Čo treba zvážiť pri budovaní investičného portfólia
Domov
Články
Čo treba zvážiť pri budovaní investičného portfólia

Čo treba zvážiť pri budovaní investičného portfólia

Začiatočník
Zverejnené Apr 28, 2023Aktualizované Jun 21, 2023
7m

Zhrnutie

  • Investovanie môže byť dobrý spôsob na vybudovanie bohatstva v dlhodobom horizonte. Pre začiatočníka však môže byť celkom náročné zistiť, ako začať. 

  • Vybudovanie osobného investičného portfólia je dôležitým krokom k dosiahnutiu finančných cieľov. Vyžaduje si starostlivé plánovanie a zváženie viacerých faktorov vrátane povahy týchto cieľov a tolerancie voči riziku. 

  • Na udržanie požadovanej alokácie aktív investora je potrebné pravidelné monitorovanie a úprava portfólia.

Čo je investičné portfólio?

Investičné portfólio jednotlivca je súbor vlastnených aktív vrátane akcií, dlhopisov a kryptomien.

Investovanie môže byť skvelý spôsob na vybudovanie bohatstva v dlhodobom horizonte. Zistiť, ako začať, však môže byť celkom náročné. To platí najmä vtedy, keď sa do potenciálneho výberu pridajú novšie investičné možnosti, ako sú kryptomeny. 

Vybudovanie osobného investičného portfólia je zásadným krokom k dosiahnutiu finančných cieľov. Vyžaduje si starostlivé plánovanie a zváženie viacerých faktorov. Pozrime sa bližšie na niekoľko kľúčových aspektov, ktoré treba zvážiť pri budovaní osobného investičného portfólia.

Hodnotenie tolerancie voči riziku pri plánovaní portfólia

Tolerancia voči riziku označuje ochotu a schopnosť investora odolávať stratám. Pre začiatočníkov to znamená (okrem iných faktorov) brať do úvahy hľadiská, ako napríklad konečné ciele, aktuálna finančná situácia a porozumenie fungovania investičných produktov.

Stanovenie cieľov

Prvým krokom, ktorý investor môže urobiť na stanovenie svojej tolerancie voči riziku, je stanoviť si finančné ciele. Medzi bežné dlhodobé investičné ciele môžu napríklad patriť sporenie na dôchodok alebo budovanie bohatstva pre budúce generácie. Krátkodobými cieľmi môžu byť napríklad kúpa auta alebo vysokoškolské vzdelanie v blízkej budúcnosti.

Tieto ciele môžu mať sekundárne účinky na riadenie rizík a ich toleranciu, pretože finančné ciele môžu diktovať investorovi časový horizont. Ide o obdobie, počas ktorého investor plánuje držať svoje aktíva, kým ich speňaží. 

Čím dlhší je časový horizont, tým väčšie riziko môže investor podstupovať, pretože dlhodobé zisky môžu vyvážiť krátkodobé poklesy cien. Vstup na trh s kratším časovým horizontom, ako napríklad plánovanie kúpy domu o dva roky, znamená stratu časti kapitálu kvôli krátkodobým cenovým výkyvom, ktoré by splnenie tohto cieľa mohli výrazne ohroziť.

Aktuálna finančná situácia a záväzky

Úplné uvedomenie si súčasných finančných záväzkov môže pomôcť určiť, koľko peňazí môže investor investovať bez toho, aby bola ohrozená jeho schopnosť platiť účty, dlhy a iné nevyhnutné výdavky.

Napríklad jednotlivec so stabilným príjmom a finančnou rezervou, ktorá by dokázala pokryť zdravotné výdavky, stratu zamestnania alebo opravy v domácnosti, môže byť ochotnejší investovať do rizikovejších investícií, ako sú napríklad kryptomeny. Odporúčaná finančná rezerva by vo všeobecnosti mala postačovať na pokrytie finančných záväzkov jednotlivca počas odhadovanej doby, ktorá môže byť potrebná na nájdenie nového zamestnania v príslušnom odvetví a špecializácii.

Na druhej strane niekto, kto si ešte len musí našetriť finančnú rezervu, možno bude musieť zvážiť mix investícií s hotovosťou, aby neočakávaný neúspech neviedol k nutnosti likvidovať vysoko rizikové aktíva, čo by mohlo spôsobiť stratu.

Vysvetlenie jednotlivých tried aktív pri investovaní

Ďalším faktorom, ktorý investor možno bude musieť zvážiť pri rozhodovaní o tolerancii voči riziku, sú jeho znalosti a skúsenosti s aktívami, ktoré plánuje pridať do svojho portfólia, najmä ak ide o kryptomeny. Ak napríklad investor rozumie kryptotrhu a tomu, ako fungujú kryptopeňaženky, môže sa cítiť pohodlnejšie pri podstupovaní rizík spojených s týmto typom investície. 

Investor, ktorý je vo svete kryptomien nováčikom, však možno bude chcieť začať s menším kapitálom a svoje držby zvyšovať až potom, keď sa lepšie zorientuje na trhu a porozumie volatilite, ktorá je s ním spojená.

Stratégia alokácie aktív pre vyvážené investičné portfólio

Alokácia aktív je proces rozdelenia investícií do rôznych tried aktív, ako napríklad akcie, dlhopisy, hotovosť a alternatívne investície (napríklad kryptomeny). Dosiahnutie správnej rovnováhy môže investorovi pomôcť dosiahnuť vytýčené ciele. 

