Τι είναι η διαλειτουργικότητα Cross-chain;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η διαλειτουργικότητα Cross-chain;

Τι είναι η διαλειτουργικότητα Cross-chain;

Έχει δημοσιευτεί Mar 13, 2023Έχει ενημερωθεί Oct 24, 2023
7m

Αυτό το άρθρο είναι μια υποβολή από την κοινότητα. Ο Derek Yoo, διευθύνων σύμβουλος της PureStake, μιας ομάδας ανάπτυξης της πλατφόρμας Moonbeam για διασυνδεδεμένες εφαρμογές cross-chain, γράφει αυτό το άρθρο.

Οι απόψεις σε αυτό το άρθρο είναι του συντάκτη/συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance.

TL;DR 

Η διαλειτουργικότητα Cross-chain επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε διαφορετικά δίκτυα blockchain. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και αξίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, παρέχοντας αυξημένη συνδεσιμότητα και απρόσκοπτη ενσωμάτωση. 

Τι είναι η διαλειτουργικότητα στο Blockchain; 

Η διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο των blockchain αναφέρεται στην ικανότητα ενός blockchain να ανταλλάσσει ελεύθερα δεδομένα με άλλα blockchain. Η διαλειτουργικότητα cross-chain επιτρέπει στις έξυπνες συμβάσεις σε διαφορετικές αλυσίδες να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται να στέλνουν τα πραγματικά token μεταξύ των αλυσίδων.

Για παράδειγμα, τα περιουσιακά στοιχεία, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές καταγράφονται σε ένα blockchain ως στοιχεία τεκμηρίωσης. Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ένα blockchain μπορεί να εκπροσωπηθεί σε ένα άλλο blockchain με τη σωστή λύση διαλειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές λειτουργούν με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υπηρεσία, ανεξάρτητα από το σε ποιο blockchain βρίσκονται.

Γιατί είναι σημαντική η διαλειτουργικότητα; 

Σήμερα τα blockchain είναι σε θέση παρόμοια με τις πρώτες ημέρες του διαδικτύου: υπάρχουν πολλά απομονωμένα οικοσυστήματα που δεν μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες. 

Αυτή η έλλειψη διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain, καθώς εμποδίζει την απρόσκοπτη ροή δεδομένων και αξίας σε διαφορετικά δίκτυα. 

Από την πλευρά του προγραμματιστή, κάθε υλοποίηση αποτελεί μια απομονωμένη και ανεξάρτητη περίπτωση, με αποτέλεσμα οι συμβάσεις backend να μην είναι συνδεδεμένες και να μην γνωρίζουν η μία την άλλη. Για παράδειγμα, μια dApp αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου (DEX) μπορεί να χρειαστεί να αναπτυχθεί μεμονωμένα σε δίκτυα Ethereum, BNB Chain και Polygon. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση κάθε έκδοσης των dApp

Ως χρήστης, η προσέγγιση πολλαπλών εφαρμογών μπορεί να παρουσιάσει αρκετές προκλήσεις. Δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά token από το ένα blockchain στο άλλο. Αυτό γίνεται συνήθως με μια διαδικασία κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία καταστρέφονται στο blockchain προέλευσης και δημιουργούνται εκ νέου στο blockchain προορισμού χρησιμοποιώντας μια γέφυρα τρίτου μέρους. Η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα και να προκαλεί σύγχυση, οδηγώντας σε κατακερματισμένες νησίδες δεδομένων και κακή εμπειρία χρήστη. Οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων σε πολλά blockchain μπορεί επίσης να είναι σημαντικοί, καθώς ανοίγουν την πόρτα για παραβιάσεις και πιθανή απώλεια κεφαλαίων.

Λύσεις διαλειτουργικότητας Cross-chain 

Η συνδεσιμότητα cross-chain βελτιώνεται καθώς οι προγραμματιστές δημιουργούν λύσεις που διευκολύνουν τη σύνδεση και τη μεταφορά δεδομένων και αξίας σε διάφορα δίκτυα. Αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει νέες δυνατότητες για πιο εύχρηστες και διασυνδεδεμένες εφαρμογές blockchain.

Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας cross-chain. Παρακάτω, παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα για να παρουσιάσουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων. 

Η Chainlink αναπτύσσει το Πρωτόκολλο Διαλειτουργικότητας Cross-Chain (CCIP), το οποίο είναι ένα πρότυπο ανοιχτού κώδικα που καθιστά ικανή την επικοινωνία Cross-chain, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων και της μεταφοράς Token. Στόχος του CCIP είναι να επιτρέψει μια καθολική σύνδεση μεταξύ εκατοντάδων δικτύων blockchain χρησιμοποιώντας μια πρότυπη διεπαφή. Έχει τη δυνατότητα να μειώσει την πολυπλοκότητα της δημιουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών cross-chain.

Wormhole

Το πρωτόκολλο Wormhole είναι ένα γενικό πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας που επιτρέπει τη μεταφορά Token και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain. Τα μηνύματα σε μια αλυσίδα πηγής ελέγχονται από ένα δίκτυο επιτηρητών, οι οποίοι επαληθεύουν και διευκολύνουν τις μεταφορές σε αλυσίδες-στόχους.  Οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το Wormhole μπορούν να δημιουργήσουν αποκεντρωμένες εφαρμογές πολλαπλών αλυσίδων που ονομάζονται xdApp.

LayerZero

Το LayerZero είναι ένα πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας omnichain για εύκολη μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ blockchain, παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστη παράδοση μηνυμάτων με ρυθμιζόμενη αξιοπιστία. 

Οι εξαιρετικά κανονικοί κόμβοι (ultra-light ή ULN) του LayerZero είναι έξυπνες συμβάσεις που παρέχουν Block Header άλλων γεφυρωμένων αλυσίδων για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Το ULN ενεργοποιείται μόνο κατ' απαίτηση και η έξυπνη σύμβαση επικοινωνεί με ένα oracle και έναν αναμεταδότη μέσω του τελικού σημείου LayerZero. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ευέλικτη και αποτελεσματική επικοινωνία Cross-chain.

Hyperlane

Το Hyperlane είναι ένα εξουσιοδοτημένο πρωτόκολλο αλυσίδας Proof of Stake (PoS) που επικυρώνει και διασφαλίζει την επικοινωνία Cross-chain μέσω ρυθμιζόμενων μεθόδων συναίνεσης. Στο δίκτυο του Hyperlane, κάθε επικυρωτής είναι υπεύθυνος για την επικύρωση κάθε αλυσίδας με την οποία συνδέεται το Hyperlane, διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ των αλυσίδων είναι ασφαλής και ακριβής.

Επικοινωνία μεταξύ blockchain

Η επικοινωνία μεταξύ των Blockchain (Inter-Blockchain Communication ή IBC) είναι το τυπικό πρωτόκολλο επικοινωνίας blockchain στο δίκτυο Cosmos, που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών blockchain. Το IBC ορίζει ένα ελάχιστο σύνολο λειτουργιών που καθορίζονται στα Interchain Standards (ICS), τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα blockchain μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους.

Ένα παράδειγμα είναι το Osmosis, ένα DEX που επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν token μεταξύ διαφορετικών blockchain. Το Osmosis χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IBC για να επιτρέπει την απρόσκοπτη ανταλλαγή token από διαφορετικές αλυσίδες, επιτρέποντας στους κατόχους token να επωφεληθούν άμεσα από τη διαλειτουργικότητα που προσφέρει το IBC.

Avalanche Warp Messaging

Το Avalanche Warp Messaging (AWM) έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο και να επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν τις δικές τους προδιαγραφές ανταλλαγής μηνυμάτων για την υποστήριξη των επικοινωνιών. Η ίδια η προδιαγραφή AWM απαιτεί μια σειρά από bytes, έναν δείκτη για το ποιος συμμετείχε στην πολλαπλή υπογραφή BLS και την πολλαπλή υπογραφή BLS. Το AWM διευκολύνει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρές εφαρμογές dApp στο δίκτυο Avalanche.

