Tietoa hajautetuista autonomisista organisaatioista (DAO): mitä ne ovat, miksi ne ovat hyödyllisiä ja kuinka ne toteutetaan
Sisällysluettelo
Mikä on hajautettu autonominen organisaatio (Decentralized Autonomous Organization, DAO)?
Hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAOjen) ymmärtäminen
Miten DAOt toimivat? 
DAOt ja päämies–agentti-ongelma
DAOjen edut
Esimerkkejä DAOista
Ethereum ja "The DAO"
DAOjen rajoitukset
Yhteenveto 
Tietoa hajautetuista autonomisista organisaatioista (DAO): mitä ne ovat, miksi ne ovat hyödyllisiä ja kuinka ne toteutetaan
Etusivu
Artikkelit
Tietoa hajautetuista autonomisista organisaatioista (DAO): mitä ne ovat, miksi ne ovat hyödyllisiä ja kuinka ne toteutetaan

Tietoa hajautetuista autonomisista organisaatioista (DAO): mitä ne ovat, miksi ne ovat hyödyllisiä ja kuinka ne toteutetaan

Keskitaso
Julkaistu Apr 6, 2020Päivitetty Jan 31, 2023
8m

Tiivistelmä

Lohkoketjutekniikka synnytti täysin uudentyyppisiä organisaatiorakenteita, jotka voivat toimia itsenäisesti ilman keskitetyn hallinnoijan koordinointia. Hajautetut itsenäiset organisaatiot (DAOt) ovat hajautettuja kokonaisuuksia, joissa yhteisön jäsenet voivat osallistua organisaationsa hallintaan ja päätöksentekoon. DAOissa ei ole keskitettyä hallinnoijaa. Sen sijaan valta jaetaan tokenin haltijoiden kesken, jotka voivat äänestää parhaan toimintatavan määrittämiseksi. Kaikki DAOn toiminta ja äänet näkyvät lohkoketjussa, mikä tekee kaikista transaktioista julkisia. 

DAOja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin jäsenten varojen yhdistämisestä riskisijoituksia varten aina ketjun ulkopuolisten tietojen todenperäisyyden vahvistamiseen. Bitcoinia pidetään joskus ensimmäisenä hajautettuna itsenäisenä organisaationa.

Mikä on hajautettu autonominen organisaatio (Decentralized Autonomous Organization, DAO)?

Hajautettu itsenäinen organisaatio eli DAO on yhteisön johtama taho, jolla ei ole keskitettyä hallinnoijaa ja jota ohjaa tietokonekoodi. Koska organisaation käyttäytymistä määrittävät säännöt ovat sisäänrakennettuina sen suunnitteluun, sillä on kyky toimia itsenäisesti ilman keskitettyä johtoa. 

Perinteisistä organisaatioista poiketen DAOssa ei ole yhtä henkilöä tai ryhmää, joka voisi tehdä ja panna täytäntöön päätöksiä yksipuolisesti. DAO-hallintomalli on kehittyvä oikeudellisen rakenteen muoto, jolla ei ole keskitettyä hallinnoijaa, ja se perustuu ehdotuksiin, joista yhteisön jäsenet äänestävät. 

Kryptoharrastajien suosimat DAOt demokratisoivat organisaation päätöksenteon hajautetun hallintoprosessin kautta. Antamalla jokaiselle jäsenelle sananvaltaa organisaation johtamisessa DAO voi valtuuttaa jäsenensä määrittämään yhdessä yhteisön tulevaisuuden. Tämä lähestymistapa eroaa pohjimmiltaan perinteisistä yritysorganisaatioista, joissa johtajat ja suuret osakkeenomistajat käyttävät usein enemmistön määräysvaltaa.

Hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAOjen) ymmärtäminen

Yksi ilman ulkopuolista lupaa toimivien ja sensuuria kestävien kryptojen kuten Bitcoinin tärkeimmistä piirteistä on niiden hajautettu luonne. Sen sijaan, että niitä valvoisi yksi ainoa taho, kuten hallitus tai keskuspankki, näitä varoja ylläpidetään tietokoneverkoissa, joiden säännöt on sisällytetty niiden koodiin.

