En introduktion till Dow-teorin
Hem
Artiklar
En introduktion till Dow-teorin

En introduktion till Dow-teorin

Avancerad
Publicerad Jan 15, 2020Uppdaterad Feb 23, 2023
5m

Vad är Dow-teorin?

Kort sagt är Dow-teorin är ett ramverk för teknisk analys, som bygger på Charles Dows artiklar om marknadsteori. Dow var grundare och redaktör för Wall Street Journal och medgrundare till Dow Jones & Company. Som en del av företaget hjälpte han till att skapa det första aktieindexet, känt som Dow Jones Transportation Index (DJT), följt av Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow skrev aldrig sina idéer som en specifik teori och hänvisade inte till dem som sådana. Många lärde sig ändå från honom genom hans artiklar i Wall Street Journal. Efter hans död förfinade andra redaktörer, som William Hamilton, dessa idéer och använde hans artiklar till att sätta ihop det som nu kallas Dow-teorin.

Den här artikeln ger en introduktion till Dow-teorin och går igenom de olika stadierna av marknadstrender baserat på Dows arbete. Precis som med alla andra teorier är följande principer inte ofelbara och öppna för tolkning.

 

De grundläggande principerna för Dow-teorin

Marknaden reflekterar allt

Denna princip är nära anpassad med den så kallade effektiva marknadshypotesen (EMH). Dow menade att marknaden jämnar ut allt, vilket innebär att all tillgänglig information redan reflekteras i priset.

Om till exempel ett företag i stor utsträckning förväntas rapportera om ett förbättrat resultat, kommer marknaden att reflektera detta innan det händer. Efterfrågan på deras aktier kommer att öka innan rapporten släpps och då kanske priset inte förändras så mycket efter att den förväntade positiva rapporten till slut släpps.

I vissa fall observerade Dow att ett företag kan se dess aktiekurs minska efter goda nyheter, eftersom det inte var så bra som förväntat.

Denna princip är enligt många handlare och investerare fortfarande sann, särskilt av dem som använder omfattande teknisk analys. Men de som föredrar grundläggande analys håller inte med, utan tror att marknadsvärdet inte återspeglar det inneboende värdet av en aktie.

 

Marknadstrender

Vissa säger att Dows arbete är det som gav upphov till begreppet marknadsutveckling, som nu betraktas som en väsentlig del av finansvärlden. Dow-teorin säger att det finns tre huvudtyper av marknadstrender:

  • Primär trend – detta är den största marknadsrörelsen som varar från månader till flera år.

  • Sekundär trend – varar från veckor till några månader.

  • Tertiär trend – tenderar att försvinna på mindre än en vecka eller max tio dagar. I vissa fall kan de pågå i bara några timmar eller under en dag.

Genom att undersöka dessa olika trender kan investerare hitta möjligheter. Även om den primära trenden är nyckeln, tenderar gynnsamma möjligheter att uppstå när sekundära och tertiära trender verkar motsäga den primära.

Om du till exempel tror att en kryptovaluta har en positiv primär trend, men den upplever en negativ sekundär trend, kan det finnas en möjlighet att köpa den relativt lågt och försöka sälja när dess värde har ökat.

Problemet nu, som då, är att upptäcka vilken typ av trend du observerar och det är där djupare teknisk analys kommer in i bilden. Idag använder investerare och handlare ett brett utbud av analytiska verktyg för att hjälpa dem att förstå vilken typ av trend de tittar på.

 

De tre faserna av primära trender

Dow konstaterade att långsiktiga primära trender har tre faser. På en tjurmarknad skulle faserna till exempel vara:

  • Ackumulation – efter föregående björnmarknad är värderingen av tillgångarna fortfarande låg, eftersom marknadssentimentet är övervägande negativt. Smarta handlare och marknads-makers börjar ackumuleras under denna period, innan en betydande prisökning inträffar.

  • Offentligt deltagande – den bredare marknaden inser nu möjligheten som smarta handlare redan har observerat och allmänheten blir alltmer aktiv i att köpa. Under denna fas tenderar priserna att öka snabbt.

  • Överskott och fördelning – i den tredje fasen fortsätter allmänheten att spekulera, men trenden närmar sig sitt slut. Marknads-makers börjar distribuera sina innehav, det vill säga genom att sälja till andra deltagare som ännu inte inser att trenden håller på att vända.

På en björnmarknad är faserna i huvudsak omvända. Trenden skulle börja med distribution från alla som känner igen tecknen och följs av allmänhetens deltagande. I den tredje fasen fortsätter allmänheten att misströsta, men investerare som kan se den kommande ändringen kommer att börja ackumuleras igen. 

Det finns ingen garanti för att principen kommer att gälla, men tusentals handlare och investerare överväger dessa faser innan de börjar handla. I synnerhet bygger Wyckoff-metoden också på idéerna om ackumulering och distribution och beskriver ett något liknande koncept för marknadscykler (övergång från en fas till en annan).

 

Korrelation mellan index

Dow ansåg att de primära tendenserna för ett marknadsindex borde bekräftas av trenderna som ses på ett annat marknadsindex. Detta gällde då främst Dow Jones Transportation Index och Dow Jones Industrial Average.

Vid den tiden var transportmarknaden (främst järnvägar) starkt kopplad till industriell verksamhet. Detta säger sig självt: för att fler varor skulle kunna produceras behövdes först en ökning av järnvägsaktiviteten för att tillhandahålla de nödvändiga råvarorna. 

Därför fanns det en tydlig korrelation mellan tillverkningsindustrin och transportmarknaden. Om den ena gick bra skulle den andra sannolikt också gå bra. Principen om korrelation mellan index håller dock inte lika bra idag, eftersom många varor är digitala och inte kräver fysisk leverans.

 

Volymen spelar roll

Precis som många investerare idag, trodde Dow på volymen som en avgörande sekundär indikator, vilket innebär att en stark trend bör åtföljas av en hög handelsvolym. Ju högre volym desto mer troligt är det att rörelsen återspeglar den verkliga trenden på marknaden. När handelsvolymen är låg kanske prishändelsen inte representerar den verkliga marknadsutvecklingen.

 

Trender gäller tills en omvändning bekräftas

Dow menade att om marknaden är trendig så kommer den att fortsätta att utvecklas. Så om ett företags aktie till exempel börjar trenda uppåt efter positiva nyheter, kommer den att fortsätta göra det tills en bestämd vändning sker.

På grund av detta menade Dow att man bör vara skeptisk till omvändningen tills den bekräftas som en ny primär trend. Naturligtvis är det inte lätt att skilja mellan en sekundär trend och början på en ny primär trend och handlarna möter ofta vilseledande vändningar som bara är sekundära trender.

 

Sammanfattningsvis

Vissa kritiker hävdar att Dow-teorin är föråldrad, särskilt när det gäller principen om korrelation mellan index (som säger att ett index eller genomsnitt måste stödja ett annat). Fortfarande anser de flesta investerarna att Dow-teorin är relevant idag. Inte bara för att den handlar om att identifiera ekonomiska möjligheter, utan också tack vare begreppet om marknadstrender som Dows arbete introducerade.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.