Cây Merkle

Trung cấp
Cây Merkle là một cách tổ chức và cấu trúc một lượng lớn dữ liệu để xử lý dễ dàng hơn. Đối với trường hợp của tiền mã hoáblockchain, cây Merkle được sử dụng để cấu trúc dữ liệu giao dịch theo cách ít đòi hỏi tài nguyên hơn.
Khi một giao dịch tiền mã hoá được thực hiện trong cấu trúc cây Merkle, nó sẽ được băm và sau đó đưa ra một giá trị băm tương đương. Sau khi mỗi giao dịch được băm trong cây Merkle, các giá trị băm được tạo ra sẽ được ghép nối với một giá trị băm khác và sau đó được băm lại. Ví dụ: các giá trị băm 'AB' và 'AC' được kết hợp để tạo 'ABC'.
Quá trình ghép nối các giá trị băm này được lặp lại cho đến khi giá trị băm cuối cùng được tạo ra. Giá trị băm cuối cùng, gốc Merkle, cung cấp bản tóm tắt tất cả các giao dịch mà nó chứa. Bản tóm tắt gốc Merkle sau đó được chèn vào tiêu đề khối.


Bảo mật dữ liệu

Cấu trúc cây Merkle cung cấp một bản ghi dễ truy cập về các giao dịch trong một khối. Vì vậy, rất đơn giản để kiểm tra xem dữ liệu trong một khối có bị thay đổi hoặc giả mạo hay không. Điều này đúng bởi vì bất kỳ thay đổi nào đối với một giao dịch (hoặc bất kỳ dữ liệu liên quan nào khác) trong cây Merkle sẽ dẫn đến một gốc Merkle tương ứng hoàn toàn khác.


Sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Nếu tiền mã hóa không sử dụng cây Merkle, mọi yêu cầu xác minh sẽ liên quan đến lượng thông tin khổng lồ được gửi qua mạng. Cấu trúc dữ liệu giao dịch trong cây Merkle là cách sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn nhiều. Việc xác thực giao dịch không yêu cầu bản sao hoàn chỉnh của sổ cái vì dữ liệu giao dịch được băm có thể được xác minh trong gốc Merkle, yêu cầu ít thông tin hơn được gửi qua các node và do đó, cần ít sức mạnh tính toán hơn để phân tích tính toàn vẹn của dữ liệu tổng thể.

Cây Merkle được sử dụng trong việc xác minh Bằng chứng dự trữ. Trong quá trình xác minh Bằng chứng Dự trữ, kiểm định viên đảm bảo rằng những người giám sát, chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền mã hóa, đang nắm giữ đầy đủ tiền từ khách hàng của họ. Kiểm định viên này chụp nhanh tất cả số dư tài khoản trên một sàn giao dịch và sau đó chuyển đổi dữ liệu về tiền thành cây Merkle.

Có nhiều cách khác để sử dụng cây Merkle. Cấu trúc cây Merkle cũng cho phép người dùng xác minh rằng một giao dịch riêng lẻ đã được đưa vào một khối mà không cần phải trải qua quá trình tải xuống toàn bộ blockchain. Công nghệ này là một công cụ quan trọng để tiền mã hóa tổ chức dữ liệu giao dịch và hoạt động hiệu quả như chúng vốn có. Nếu không có cây Merkle, có khả năng nhu cầu tài nguyên lớn hơn sẽ dẫn đến ít node tham gia vào mạng hơn.