MACD-indikator forklart
Hjem
Artikler
MACD-indikator forklart

MACD-indikator forklart

Viderekommen
Publisert Mar 18, 2019Oppdatert Oct 27, 2022
6m

Moving Average Convergence Divergence (MACD / Konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt) er en oscillator-indikator som blir mye brukt av handlere innen teknisk analyse (TA). MACD er et trendfølgende verktøy som bruker glidende gjennomsnitt for å fastslå momentumet til en aksje, en kryptovaluta eller et annet omsettelig aktivum.

MACD-indikatoren ble utviklet av Gerald Appel på slutten av 1970-tallet og sporer prishendelser som allerede har skjedd, noe som gjør at den havner i kategorien etterslepende indikatorer (som gir signaler basert på tidligere prishandling eller data). MACD kan være nyttig for å måle markedsmomentum og mulige pristrender, og det brukes av mange handlere for å oppdage potensielle inngangs- og utgangspunkter.

Før vi ser nærmere på mekanismene for MACD, er det viktig å forstå konseptet glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt (MA) er ganske enkelt en linje som representerer gjennomsnittsverdien av tidligere data i en forhåndsdefinert periode. I sammenheng med finansmarkeder er glidende gjennomsnitt blant de mest populære indikatorene for teknisk analyse (TA), og de kan deles inn i to forskjellige typer: enkle glidende gjennomsnitt (SMA) og eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). SMA vekter alle inndata likt, mens EMA tillegger de nyeste dataverdiene større betydning (nyere prispunkter).


Hvordan MACD fungerer

MACD-indikatoren genereres ved å trekke fra to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) for å lage hovedlinjen (MACD-linjen), som deretter brukes til å beregne en annen EMA som representerer signallinjen.

I tillegg har vi MACD-histogrammet, som beregnes basert på forskjellene mellom disse to linjene. Histogrammet, sammen med de to andre linjene, svinger over og under en senterlinje, også kjent som nullinjen.

Derfor består MACD-indikatoren av tre elementer som beveger seg rundt nullinjen:

  • MACD-linjen (1): Bidrar til å fastslå oppadgående eller nedadgående momentum (markedstrend). Den beregnes ved å trekke fra to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). 

  • Signallinjen (2): En EMA av MACD-linjen (vanligvis 9-perioders EMA). Den kombinerte analysen av signallinjen med MACD-linjen kan være nyttig for å oppdage potensielle reverseringer eller inngangs- og utgangspunkter.

  • Histogram (3): En grafisk representasjon av divergensen og konvergensen til MACD-linjen og signallinjen. Med andre ord beregnes histogrammet basert på forskjellene mellom de to linjene.

MACD-indikator forklart

MACD-linjen

Generelt måles eksponentielle glidende gjennomsnitt i henhold til sluttkursene til et aktivum, og periodene som brukes til å beregne de to EMA-ene, blir vanligvis satt til 12 perioder (raskere) og 26 perioder (saktere). Perioden kan konfigureres på forskjellige måter (minutter, timer, dager, uker, måneder), men denne artikkelen fokuserer på daglige innstillinger. Likevel kan MACD-indikatoren tilpasses slik at den passer til forskjellige handelsstrategier.

Under forutsetning av at tidsintervallene er standard, beregnes selve MACD-linjen ved å trekke 26-dagers EMA fra 12-dagers EMA.

MACD-linje = 12 d EMA - 26 d EMA

Som nevnt svinger MACD-linjen over og under nullinjen, og det er dette som signaliserer krysningen over senterlinjen, og som forteller handlere når 12-dagers og 26-dagers EMA endrer sin relative posisjon.


Signallinjen

Som standard beregnes signallinjen fra en 9-dagers EMA for hovedlinjen og gir derfor ytterligere innsikt i tidligere bevegelser.

Signallinje = 9 d EMA av MACD-linjen

Selv om dette ikke alltid er helt nøyaktig, er det slik at når MACD-linjen og signallinjen krysser hverandre, anses disse hendelsene vanligvis som signaler om trendreversering, spesielt når det skjer ved ytterpunktene av MACD-diagrammet (langt over eller langt under nullinjen).


MACD-histogrammet

Histogrammet er ikke noe annet enn en visuell fremstilling av de relative bevegelsene for MACD-linjen og signallinjen. Den beregnes ganske enkelt ved å trekke den ene fra den andre:

MACD histogram = MACD linje - signallinje

Men istedenfor å legge til en tredje bevegelig linje er histogrammet laget av et søylediagram, noe som gjør det visuelt enklere å lese og tolke. Merk at histogramsøylene ikke har noe å gjøre med handelsvolumet til aktivumet.


