Hur fungerar ekonomin?
Hem
Artiklar
Hur fungerar ekonomin?

Hur fungerar ekonomin?

Nybörjare
Publicerad Aug 9, 2020Uppdaterad Dec 28, 2022
11m

TL;DR

  • Kredit, pengar som du måste återbetala senare, driver ekonomin.
  • Hög kredit skapar högre utgifter. Högre utgifter kräver högre inkomst och högre inkomst innebär att högre kredit blir tillgänglig från långivare.
  • Kredit skapar också skulder – de lånade pengarna måste betalas tillbaka och utgifterna minskas senare.
  • Regeringar höjer och sänker räntesatserna för att hålla ekonomin i schack.


Introduktion

Ekonomin får världen att gå runt. Den har en enorm påverkan på var och en av oss i våra dagliga liv och är därför värd att förstå sig på ordentligt, även på höga nivåer.

Definitionerna av "ekonomi" varierar, men i stora drag kan en ekonomi beskrivas som ett område där varor produceras, konsumeras och handlas. Vanligtvis ser du dem diskuteras på nationell nivå i media som hänvisar till USA:s ekonomi, Kinas ekonomi och så vidare. Men vi kan också se på ekonomi ur ett globalt perspektiv genom att ta hänsyn till alla länders ekonomiska aktiviteter.

I det här stycket diskuteras begreppen som utgör en ekonomi med utgångspunkt i Ray Dalios modell (förklarad i Hur den ekonomiska motorn fungerar).


Vem är del av ekonomin?

Låt oss börja i liten skala innan vi jobbar oss uppåt. Varje dag bidrar vi till ekonomin genom att köpa (till exempel matvaror) och sälja (till exempel arbeta mot betalning). Andra personer, grupper, regeringar och företag världen över gör samma sak inom tre marknadssektorer.

Primärsektorn sysslar med utvinning av naturresurser. Här ingår aktiviteter som att hugga ner träd, bryta guld och jordbruk (för att bara nämna några exempel). Detta material används sedan i sekundärsektorn, som ansvarar för tillverkning och produktion. Slutligen omfattar den tertiära sektorn tjänster från reklam till distribution. 
Uppdelningen mellan de tre sektorerna är den allmänt överenskomna modellen. Vissa har dock utvidgat den till att omfatta en kvartärsektor och en kinärsektor för att ytterligare skilja mellan tjänster inom den tertiära sektorn.


Mätning av ekonomisk aktivitet

För att fastställa ekonomisk hälsa måste vi kunna mäta den på något sätt. Den överlägset populäraste metoden för att göra detta är att använda BNP, alltså bruttonationalprodukt. Detta mått syftar till att beräkna det totala värdet av varor och tjänster som produceras i ett land under en given period.

I stort sett betyder en stigande BNP en ökning av produktion, inkomst och utgifter. Omvänt indikerar en fallande BNP minskad produktion, inkomst och utgifter. Observera att det finns ett par varianter du kan använda: real BNP tar hänsyn till inflationen, medan nominell BNP inte gör det.

BNP är fortfarande bara en uppskattning, men den har ett stort genomslag i analyser på nationell och internationell nivå. Den används av alla, från små finansmarknadsaktörer till Internationella valutafonden, för att få insikt i länders ekonomiska hälsa.

BNP är en pålitlig indikator på ett lands ekonomi, men precis som med teknisk analys är det bäst att korsreferera med andra data för att få en mer omfattande förståelse.


Krediter, skulder och räntesatser

Långivare och låntagare

Vi nämnde tidigare att allt handlar om att köpa och sälja, men även utlåning och upplåning är viktiga. Anta att du sitter på en stor summa pengar som för närvarande inte tjänar något syfte. Du kanske skulle vilja använda dem för att kunna generera mer pengar.

Ett sätt att göra detta är att låna ut dem till någon som behöver köpa något, till exempel maskiner till en verksamhet. De har inte pengarna tillgängliga för närvarande, men när maskineriet har köpts kan de betala tillbaka det från försäljningen av den färdiga produkten. Du agerar som långivare och den andra parten agerar som låntagare.
För att göra det värt besväret tar du ut en avgift för utlåningen av dina kontanter. Om du lånar ut 100 000 kronor kanske du säger något i stil med: "Du kan få låna de här pengarna under förutsättning att du betalar mig 1 % för varje månad som de inte betalas tillbaka." Den extra avgiften kallas för ränta.

Ett sådant enkel ränteexempel skulle innebära att den andra parten blir skyldig dig 1 000 kronor varje månad tills pengarna är återbetalda. Om lånet återbetalas efter tre månader kan du förvänta dig att få tillbaka 103 000 kronor, plus eventuella extra avgifter som du har angett.