Kryptojen hajautetun luonteen innoittamana ryhmä kehittäjiä laajensi periaatetta organisaatioiden tasolle. Vuonna 2016 käynnistettiin ensimmäinen DAO, jonka visiona oli, että kaikki sen jäsenet toimisivat yhdessä hallintoelimenä. 

Miten DAOt toimivat? 

DAOa johtaa yleensä sidosryhmien yhteisö, jota kannustetaan osallistumaan organisaation toimintaan yhteisen tavoitteen ja usein ylimääräisten kryptotaloudellisten mekanismien avulla. Yhteisön kehittäjien ydinryhmä on kirjoittanut DAOn säännöt älysopimuksiin, jotka muodostavat DAOn toiminnan peruskehyksen. 

Esimerkiksi jäsenäänestyksen tuloksen perusteella koodi voidaan aktivoida polttamaan ennalta määrätty määrä DAOn hallussa olevia tokeneita tai lähettämään palkkioita tokenin haltijoille. 

DAOn säännöt ja transaktiotiedot tallennetaan läpinäkyvästi lohkoketjuun. Tyypillisesti päätökset tehdään DAOssa jäsenehdotusten kautta. Jos sidosryhmien enemmistö tukee ehdotusta tai se täyttää joidenkin muiden ennalta määritettyjen sääntöjen joukon, ehdotus toteutetaan automaattisesti. 

DAOn jäsenien käytettävissä oleva äänivalta saattaa joskus vaihdella jäsenten hallussa olevien hallintotokenien määrän perusteella. Esimerkiksi jäsenellä, joka omistaa 100 tokenia, saattaa olla kaksinkertainen äänivalta 50 tokenia omistavaan jäseneen verrattuna. Tämän käytännön ajatuksena on, että henkilöt, jotka ovat taloudellisesti investoineet enemmän DAOon, ovat motivoituneempia tekemään päätöksiä, jotka tukevat organisaatiota. Joillakin DAOilla on myös rahastoja, joissa säilytetään tokeneita, joita sen jäsenet voivat laskea liikkeeseen vastineeksi fiatista. Yhteisö voi äänestää ja päättää, miten nämä varat käytetään.

DAO toimii jollain tavalla yrityksen tai kansallisvaltion tavoin, mutta monissa tärkeissä suhteissa se toimii hajautetummin. Vaikka perinteiset organisaatiot on jäsennelty hierarkkisesti ja päätökset välitetään usein useiden byrokratiakerrosten kautta, DAOt poistavat hierarkian. Sen sijaan taloudelliset mekanismit linjaavat organisaation edut yksittäisten DAOn jäsenten etujen kanssa.

DAOn jäseniä ei sido mikään virallinen sopimus, vaan yhteinen tavoite ja konsensussääntöihin sidotut verkkokannustimet. Nämä säännöt ovat täysin läpinäkyviä, ja ne on kirjoitettu organisaatiota hallitsevaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoon. DAOt toimivat ilman rajoja, mutta niihin voidaan soveltaa säännöksiä riippuen sen tietyn lainkäyttöalueen laeista, jonka kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa.  

Kun DAO on otettu käyttöön, sitä ei voi hallita yksi osapuoli, vaan sitä hallitsee osallistujayhteisö. Jos protokollassa määritellyt hallintosäännöt on suunniteltu hyvin, niiden pitäisi ohjata toimijoita kohti verkoston kannalta edullisinta lopputulosta.

Eräs tapa kuvata DAOja on avoimen yhteistyön käyttöjärjestelmä. Tämän järjestelmän avulla yksilöt ja instituutiot voivat työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ilman, että heidän tarvitsee tuntea toisiaan tai luottaa toisiinsa.

DAOt ja päämies–agentti-ongelma

DAOt vastaavat taloustieteen ongelmaan, jota kutsutaan päämies–agentti-ongelmaksi. Ongelma ilmenee, kun henkilöllä tai yhteisöllä ("agentti") on kyky tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimiin toisen henkilön tai yhteisön ("päämies") puolesta. Jos agentti on motivoitunut toimimaan oman etunsa mukaisesti, hän voi jättää huomiotta päämiehen edut.

