Czym Jest Dowód Potwierdzenia Rezerw i Jak Działa na Binance
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Dowód Potwierdzenia Rezerw i Jak Działa na Binance

Czym Jest Dowód Potwierdzenia Rezerw i Jak Działa na Binance

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 30, 2022Zaktualizowane Feb 1, 2023
5m

TL;DR

Powiernicy krypto często wykorzystują kontrole Dowodu Potwierdzenia Rezerw (PoR), aby wykazać, że przechowują środki użytkowników w całości. Binance przeprowadza i publicznie ogłasza kontrole wewnętrzne, po czym zewnętrzni audytorzy pomagają je zweryfikować za pomocą technik kryptograficznych, aby potwierdzić, że środki użytkowników są bezpiecznie przechowywane w rezerwach firmy. Użytkownicy Binance mogą również niezależnie weryfikować, czy salda ich kont są w tych kontrolach uwzględnione.

Wprowadzenie

Potwierdzenia kryptograficzne w technologii blockchain ułatwiają przejrzystość transakcji finansowych giełd kryptowalutowych. Dowód Potwierdzenia Rezerw (PoR) dodatkowo zwiększa tę przejrzystość, tworząc autoryzowane ramy do kontroli powierników kryptowalut.

Jednak mimo że jest to krok naprzód, to zanim ekosystem stanie się bardziej przejrzysty i godny zaufania, PoR wymaga jeszcze poprawek.

Czym jest Dowód Potwierdzenia Rezerw (PoR)?

Kontrola PoR to taki audyt, w którym chodzi o to, aby sprawdzić, czy powiernicy przechowują środki swoich klientów w całości. Firmy powiernicze zajmujące się kryptowalutami udowadniają przy użyciu kontroli PoR deponentom oraz opinii publicznej, że ich depozyty odpowiadają ich saldom. Kontrole te są przeprowadzane przez niezależne strony zewnętrnze, aby wyeliminować możliwość sfałszowania danych o rezerwach.

Mechanizm PoR jest niezbędny z kilku powodów. Po pierwsze umożliwia użytkownikom sprawdzenie, czy salda, które trzymają np. na giełdzie kryptowalut, mają bezwzględne pokrycie w postaci aktywów. Po drugie zmusza firmy do spełniania standardów przejrzystości, utrudniając im podejmowanie wątpliwych lub nielegalnych działań finansowych. 

W idealnej sytuacji mechanizm PoR powinien przynosić korzyści zarówno użytkownikom, jak i firmom. Chroni użytkowników, minimalizując zagrożenia bezpieczeństwa i chroniąc przed szkodliwymi graczami. Jednocześnie pomaga firmom utrzymać użytkowników, zwiększając ich wiarygodność.

Możliwość kontroli giełd kryptowalutowych zapewnia większą przejrzystość ekosystemu krypto. PoR przykładowo uniemożliwia giełdom działanie w charakterze banków, które pożyczają zdeponowane aktywa stronom zewnętrznym.

I podobnie - giełdy nie mogą inwestować depozytów w inne protokoły ani firmy. Innymi słowy, PoR eliminuje ryzyko maksymalizowania przez firmy zysku oraz innych możliwych zwrotów z aktywów klientów. 

Dzięki PoR każdy podmiot może sprawdzić, czy giełda krypto przechowuje całość depozytów swoich użytkowników. Dlatego giełdy mają naturalną zachętę, aby unikać niewłaściwego obchodzenia się z tymi saldami, ponieważ mogłoby to naruszyć zaufanie, jakie mają do nich użytkownicy, i wpłynąć na ciągłość ich działania.

Co daje weryfikacja PoR?

W ramach weryfikacji PoR audytor weryfikuje za pomocą kryptografii, czy saldo każdego konta zostało uwzględnione. Mechanizm ten ma kilka kluczowych etapów.

Najpierw audytor wykonuje obraz stanu wszystkich sald kont. Następnie dokonuje konwersji danych o środkach na drzewo Merkle, za pomocą którego strukturyzuje duże ilości danych i upraszcza przetwarzanie. 

Dane dotyczące salda użytkownika są zahashowane w tzw. liść. Grupa tych „liści” podlega następnie hashowaniu i tworzy „gałąź”, a grupa „gałęzi” podlega hashowaniu i tworzy „korzeń”.

