fundamentálnej analýze sa nepozeráme na sviečky, MACD ani RSI. Namiesto nich sa používa niekoľko indikátorov špecifických pre FA. V tejto časti sa pozrieme na niektoré z tých najpopulárnejších.


Zisk na akciu (EPS)

Zisk na akciu (EPS) je zaužívaným meradlom ziskovosti spoločnosti. Vyjadruje, aký má spoločnosť zisk z každej nesplatenej akcie. Počíta sa podľa nasledujúceho vzorca:

(čistý príjem - preferované dividendy) / počet akcií


Predpokladajme, že spoločnosť nevypláca dividendy, a jej zisk je 1 milión USD. Pri 200 000 vydaných akciách nám podľa vzorca vychádza EPS vo výške 5 USD. Výpočet nie je príliš zložitý, môže nám však poskytnúť určitý pohľad na potenciálne investície. Podniky s vyšším (alebo rastúcim) EPS sú zvyčajne pre investorov atraktívnejšie.

Niektorí uprednostňujú zriedený zisk na jednu akciu, pretože zohľadňuje aj faktory, ktoré by mohli zvýšiť celkový počet akcií. Napríklad v prípade akciových opcií majú zamestnanci možnosť kúpiť si akcie spoločnosti. Keďže vo všeobecnosti to znamená vyšší počet akcií na rozdelenie čistého príjmu, očakávali by sme nižšiu hodnotu zriedeného EPS v porovnaní s jednoduchým EPS.

Ako pri všetkých ukazovateľoch, zisk na akciu by nemal byť jedinou metrikou používanou na ocenenie potenciálnej investície. To znamená, že je to užitočný nástroj v prípade, že sa používa spolu s inými.


Pomer ceny a zisku (P/E)

Pomer ceny a zisku (skrátene pomer P/E) ohodnocuje podnik porovnaním ceny akcií s jeho EPS. Vypočíta sa podľa nasledujúceho vzorca:

cena akcie / zisk na akciu


Použime tú istú spoločnosť ako v predchádzajúcom príklade, s hodnotou EPS na úrovni 5 USD. Povedzme, že každá akcia sa obchoduje za 10 USD, čo nám dá pomer P/E na úrovni 2. Čo to znamená? To do značnej miery závisí od výsledkov ďalšieho prieskumu. 

Mnohí používajú pomer ceny k zisku na stanovenie toho, či je akcia nadhodnotená (ak je pomer vyšší) alebo podhodnotená (ak je pomer nižší). Je užitočné vziať toto číslo do úvahy jeho porovnaním s pomerom P/E podobných podnikov. Opäť je treba zdôrazniť, že toto pravidlo neplatí vždy. Preto je najlepšie používať ho spolu s inými technikami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.


Pomer trhovej a účtovnej ceny (P/B)

Pomer trhovej a účtovnej ceny (tiež pod názvom pomer ceny a kapitálu, skrátene pomer P/B) nám môže ukázať to, ako investori oceňujú spoločnosť vo vzťahu k jej účtovnej hodnote. Účtovná hodnota je hodnota podniku uvedená v jeho finančných výkazoch (štandardne vyjadrené ako aktíva mínus pasíva). Výpočet vyzerá takto:

cena za akciu / účtovná hodnota akcie


Vráťme sa ešte raz k spoločnosti z predchádzajúcich príkladov. Predpokladajme, že jej účtovná hodnota je 500 000 USD. Každá akcia sa obchoduje za 10 dolárov, počet akcií je 200 000. Účtovná hodnota na akciu je teda 500 000 USD vydelená 200 000. To nám dáva hodnotu 2,5 USD. 

Keď vložíme čísla do vzorca, hodnotu 10 USD vydelíme 2,5 USD, tak získame pomer trhovej a účtovnej ceny na úrovni 4. Na prvý pohľad to nevyzerá veľmi dobre. Hovorí nám to, že akcie sa v súčasnosti obchodujú za štvornásobok toho, aká je skutočná hodnota spoločnosti na papieri. Mohlo by to naznačovať, že trh firmu nadhodnocuje. Mohlo by to byť preto, že očakáva jej prudký rast. Ak by pomer vyšiel na úrovni menej ako 1, poukazovalo by to na to, že podnik má väčšiu hodnotu, ako trh v súčasnosti vníma.

