Jak technologia Blockchain wpłynie na sektor bankowy
Strona Główna
Artykuły
Jak technologia Blockchain wpłynie na sektor bankowy

Jak technologia Blockchain wpłynie na sektor bankowy

Średnio zaawansowany
Opublikowane Dec 2, 2019Zaktualizowane Apr 29, 2021
6m

Spis treści

Jak blockchain może zmienić tradycyjną bankowość?

Banki tradycyjnie pełnią funkcję pośrednika w światowej gospodarce, zarządzając globalny systemem finansowym i koordynując go poprzez swoje wewnętrzne księgi rozrachunkowe. Z uwagi na to, że rejestry te nie są w żaden sposób dostępne do kontroli przez opinię publiczną, jesteśmy zmuszeni powierzyć pełne zaufanie w działania banków i ich, często przestarzałą, infrastrukturę.

Technologia blockchain ma potencjał zrewolucjonizować nie tylko światowy rynek walutowym, lecz także sektor bankowy jako całość, poprzez pozbycie się pośredników i zastąpienie ich niezawodnym, przejrzystym i nieposiadającym granic systemem dostępnym dla każdego.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że blockchain ułatwi szybsze i tańsze transfery, zwiększy dostęp do globalnego kapitału, zapewni wysokie bezpieczeństwo danych i egzekwowanie umów poprzez inteligentne kontrakty, usprawni przestrzeganie przepisów prawnych i wiele więcej.

Ponadto, dzięki nowatorskiemu charakterowi technologii blockchain, sposób w jaki nowo dostępne elementy składowe finansów mogą ze sobą współdziałać, może potencjalnie prowadzić do powstania zupełnie niekonwencjonalnych rodzajów usług finansowych.


Jakie korzyści dla sektora bankowego i finansowego daje blockchain?

  • Bezpieczeństwo: Architektura oparta na rozproszonych rejestrach eliminuje pojedyncze punkty awarii i zmniejsza potrzebę składowania danych w rękach pośredników.
  • Transparentność: Blockchain normalizuje procesy wspólne i tworzy jedno współdzielone "źródło prawdy" dla wszystkich uczestników sieci.
  • Zaufanie: Przejrzysty rejestr ułatwia różnym stronom współpracę i zawieranie porozumień.
  • Programowalność: Blockchain umożliwia niezawodną automatyzację procesów biznesowych poprzez tworzenie i skuteczną realizację inteligentnych umów.
  • Prywatność: Technologie ochrony prywatności działające poprzez blockchain, umożliwiają selektywną wymianę danych między przedsiębiorstwami.
  • Wydajność: sieci blockchain zostały zaprojektowane w celu podtrzymania wysokiej liczby transakcji, wspierając  interoperacyjność pomiędzy różnymi odrębnymi łańcuchami bloków, tworząc zintegrowaną "sieć blockchainów".


Błyskawiczne rozliczenie płatności za pomocą łańcucha bloków

Wysyłanie pieniędzy poprzez obecny system bankowy może być długotrwałym i męczącym procesem. Wiąże się on z wysokimi opłatami dla banków i klientów, a nierzadko wymagana jest dodatkowa weryfikacja oraz administracja. W erze natychmiastowej łączności, dotychczasowy system bankowy nie był w stanie nadążyć za resztą rozwoju technologicznego.

Technologia blockchain zapewnia metodę płatności, która jest szybsza i wiąże się ze znacznie niższymi opłatami. Jest ona dostępna przez całą dobę, niezależnie od granic i z bezpieczeństwem na równi tradycyjnemu systemowi.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na ten temat, zalecamy zapoznanie się z naszym artykułem Przykłady wykorzystania Blockchain: Przekazy pieniężne.


Zbieranie funduszy bezpośrednio przez blockchain

W przeszłości przedsiębiorcy chcący pozyskać finansowanie, byli zależni od zewnętrznych fundatorów, takich jak anioły biznesu, fundusze kapitałowe lub bankierzy. Może to być niezwykle rygorystyczny proces, wymagający długich negocjacji w sprawach wyceny, podziału kapitału własnego, strategii przedsiębiorstwa i wielu innych rzeczy.

Initial Coin Offerings (ICO) oraz Initial Exchange Offerings (IEO) oferują powstającym projektom szansę pozyskania środków bez potrzeby sięgania po banki i inne instytucje finansowe. Napędzane technologią blockchain, ICO pozwalają firmą tokenizować biznes w zamian za finansowanie, przy założeniu, że tokeny będą w przyszłości generować zwrot dla inwestorów. Tradycyjnie, banki pobierały ogromne opłaty za ułatwienie sekurytyzacji przedsiębiorstw i Wstępne Oferty Publiczne (IPO), lecz blockchain może pomóc uniknąć tych opłat.

Należy zauważyć, że chociaż ICO mają potencjał demokratyzacji pozyskiwania funduszy, nie są też wolne od wad i zagrożeń. Względna łatwość tworzenia ICO pozwoliła projektom na pozyskanie znacznych środków bez żadnych formalnych lub konkretnych wymogów w zakresie faktycznej realizacji ich obietnic. Rynek ICO pozostaje w większości nieuregulowany i jako taki niesie ze sobą znaczne ryzyko finansowe dla potencjalnych inwestorów.


Tokenizacja zasobów na blockchain

Kupno i sprzedaż papierów wartościowych i innych aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary, waluty, oraz instrumenty pochodne wymaga złożonych i skoordynowanych wysiłków między bankami, pośrednikami, izbami rozliczeniowymi i giełdami. Proces ten musi być nie tylko skuteczny, ale również dokładny. Wysoka złożoność generuje wysokie koszty i jest czasochłonna.

