Tietoa MACD-indikaattorista
Etusivu
Artikkelit
Tietoa MACD-indikaattorista

Tietoa MACD-indikaattorista

Keskitaso
Julkaistu Mar 18, 2019Päivitetty Oct 27, 2022
6m

Liukuvan keskiarvon lähentymis-/loitontumisindikaattori (Moving Average Convergence Divergence, MACD) on oskillaattorityyppinen indikaattori, jota treidaajat käyttävät laajalti tekniseen analyysiin (TA). MACD on trendiä seuraava työkalu, joka käyttää liukuvia keskiarvoja osakkeen, krypton tai muun kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuden vauhdin määrittämiseen.

Gerald Appelin 1970-luvun lopulla kehittämä liukuvan keskiarvon lähentymis-/loitontumisindikaattori seuraa jo tapahtuneita hinnoittelutapahtumia ja kuuluu siten jäljessä olevien indikaattorien luokkaan (jotka tarjoavat signaaleja aiemman hintatoiminnan tai tietojen perusteella). MACD voi olla hyödyllinen markkinoiden vauhdin ja mahdollisten hintatrendien mittaamisessa, ja monet treidaajat käyttävät sitä mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden havaitsemiseen.

Ennen kuin tutustumme MACD:n mekanismeihin lähemmin, on tärkeää ymmärtää liukuvien keskiarvojen käsite. Liukuva keskiarvo (MA) on yksinkertaisesti viiva, joka edustaa aiempien tietojen keskiarvoa ennalta määritetyn ajanjakson aikana. Rahoitusmarkkinoilla liukuvat keskiarvot ovat teknisen analyysin suosituimpia indikaattoreita, ja ne voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: yksinkertaisiin liukuviin keskiarvoihin (simple moving average, SMA) ja eksponentiaalisiin liukuviin keskiarvoihin (exponential moving average, EMA). Vaikka SMA:t painottavat kaikkia syötteitä tasapuolisesti, EMA:t painottavat enemmän uusimpia tietoja (uudempia hintapisteitä).


Miten MACD toimii?

MACD-indikaattori luodaan vähentämällä kaksi eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) pääviivan (MACD-viivan) luomiseksi. Pääviivaa käytetään sitten toisen signaaliviivaa edustavan EMA:n laskemiseen.

Lisäksi on olemassa MACD-histogrammi, joka lasketaan näiden kahden viivan välisten erojen perusteella. Histogrammi yhdessä kahden muun viivan kanssa vaihtelee myös nollaviivana tunnetun keskiviivan ylä- ja alapuolella.

Näin ollen MACD-indikaattori koostuu kolmesta elementistä, jotka liikkuvat nollaviivan molemmilla puolilla:

  • MACD-viiva (1): auttaa määrittämään nousu- tai laskuvauhdin (markkinatrendin). Se lasketaan vähentämällä kaksi eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA). 

  • Signaaliviiva (2): MACD-viivan EMA (yleensä 9-jaksoinen EMA). Signaaliviivan ja MACD-viivan yhdistetty analyysi voi olla hyödyllinen mahdollisten käänteiden tai tulo- ja poistumispisteiden havaitsemisessa.

  • Histogrammi (3): graafinen esitys MACD-viivan ja signaaliviivan loitontumisesta ja lähentymisestä. Toisin sanoen histogrammi lasketaan näiden kahden viivan välisten erojen perusteella.

Tietoa MACD-indikaattorista

MACD-viiva

Yleensä eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot mitataan omaisuuserän sulkuhintojen mukaan, ja kahden EMA:n laskemiseen käytetyt ajanjaksot asetetaan yleensä 12 jaksoksi (nopeampi) ja 26 jaksoksi (hitaampi). Ajanjakso voidaan määrittää eri tavoin (se voi olla minuutteja, tunteja, päiviä, viikkoja tai kuukausia), mutta tässä artikkelissa keskitytään päivittäisiin asetuksiin. MACD-indikaattori voidaan kuitenkin räätälöidä vastaamaan erilaisia treidausstrategioita.

