Wprowadzenie do Teorii Dowa
Strona Główna
Artykuły
Wprowadzenie do Teorii Dowa

Wprowadzenie do Teorii Dowa

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jan 15, 2020Zaktualizowane Feb 23, 2023
5m

Spis treści


Czym jest Teoria Dowa?

Teoria Dowa to struktura analizy technicznej, sformułowana na bazie pism Charlesa Dow'a, dotyczących teorii zachowania rynków. Dow był założycielem oraz redaktorem gazety Wall Street Journal oraz współzałożycielem firmy Dow Jones i Spółka. W ramach przedsiębiorstwa pomógł stworzyć pierwsze indeksy giełdowe, znane pod nazwą Dow Jones Transportation Index (DJT) oraz Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow nigdy nie zebrał swoich pomysłów dotyczących rynku w jedną teorię i nigdy nie traktował ich jako takiej. Pomimo tego, wielu nauczyło się od niego, dzięki jego artykułom w Wall Street Journal. Po jego śmierci, inni redaktorzy, tacy jak William Hamilton, dopracowali te idee, wykorzystując artykuły Dow'a. Powstało coś, co dziś znane jest jako Teoria Dowa.

Artykuł ten stanowi wprowadzenie do Teorii Dowa. Na podstawie prac Dowa, omawia różne etapy trendów rynkowych. Jednak jak z każdą teorią finansową, poniższe zasady nie są nieomylne i mogą być interpretowane na różne sposoby.

 

Podstawowe reguł Teorii Dowa

Rynek odzwierciedla wszystko

Zasada ta jest ściśle związana z, tak zwaną Hipotezą efektywnych rynków (EMH). Dow wierzył, że rynek efektywnie wycenia wszystko, co oznacza, że wszelkie dostępne informacje są już odzwierciedlone w cenie.

Dla przykładu, jeśli oczekuje się, że firma zgłosi pozytywne wyniki finansowe, rynek to odzwierciedli, zanim to nastąpi. Popyt na ich akcje wzrośnie przed opublikowaniem raportu, a w momencie rzeczywistej publikacji, kurs nie zmieni się zbytnio, jeżeli firma faktycznie wykaże większe zyski.

W niektórych przypadkach, Dow zauważył, że akcje firmy mogą nawet spaść, jeśli pozytywne wiadomości nie okażą się, aż tak dobre jak pierwotnie zakładano.

Wielu inwestorów i traderów, wykorzystujących analizę techniczną, wciąż uważa tę zasadę za prawdziwą. Jednakże ci, którzy preferują analizę fundamentalną nie zgadzają się, twierdząc, że wartość rynkowa nie odzwierciedla wewnętrznej wartości akcji.

 

Niektórzy mówią, że prace badawcze Dow’a dały początek koncepcji trendów rynkowych, obecnie uważanych za fundamentalny element świata finansowego. Teoria Dow’a stwierdza, że istnieją trzy główne rodzaje trendów rynkowych:

  • Trend podstawowy – Jest to główny trend trwający od miesięcy do wielu lat, w którym porusza się kurs.
  • Trend drugorzędny – Trwający od tygodni do kilku miesięcy.
  • Trend trzeciorzędny – Zazwyczaj nie trwa dłużej niż tydzień bądź dziesięć dni. Czasem może trwać zaledwie parę godzin lub jeden dzień.

Analizując te różne tendencje ruchu kursu, inwestorzy są w stanie znaleźć interesujące okazje. Podczas gdy trend podstawowy jest kluczowym elementem należnym do rozważenia, sprzyjające okazje pojawiają się zwykle wtedy, gdy trend drugorzędny i trzeciorzędny zdają się zaprzeczać podstawowemu.

Dla przykładu, jeśli uważasz, że kryptowaluty są w rosnącym trendzie podstawowym, lecz doświadczają spadkowej tendencji drugorzędnej, pojawia się możliwość taniego zakupu, w celu późniejszego sprzedania po wyższych wartościach.
Obecnie, podobnie jak kiedyś, problem polega na poprawnym określeniu rodzaju obserwowanego trendu. Tu wkracza dokładniejsza analiza techniczna. Obecnie inwestorzy i traderzy korzystają z szerokiej gamy narzędzi analitycznych, pomagających im zrozumieć z jakim rodzajem trendu mają do czynienia.