Vo všeobecnosti sa konzervatívny investor môže rozhodnúť mať vo svojom portfóliu vyššie percento dlhopisov a hotovosti, zatiaľ čo investor investujúci na dlhší časový horizont si môže zvoliť vyšší podiel jednotlivých akcií a kryptoaktív. Je dôležité poznamenať, že alokácia aktív nie je jednorazové rozhodnutie a časom sa môže vyskytnúť potreba jej úpravy z dôvodu zmeny investičných cieľov a tolerancie voči riziku.

Napríklad investor s veľkou hotovostnou rezervou môže alokovať 70 % svojho kapitálu do akcií, 20 % do dlhopisov a 10 % do hotovosti. Rozhodnutie prideliť 70 % portfólia do akcií môže byť považované za riskantné. Napriek tomu, ak je tento investor schopný pokryť neočakávané výdavky svojou hotovostnou rezervou vo výške 10 %, môže sa cítiť pri podstupovaní tohto rizika komfortne.

Niekto blízko dôchodkového veku sa môže rozhodnúť držať viac dlhopisov a hotovosti a zároveň alokovať malú časť svojich držieb do akcií a kryptomien. Ak jeho hotovosť dokáže pokryť výdavky na dôchodku, malú časť svojich prostriedkov môže držať v rizikovejších aktívach.

Ako diverzifikovať investičné portfólio

Diverzifikované portfólio môže investorovi umožniť prekonať poklesy cien jednotlivých akcií a kryptomien. Investor sa môže rozhodnúť minimalizovať riziko straty v dôsledku koncentrácie investícií v jednej geografickej oblasti alebo sektore rozložením investícií do rôznych tried aktív, sektorov a regiónov.

Investor môže diverzifikovať riziko investovaním do podielových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF). Upozorňujeme však, že diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou na klesajúcom trhu. Aj keď je to dobrá stratégia, nie je úplne bezriziková.

Podielové fondy a ETF môžu byť vhodnejšie pre investorov, ktorí uprednostňujú prístup k diverzifikácii využitím sprostredkovateľov, pretože akreditované finančné inštitúcie vyberajú balík cenných papierov a akcií zahrnutých v týchto fondoch. Dobrými príkladmi fondov, ktoré ponúkajú takýto prístup, sú S&P 500 a FTSE 100. Investor môže každý mesiac vyčleniť časť svojej mzdy na nákup týchto produktov.

Ak investor uprednostňuje diverzifikáciu výberom vlastných investícií, k dispozícii je množstvo investičných produktov vrátane jednotlivých akcií, dlhopisov a kryptomien. Je nevyhnutné uskutočniť dôkladný prieskum a pochopiť riziká jednotlivých investícií. Dobrými východiskovým bodmi sú nástroje ako Morningstar, Bloomberg a CoinMarketCap.

Ako monitorovať a vyvažovať investičné portfólio

Vybudovanie osobného investičného portfólia nie je jednorazová záležitosť. Môže ísť o prebiehajúci proces, ktorý si vyžaduje pravidelné monitorovanie a úpravu. Aby si investor udržal požadovanú alokáciu aktív, môže byť potrebné pravidelné vyvažovanie portfólií. 

Úprava portfólií môže byť potrebná aj v prípade, ak sa zmenia investičné ciele alebo tolerancia voči riziku investora. Povedzme, že investor má diverzifikované portfólio, ktoré pozostáva zo 60 % akcií, 30 % dlhopisov a 10 % hotovosti. Po tom, čo sa ocitne v lepšej finančnej situácii, môže mať vyššiu toleranciu voči riziku a byť ochotný podstúpiť vyššie riziko vo svojich investíciách v snahe dosiahnuť vyšší výnos. Za predpokladu, že investor vykonal prieskum, môže upraviť svoje portfólio tak, že bude držať menej hotovosti a viac bitcoinov. Zvyšovaním držby bitcoinov zvyšuje investor svoj potenciál vyšších výnosov, pričom podstupuje väčšie riziko.

Na druhej strane, opätovné vyváženie portfólia by mohlo znamenať upustenie od rizikovejších aktív v prospech konzervatívnejších možností. Napríklad investor, ktorý sa blíži k dôchodkovému veku, sa môže zbaviť niektorých z rizikovejších investícií, pričom si ponechá dlhopisy a hotovosť.

Je dôležité poznamenať, že úprava portfólia na základe tolerancie voči riziku je osobným rozhodnutím, ktoré by sa malo dôkladne zvážiť a zosúladiť s finančnými cieľmi a investičnou stratégiou. S blížiacimi sa cieľmi je tiež dôležité pravidelne prehodnocovať a opätovne vyvažovať portfólio.

Záverečné myšlienky

Budovanie osobného investičného portfólia je zložitý proces, ktorý si vyžaduje čas, trpezlivosť a realistický pohľad na súčasnú a očakávanú finančnú situáciu jednotlivca. Na budovanie investičného portfólia neexistuje žiadny univerzálny prístup. 

Pri skúmaní toho, ktoré aktíva zahrnúť do držby, musí nový investor vždy brať ohľad na svoju toleranciu voči riziku a vyhýbať sa finančným guru, ktorí môžu ponúkať špecifické investície alebo portfóliá sľubujúce astronomické výnosy s minimálnym rizikom. Tento proces môže chvíľu trvať, no nový investor by z tohto procesu mal vyjsť sebaistejší a veriť vo svoju schopnosť spravovať svoje portfólio.

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.