Olettaen, että aikaväli on vakio, itse MACD-viiva lasketaan vähentämällä 26 päivän EMA 12 päivän EMA:sta.

MACD-viiva = 12 päivän EMA – 26 päivän EMA

Kuten jo mainitsimme, MACD-viiva oskilloi nollaviivan ylä- ja alapuolella, ja tämä signaloi keskiviivan ylityksiä ja kertoo treidaajille, kun 12 päivän ja 26 päivän EMA muuttavat suhteellista asemaansa.


Signaaliviiva

Oletusarvoisesti signaaliviiva lasketaan pääviivan 9 päivän EMA:sta, minkä vuoksi saat lisää näkemyksiä sen aiemmista liikkeistä.

Signaaliviiva = MACD-viivan 9 päivän EMA

Kun MACD-viiva ja signaaliviiva ylittävät toisensa ja vaikka nämä tapahtumat eivät aina ole tarkkoja, niitä pidetään yleensä trendin kääntymissignaaleina, varsinkin kun ne tapahtuvat MACD-kaavion äärimmäisissä pisteissä (kaukana nollaviivan ylä- tai alapuolella).


MACD-histogrammi

Histogrammi on vain visuaalinen ilmaisu MACD-viivan ja signaaliviivan suhteellisista liikkeistä. Se lasketaan yksinkertaisesti vähentämällä toinen toisesta:

MACD-histogrammi = MACD-viiva – signaaliviiva

Kolmannen liikkuvan viivan lisäämisen sijaan histogrammi kuitenkin koostuu pylväskaaviosta, mikä tekee siitä visuaalisesti helpomman lukea ja tulkita. Huomaa, että histogrammin pylväillä ei ole mitään tekemistä omaisuuserän treidausvolyymin kanssa.


MACD-indikaattorin asetukset

Kuten jo mainitsimme, MACD:n oletusasetukset perustuvat 12-, 26- ja 9-jaksoisiin EMA:ihin, mistä juontuu nimi MACD (12, 26, 9). Jotkut tekniset analyytikot ja treidaajat muuttavat kuitenkin ajanjaksoja keinona luoda herkempi indikaattori. Esimerkiksi MACD (5, 35, 5) on sellainen, jota käytetään usein perinteisillä rahoitusmarkkinoilla yhdessä pidempien aikajaksojen, kuten viikoittaisten tai kuukausittaisten, kaavioiden kanssa. 

On syytä huomata, että kryptomarkkinoiden suuren volatiliteetin vuoksi MACD-indikaattorin herkkyyden lisääminen voi olla riskialtista, koska se johtaa todennäköisesti vääriin signaaleihin ja harhaanjohtaviin tietoihin.


MACD-kaavioiden lukeminen

Kuten jo nimestä voi päätellä, liukuvan keskiarvon lähentymis-/loitontumisindikaattori seuraa liukuvien keskiarvojen välisiä suhteita, ja kahden viivan välistä korrelaatiota voidaan kuvata joko lähentyväksi tai loitontuvaksi. Lähentyminen tarkoittaa sitä, että viivat liikkuvat toisiaan kohti, ja loitontuminen sitä, että ne liikkuvat erilleen toisistaan.

MACD-indikaattorin asiaankuuluvat signaalit liittyvät niin kutsuttuihin ylityksiin, jotka tapahtuvat, kun MACD-viiva ylittää keskiviivan siirtyen sen ylä- tai alapuolelle (keskiviivan ylitys) tai signaaliviivan ylä- tai alapuolelle (signaaliviivan ylitys).

Muista, että sekä keskiviivan että signaaliviivan ylitys voi tapahtua useita kertoja, mikä tuottaa monia vääriä ja hankalasti tulkittavia signaaleja – erityisesti epävakaiden omaisuuserien, kuten kryptojen, suhteen. Tämän vuoksi treidaajien ei pidä luottaa pelkästään MACD-indikaattoriin.


