Какво е фундаментален анализ (FA)?
Начало
Статии
Какво е фундаментален анализ (FA)?

Какво е фундаментален анализ (FA)?

Начинаещ
Публикувано Jun 26, 2020Актуализирано Dec 2, 2022
12m

Съдържание


Въведение

Когато става въпрос за търговия – независимо дали имате работа с вековни акции, или зараждащи се криптовалути – няма намесена точна наука. Или пък ако има, най-добрите играчи на Уолстрийт пазят добре формулата.

Това, което имаме вместо това, е широк набор от инструменти и методологии, използвани от търговци и инвеститори. В по-голямата си част можете да сортирате тези техники в две категории: фундаментален анализ (FA) и технически анализ (TA).

В тази статия ще се потопим в основите на фундаменталния анализ.


Какво е фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ е метод, използван от инвеститори и търговци, за да се опитат да установят присъщата стойност на активите или бизнеса. За да ги оценят точно, те проучват стриктно вътрешни и външни фактори, за да определят дали въпросният актив или бизнес е надценен или подценен. След това техните заключения могат да помогнат за по-добро формулиране на стратегия, която е по-вероятно да донесе добра възвращаемост.

Например, ако проявите интерес към компания, може първо да проучите неща като приходите на компанията, балансите, финансовите отчети и паричния поток, за да получите представа за нейното финансово състояние. След това можете да излезете от мащаба на организацията, за да погледнете пазара или отрасъла, в който работи. Кои са конкурентите? Към какви демографски слоеве е насочена компанията? Разширява ли обхвата си? Можете да увеличите мащаба още повече, за да вземете предвид икономическите съображения като лихвени проценти и инфлация измежду много други фактори.

Горното е това, което е известно като подход отдолу нагоре: започвате с компания, от която се интересувате, и си проправяте път нагоре, за да разберете нейното място в по-широката икономика. Но можете също така да приемете подход отгоре надолу, при който стеснявате избора си, като първо изследвате по-голямата картина.

Крайната цел при този вид анализ е да се генерира очаквана цена на акциите и да се сравни с текущата цена. Ако числото е по-високо от текущата цена, може да заключите, че са подценени. Ако е по-ниска от пазарната цена, тогава можете да приемете, че в момента са надценени. Въоръжени с данните от вашия анализ, можете да вземете информирани решения за това дали да купите или продадете акциите на тази конкретна компания.


Фундаментален анализ (FA) срещу технически анализ (TA)

Търговците и инвеститорите, за които криптовалутите, форекс или фондовите пазари са новост, често са объркани кой подход да предприемат. Фундаменталният анализ и техническият анализ са в ярък контраст и разчитат на значително различни методологии за анализиране на различни неща. И все пак и двете предоставят данни, свързани с търговията. И така, кой е по-добър?

Всъщност може да има по-голям смисъл да се запитате какви са техните предимства. По същество фундаменталните анализатори вярват, че цената на акциите не е непременно показателна за истинската стойност на акциите – идеология, която е в основата на техните инвестиционни решения. 

Обратно, техническите анализатори смятат, че бъдещото движение на цените може да бъде донякъде предвидено от минали ценови движения и данни за обема. Те не се занимават с изучаване на външни фактори, вместо това предпочитат да се съсредоточат върху ценовите диаграми, моделите и тенденциите на пазарите. Те имат за цел да идентифицират идеални точки за влизане и излизане от позиции.

Поддръжниците на хипотезата за ефективния пазар (EMH) вярват, че е невъзможно постоянно да превъзхождате пазара с технически анализ (TA). Теорията предполага, че финансовите пазари представляват цялата известна информация за активите (че те са „рационални“) и че вече вземат предвид исторически данни. „По-слабите“ версии на EMH не дискредитират фундаменталния анализ, но „по-силните“ форми твърдят, че е невъзможно, дори със стриктно изследване, да се спечели конкурентно предимство.