Obmedzením pomeru trhovej ceny k účtovnej cene je, že sa lepšie hodí na hodnotenie podnikov s veľkým množstvom aktív. Koniec koncov, spoločnosti s malým fyzickým majetkom nie sú dobre zastúpené.


Pomer ceny/zisku k rastu (PEG)

Pomer ceny/zisku k rastu (PEG) je rozšírením pomeru ceny k zisku, čím sa rozširuje jeho záber, aby zohľadňoval miery rastu. Používa nasledujúci vzorec:

pomer ceny a zisku / miera rastu zisku


Miera rastu ziskov je odhadom predpokladaného rastu ziskov spoločnosti v stanovenom časovom rámci. Vyjadruje sa v percentách. Predpokladajme, že pre našu spoločnosť odhadujeme v priebehu nasledujúcich rokov priemerný rast vo výške 10 %. Zoberieme pomer ceny a zisku (2) a vydelíme ho číslom 10, čím dosiahneme hodnotu 0,2.

Tento pomer nám hovorí, že spoločnosť je dobrou investíciou, pretože je výrazne podhodnotená, keď zoberieme do úvahy rast v budúcnosti. Každý podnik s pomerom menej ako 1 je vo všeobecnosti podhodnotený. Akákoľvek hodnota nad 1 znamená nadhodnotenie.

Pomer PEG mnohí uprednostňujú pred pomerom P/E, pretože používa pomerne dôležitú premennú, ktorú pomer P/E neberie do úvahy.


➟ Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si Bitcoin na Binance!


Fundamentálna analýza a kryptomeny

Vyššie uvedené metriky sa však v skutočnosti nedajú použiť pre kryptomeny. Namiesto toho sa môžete zamerať na iné faktory s cieľom posúdiť životaschopnosť projektu. V nasledujúcej časti je uvedených niekoľko indikátorov používaných obchodníkmi s kryptomenami.


Pomer sieťovej hodnoty k transakciám (NVT)

Pomer NVT, ktorý sa na trhoch s kryptomenami často považuje za rovnocenný s pomerom P/E, sa rýchlo stáva základom FA pri kryptomenách. Dá sa vypočítať nasledovne:

hodnota siete / denný objem transakcií


Snahou NVT je vyjadriť hodnotu príslušnej siete na základe hodnoty transakcií, ktoré spracováva. Predpokladajme, že máte dva projekty: coin A a coin B. Trhová kapitalizácia oboch je 1 000 000 USD. Hodnota denného objemu transakcií coinu A je však 50 000 USD, zatiaľ čo hodnota denného objemu transakcií coinu B je 10 000 USD.

Pomer NVT pre coin A je 20 a pomer NVT pre coin B je 100. Vo všeobecnosti sa aktíva s nižšou hodnotou pomeru NVT považujú za podhodnotené, zatiaľ čo aktíva s vyšším pomerom sa môžu považovať za nadhodnotené. Už len na základe tejto vlastnosti je možné očakávať, že coin A je v porovnaní s coinom B podhodnotený.


Aktívne adresy

Niektorí berú do úvahy počet aktívnych adries v sieti s cieľom zistiť počet používateľov siete. Aj keď tento indikátor nie je spoľahlivý samostatne (metriku možno oklamať), môže odhaliť informácie o sieťovej aktivite. Môžete ho zahrnúť do svojho ocenenia príslušného digitálneho aktíva.


Pomer rentability ceny a ťažby

Pomer rentability ceny a ťažby je metrikou na oceňovanie coinov s konsenzom Proof of Work, ktoré ťažia účastníci siete. Zohľadňuje náklady súvisiace s touto aktivitou, konkrétne výdavky na elektrickú energiu a hardvér.

trhová cena coinu / náklady na vyťaženie mince


Pomer rentability ceny a ťažby môže veľa odhaliť o tom, v  akom stave je blockchainová sieť. Rentabilita sa vzťahuje na náklady na ťažbu coinu. Ak je napríklad 10 000 USD, ťažiari zvyčajne na vytvorenie novej jednotky minú 10 000 USD.

Predpokladajme, že coin A sa obchoduje za 5 000 USD a coin B za 20 000 USD. Pre obe je hranicou rentability úroveň 10 000 USD. Pomer coinu A bude 0,5, zatiaľ čo pomer coinu B bude 2. Keďže pomer coinu A je menej ako 1, hovorí nám to, že ťažiari pri ťažbe coinu čelia strate. Ťažba coinu B je zisková, pretože očakávate, že za každých 10 000 USD vynaložených na ťažbu zarobíte 20 000 USD.