Keskiviivan ylitykset

Keskiviivan ylitys tapahtuu, kun MACD-viiva liikkuu joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Kun se ylittää keskiviivan, positiivinen MACD-arvo osoittaa, että 12 päivän EMA on suurempi kuin 26 päivän EMA. Sitä vastoin negatiivinen MACD syntyy, kun MACD-viiva ylittää keskiviivan sen alle, mikä tarkoittaa, että 26 päivän keskiarvo on korkeampi kuin 12 päivän keskiarvo. Toisin sanoen positiivinen MACD-viiva viittaa voimakkaampaan nousuvauhtiin, kun taas negatiivinen voi viitata voimakkaampaan laskusuuntaukseen.


Signaaliviivan ylitykset

Kun MACD-viiva ylittää signaaliviivan, treidaajat tulkitsevat sen usein mahdolliseksi ostomahdollisuudeksi (sisääntulopisteeksi). Toisaalta kun MACD-viiva ylittää signaaliviivan, treidaajat pitävät sitä yleensä myyntimahdollisuutena (poistumispisteenä).

Vaikka signaaliviivan ylitykset voivat olla hyödyllisiä, ne eivät aina ole luotettavia. On myös syytä ottaa huomioon niiden tapahtumapaikka kaaviossa – tämä toimii keinona minimoida riskit. Esimerkiksi jos ylitys viittaa ostotilaisuuteen, mutta MACD-indikaattori on keskiviivan alapuolella (negatiivisella alueella), markkinaolosuhteita voidaan silti pitää laskusuhdanteisina. Toisaalta jos signaaliviivan ylitys viittaa mahdolliseen myyntipisteeseen, mutta MACD-indikaattori on positiivisella alueella (nollaviivan yläpuolella), markkinaolosuhteet ovat edelleen todennäköisesti noususuhdanteiset. Tällaisessa skenaariossa myyntisignaalin seuraamiseen voi liittyä enemmän riskiä (kun otetaan huomioon laajempi trendi).


MACD ja hintaerot

Keskiviivan ja signaaliviivan ylitysten lisäksi MACD-kaaviot voivat myös tarjota näkemyksiä MACD-kaavion ja omaisuuden hintakehityksen välisten erojen kautta. 

Esimerkiksi jos krypton hinta kehittyy korkeammaksi huippuhinnaksi samalla, kun MACD luo alhaisemman huippuhinnan, tämä osoittaisi laskusuhdanteista loitontumista eli sitä, että hinnankorotuksesta huolimatta nousuvauhti (ostopaine) ei ole yhtä vahva kuin se oli aiemmin. Laskusuhdanteiset loitontumiset tulkitaan yleensä myyntimahdollisuuksiksi, koska niillä on taipumus edeltää hintasuuntauksen kääntymistä.

Sitä vastoin jos MACD-viiva muodostaa kaksi nousevaa pohjahintaa, jotka ovat linjassa omaisuuserän hinnan kahden laskevan pohjahinnan kanssa, tätä pidetään noususuhdanteisena loitontumisena, mikä viittaa siihen, että hinnanlaskusta huolimatta ostopaine on voimakkaampi. Noususuhdanteisilla loitontumisilla on taipumus edeltää hintojen kääntymistä, mikä saattaa viitata lyhyen aikavälin pohjahintaan (siirtymistä laskutrendistä nousutrendiin).


Yhteenveto

Mitä tulee tekniseen analyysiin, liukuvan keskiarvon lähentymis-/loitontumisoskillaattori on eräs hyödyllisimmistä käytettävissä olevista työkaluista. Tämä ei johdu vain siitä, että sitä on suhteellisen helppo käyttää, vaan myös siitä, että se on varsin tehokas tunnistamaan sekä markkinatrendit että markkinoiden vauhdin.

Useimpien teknisen analyysin indikaattorien tapaan MACD ei kuitenkaan ole aina tarkka, ja se voi antaa lukuisia vääriä ja harhaanjohtavia signaaleja – erityisesti epävakaiden omaisuuserien tai heikon trendin tai sivuttaisen hintakehityksen yhteydessä. Näin ollen monet treidaajat käyttävät MACD:tä muiden indikaattorien – kuten RSI-indikaattorin – kanssa riskien vähentämiseksi ja signaalien vahvistamiseksi edelleen.