Разбираемо е, че няма обективно по-добра стратегия от двете, тъй като и двете могат да представят ценни прозрения в различни области. Някои може да се поддават по-добре на определени стилове на търговия и на практика много търговци използват комбинация от двете, за да наблюдават по-голямата картина. Това важи както за краткосрочните сделки, така и за дългосрочните инвестиции.


Популярни индикатори във фундаменталния анализ

Ние не се обръщаме към диаграмите свещници, MACD или RSI за прозрения във фундаменталния анализ – има няколко специфични за FA индикатори, които се използват вместо тях. В този раздел ще обсъдим някои от най-популярните.


Печалба на акция (EPS)

Печалбата на акция е установена мярка за рентабилността на компанията, която ни казва колко печалба прави за всяка акция в обръщение. Изчислява се по следната формула:

(нетни приходи - предпочитани дивиденти) / брой акции


Да предположим, че една компания не изплаща дивиденти и нейната печалба е 1 млн. долара. При емитирани 200 000 акции формулата ни дава печалба на акция от 5 долара. Изчислението не е особено сложно, но може да ни даде известна представа за потенциалните инвестиции. Бизнесите с по-висока (или нарастваща) печалба на акция обикновено са по-привлекателни за инвеститорите.

Разредената печалба на акция се предпочита от някои, тъй като тя също така взема предвид фактори, които биха могли да увеличат общия брой акции. В случай на опции за акции, например, на служителите се дава възможност да закупят акции на компанията. Тъй като това обикновено дава по-голям брой акции за разделяне на нетния приход, бихме очаквали да видим по-ниска стойност за разредената печалба на акция спрямо обикновената печалба на акция.

Както при всички индикатори, печалбата на акция не трябва да бъде единственият показател, използван за оценяване на бъдеща инвестиция. Въпреки това, това е удобен инструмент, когато се използва заедно с други.


Съотношение цена/печалба (P/E).

Съотношението цена/печалба (или просто съотношение P/E) оценява бизнеса чрез сравняване на цената на акциите с тяхната печалба на акция. Изчислява се по следната формула:

цена на акция / печалба на акция


Нека използваме отново същата компания от предишния пример, която имаше печалба на акция от 5 долара. Да кажем, че всяка акция се търгува на 10 долара, което ще ни даде съотношение P/E 2. Какво означава това? Ами, зависи до голяма степен от това какво показват останалите ни изследвания. 

Много хора използват съотношението цена/печалба, за да определят дали една акция е надценена (ако съотношението е по-високо) или подценена (ако съотношението е по-ниско). Добра идея е да вземете предвид числото, като го сравните със съотношението P/E на подобни бизнеси. Отново, това правило не винаги е вярно, така че е най-добре да се използва заедно с други техники за количествен и качествен анализ.


Съотношение цена към балансова стойност (P/B)

Съотношението цена/балансова стойност (известно още като съотношение цена/собствен капитал или съотношение P/B) може да ни каже как инвеститорите оценяват компанията по отношение на нейната балансова стойност. Балансовата стойност е стойността на бизнеса, както е определена в неговите финансови отчети (обикновено активи минус пасиви). Изчислението изглежда така:

цена на акция / балансова стойност на акция


Нека отново да разгледаме нашата компания от предишни примери. Ще приемем, че има балансова стойност от 500 000 долара. Всяка акция се търгува на 10 долара и има 200 000 акции. Следователно нашата балансова стойност на акция е 500 000 долара, разделени на 200 000, което ни дава 2,5 долара. 

Въвеждайки числата във формулата, 10 долара, разделени на 2,5 долара, ни дава съотношение цена към балансова стойност от 4. На пръв поглед това не изглежда много добре. Това ни казва, че в момента акциите се търгуват за четири пъти повече от реалната стойност на компанията на хартия. Това може да предполага, че пазарът надценява бизнеса, може би като очаква огромен растеж. Ако имахме съотношение по-малко от 1, това би означавало, че бизнесът има по-голяма стойност, отколкото пазарът в момента признава.