Genom att erbjuda de pengarna skapar du kredit: ett avtal om att låntagaren ska betala tillbaka dig senare. Kreditkortsanvändare är redan bekanta med detta koncept. När du gör en betalning med kort dras pengarna inte omedelbart från ditt bankkonto. De behöver inte ens finnas där, förutsatt att du betalar din faktura efteråt.
Men kredit innebär också skulder. Genom att agera som långivare är någon skyldig dig pengar och genom att agera som låntagare blir du skyldig någon pengar. Skulden försvinner när lånet är återbetalat med ränta.


Banker och räntesatser

Bankerna är förmodligen de viktigaste typerna av långivare i vår värld. Du kan se dem som mellanhänder (eller mäklare) mellan långivare och låntagare. Dessa finansiella institutioner tar faktiskt på sig rollen som båda.

När du sätter in pengar på banken gör du det under förutsättning att banken ger pengarna tillbaka till dig. Många andra gör detsamma. Och eftersom banken då har stora summor kontanter till hands lånar den ut dessa till låntagare.

Det betyder naturligtvis inte att banken innehar alla pengar som den är skyldig samtidigt. Den driver ett fraktionerat reservsystem. Om alla bad om att få tillbaka sina pengar samtidigt orsakar detta problem, men det händer sällan. Men när det händer (till exempel om alla tappar förtroendet för banken), uppstår en bankrusning som potentiellt kan få banken att kollapsa. Bankrusningarna under den stora depressionen i USA 1929 och 1933 är bra exempel.
Banker erbjuder dig vanligtvis ett incitament att låna ut dina pengar till dem i form av räntor. Naturligtvis kommer högre räntor att vara mer attraktiva för långivare (eftersom de får mer pengar). För låntagare gäller det motsatta – lägre räntor gör att de inte behöver betala lika mycket utöver kapitalbeloppet.


Varför är kredit viktigt?

Kredit kan ses som ett slags smörjmedel för ekonomin. Den gör att personer, företag och regeringar kan spendera pengar som de inte har tillgängliga i stunden. För vissa ekonomer är detta problematiskt, men många menar att ökade utgifter är ett tecken på en blomstrande ekonomi. 

Om mer pengar spenderas får fler människor en inkomst. Banker är mer benägna att låna ut till personer med högre inkomster, vilket innebär att personer nu har tillgång till ännu mer pengar och kredit. Med mer pengar och kredit kan personer spendera mer, vilket innebär att fler får en inkomst och att cykeln sedan upprepas.

Mer inkomst → mer kredit → mer utgifter → mer inkomst.


Naturligtvis kan cykeln inte bara fortsätta i all oändlighet. Genom att låna 100 000 kronor idag, berövar du dig själv på mer än 100 000 kronor i morgon. Så, även om du kan öka dina utgifter tillfälligt måste du så småningom minska dina utgifter för att betala tillbaka lånet.

Ray Dalio beskriver detta koncept som den kortsiktiga skuldperioden, vilken är illustrerad nedan. Han uppskattar att dessa mönster upprepar sig under perioder på 5–8 år.

I rött ser vi produktiviteten som växer efter hand. I grönt ser vi den relativa mängden tillgänglig kredit.


Så, vad är det vi egentligen ser? Låt oss först observera att produktiviteten ökar stadigt. Utan kredit kan vi förvänta oss att produktiviteten är den enda källan till tillväxt – du måste trots allt producera för att få inkomst.

I den första delen av diagrammet kan vi se att inkomsterna växer snabbare än produktiviteten (som orsakar ekonomisk expansion) på grund av kredit. Så småningom stannar expansionen och leder till ekonomisk nedgång. I den andra delen minskar tillgången på krediter avsevärt som en konsekvens av den initiala "boomen". Som ett resultat av detta är det svårare att få lån och inflationen ökar, vilket får regeringen att vidta korrigerande åtgärder.

Låt oss utforska detta mer i nästa avsnitt.


Centralbanker, inflation och deflation

Inflation

Anta att alla har tillgång till massor av krediter (del ett av föregående avsnitts graf). De kan köpa mycket mer än de skulle kunna utan krediten. Men, samtidigt som utgifterna skjuter i höjden gör inte produktionen det. I själva verket ökar inte utbudet av varor och tjänster väsentligt, men efterfrågan gör det.

Vad som sker då är inflationen: det är när du börjar se en ökning av priserna för varor och tjänster på grund av högre efterfrågan. En populär indikator för att mäta detta är ett konsumentprisindex (KPI) som spårar priserna på typiska konsumentvaror och tjänster över tid.


Hur fungerar en centralbank?

De banker vi beskrev tidigare är i allmänhet kommersiella banker – de vänder sig främst till privatpersoner och företag. Centralbanker är statliga enheter som ansvarar för att hantera en nations penningpolitik. I den här kategorin hittar vi finansiella institutioner som USA:s Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, People's Bank of China och Riksbanken i Sverige. Till dess viktiga funktioner inkluderar att lägga till pengar i omlopp (via kvantitativa lättnader) och kontrollera räntesatsen.