MACD-innstillinger

Som vi har snakket om, er standardinnstillingene for MACD basert på 12-, 26- og 9-perioders EMA – altså (12, 26, 9). Men noen som driver med teknisk analyse og diagrammer, endrer periodene som en metode for å lage en mer følsom indikator. For eksempel brukes MACD (5, 35, 5) ofte i tradisjonelle finansmarkeder sammen med lengre tidsrammer, for eksempel ukentlige eller månedlige diagrammer. 

Det er verdt å merke seg at på grunn av den høye volatiliteten i kryptovalutamarkedene kan det være risikabelt å øke følsomheten til MACD-indikatoren fordi det sannsynligvis vil resultere i flere falske signaler og feilaktig informasjon.


Slik leser du MACD-diagrammer

Som navnet antyder, sporer MACD-indikatoren (indikatoren for konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt) forholdet mellom glidende gjennomsnitt – og korrelasjonen mellom de to linjene kan beskrives som enten konvergent eller divergent. Konvergent når linjene beveger seg mot hverandre, og divergent når de beveger seg fra hverandre.

Likevel er de relevante signalene til MACD-indikatoren relatert til de såkalte krysningene, som skjer når MACD-linjen krysser over eller under senterlinjen (senterlinjekrysninger), eller over eller under signallinjen (signallinjekrysninger).

Husk at både senterlinje- og signallinjekrysninger kan skje flere ganger, og de produserer mange falske og ubestemmelige signaler – spesielt med tanke på volatile aktiva, for eksempel kryptovaluta. Derfor bør man ikke benytte MACD-indikatoren alene.


Senterlinjekrysninger

Senterlinjekrysninger skjer når MACD-linjen beveger seg enten på det positive eller negative området. Når den krysser over senterlinjen, indikerer den positive MACD-verdien at 12-dagers EMA er høyere enn 26-dagers. Derimot vises en negativ MACD når MACD-linjen krysser under senterlinjen, noe som betyr at 26-dagers gjennomsnitt er høyere enn 12-dagers. Med andre ord antyder en positiv MACD-linje et sterkere oppsidemomentum, mens en negativ kan antyde en sterkere drivkraft nedover.


Signallinjekrysning

Når MACD-linjen krysser over signallinjen, tolker handlere det ofte som en potensiell kjøpsmulighet (et punkt for å gå inn). På den annen side har handlere en tendens til å betrakte det som en salgsmulighet (et punkt for å gå ut) når MACD-linjen krysser under signallinjen.

Selv om signalkrysningene kan være nyttige, er de ikke alltid pålitelige. Det er også verdt å vurdere hvor de finner sted i diagrammet, som en måte å minimere risikoen på. Så hvis krysningen signaliserer kjøp, mens indikatoren for MACD-linjen er under senterlinjen (negativ), kan markedsforholdene fortsatt anses som «bearish». Og motsatt: Hvis en signallinjekrysning antyder et potensielt salgspunkt, men MACD-linjeindikatoren er positiv (over nullinjen), vil markedsforholdene fortsatt sannsynligvis være «bullish». I et slikt scenario kan det ha høyest risiko å følge salgssignalet (med tanke på den større trenden).


MACD og prisdivergens

Sammen med senterlinje- og signallinjekrysninger kan MACD-diagrammer også gi innsikt gjennom divergenser mellom MACD-diagrammet og aktivumets prishandling. 

For eksempel: Hvis prishandlingen til en kryptovaluta lager et høyere høydepunkt mens MACD lager et lavere høydepunkt, har vi en bear-divergens, noe som antyder at oppsidemomentumet (kjøpspresset) ikke er så sterkt som det var, til tross for prisøkningen. Bear-divergenser tolkes vanligvis som salgsmuligheter fordi de ofte kommer før prisreverseringer.

Og motsatt: Hvis MACD-linjen danner to stigende lavpunkter på linje med to fallende lavpunkter på aktivaprisen, anses dette som en bull-divergens, noe som antyder at kjøpspresset er sterkere, til tross for prisnedgangen. Bull-divergenser kommer ofte før prisreverseringer, noe som potensielt antyder et kortvarig bunnpunkt (fra en nedtrend til en opptrend).


Avsluttende tanker

Når det gjelder teknisk analyse, er MACD-oscillatoren et av de mest nyttige verktøyene som finnes. Ikke bare fordi den er ganske enkel å bruke, men også fordi den er ganske god på å identifisere både markedstrender og markedsmomentum.

Men i likhet med de fleste TA-indikatorer er ikke MACD alltid nøyaktig og kan gi falske og feilaktige signaler – spesielt for volatile aktiva eller under svake trender eller sideveis prishandling. Derfor bruker mange handlere MACD sammen med andre indikatorer – for eksempel RSI-indikatoren – for å redusere risiko og for å bekrefte signalene ytterligere.