Czym jest First Digital USD (FDUSD)?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest First Digital USD (FDUSD)?

Czym jest First Digital USD (FDUSD)?

Początkujący
Opublikowane Aug 16, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
6m

TL;DR

  • Wprowadzony w czerwcu 2023 r. token First Digital (FDUSD) to stablecoin z zabezpieczeniem rezerwowym emitowany przez spółkę zależną firmy finansowej First Digital Limited z siedzibą w Hongkongu. 

  • Token FDUSD został uruchomiony w sieciach Ethereum i BNB Chain, a są plany jego przyszłej emisji w innych sieciach blockchain. 

  • FDUSD ma tzw. sprawozdanie poświadczenia rezerwy kontrolowane przez niezależnych audytorów, z którego wynika, że FDUSD ma pełne zabezpieczenie w formie równowartości środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych. 

Czym jest First Digital USD (FDUSD)?  

First Digital (FDUSD) to stablecoin emitowany przez FD121 Limited, spółkę zależną firmy finansowej First Digital Limited z siedzibą w Hongkongu. Wprowadzony w czerwcu 2023 r. token FDUSD ma być zabezpieczony jednym dolarem amerykańskim lub aktywem o równorzędnej wartości trzymanym w rezerwach u wyznaczonego powiernika, First Digital Trust Limited. 

Jako firma powiernicza zarejestrowana zgodnie z prawem Hongkongu First Digital Trust Limited ma upoważnienie do przechowywania wszystkich rezerw FDUSD na oddzielnych rachunkach. Oznacza to, że rezerwy FDUSD nie mieszają się z innymi aktywami firmy. Rezerwy muszą być również trzymane w gotówce lub wysoce płynnych aktywach, co zdaniem firmy pomaga zapewnić zabezpieczenie dla FDUSD w parytecie 1:1. 

Emitent FDUSD publikuje tzw. sprawozdanie poświadczenia rezerwy, które jest kontrolowane przez niezależnych audytorów, aby wykazać, że podaż FDUSD w obiegu jest w pełni zabezpieczona równoważną wartością gotówki lub ekwiwalentów gotówki trzymanych w depozycie

W chwili uruchomienia token FDUSD był emitowany w sieciach Ethereum i BNB Chain, ale są plany jego przyszłej emisji w innych sieciach blockchain. Jako że na rynku jest już dużo stablecoinów, FDUSD stara się oferować dodatkowe instrumenty dywersyfikacyjne użytkownikom zainteresowanym korzystaniem ze stablecoinów. 

Dlaczego token FDUSD jest przydatny? 

Kryptowaluty mają względem walut fiat wiele zalet jako forma płatności, a także w innych zastosowaniach praktycznych, ponieważ zapewniają szybsze transakcje oraz niższe opłaty, a także są bezpieczniejsze i chronią prywatność. 

Stablecoiny takie jak FDUSD to instrumenty natywnie cyfrowe, które mają zachowywać stabilną wartość i ułatwiać łączenie tradycyjnego ekosystemu finansowego z rynkiem kryptowalut. Stablecoiny takie jaka FDUSD dają możliwość odwzorowywania walut fiat w świecie krypto, a jednocześnie swobodniejszego i sprawniejszego ruchu. 

Jakie są zastosowania praktyczne FDUSD?  

FDUSD ma różne zastosowania praktyczne, np.: 

1. Przekazy pieniężne 

Przy użyciu FDUSD można realizować szybkie i opłacalne transakcje transgraniczne, co stanowi ekonomiczną opcję dla usług związanych z przekazami pieniężnymi. W porównaniu do tradycyjnych przelewów bankowych stablecoiny takie jak FDUSD mają znacznie niższe opłaty, a realizacja transakcji przebiega szybciej. 

2. Rozwiązania płatnicze

Podobnie firmy i osoby indywidualne mogą dzięki FDUSD realizować płatności z niższymi opłatami i szybciej. Ma to szczególnie dużą wartość w przypadku transakcji międzynarodowych, za które przy tradycyjnych metodach płatności często pobiera się dodatkowe opłaty związane z przewalutowaniem i przelewami transgranicznymi. 

3. Zabezpieczenie przed zmiennością cen 

Biorąc pod uwagę zmienność na rynkach krypto, FDUSD może pełnić funkcję zabezpieczenia i ostoi stabilności w okresach nieprzewidywalnych ruchów cenowych. Inwestorzy mogą wymieniać inne kryptowaluty na stablecoiny, np. na FDUSD, aby zabezpieczyć zyski lub swoje inwestycje przed skrajnymi wahaniami rynkowymi. 