Technologia blockchain upraszcza ten proces, zapewniając technologiczną warstwę bazową, która umożliwia łatwą tokenizację i cyfryzację wszystkich rodzajów aktywów. Ponieważ większość aktywów finansowych jest kupowana i sprzedawana cyfrowo, za pośrednictwem brokerów internetowych, sygnowanie ich na blockchain wydaje się być wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych. 

Niektóre z innowacyjnych firm stosujących blockchain, rozważają i badają możliwość tokenizacji realnych aktywów: nieruchomości, dzieł sztuki i towarów. Dzięki temu, przeniesienie własności do aktywów posiadających rzeczywistą wartość w realnym świecie, stałoby się procesem tanim i wygodnym. Otworzyłoby to również nowe możliwości dla inwestorów z ograniczonym kapitałem, umożliwiając im kupowanie częściowych udziałów w kosztownych aktywach - otwierając drogę do produktów inwestycyjnych, które nie były dla nich wcześniej dostępne.


Kredyty pieniężne za pomocą blockchain

Banki i inne instytucje udzielające pożyczek zmonopolizowały sektor kredytowy, umożliwiając im oferowanie kredytów po stosunkowo wysokich stopach procentowych oraz ograniczając dostępu do kapitału w oparciu o wyniki kredytowe. To sprawia, że proces zaciągania pożyczek jest długi i kosztowny. Podczas, gdy banki zyskują przewagę, gospodarka zależy od tego, czy banki zapewnią niezbędne środki na produkty kosztowne, takie jak samochody i nieruchomości.

Technologia blockchain umożliwia każdemu na świecie uczestnictwo w nowym typie ekosystemu kredytowego, który jest częścią ruchu, określanego często jako Zdecentralizowane finanse (DeFi). W celu utworzenia bardziej dostępnego systemu finansowego, DeFi chce umieścić wszelkie potrzebne aplikacje finansowe na łańcuchach bloków.  
Kredytowanie przez blockchain w stylu Peer-to-peer, pozwala każdemu na pożyczanie i wypożyczanie pieniędzy w prosty, bezpieczny i niedrogi sposób, bez arbitralnych ograniczeń. Bardziej konkurencyjny sektor kredytowy wpłynie na banki, które będą zmuszone do oferowania swoim klientom lepszych warunków współpracy.


Wpływ blockchain na światowe finansowanie handlu

Udział w handlu międzynarodowym jest niezwykle kłopotliwy ze względu na znaczną liczbę międzynarodowych zasad i przepisów narzuconych importerom i eksporterom. Śledzenie towarów i ich przemieszczanie przez każdy etap łańcucha dostaw, nadal wymaga licznych ręcznych procesów, wypełnianych własnoręcznie, poprzez pisemną dokumentację i księgowość.

Technologia blockchain pozwala podmiotom zaangażowanym w finansowanie handlu zapewnić wyższy poziom przejrzystości za pomocą wspólnego, rozproszonego rejestru rozrachunkowego, który dokładnie śledzi przemieszczanie się towarów na całym świecie. Dzięki uproszczeniu i usprawnieniu złożonego świata finansowania handlu, technologia blockchain może zaoszczędzić importerom, eksporterom i innym organizacjom znaczną ilość czasu i pieniędzy.


Bezpieczniejsze umowy poprzez smart kontrakty

Kontrakty powstały, aby chronić ludzi i przedsiębiorstwa przy zawieraniu umów, lecz ochrona ta wiąże się z wysokimi kosztami. Ze względu na skomplikowany charakter umów, proces ich tworzenia wymaga od ekspertów prawnych mnóstwa pracy.

Inteligentne kontrakty umożliwiają automatyzację porozumień za pomocą kodu deterministycznego, działającego bezpośrednio w blockchainie. Pieniądze mogą bezpiecznie pozostać w depozycie i są uwalniane tylko wtedy, gdy spełnione zostaną warunki określone w umowie.

Smart kontrakty znacznie minimalizują wymagany element zaufania, niezbędny do osiągnięcia porozumienia, ograniczając do minimum ryzyko związanego z umowami finansowymi i szanse, że umowa zakończy się postępowaniem sądowym.


Integralność i bezpieczeństwo danych zapewnianie przez blockchain

Wymiana danych z zaufanymi pośrednikami zawsze niesie ze sobą ryzyko ich naruszenia. Ponadto wiele instytucji finansowych nadal stosuje metody składowania danych w formie papierowej, co znacznie zwiększa koszty prowadzenia dokumentacji. 

Technologie blockchain umożliwiają zastosowanie usprawnionych procesów, które automatyzują weryfikację i raportowanie danych, cyfryzują KYC/AML oraz wspierają weryfikację dokumentów finansowych w czasie rzeczywistym. Pomaga to zmniejszyć ryzyko operacyjne i nadużycia finansowe, a także obniża koszty przetwarzania danych przez instytucje finansowe.
Jeśli chcesz przeczytać więcej na ten temat, polecamy zapoznać się z naszą publikacją Przykłady wykorzystania Blockchain: Cyfrowa tożsamość.


Przemyślenia końcowe

Sektor bankowy i finansowy jest jedną z głównych branży, na które wpływ będzie miał blockchain. Jego potencjalne zastosowania odnajdziemy w natychmiastowych transakcjach, udzielaniu kredytów, handlu międzynarodowym, umowach handlowych i wielu innych obszarach. 

Rozwiązanie wszystkich przeszkód technicznych i regulacyjnych, wymaganych do pełnego wykorzystania potencjału tej nowej infrastruktury finansowej, wydaje się być jedynie kwestią czasu. 

Bankowość i finanse oparte na zaufanym, przejrzystym i posiadającym niepodatną na fizyczne granice warstwę bazową systemie, mogą stać się bardziej skuteczne i umożliwić otwartą oraz wzajemnie powiązaną gospodarkę.