Ограничение на съотношението цена/балансова стойност е, че то е по-подходящо за оценка на бизнеси с „много активи“. В крайна сметка компаниите с малко физически активи не са добре представени.


Съотношение цена/печалби към растеж (PEG)

Съотношението цена/печалба към растеж (PEG) е разширение на съотношението цена/печалба, като разширява обхвата му, за да вземе предвид темповете на растеж. Използва следната формула:

Съотношение цена-печалба / темп на нарастване на печалбата


Темпът на нарастване на печалбата е оценка на прогнозирания ръст на печалбите за компанията в определен период от време. Изразяваме го като процент. Да предположим, че сме изчислили среден растеж от 10% през следващите пет години за нашата гореспомената компания. Взимаме съотношението цена/печалба (2) и го разделяме на 10, за да достигнем съотношение от 0,2.

Това съотношение предполага, че компанията е добра инвестиция, тъй като е силно подценена, когато вземем предвид бъдещия растеж. Всеки бизнес с коефициент по-малък от 1, най-общо казано, е подценен. Всеки с по-висока стойност може да бъде надценен.

Съотношението PEG е предпочитано пред P/E от мнозина, тъй като разглежда доста важна променлива, която P/E пропуска.


➟ Искате да навлезете в света на криптовалутите? Купете Биткойн в Binance!


Фундаментален анализ и криптовалути

Гореспоменатите показатели всъщност не са приложими при криптовалутите. Вместо това можете да разгледате други фактори, за да оцените жизнеспособността на проекта. В следващия раздел има няколко индикатора, използвани от търговците на криптовалута.


Съотношение мрежова стойност към трансакции (NVT).

Често разглеждано като еквивалент на съотношението P/E на пазарите на криптовалути, съотношението NVT бързо се превръща в основен елемент на фундаменталния анализ при криптовалутите. Може да се изчисли, както следва:

мрежова стойност/дневен обем на трансакциите


NVT се опитва да интерпретира стойността на дадена мрежа въз основа на стойността на трансакциите, които обработва. Да предположим, че имате два проекта: криптовалута A и криптовалута B. И двата имат пазарна капитализация от 1 000 000 долара. Въпреки това, криптовалута A има дневен обем на трансакциите на стойност 50 000 долара, докато за криптовалута B обемът е на стойност 10 000 долара.

Съотношението NVT за криптовалута A е 20, а NVT за криптовалута B е 100. Най-общо казано, активите с по-ниски коефициенти на NVT се считат за подценени, докато тези с по-високи коефициенти могат да се считат за надценени. Това предполага, че криптовалута A е подценена в сравнение с криптовалута B.


Активни адреси

Някои търсят броя на активните адреси в мрежата, за да преценят колко се използва. Въпреки че не е надежден като самостоятелен индикатор (показателят може да се манипулира), той може да разкрие информация за мрежовата активност. Може да включите това в истинската си оценка на даден цифров актив.


Критично съотношение цена към копаене

Критичното съотношение цена към копаене е показател за оценяване на криптовалути от тип доказателство за работа, които се копаят от участници в мрежата. То взема предвид разходите, свързани с този процес: а именно разходите за електроенергия и хардуер.

пазарна цена на криптовалута / разход за копаене на криптовалута


Критичното съотношение цена към копаене може да разкрие много за текущото състояние на дадена блокчейн мрежа. Критичната стойност се отнася до разхода за копаене на дадена криптовалута – например, ако тя е 10 000 долара, тогава копачите обикновено харчат 10 000 долара, за да генерират нова единица.

Да предположим, че криптовалута A се търгува на 5000 долара, а криптовалута B на 20 000 долара, като и двете имат критична точка от 10 000 долара. Съотношението на криптовалута A ще бъде 0,5, докато на криптовалута B ще бъде 2. Тъй като съотношението на криптовалута A е под 1, това ни казва, че копачите работят на загуба, за да копаят монетата. Копаенето на криптовалута B е печелившо, тъй като за всеки 10 000 долара, похарчени за копаене, бихте очаквали да спечелите 20 000 долара.