BTC Relay

Το BTC Relay είναι μια αλυσίδα αναμετάδοσης που μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα ζωντανό περιβάλλον. Επιτρέπει την υποβολή Block Header Bitcoin στο Ethereum. Με αυτήν την ενέργεια, παρέχει έναν τρόπο επαλήθευσης της συμπερίληψης των συναλλαγών Bitcoin στο blockchain του Ethereum, δημιουργώντας μια γέφυρα άνευ εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο δικτύων.

Cross-Consensus Message Format

Το Cross-Consensus Message Format (XCM) επιτρέπει σε διαφορετικά συστήματα συναίνεσης να επικοινωνούν μεταξύ τους στο Polkadot. Με την πετυχημένη συγχώνευση της έκδοσης 3 του XCM, οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές που επιτρέπουν γέφυρες, κλείδωμα cross-chain, ανταλλαγές, NFT, προϋποθέσεις, παρακολούθηση περιβάλλοντος και πολλά άλλα. 

Για παράδειγμα, το Moonbeam XCM SDK υποστηρίζει κυρίως μεταφορές token XCM, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να αλληλεπιδρούν με το δίκτυο Polkadot χρησιμοποιώντας το XCM.

Axelar

Το Axelar προσφέρει μια λύση για την επικοινωνία cross-chain μέσω της χρήσης του πρωτοκόλλου General Message Passing, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν αποκεντρωμένες εφαρμογές που μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλαπλά δίκτυα blockchain. Επίσης, το Axelar παρέχει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των αλυσίδων μέσω εξουσιοδοτημένου PoS (dPoS) για τους χρήστες που γεφυρώνουν token.

Για παράδειγμα, η εφαρμογή γεφύρωσης του Axelar, το Satellite, συνδέει το BUSD που βασίζεται στο Ethereum με το Cosmos, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.

Οφέλη και περιορισμοί της διαλειτουργικότητας

Τα οφέλη της διαλειτουργικότητας blockchain είναι σαφή. Οι χρήστες μπορούν ενδεχομένως να πραγματοποιούν συναλλαγές σε διαφορετικά δίκτυα blockchain απρόσκοπτα, χωρίς την ανάγκη κεντρικών διαμεσολαβητών. Επίσης, μειώνει τον κατακερματισμό, βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα εντός του ευρύτερου οικοσυστήματος blockchain και ανοίγει νέα επιχειρηματικά όρια και μοντέλα.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτές τις λύσεις. Τα διαφορετικά blockchain μπορεί να έχουν διαφορετικές λύσεις ασφαλείας, αλγόριθμους συναίνεσης και γλώσσες προγραμματισμού, γεγονός που μπορεί να εντείνει την τεχνική πολυπλοκότητα. Αυτές οι λύσεις μπορούν ενδεχομένως να αυξήσουν την πιθανότητα επιθέσεων και να παρουσιάσουν νέες προκλήσεις διακυβέρνησης μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain. 

Συμπεράσματα

Οι λύσεις διαλειτουργικότητας cross-chain έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα των δικτύων blockchain, επιτρέποντας την επικοινωνία, τη μεταφορά δεδομένων και αξιών μεταξύ διαφορετικών δικτύων. 

Η μελλοντική ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας cross-chain αναμένεται να προωθήσει μεγαλύτερη καινοτομία μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain και νέες δυνατότητες για εφαρμογές blockchain. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο συνδεδεμένο και φιλικό προς τον χρήστη οικοσύστημα blockchain.

Ωστόσο, για ευρεία χρήση, οι διάφορες λύσεις διαλειτουργικότητας cross-chain πρέπει να επιτύχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Δεν είναι σαφές ποια λύση θα παρέχει τα πιο αποτελεσματικά, σταθερά και ασφαλή εργαλεία.  

Για περαιτέρω ανάγνωση:

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Ειδοποίηση κινδύνου.