Jednoduchý úvod do problematiky dark poolů
Domů
Články
Jednoduchý úvod do problematiky dark poolů

Jednoduchý úvod do problematiky dark poolů

Pokročilí
Zveřejněno Jan 13, 2020Aktualizováno Oct 13, 2023
4m

Co je dark pool?

Dark pool je soukromé místo umožňující směnu finančních nástrojů. Od veřejné burzy se liší v tom, že nemá viditelnou knihu objednávek a obchody se nezveřejňují (nebo se zveřejní až po realizaci).

Likvidita se v oblasti dark poolů označuje jako likvidita dark poolu. Většina obchodování v rámci dark poolu probíhá formou blokových obchodů. Blokový obchod je transakce velkého objemu nějakého aktiva za předem stanovenou cenu.

Dark pooly se poprvé objevily v 80. letech 20. století a využívají je především institucionální investoři, kteří obchodují s velkými objemy cenných papírů.

Používání dark poolů umožňuje institucím zadávat příkazy a realizovat obchody, aniž by tím předem veřejně odhalily své záměry. To je užitečné v tom, že záměr koupit nebo prodat velké množství aktiva by mohl mít na obchod škodlivý vliv dřív, než by se stihl realizovat.

Dark pooly se staly významnou součástí globálních akciových trhů a tento článek se bude zabývat jejich potenciálním dopadem na oblast kryptoměn.


Jaké má používání dark poolu výhody?

  • Snížený vliv na tržní sentiment – obchodníci, kteří chtějí zobchodovat velký objem, mohou své záměry před širší investorskou veřejností utajit. 

  • Lepší cena – párování obchodů se obvykle provádí na základě průměru nejlepší dostupné nákupní a prodejní ceny. V takových případech mohou kupující i prodávající získat výhodnější obchod než na volném trhu (kupující nakoupí levněji a prodávající prodá dráž). 

  • Nulový prokluz – vzhledem k tomu, že většina obchodování v dark poolu probíhá formou blokových obchodů za předem stanovené ceny, mají obchodníci jistotu, že celý obchod realizují za zamýšlenou cenu.

 

V čem jsou dark pooly kontroverzní?

  • Střet zájmů – vzhledem k tomu, že kniha objednávek není viditelná, nemáte záruku, že obchod proběhl za nejlepší možnou cenu. Pokud se instituce zprostředkovávající obchod dostane do střetu zájmů, má možnost skutečné tržní ceny zastřít.

  • Nepříznivý vliv na tržní ceny – pokud se většina obchodů realizuje v dark poolech, ceny na veřejných burzách nemusí reflektovat skutečný trh. Velká část investování a obchodování je závislá na volném toku informací a dark pooly jejich dostupnost omezují.

  • Zranitelnost vůči vysokofrekvenčním obchodníkům dark pooly mohou být ideálním hřištěm pro predátorské praktiky vysokofrekvenčních obchodníků. Pokud mají privilegovaný přístup k údajům v knize objednávek, mohou před velkými příkazy realizovat vlastní příkazy a těžit z nic netušících obchodníků.
    Dark pooly umožňují také takzvané pingování, které spočívá v odesílání velkého počtu malých příkazů za účelem zmapování velkého skrytého příkazu. Používá se k odhadnutí oblastí likvidity v knize objednávek a vysokofrekvenční obchodníky oproti zbytku trhu nezdravě zvýhodňuje.

  • Menší průměrná velikost obchodu – od vzniku dark poolů v 80. letech 20. století se průměrná velikost obchodů v dark poolech výrazně snížila. To signalizuje, že dark pooly už nepoužívají jen finanční instituce obchodující velké objemy. Jejich existence tak ztrácí na atraktivitě a pro širší trh může být i škodlivá. Kdyby se menší příkazy realizovaly na burzách s veřejně viditelnou knihou objednávek, mohlo by to vést ke zdravějšímu trhu.  


Decentralizované dark pooly

Podobně jako dark pooly na tradičních akciových trzích mají některé obchodní platformy k dispozici dark pooly pro obchodování kryptoměn.

Ve srovnání s běžnými dark pooly mohou mít decentralizované dark pooly přednost v tom, že mají bezpečnější metody digitálního ověřování. Protokoly decentralizovaných dark poolů by mohly zachovávat spravedlivou tržní cenu pro všechny účastníky a zamezovat manipulaci s cenou. 

Při obchodech napříč více blockchainy by se k usnadnění obchodů bez potřeby zprostředkovatele mohly používat crosschainové atomické swapy.

Decentralizované dark pooly by také mohly využívat dalších nových kryptografických technologií, jako jsou důkazy s nulovou znalostí, které by mohly ověřovat integritu transakcí v dark poolu. 

Dark pooly mohou být také užitečné pro nelikvidní trhy s kryptoměnami, protože obchodníkům umožňují realizovat větší obchody bez prokluzu. Velký příkaz může mít na nelikvidní trh značný dopad, ale stejný obchod je možné realizovat v dark poolu bez prokluzu.

Vzhledem k nedostatku institucionálních obchodníků v oblasti kryptoměn mají dark pooly na kryptoměnové trhy omezený vliv, ale to se může v budoucnu změnit.


Závěrem

Dark pooly jsou od počátku své existence kvůli naprosté netransparentnosti předmětem kontroverzí. Utajení většiny objemu obchodování není žádoucí vlastností pro žádný trh.

Díky nedávnému vývoji kryptografických ověřovacích metod by mohlo být využívání dark poolů bezpečnější. Protokoly s otevřeným zdrojovým kódem je možné vytvořit způsobem, který ověřitelně zachovává stejná pravidla pro každého účastníka, a snížit tak riziko spojené s používáním dark poolu.