Vysvetlenie trendových čiar
Domov
Články
Vysvetlenie trendových čiar

Vysvetlenie trendových čiar

Začiatočník
Zverejnené Sep 9, 2019Aktualizované Dec 28, 2022
5m

Čo sú to trendové čiary?

Na finančných trhoch predstavujú trendové čiary diagonálne čiary nakreslené na grafoch. Spájajú špecifické dátové body, vďaka čomu dokážu analytici a obchodníci ľahšie vizualizovať cenové pohyby a identifikovať trhové trendy. 

Trendové čiary sa považujú za jeden z najzákladnejších nástrojov technickej analýzy (TA). Bežne sa používajú na akciových trhoch, fiat menách, derivátoch a kryptomenách. 

Trendové čiary v podstate fungujú ako úrovne podpory a rezistencie, a sú tvorené diagonálnymi čiarami, nie vodorovnými. Ako také môžu mať kladný alebo záporný sklon. Vo všeobecnosti platí, že čím má čiara väčší sklon, tým výraznejší je trend.

Trendové čiary môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií: rastúce (uptrend) a klesajúce (downtrend). Ako už samotný názov naznačuje, čiara uptrendu sa kreslí z nižšieho miesta na grafe po vyššie miesto. Spája dva alebo viac spodných bodov, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

Vysvetlenie trendových čiar


Naopak, čiara downtrendu sa kreslí z vyššieho miesta na grafe po nižšie miesto. Spája dva alebo viac horných bodov.

Vysvetlenie trendových čiar


Rozdiel medzi týmito dvoma typmi čiar teda predstavuje výber bodov, ktoré použijeme na ich nakreslenie. Pri uptrende sa čiary nakreslia s pomocou najnižších bodov na grafe (t. j. dná sviečok tvoriace vyššie minimá). Na druhej strane, čiary downtrendu sa kreslia pomocou najvyšších hodnôt (teda vrcholy sviečok tvoriace nižšie maximá).


Ako používať trendové čiary

Na základe najvyšších a najnižších bodov na grafe trendové čiary naznačujú, kde cena na krátko porušila aktuálny trend, otestovala ho, a potom sa vrátila späť. Táto čiara sa dá potom predĺžiť a môžme sa pokúsiť predpovedať dôležité úrovne v budúcnosti. Trendovú čiaru môže cena otestovať viackrát, ale pokiaľ sa neporuší, považuje sa za platnú.

Zatiaľ čo trendové čiary sa dajú použiť pri všetkých typoch dátových grafov, obyčajne sa používajú pri finančných grafoch (na základe trhových cien). Poskytujú prehľad o ponuke a dopyte na trhu. Rastúce trendové čiary prirodzene naznačujú rastúcu kúpnu silu (dopyt je vyšší ako ponuka). Klesajúce trendové čiary sú spojené s konzistentnými poklesmi cien, čo naznačuje opak (ponuka je vyššia ako dopyt).

Pri týchto analýzach by sa však mal brať do úvahy aj obchodný objem. Ak sa napríklad cena zvyšuje, ale objem klesá alebo je relatívne nízky, môže to vyvolať falošný dojem zvýšeného dopytu.

Ako sme uviedli vyššie, trendové čiary sa používajú na identifikáciu úrovní podpory a rezistencie, čo sú dva základné, ale veľmi významné pojmy technickej analýzy. Uptrendová čiara ukazuje úrovne podpory, pod ktoré cena pravdepodobne nespadne. Naopak, klesajúca downtrendová čiara zobrazuje úrovne rezistencie, nad ktoré cena pravdepodobne nestúpne.

Inými slovami, trhový trend sa môže považovať za neplatný, keď sa porušia úrovne podpory a rezistencie, či už smerom nadol (pri uptrendovej čiare) alebo nahor (pri downtrendovej čiare). V mnohých prípadoch, keď tieto kľúčové úrovne neudržia trend, trh má tendenciu meniť smer.

Technická analýza je však subjektívnou oblasťou a každý obchodník môže prísť s celom inou metódou kreslenia trendových čiar. Práve preto môže byť vhodné kombinovať viacero techník TA, ako aj fundamentálnu analýzu, aby sme znížili riziká.


Kreslenie platných trendových čiar

Technicky môžu trendové čiary spájať akékoľvek dva body na grafe. Väčšina analytikov sa však zhoduje na tom, že trendová línia je platná až vtedy, ak použijeme tri alebo viac bodov. V niektorých prípadoch možno použiť prvé dva body na zadefinovanie potenciálneho trendu a tretí bod (ktorý sa pridá neskôr) sa dá použiť na otestovanie jeho platnosti.

Keď sa teda cena dotkne trendovej čiary tri alebo viackrát bez toho, aby ju prelomila, trend môžeme považovať za platný. Ak cena otestuje trendovú čiaru viackrát, naznačuje to, že trend nie je len náhodou spôsobenou kolísaním ceny.


Nastavenia škály

Okrem výberu dostatočného množstva bodov na vytvorenie platnej trendovej čiary je dôležité zobrať do úvahy správne nastavenia, keď kreslíme trendovú čiaru. Medzi najdôležitejšie nastavenia grafu patrí nastavenie škály.

Na finančných grafoch škála znamená spôsob, akým sa zobrazuje zmena ceny. Dve najpopulárnejšie škály sú aritmetická a semilogaritmická (semi-log). Na aritmetickom grafe je zmena vyjadrená rovnomerne, keď sa cena pohybuje nahor alebo nadol na osi Y. Naopak, grafy semi-log vyjadrujú zmeny v percentách. 

Napríklad zmena ceny z 5 USD na 10 USD by predstavovala rovnakú vzdialenosť na aritmetickom grafe ako zmena zo 120 USD na 125 USD. Na semi-log grafe by však 100 % zisk (z 5 USD na 10 USD) zabral oveľa väčšiu časť grafu, na rozdiel od 4 % nárastu zo 120 USD na 125 USD.

Pri kreslení trendových čiar je dôležité zobrať do úvahy nastavenia škály. Každý typ grafu môže zobrazovať rôzne maximá a minimá, a teda bude mať mierne odlišné trendové čiary.


Záverečné myšlienky

Hoci ide o užitočné nástroje na technickú analýzu, trendové čiary nie sú ani zďaleka spoľahlivé. Výber bodov použitých na kreslenie trendových čiar ovplyvní to, do akej miery presne znázornia trhové cykly a skutočné trendy, čím sa stanú do istej miery subjektívnymi. 

Niektorí analytici napríklad kreslia trendové čiary na základe tela sviečok, bez ohľadu na chvosty. Iní uprednostňujú kreslenie čiar podľa najvyššej a najnižšej ceny chvostu sviečky. 

Preto je dôležité používať trendové čiary spolu s ďalšími nástrojmi a indikátormi na grafoch. Medzi povšimnutia hodné príklady iných indikátorov TA patria Ichimoku Clouds, Bollingerské pásma (BB), MACD, Stochastic RSI, RSI a kĺzavé priemery.