Ongelmaa pahentaa se, että päämiehen ja agentin välillä saattaa olla myös informaation epäsymmetriaa. Päämies ei välttämättä koskaan tiedä, että häntä käytetään hyväksi, eikä hänellä ole mitään keinoa varmistaa, että agentti toimii hänen etujensa mukaisesti.

Yleisiä esimerkkejä tästä ongelmasta ovat kansalaisia edustavat vaaleilla valitut virkamiehet, sijoittajia edustavat välittäjät tai osakkeenomistajia edustavat johtajat.

Sallimalla lohkoketjuteknologian mahdollistaman suuremman läpinäkyvyyden, DAOn takana olevat hyvin suunnitellut kannustinmallit voivat poistaa osia tästä ongelmasta. Kannustimet organisaation sisällä ovat linjassa, ja tiedon epäsymmetriaa on hyvin vähän (tai ei ollenkaan). Koska kaikki transaktiot tallennetaan lohkoketjuun, DAOjen toiminta on täysin läpinäkyvää ja teoriassa tekee niistä korruptoitumattomia.

DAOjen edut

Hajautettu

Perinteisessä organisaatiossa tärkeimmät päätökset tekee keskitetty hallinnoija. DAOssa yhteisö tekee yhteisöön vaikuttavat päätökset yhdessä. 

Läpinäkyvä

Avoimuus edellyttää DAOn jokaisen jäsenen vastuuvelvollisuutta. Äänestys DAOn sisällä tapahtuu lohkoketjun kautta, ja kaikki äänet ovat julkisesti nähtävissä. Kuka tahansa voi etsiä transaktioiden tietueita. Tämä motivoi yhteisön jäseniä toimimaan hyvässä uskossa ja estää tekoja yhteisöä vastaan.

Yhteisöperustainen 

DAO voi tuoda yhteen ihmisiä kaikkialta maailmasta tekemään yhteistyötä kohti yhteistä tavoitetta. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua projektiin. Toisin kuin perinteiset yritysrakenteet, kaikki voivat ilmaista ideoitaan ja ehdottaa organisaatiotoiminnan suuntauksia hajautetun hallinnon mekanismien kautta. 

Esimerkkejä DAOista

Vaikka Bitcoin-verkko on hyvin yksinkertainen, sitä voidaan pitää ensimmäisenä esimerkkinä DAOsta. Se toimii hajautetusti, ja sitä koordinoi konsensusprotokolla, jossa ei ole hierarkiaa osallistujien välillä. 

Bitcoin-protokolla määrittelee organisaation säännöt, kun taas bitcoin valuuttana kannustaa käyttäjiä suojaamaan verkkoa. Tämä varmistaa, että eri osallistujat voivat työskennellä yhdessä pitääkseen Bitcoinin käynnissä hajautettuna itsenäisenä organisaationa.

Bitcoinin tapauksessa yhteinen tavoite on arvon tallentaminen ja siirtäminen ilman järjestelmää koordinoivaa keskitettyä hallinnoijaa. Mutta mihin muuhun DAOja voitaisiin käyttää?

Monimutkaisempia DAOja voidaan käyttää erilaisiin käyttötapauksiin, kuten hajautetuissa riskipääomarahastoissa tai sosiaalisen median alustoissa. DAOt voisivat myös koordinoida esineiden internetiin (IoT) kytkettyjen laitteiden toimintaa.

Myös hajautetuksi autonomiseksi yritykseksi (Decentralized Autonomous Corporation, DAC) kutsuttu DAOjen osajoukko on syntynyt. DAC voi tarjota samanlaisia palveluja perinteiselle yritykselle, esimerkiksi kimppakyytipalvelulle. Erona on, että se toimii ilman perinteisten yritysten hallintorakennetta.