Kvôli stimulom môžete očakávať, že pomer bude časom smerovať k hodnote 1. Čo sa týka coinu A a tých, ktorí ťažia so stratou, pokiaľ sa cena nezvýši, je pravdepodobné, že opustia sieť. Coin B má atraktívnu odmenu, takže sa dá očakávať, že sa pripojí viac ťažiarov, ktorí využijú možnosť dovtedy, kým bude zisková.

Účinnosť tohto ukazovateľa je sporná. Napriek tomu vám dáva obraz o ekonomike ťažby, ktorú môžete zohľadniť pri celkovom hodnotení digitálneho majetku.


Biela kniha, tím a plán

Najobľúbenejšou metódou na stanovenie hodnoty kryptomien a tokenov je starý dobrý prieskum projektu. Prečítaním bielej knihy môžete pochopiť ciele projektu, jeho možnosti použitia a technológiu. Záznamy o členoch tímu vám zase dajú predstavu o ich schopnostiach týkajúcich sa zostavenia a škálovania produktu. A nakoniec, plán vám napovie, či je projekt na správnej ceste. Tieto informácie môžete doplniť ďalším prieskumom na stanovenie pravdepodobnosti, že projekt dosiahne svoje míľniky.


Výhody a nevýhody fundamentálnej analýzy

Výhody a nevýhody fundamentálnej analýzy

Fundamentálna analýza je silná metodika na hodnotenie podnikov spôsobom, ktorému technická analýza v žiadnom prípade nemôže konkurovať. Pre investorov na celom svete je skúmanie celého radu kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov rozhodujúcim východiskovým bodom každého obchodu.

Ktokoľvek môže uskutočniť základnú analýzu, pretože tá sa spolieha na osvedčené techniky a ľahko dostupné obchodné údaje. Aspoň na tradičných trhoch to tak je. Veru, ak sa pozrieme na kryptomeny (ešte stále malé odvetvie), údaje nie sú vždy k dispozícii a silná korelácia medzi aktívami znamená, že FA nemusí byť taká účinná.

Ak sa urobí správne, poskytuje základ na identifikáciu akcií, ktoré sú v súčasnosti podhodnotené a pripravené na zhodnotenie v priebehu času. Špičkoví investori ako Warren Buffett a Benjamin Graham neustále dokazujú, že dôsledný prieskum podnikov týmto spôsobom môže priniesť obrovské výsledky.


Nevýhody fundamentálnej analýzy

Urobiť fundamentálnu analýzu je ľahké. Avšak urobiť dobrú fundamentálnu analýzu je niečo úplne iné. Stanovenie „skutočnej hodnoty“ akcie je časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje oveľa viac práce, než len dosadenie čísel do vzorca. Je potrebné posúdiť veľa faktorov a krivka učenia sa, ako to urobiť efektívne, môže byť strmá. Ba čo viac, lepšie sa hodí na dlhodobé obchody ako na krátkodobé.

Tento typ analýzy tiež neberie do úvahy silné trhové sily a trendy, ktoré technická analýza dokáže zachytiť. Ako raz povedal ekonóm John Maynard Keynes: 

Trh sa môže správať iracionálne dlhšie, ako vydrží vaša solventnosť.

Nikde nie je zaručené, že hodnota akcií, ktoré sa zdajú byť podhodnotené (podľa každej metriky), v budúcnosti stúpne.


Záverečné myšlienky

Fundamentálna analýza je zavedeným postupom, na ktorý niektorí z najúspešnejších obchodníkov nedajú dopustiť. Zdokonalením stratégie sa investori môžu naučiť nielen lepšie odhadnúť skutočnú hodnotu akcií, kryptomien a iných aktív, ale aj lepšie porozumieť podnikom a odvetviam ako celku.

V kombinácii s technickou analýzou môže fundamentálna analýza poskytnúť obchodníkom a investorom komplexné porozumenie toho, ktoré aktíva a podniky im môžu priniesť zisky. Mnohí na tradičných trhoch aj na trhoch s kryptomenami uprednostňujú kombináciu FA a TA.

Vzhľadom na vznik kryptotrhov je však dôležité uvedomiť si, že FA nemusí byť taká efektívna. Vždy si urobte svoj vlastný prieskum a uistite sa, že používate silnú stratégiu riadenia rizík.