4. Zastosowania w DeFi 

Podobnie jak inne stablecoiny, FDUSD może służyć w różnych zastosowaniach związanych z DeFi do yield farmingu, udzielania pożyczek, zaciągania pożyczek i stakingu. 

Jakie są zagrożenia związane z FDUSD? 

Z FDUSD wiążą się pewne czynniki ryzyka, o których użytkownicy muszą wiedzieć. Jest to m.in.: 

1. Ryzyko związane z utratą parytetu 

Mechanizm ustalania parytetu FDUSD zależy od tego, czy jego rezerwy są w stanie w każdej chwili obsłużyć wszystkie żądania wykupu FDUSD po wartości nominalnej. Dlatego kluczowe znaczenie dla stabilności FDUSD ma bezpieczeństwo i płynność aktywów rezerwowych. Rezerwy FDUSD trzyma w depozycie strona zewnętrzna i mogą one przybierać różne formy od aktywów o wysokiej płynności po aktywa niepłynne. Zachodzi ryzyko związane z potencjalnym niespełnieniem przez emitenta deklarowanej charakterystyki stablecoina, np. wartości nominalnej i możliwości terminowego wykupu po wartości nominalnej. 

2. Ryzyko operacyjne 

FDUSD podlega ryzyku operacyjnemu, np. oszustwom i czynnikom ryzyka cybernetycznego. Działanie FDUSD jest zależne od usług stron zewnętrznych, takich jak giełdy i usługi powiernicze, które są narażone na różne rodzaje ryzyka operacyjnego. Ponadto w przypadku utraty lub kradzieży aktywów kryptowalutowych nie ma skutecznych środków zaradczych, co może narażać użytkowników na jeszcze większe niebezpieczeństwo. 

3. Ryzyko związane z przepisami

Sytuacja związana z przepisami w zakresie stablecoinów jest obecnie bardzo niepewna. Przepisy w różnych jurysdykcjach znacznie się różnią i szybko ewoluują, co może mieć wpływ na niektóre działania związane z FDUSD. 

4. Ryzyko kontrahenta 

Obsługa FDUSD wiąże się z zewnętrznymi pośrednikami finansowymi, co oznacza, że użytkownicy mają ekspozycję na ryzyko kontrahenta. Może to prowadzić do opóźnień w wykupach i wzrostu kosztów, ponieważ koordynacja wykupu przez emitentów stablecoinów jest zależna od giełd, animatorów rynku, banków oraz innych podmiotów przekazujących pieniądze. 

Przemyślenia Końcowe 

Zdaniem analityków rynkowych zgodnie z przewidywaniami rynek stablecoinów w najbliższych pięciu latach wzrośnie do wielkości liczonych w bilionach dolarów, przy czym w połowie 2023 roku jest warty nieco ponad 100 mld $. FDUSD jest jednym z wielu nowych podmiotów w kwitnącej branży stablecoinów.

W miarę upowszechniania się kryptowalut zarówno tradycyjne instytucje finansowe, jak i podmioty kryptowalutowe coraz częściej rozważają emisję własnych stablecoinów, dostosowanych do konkretnych nisz rynkowych i odbiorców docelowych. Może to oznaczać, że użytkownicy będą mieli szerszy wybór przy podejmowaniu decyzji, które stablecoiny są najlepsze do ich potrzeb.

Jednak o ile stablecoiny mają liczne zalety, o tyle nie są pozbawione ryzyka. Użytkownicy powinni zachować ostrożność i przeprowadzać szczegółowe analizy przed przystąpieniem do działań na jakikolwiek stablecoinach. Należy się koniecznie zapoznać z whitepaper stablecoina, raportami z potwierdzenia rezerw, wynikami audytów i wszelkimi odpowiednimi zastrzeżeniami prawnymi, które są zwykle dostępne na oficjalnej stronie stablecoina. 

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani też nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś(-aś) zasięgnąć własnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. W przypadku, gdy artykuł został napisany przez stronę zewnętrzną, należy pamiętać, że wyrażone poglądy należą do strony zewnętrznej i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie tutaj w celu uzyskania dalszych szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania oraz Ostrzeżeniu o Ryzyku.