Audytor może następnie zastosować różne metody weryfikacji własności adresu użytkownika. Np. na Binance audytor ma trzy sposoby identyfikacji własności. Kiedy proces pozyskiwania tych informacji realizuje giełda, również podlega on weryfikacji przez audytorów.

  • Kryptograficzne podpisywanie wiadomości: Audytor dostarcza giełdzie niepowtarzalny komunikat do podpisania kryptograficznego przy użyciu stosownych kluczy prywatnych. 

  • Zlecone przeniesienie środków: Giełda ma za zadanie wykonać tzw. zlecone przeniesienie środków, w ramach którego kierownictwo przenosi w określonym czasie określoną kwotę z klucza/adresu publicznego i uzyskuje hash transakcji, aby zweryfikować zleconą transakcję na odpowiednim blockchainie.

  • Wyszukiwanie adresów w eksploratorze blockchaina: Audytor może również przeszukiwać adresy ETH oraz BSC (w przypadku Binance) odpowiednio na Etherscan i BscScan, aby sprawdzić, czy adresy są oznaczone jako należące do giełdy.

Jeżeli salda są zgodne z tymi formami ujawniania, oznacza to, że giełda zweryfikowała PoR i wykazała, że posiada w całości wszystkie zdeponowane aktywa.

PoR: Ograniczenia i potencjalne poprawki

Salda giełdy kryptowalut ulegają zmianie, kiedy użytkownicy wnoszą i wyprowadzają swoje aktywa. Problem z mechanizmem PoR polega na tym, że weryfikuje poprawność sald rezerw tylko konkretnie w czasie audytu. Może to stanowić przeszkodę, ponieważ wszelkie problemy mogą się pojawić zbyt późno, a powiernik może nawet wykorzystać tę okazję do ukrycia faktów. 

Należy również zauważyć, że kontrole przeprowadzają firmy zewnętrzne, co oznacza, że wyniki kontroli mogą zależeć od kompetencji danego audytora lub od tego, czy mają na nie wpływ interesy zewnętrzne.

Ale w jaki sposób giełda krypto może poprawić swoje kontrole PoR, aby zyskać i utrzymać zaufanie użytkowników? Na początek może skrócić odstępy między audytami, aby mieć pewność, że między cyklami nie będzie podejrzanych działań finansowych. Giełda może również skorzystać z usług renomowanej firmy zewnętrznej, która nie ma żadnego interesu finansowego związanego z giełdą ani organami, które są z nią powiązane.

Giełdy krypto przy użyciu PoR zapewniają większą przejrzystość, która jest niezbędna podczas zawirowań finansowych. Ponieważ podstawą technologii blockchain jest matematyka i kryptografia, a nie tylko zaufanie i komunikacja jak w tradycyjnym systemie bankowym, może ona zapewnić jeszcze lepszy sposób kontrolowania rynku finansowego.

Weryfikowanie, czy Twoje konto zostało skontrolowane

Możesz również samodzielnie zweryfikować, czy Twoje konto Binance zostało uwzględnione w ostatnim audycie PoR. Wystarczy wykonać poniższe instrukcje.

  1. Zaloguj się na konto Binance i najedź kursorem na „Portfel”. Następnie wybierz kartę „Audyty”.

  1. Pojawią się wszystkie ostatnie audyty, w ramach których stan konta był weryfikowany procedurą PoR.

  1. Wybierz konkretny audyt, o którym chcesz uzyskać więcej informacji. W tym miejscu możesz również pobrać drzewo Merkle.

Przemyślenia końcowe

Możesz wejść do audytu PoR, aby sprawdzić, czy powiernik krypto ma wszystkie rezerwy środków twoich i innych użytkowników. Kontrole powinny powstrzymać giełdy kryptowalutowe przed niewłaściwym zarządzaniem środkami użytkowników i ułatwić zwiększenie przejrzystości w świecie krypto.

PoR to pierwszy krok do odzyskania i utrzymania zaufania użytkowników kryptowalut. Ponadto wprowadza więcej wymogów dla giełd, dzięki czemu, miejmy nadzieję, środki użytkowników staną się priorytetem i branża będzie bezpieczniejsza oraz bardziej przejrzysta dla wszystkich. 

Dalsza lektura