Esimerkiksi auto, joka omistaa itsensä ja tarjoaa kimppakyytipalveluja osana DAC:tä, voisi toimia itsenäisesti ja suorittaa transaktioita ihmisten ja muiden älylaitteiden kanssa. Lohkoketjuoraakkelien avulla se voisi jopa aktivoida älysopimuksia ja suorittaa tiettyjä tehtäviä yksin, kuten käydä mekaanikolla. 

 

Ethereum ja "The DAO"

Eräs varhaisimmista esimerkeistä DAOista oli osuvasti nimetty "The DAO". Se koostui monimutkaisista älysopimuksista, jotka toimivat Ethereum-lohkoketjun päällä ja joiden piti toimia itsenäisenä riskipääomarahastona.

Toukokuussa 2016 DAO-tokenit myytiin kolikkoannin (ICO) kautta, ja ne tarjosivat omistusosuuden ja äänioikeuden tähän hajautettuun rahastoon. Kuitenkin pian julkaisun jälkeen noin kolmasosa The DAOn varoista tyhjennettiin kryptoalan historian suurimpiin kuuluneen hakkeroinnin yhteydessä.

Tämän tapahtuman seurauksena Ethereum jakautui kahteen ketjuun kovan haarautumisen jälkeen. Yhdessä ketjussa vilpilliset transaktiot peruutettiin, ikään kuin hakkerointia ei olisi koskaan tapahtunut. Tätä ketjua kutsutaan nykyään Ethereum-lohkoketjuksi. Toinen ketju, joka oli uskollinen periaatteelle "koodi on laki", jätti vilpilliset transaktiot koskemattomiksi. Tätä lohkoketjua kutsutaan nykyään Ethereum Classiciksi

DAOjen rajoitukset

Laillisuus

DAOja ympäröivä sääntely-ympäristö on edelleen hyvin epävarma, koska useimmat lainkäyttöalueet eivät ole vielä määritelleet lähestymistapaansa tämän tyyppisiin yhteisöihin. Jatkuvasti epävarmasta oikeudellisesta asemasta voi tulla merkittävä este DAOjen käyttöönotolle.

Koordinoidut hyökkäykset

DAOn toivottaviin ominaisuuksiin (hajauttaminen, muuttumattomuus, toimiminen ilman ulkopuolista lupaa) liittyy luonnostaan joitain suorituskyky- ja turvallisuusriskejä. The DAOn esimerkki osoitti, että tämä uusi organisaatiomuoto voi tuoda mukanaan uusia riskejä, joita ei liity perinteisiin tahoihin.

Keskittämispisteet

Voidaan väittää, että hajauttaminen ei ole staattinen tila, vaan pikemminkin vaihteluväli, jossa jokainen taso sopii erityyppisiin käyttötapauksiin. Joissakin tapauksissa täysi autonomia tai hajauttaminen ei ehkä ole edes mahdollista tai järkevää.

DAOt voivat sallia ennennäkemättömän laajan osallistujajoukon tehdä yhteistyötä, mutta protokollaan määritetyt hallintosäännöt ovat aina keskittämisen piste. Voidaan väittää, että keskitetyt organisaatiot voivat toimia paljon tehokkaammin – mutta ne ovat luopuneet avoimen osallistumisen eduista.

Yhteenveto 

DAOn avulla organisaatiot voivat vapautua riippuvuudesta perinteisiin hierarkioihin ja rakenteisiin. Sen sijaan, että keskitetty hallinnoija koordinoisi osallistujien toimia, hallintosäännöt ovat automatisoituja ja ne ohjaavat jäseniä verkon kannalta hyödyllisimpään lopputulokseen.

Bitcoin-verkkoa voidaan pitää varhaisena, yksinkertaistettuna DAOna. Avain hyvien DAOjen suunnitteluun on sellaisten tehokkaiden konsensussääntöjen laatimisessa, jotka ratkaisevat monimutkaisia osallistujien koordinointiongelmia. DAOjen täytäntöönpanon todellinen haaste ei ehkä olekaan puhtaasti teknologinen, vaan pikemminkin sosiaalinen.

Jos haluat lisätietoja DAOista, tutustu Binance Researchin raporttiin: Theory and Praxis of DAOs.