Att höja räntesatsen är något som centralbanker kan göra när inflationen går överstyr. När räntorna höjs blir räntan högre, så att belåning blir mindre attraktivt. Eftersom personer också måste betala tillbaka sina skulder förväntas utgifterna att minska.

I en idealisk värld minskar högre räntor priserna på grund av lägre efterfrågan. Men i praktiken kan det också orsaka deflation, vilket kan vara problematiskt i vissa sammanhang.


Deflation

Som du kanske redan har gissat är deflation motsatsen till inflation. Vi kommer att definiera det som en allmän nedgång i priserna under en tidsperiod, vanligtvis orsakad av att personer spenderar mindre. Eftersom färre spenderar kan detta åtföljas av en lågkonjunktur (se artikeln Vi förklarar finanskrisen 2008).
En lösning som har föreslagits för deflation är att sänka räntesatserna. Genom att sänka räntan på krediten uppmuntras personer att låna mer. Och med mer tillgänglig kredit räknar regeringar med att personerna i deras ekonomi ökar sina utgifter. 

Precis som inflation kan deflation mätas genom ett konsumentprisindex.Vad händer när den ekonomiska bubblan spricker?

Dalio förklarar att diagrammet som illustrerats ovan (den kortsiktiga skuldperioden) är en kort period inom den långsiktiga skuldperioden.

Den långsiktiga skuldperioden.


Mönstret som beskrivs ovan (ökande och minskande tillgång på kredit) upprepar sig över tid. Men i slutet av varje period finns det mer skulder. Så småningom blir skulden ohanterlig, vilket utlöser en storskalig skuldsanering (där personer försöker minska sin skuld). Detta representeras av den plötsliga minskningen i diagrammet.

När skuldsanering sker börjar inkomsterna sjunka och krediten tar slut. Personer som inte kan betala tillbaka sina skulder försöker sälja sina tillgångar. Men när många gör samma sak faller tillgångspriserna på grund av ett överflöd av utbudet.

Börserna kraschar i scenarier som detta och i detta skede kan centralbanken inte sänka räntorna för att lindra bördan om de redan ligger på 0 %. Att göra detta skapar negativa räntor, vilket är en kontroversiell lösning som inte alltid fungerar.

Så, vad kan de göra? Den mest uppenbara lösningen skulle vara att minska utgifterna och efterskänka skulden. Det medför dock andra problem: minskade utgifter betyder att företagen blir mindre lönsamma, vilket innebär att de anställdas inkomster minskar. Branscher kommer att behöva skära ner på sin arbetsstyrka, vilket leder till högre arbetslöshet.

Med lägre inkomst och mindre arbetskraft kan regeringen inte ta ut lika mycket skatt. Samtidigt måste den spendera mer för att försörja det ökade antalet arbetslösa medborgare. Eftersom regeringen spenderar mer än den får in, får den ett budgetunderskott.
En lösning här skulle kunna vara att börja trycka pengar (att pengatryckerierna låter brrrrr, som det kallas i kryptovalutavärlden). Med nytryckta pengar till sitt förfogande kan centralbanken låna ut pengar till regeringen som sedan använder dem till att försöka stimulera ekonomin. Men detta kan också leda till problem.
Att skapa pengar ur tomma intet orsakar inflation, eftersom det ökar penningmängden. Detta är ett riskfyllt alternativ som så småningom kan leda till hyperinflation, där inflationen accelererar så snabbt att den förstör värdet på en valuta och det leder till ekonomisk katastrof. Du behöver bara titta på exemplen från Weimarrepubliken på 1920-talet, Zimbabwe i slutet av 2000-talet eller Venezuela i slutet av 2010-talet för att se vilken inverkan hyperinflation kan ha.

Jämfört med de kortsiktiga perioderna utspelar sig den långsiktiga skuldperioden över mycket längre tid och tros inträffa vart 50:e till 75:e år.


Hur hänger allt ihop?

Vi har tagit upp en hel del ämnen hittills. I slutändan kretsar Dalios modell kring tillgång till kredit – med mer kredit blomstrar ekonomin, med mindre drar den sig tillbaka. Dessa händelser alternerar för att skapa kortsiktiga skuldperioder, som i sin tur utgör en del av långsiktiga skuldperioder.

Räntesatserna påverkar mycket av ekonomins beteende. När räntorna är höga är det mer logiskt att spara, eftersom utgifterna inte prioriteras lika mycket. När de sänks är det mer logiskt att spendera.


Sammanfattningsvis

Den ekonomiska mekanismen är så enorm att det kan vara svårt att förstå alla dess olika komponenter. Men genom att studera den noga kan vi se att samma mönster upprepar sig om och om igen när dess deltagare engagerar sig i transaktioner med varandra.

Nu har du förhoppningsvis fått en bättre förståelse för förhållandet mellan långivare och låntagare, vikten av krediter och skulder samt de åtgärder som centralbankerna tar för att försöka mildra en ekonomisk katastrof.