 

Dow ustalił, że długoterminowe trendy podstawowe posiadają trzy fazy. Na przykład, podczas rynku byka etapy będą następujące:
  • Akumulacja – Po poprzedniej bessie wyceny aktywów są nadal niskie, gdyż panujące na rynku nastroje są przeważająco negatywne. Inteligentni traderzy i animatorzy rynku zaczynają, w tym okresie, akumulować tanie aktywa, zanim nastąpi wzrost cen.
  • Wejście "ulicy" – Szerszy rynek zdaje sobie teraz sprawę z możliwości, którą zaobserwowali już wcześniej inteligentni inwestorzy. amatorzy zaczynają aktywnie kupować. W tej fazie dochodzi zwykle do gwałtownego wzrostu cen.
  • Osłabnięcie i Dystrybucja – W trzecim etapie niedoświadczeni kupcy dalej spekulują, ale trend zbliża się już ku końcowi. Animatorzy rynku zaczynają dystrybuować swoje udziały, sprzedając je innym uczestnikom, nie zdającym sobie jeszcze sprawy, że lada chwila dojdzie do odwrócenia trendu.

W czasie bessy, fazy te są zasadniczo odwrócone. Trend rozpoczyna się od dystrybucji papierów wartościowych przez tych, co wcześniej rozpoznają zmieniającą się tendencję kursu. Niedługo po nich, to samo zaczynają robić niedzielni inwestorzy. Na etapie trzecim, opinia publiczna dalej rozpacza, ale profesjonalni inwestorzy dostrzegający nadchodzącą zmianę, zaczynają ponownie akumulować. 

Nie ma pewności, że zasady te będą zawsze prawdziwe, ale tysiące inwestorów respektują je i rozważają przed podjęciem działań inwestycyjnych. Warto dodać, że Metoda Wyckoffa również opiera się na ideach akumulacji i dystrybucji, opisując podobny koncept cyklów rynkowych (oraz ich przechodzenie z jednej fazy do drugiej).

 

Korelacja wzajemna indeksu

Dow wierzył, że główne trendy dostrzegalne na jednym indeksie rynkowym, powinny być również potwierdzone przez tendencje obserwowalne na innym indeksie. W tamtych latach dotyczyło to głównie Dow Jones Transportation Index i Dow Jones Industrial Average.

Wówczas rynek transportu (głównie kolejowego) był w dużym stopniu związany z działalnością przemysłową. Był ku temu powód: w celu zwiększenia produkcji towarów, w pierwszej kolejności należało zbudować więcej linii kolejowych, aby móc zapewniać niezbędne surowce. 

W związku z tym istniała wyraźna korelacja między przemysłem produkcyjnym a rynkiem transportowym. Jeśli jeden z nich był "zdrowy", drugi również powinien być w hossie. Jednakże zasada korelacji między indeksami dziś już nie obowiązuje. Towary przyjmujące formę cyfrową nie potrzebują fizycznej dostawy.

 

Wolumen ma znaczenie

Podobnie jak wielu inwestorów obecnie, Dow wierzył w wolumen jako kluczowy wskaźnik drugorzędny. Silnemu trendowi powinien towarzyszyć wysoki wolumen transakcji. In jest on większy, tym rośnie prawdopodobieństwo, że ruch ten odzwierciedla prawdziwą tendencję na rynku. Gdy wolumen obrotu jest niewielki, ruch kursu może nie obrazować rzeczywistego trendu.

 

Dow wierzył, że jeśli teraz rynek doświadcza trendów, to w przyszłości również będą one występować. Oznacza to, że jeśli dana firma wejdzie w trend wzrostowy po ogłoszeniu pozytywnych wyników finansowych, kurs będzie rósł, aż do momentu ostatecznego odwrócenia trendu.

Z tego względu Dow uznał, że odwrócenie trendu powinno być traktowane z podejrzliwością, aż do czasu, gdy nie zostanie ono potwierdzone. Oczywiście rozróżnienie między trendem drugorzędnym a początkiem nowego trendu głównego nie jest łatwym wyzwaniem. Inwestorzy często napotykają wprowadzające w błąd zmiany, które ostatecznie stają się jedynie trendami drugorzędnymi.

 

Przemyślenia końcowe

Niektórzy krytycy twierdzą, że Teoria Dowa jest nieaktualna, zwłaszcza jeśli chodzi o zasadę korelacji wzajemnej indeksów (stanowiącej, że indeks lub średnia muszą, swoim trendem, wspierać tą drugą). Większość inwestorów uważa jednak, że Teoria Dowa jest aktualna po dziś dzień. Nie tylko, ponieważ dotyczy identyfikacji możliwości finansowych, lecz również dlatego, że prace Dow’a zapoczątkowały koncepcję trendów rynkowych.