Поради стимулите може да очаквате, че съотношението ще се насочи към 1 с течение на времето. За криптовалута A тези, които копаят на загуба, вероятно ще напуснат мрежата, освен ако цената не се увеличи. Криптовалута B има атрактивна награда, така че бихте очаквали повече копачи да се присъединят, за да се възползват от нея, докато вече стане непечеливша.

Ефективността на този показател е оспорвана. Все пак ви дава представа за икономиката на копаене, която можете да включите в цялостната си оценка на цифров актив.


Бяла книга, екип и пътна карта

Най-популярният метод за установяване на стойността на криптовалутите и токените включва някои добри старомодни изследвания на проекта. Прочитайки бяла книга, можете да разберете целите на проекта, неговите случаи на използване и неговата технология. Досиетата на членовете на екипа ви дават представа за способността им да изграждат и мащабират продукта. И накрая, пътната карта ви казва дали проектът действа по план. Това може да бъде допълнено с допълнителни изследвания, за да се определи вероятността проектът да достигне своите етапи.


Плюсове и минуси на фундаменталния анализ

Плюсове на фундаменталния анализ

Фундаменталният анализ е стабилна методология за оценка на бизнеса по начин, с който техническият анализ просто не може да се конкурира. За инвеститорите по целия свят изучаването на набор от качествени и количествени фактори е решаваща отправна точка за всяка търговия.

Всеки може да извърши фундаментален анализ, тъй като той разчита на изпитани техники и лесно достъпни бизнес данни. Или поне такъв е случаят на традиционните пазари. Наистина, ако погледнем към криптовалутата (все още малка индустрия), данните не винаги са налични и силната корелация между активите означава, че FA може да не е толкова ефективен.

Направен правилно, той осигурява основа за идентифициране на акции, които в момента са подценени и са готови да поскъпнат с течение на времето. Топ инвеститори като Уорън Бъфет и Бенджамин Греъм последователно са демонстрирали, че стриктното проучване на бизнеса по този начин може да доведе до огромни резултати.


Минуси на фундаменталния анализ

Лесно е да се направи фундаментален анализ, но е по-трудно да се направи добър фундаментален анализ. Определянето на „присъщата стойност“ на една акция е отнемащ време процес, който изисква много повече работа, отколкото просто включване на числа във формула. Много фактори трябва да бъдат оценени и кривата на обучение за това ефективно може да бъде стръмна. Нещо повече, той е по-подходящ за дългосрочни сделки, отколкото за краткосрочни.

Този тип анализ също пренебрегва мощни пазарни сили и тенденции, които техническият анализ може да идентифицира. Както веднъж каза икономистът Джон Мейнард Кейнс: 

Пазарът може да остане ирационален по-дълго, отколкото вие можете да останете платежоспособни.

Няма гаранции, че акциите, които изглеждат подценени (по всеки показател), ще увеличат стойността си в бъдеще.


Заключителни мисли

Фундаменталният анализ е установена практика, в която се кълнат някои от най-успешните търговци. Чрез усъвършенстване на стратегия инвеститорите могат не само да се научат да оценяват по-добре истинската стойност на акции, криптовалути и други активи, но и да разбират по-добре бизнеса и индустриите като цяло.

В комбинация с техническия анализ, фундаменталният анализ може да даде на търговците и инвеститорите задълбочено разбиране за това от кои активи и бизнеси биха могли да спечелят. Комбинацията от FA и TA е предпочитана от мнозина както на традиционните пазари, така и на пазарите за криптовалути.

Като се има предвид обаче, че крипто пазарите са новост, трябва да разберете, че FA може да не е толкова ефективен. Винаги правете свое собствено проучване и се уверете, че разполагате със солидна стратегия за управление на риска.